spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k návrhu nového Stavebného zákona!

Na portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR je zverejnený na pripomienkovanie návrh nového stavebného zákona. Vzhľadom na závažnosť jeho úpravy a širokú oblasť, ktorej sa tento návrh dotýka, pripomienkujú tento návrh dotknuté inštitúcie verejnej správy a mnohé mimovládne organizácie z viacerých hľadísk.

Mimoriadne dôležitým kritériom je aby nová úprava neoklieštila práva občana a umožnila mu naďalej chrániť svoje záujmy. Pripomienky z tohto hľadiska podala mimovládna organizácia VIA IURIS, ktorá svoje požiadavky zverejnila aj na www.ekoforum.sk.

Aj keď  predkladatelia tejto hromadnej pripomienky s požiadavkami VIA IURIS súhlasia a odporúčajú ich podporiť na www.ekoforum.sk, hlavným záujmom našej hromadnej pripomienky je oblasť, ktorej sa VIA IURIS v svojich pripomienkach špeciálne nevenuje – podpora regulačnej funkcie územného plánu (čo upravuje stavebný zákon) vo vzťahu ku rizikovým zámerom dobývania nerastných surovín.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že doposiaľ najefektívnejšou prekážkou voči takýmto zámerom bolo stanovenie neprípustnosti rizikových spôsobov dobývania, resp. spracovania nerastných surovín (najmä dobývanie rádioaktívnych nerastov, použitie technológie kyanidového lúhovania) v regulatívoch územného plánu (čo je predmetom úpravy stavebného zákona). V prípade ak je takáto prekážka vyjadrená v územnom pláne – nie je možné vydať rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru, pretože tento druh rozhodnutia nemôže byť v rozpore s územným plánom.

Je potrebné poznamenať, že konkrétnu aktuálnu problematiku týchto rizikových zámerov dobývania, resp. spracovania rádioaktívnych nerastov nemusí definitívne vyriešiť ani novelizácia geologického zákona o zákaze dobývania rádioaktívnych nerastov, ktorá bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní v mesiaci jún 2014 v NR SR.

Tento zákaz je ustanovený v geologickom zákone, ktorý podľa predmetu úpravy neupravuje dobývanie nerastných surovín. Táto skutočnosť môže byť v krátkej budúcnosti dôvodom pre návrh jeho zrušenia, resp. pozastavenia jeho účinnosti na základe podnetu banských spoločností na Ústavnom súde.

Rovnaký problém môže byť aj s návrhom  novelizácie banského zákona o zákaze použitia kyanidovej technológie, ktorá bola predložená do NR SR . Tento návrh predpokladá, že zákaz bude účinný až po nadobudnutí práva na dobývanie, ktoré vzniká určením dobývacieho priestoru - pre ilustráciu - americká firma EuroGas v roku 2014 žiada od Slovenskej republiky odškodné vo výške 3,2 miliardy USD za nemožnosť využitia práva na dobývanie ložiska mastenca v lokalite Gