spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Načo kultúra?

Výzva vláde Slovenskej republiky

Načo je na Slovensku kultúra, keď nemá dostatočnú vážnosť ani finančnú podporu? Možno treba konečne zrušiť všetky múzeá, galérie, knižnice, ale aj divadelné súbory, hudobné telesá a kultúrne centrá. Možno už netreba vydávať knihy, nakrúcať filmy, organizovať výstavy či festivaly, podporovať prezentáciu Slovenska v zahraničí. Skoncujme s osvetovou činnosťou, s podporou tradičnej kultúry i kultúry znevýhodnených skupín, ale aj s medzinárodnou spoluprácou a mobilitou. Deťom zoberme kultúrne poukazy a kultúrne pamiatky ponechajme vode a vetru napospas. Aby už nikomu nenapadlo ísť do divadla, namaľovať obraz, prečítať si knihu alebo navštíviť hradné múzeum. V každom prípade by sme tým ušetrili.

V čase, keď Európska únia zdôrazňuje kľúčový význam umenia, kultúry a kultúrneho kreatívneho priemyslu pri budovaní vzdelanostnej spoločnosti, vláda Slovenskej republiky znižuje rozpočet rezortu kultúry o takmer 10%. A nie je to po prvý raz.

Pritom v porovnaní s okolitými štátmi dáva Slovensko na kultúru dlhodobo najmenej – len 0,39 % HDP ročne. V Maďarsku je to 0,57%, v Poľsku 0,59%, v Českej republike 0,74%, v Rakúsku 0,82% a čuduj sa, svete – také Estónsko podporuje svoju kultúru vo výške 1,80% HDP! Európsky štandard je 1%. Aj návštevnosť kultúrnych podujatí na Slovensku v porovnaní s inými krajinami postupne klesá.        

V Európskej únii sa už dávno vie, že jednotlivé odvetvia kultúry a kultúrneho priemyslu financie nespotrebovávajú, ale, naopak, generujú. Kultúra je nositeľom inovácií, tvorcom pracovných miest, aktivizuje ekonomiku a rozvíja turistický ruch. Zároveň buduje identitu, prispieva k tolerancii a zvyšuje kvalitu života.  

Nie, Slovensko zjavne nemusí mať kultúrne vyspelých a vzdelaných občanov, nepotrebuje sociálnu prevenciu a nezáleží mu na vlastnom obraze v zahraničí.  

Ministerstvo kultúry je nielen jedným z najmenej financovaných rezortov, ale pravdepodobne aj rezortom najmenej váženým. Dôkazom je príkry rozpor medzi každoročným znižovaním rozpočtu a Stratégiou rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, ktorá predpokladá navyšovanie finančných prostriedkov do kultúry a ktorú vláda SR schválila 14. mája 2014.

V návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015 sa kultúre znižujú výdavky o približne 10% oproti roku predchádzajúcemu. Niečo podobné sa udialo aj medzi rokmi 2013 a 2014 – kultúra dostala o 10% menej. Zníženie postihne najviac Dotačný systém, čiže neštátnu kultúru, a to poklesom asi o 17%. Pre viaceré aktivity a organizácie na Slovensku to nie je iba zlá správa, ale zvonenie do hrobu.

Preto žiadame vládu Slovenskej republiky, aby výdavky v rozpočte ministerstva kultúry na rok 2015 neznižovala. Naopak, aby úmerne k významu kultúry pre spoločnosť budúcich desaťročí rozpočet kultúry postupne navyšovala a tým naplnila svoje Programové vyhlásenie, schválenú Stratégiu rozvoja kultúry aj európske štandardy. Aby sa nestalo, že sa Slovensko o pár rokov ocitne v podpore kultúry, ale aj v kultúrnosti svojich občanov na poslednom mieste v Európe.

21. augusta 2014


Podpísaní:

Darina Kárová, Medzinárodný festival Divadelná Nitra
Ľubo Burgr, A4 – priestor súčasnej kultúry a Divadlo SkRAT
Dušan Vicen, Divadlo SkRAT
Slávo Krekovič, A4 – priestor súčasnej kultúry a Atrakt Art
Marek Adamov, Stanica Žilina – Záriečie, kultúrny uzol
Michal Hvorecký, spisovateľPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Načo kultúra?
20.9.2014 15:36 | Darina Kárová

V mene iniciátorov výzvy Načo kultúra? si dovoľujem poďakovať takmer 800 signatárom, ktorí výzvu podpísali v priebehu mesiaca od jej zverejnenia,za ich podporu. Je to impozantný zoznam mien. No ešte sme neskončili.

Pre informáciu prikladám:
Správa o stretnutí signatárov Výzvy vláde SR Načo kultúra? s ministrom kultúry
Dňa 4. 9. 2014 prijal minister kultúry Marek Maďarič zástupcov organizátorov a signatárov Výzvy vláde Slovenskej republiky z 21. augusta 2014 Načo kultúra?. Darina Kárová za Asociáciu Divadelná Nitra, Ľubo Burgr za A4 – priestor súčasnej kultúry a Divadlo SkRAT a Slávo Krekovič za A4 a Atrakt Art odovzdali ministrovi kultúry výzvu s dovtedajšími podpismi, ktoré sa stále zbierajú na portáli Changenet. Za 10 dní od zverejnenia sa pod výzvu podpísalo 760 ľudí z rôznych oblastí – okrem umelcov a kultúrnych pracovníkov aj pedagógovia, vedci, podnikatelia, študenti a novinári.

Signatári výzvy vyjadrili podporu úsiliu ministra zabrániť zníženiu rozpočtu pre rezort kultúry na rok 2015. Zároveň však upozornili, že im nejde len o obranu výšky verejných financií. Na základe diskusie k výzve a svojich predchádzajúcich skúseností konštatovali zhoršenie verejnej mienky o kultúre, nedostatočné vedomie verejnosti o potrebnosti financovania kultúry z verejných zdrojov a celkový pokles vážnosti kultúry v spoločnosti.

Zaujímali sa o kreovanie Fondu na podporu umenia, ktorý má vzniknúť zo zákona v roku 2015, pomenovali niektoré riziká, ktoré vyplývajú zo súčasnej podoby návrhu zákona, zdôraznili kľúčový význam kritérií pre udeľovanie dotácií a tiež pravidiel vyhodnocovania realizovaných projektov, teda to, čo v súčasnom dotačnom systéme ministerstva kultúry chýba. Zároveň vyjadrili záujem prispieť svojimi podnetmi do procesu kreovania fondu v tomto smere.

Ďalším bodom rokovania bola Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, schválená vládou SR v máji tohto roku. Signatári vyjadrili záujem, aby sa stratégia, ktorej zámerom je zvýšiť záujem verejnosti o kultúru i financie na jej rozvoj, realizovala čo najdôslednejšie. V tejto súvislosti spomenuli absenciu kontinuálneho verejného diškurzu o kultúre, jej úlohách a financovaní. Navrhli ministrovi viacero možností ako vytvoriť platformu pre diskusiu o kultúrnej politike, pre prezentáciou názorov, argumentov a materiálov o kultúre s cieľom zapojiť kultúrnu sféru, ale aj informovať širokú verejnosť. Vyjadrili názor, že samotná stratégia rozvoja kultúry a jej zámery by mali byť väčšmi komunikované verejnosti. Taktiež navrhli niektoré opatrenia pre zlepšenie vzdelávania ku kultúre a umeniu.

Minister kultúry poďakoval signatárom za podporu v podobe výzvy vláde SR. Informoval o priebehu schvaľovania zákona o Fonde na podporu umenia v Národnej rade SR, o svojich krokoch vo vláde pri rokovaní o rozpočte na rok 2015 ako aj o príprave akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry. Zdôraznil svoj zámer počas svojho pôsobenia vo funkcii zmeniť paradigmu vnímania kultúry na Slovensku. Vyzval signatárov k predloženiu konkrétnych návrhov v oblasti verejného diškurzu o kultúre, práce s verejnosťou a vzdelávania ku kultúre.

Signatári budú naďalej sledovať priebeh rokovaní vlády SR o rozpočte na rok 2015, nielen ako cieľ výzvy, ktorú vydali a podpísali, ale aj ako vzťah najvyššej reprezentácie tohto štátu ku kultúre a podpore jej rozvoja.

7.9.2014,
Darina Kárová, riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra
Ad: Načo kultúra?
28.8.2014 18:03 | Roman Kanala

Kultúra - liek proti kríze?
Zachráni ekonomiku produkcia, či kultúra?
18.06.2013
blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/...
Ad: Načo kultúra?
27.8.2014 13:48 | Lubo Kacalka

Asi Vás nepoteším, ale našiel som zopár argumentov, prečo s Vami nemôžem súhlasiť. Nakoniec to vyšlo na dve A4. Tak aspoň výťah:

1. Rozpočet nie je gumový, nedá sa naťahovať. A je to práve Európa, na ktorej kultúrne zázemie sa v petícii odvolávajú, ktorá nás núti do šetrenia. Ak chcete peniaze, musíte ich niekomu zobrať. No komu? Deťom v školách, pacientom v nemocniciach alebo dôchodcom s nízkymi penziami? Bohužiaľ, štátny rozpočet je priveľmi napätý a niet kapitoly, z ktorej sa dá zobrať bez toho, aby to niekoho zabolelo. Priznajme si to, kultúra patrí z pohľadu verejných výdavkov k najmenej dôležitým oblastiam.

2. Ako užívateľ kultúrnych služieb nevidím rád, ak mi inštitúcie veľmi neklientsky ukazujú, že o moje peniaze vlastne nestoja, lebo majú aj iné zdroje a to navyše bez akejkoľvek podnikateľskej námahy. Áno, hovorím o priamych platbách od štátu či grantoch.

3. Sami si oponujete, keď tvrdíte: „V Európskej únii sa už dávno vie, že jednotlivé odvetvia kultúry a kultúrneho priemyslu financie nespotrebovávajú, ale, naopak, generujú.“ Ak je to pravda, kultúra si sama nájde investorov. A to je riešenie! Kultúra potrebuje viac zaangažovať súkromný sektor a jeho peniaze. Výsledkom bude nevyhnutnosť počúvať publikum a umelecké produkty si tak nájdu viac príjemcov ako dnes.

Tým, ktorí budú chcieť robiť umenie pre umenie bez ohľadu na diváka, či poslucháča, neostane iné ako si nájsť bohatého mecenáša. Bude to oveľa spravodlivejšie než si na svoj katarzický zážitok pýtať peniaze z daní.

Zvyšok som hodil na blog: blog.etrend.sk/luboslav-kacalk...
Ad: Načo kultúra?
26.8.2014 12:44 | Peter Juščák

Súhlasím s petíciou. Zároveň sa však núka ďalšia petícia na zavedenie moderného jednoduchého, priehľadného systému financovania na MKSR. Bez transparentnosti finančných tokov, prehodnotenia všetkých aktivít, ktoré financuje MKSR to nepôjde nikdy. treba nastaviť pružný odbyrokratizovaný systém financovania kultúrnych ustanovizní ako aj grantov. Inak bude MKSR len čiernou dierou a bude jedno koľko financií dostane, zakaždým skončia nekultúrnym spôsobom mimo oblasť kultúry.
Ad: Načo kultúra?
26.8.2014 00:13 | Igor Hraško

Podporujem túto petíciu. V rezorte kultúry je dlhodobo bordel a vládne tak, ako v iných rezortoch rozkrádanie verejných zdrojov, korupcia a klientelizmus. Namiesto toho, aby táto zbastardená a zapredaná vláda ukrajovala niekde inde, tak ukrajuje z kultúry. Žiaľ, na kultúre sa nedá nabaliť, aj keď sa šepká, že aj tu sú diery, z ktorých tečie prúdom pre niekoho. A celá digitalizácia je zvrzaná a neurobí sa to, čo bolo deklarované na začiatku. Opäť niekto bude zahojený, ale naša kultúra bude ochudobnená.
Áno, týmto zaprednacom netreba kultprny národ, im treba len slepé ovečky, ktoré im budú nápomocné v ich ďalšom humpľovaní našej krajiny.
Ad: Načo kultúra?
25.8.2014 15:22 | Teo Bindas

Iniciatívu podporujem,ale s niektorými výhradami podobnými výhradám prof. Katuščáka. A s dovolením dve poznámky. Pri výraze "kultúrny priemysel" sa mi ježia vlasy i brada a som presvedčený, že klesajúca návštevnosť, napríklad galérií súvisi viac ako s množstvom finančných prostriedkov s tým, že sa umenie často servíruje v podobe" l´art pour l´art." Môj /nepochybne idealistický /
názor je,že umenie má byť "chlieb náš každodenný."
Ad: Načo kultúra?
25.8.2014 14:05 | Michal Majtán

Je to aj otázka priorít reprezentantov spoločnosti. Kultúra a vzdelávanie majú byť na prvých miestach preferovania decizormi. V rámci spoločensky sústredených zdrojov aj teraz možno ubrať napr. 50 percent z návrhu rozpočtu pre skutočne málo potrebnú SIS. A presunúť to na kultúru/vr. osobitne výrazne na amatérsku - folklór, hudobné skupiny, divadlo/.
Ad: Načo kultúra?
25.8.2014 10:45 | A.Butora

Komunisti nikdy nemali zaujem o kulturu a ked len o taku co im vyhovuje.

Nasa terajsia vlada na cele s ministrom kulturi nemaju zaujem podporovat mladych umelcov, vytvarnikov - lebo tito a to je stastie Slovenska, otvorene vystupuju proti dnesnej diskature KSS-SMER. Dnesni mladi ludia nebudu pisa"Ody" na sudruha Fica alebo opisovat jeho vytrenovane telo - tomuto chudakovi ostal len uz len Meciarov odpad a cast skorumtovanych Slovakov (neo bolsevisticka Mafia).
Kratene rozpoctu, je len prejav jeho a Smerackej zlostia a ich trest, ktori uvalili na nasu mladu generaciu, ktora hufne odchadza prec, kde sa mozu realizovat.


Treba podporit nie len tuto inciativu - lebo narod bez rozvoja vlastnej kultury alebo narodu vnutena kultura - to je tragedia jednho naroda!
Ad: Načo kultúra?
25.8.2014 10:45 | A.Butora

Komunisti nikdy nemali zaujem o kulturu a ked len o taku co im vyhovuje.

Nasa terajsia vlada na cele s ministrom kulturi nemaju zaujem podporovat mladych umelcov, vytvarnikov - lebo tito a to je stastie Slovenska, otvorene vystupuju proti dnesnej diskature KSS-SMER. Dnesni mladi ludia nebudu pisa"Ody" na sudruha Fica alebo opisovat jeho vytrenovane telo - tomuto chudakovi ostal len uz len Meciarov odpad a cast skorumtovanych Slovakov (neo bolsevisticka Mafia).
Kratene rozpoctu, je len prejav jeho a Smerackej zlostia a ich trest, ktori uvalili na nasu mladu generaciu, ktora hufne odchadza prec, kde sa mozu realizovat.


Treba podporit nie len tuto inciativu - lebo narod bez rozvoja vlastnej kultury alebo narodu vnutena kultura - to je tragedia jednho naroda!

Dr.Butora
Ad: Načo kultúra?
25.8.2014 10:31 | Vladimíra Komorovská

Nedá mi nereagovať na slová prof. Katuščáka, lebo každá umelecká činnosť sa neodvíja len v rámci dotovaných Projektov OPIS2, mnohé kultúrne aktivity uzrú svetlo sveta len vďaka zanieteným organizátorom a tvorcom, ktorým sa neraz neujde ani symbolický honorár, hoci má pravdu, že na druhej strane sa v rezorte bohapusto šafári; iste, treba vniesť transparentnosť do grantových systémov, ale zároveň si treba uvedomiť, že samotnému autorovi (prekladateľovi) sa z grantu neraz neujde nič (alebo len minimum), takmer celú sumu pohltí tlačiareň, distribúcia a vydavateľ, čo reálne znevýhodňuje tvorcu (a umelcovi na voľnej nohe v aktívnom veku znemožňuje platiť odvody, ergo šetriť si na dôchodok), v žiadnom prípade teda nejde o módnu deklaráciu, ale vážny dopad trhovej ekonomiky na umeleckú tvorbu.
Ad: Načo kultúra?
25.8.2014 08:59 | Juraj Brandibourg

Zdá sa mi, že Slováci žijú viac pre svoje brucho ako pre svoju hlavu. Boli sme odjakživa národ sluhov a bírošov a s týmto postavením sme sa uspokojili naďalej.
Slováci sú málo tvoriví, majú radšej lopatu ako tužku. Na slovenskom internete prevláda čeština nad slovenčinou a aj v TV je to podobné. Radi si poslúžime češtinou pretože domáceho máme nedostatok. Všetko berieme cez peniaze, ochotnícka činnosť je nezaujmavá. Propagácia Slovenska je úbohá, keď aj, väčšinou sa všetko točí okolo Vysokách Tatier.
Teda, načo kultúra? Pre Slováka, keď má plné brucho a opitú hlavu je všetko na tomto svete v najlepšom poriadku.
Ad: Načo kultúra?
24.8.2014 11:15 | Alena Golejová

Kultúra je významná v našej spoločnosti podporte ju nakoľko chceme čitať knihy, počúvať vážnu hudbu a chodiť do divadla !
Ad: Načo kultúra?
23.8.2014 06:54 | michal

To prof. Katuščák:
Asi nemate dostatocne informacie o zamestnanosti absolventov umeleckych VS. Pisu o tom kazdy rok mienkotvorne denniky. Z umeleckych skol je najvyssia... Nuz a bez kreativnej ekonomiky by aj vasa webova stranka bola rovnaka ako stotisice inych, citali by sme noviny na bielom papieri so zlymi fotkami (obsah clankov sa uz tyka inych), netocili by sa filmy ani serialy poskytujuce pracu desiatkam tvorcov (hoci keby bolo menej serialov, mozno by boli kvalitnejsie). Taktiez by nevnikali rozne divadelne predstavenia malych ci vascich sukromnych divadiel zapajajuce desiatky vytvarnikov hercov ci muzikantov. Zili by sme vo fadnom svete a spominali na dobu, ked bolsevik postavil aspon niektore sidliska ine a dal priestor aj inemu architektovi... Vasim vnucatam by ste necitali rozpravkove knihy - nemal by ich kto pisat, vydavat alebo poziciavat a uz vobec by deti nehikali nad ilustraciami. Staci nad vyznamom "kreativnej ekonomiky" porozmyslat a potom polemizovat, ci je to moda poslednej dekady, alebo realny fakt... Showbusiness je starsi ako my :-) Howk.
Ad: Načo kultúra?
22.8.2014 23:21 | Ján Budaj

Podporujem túto iniciatívu. Ďakujem iniciátorom za to ,že nemlčia. Ján Budaj.
Ad: Načo kultúra?
22.8.2014 21:20 | Prof. Dušan katuščák

Je to iniciatíva dooveryhodných osobností. Podporujem však len časť týkajúcu sa výraznejšieho dotovania a le aj kontroly a transparentnosti grantového systému. Neviem, žiaľ, o žiadnej aktivite, ktorá by bola výsledkom transformácie kultúry s reálnym dopadom na kreatívne ekonomiku. Je to u nás skor módna deklarácia desať rokov po tom, ako to nastolila EK... A o príspevku kultúry k podpore znalostnej spoločnosti sa hovoriť nedá. Nezabúdajme, že MKSR má ešte aj na rok 2015 desiatky miliónov na Projekty OPIS2. Mrzí ma, že kultúrna verejnosť prechádza mlčaním túto najvacsiu finančnú injekciu ca 200 milíonov eur a chce ďalsie peniaze...´Kam pojdu tie milíony? Viem o bohapustom šafárení v rezorte. Preto podporujem túto iniciatívu, ale s vážnymi výhradami.
Ad: Načo kultúra?
22.8.2014 15:41 | Peter Maráky

Kulturu treba o. i. odbremenit aj o povinnost verejných a statnych organizacii hradit dan z nehnutelnosti.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (16)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
KultúraREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt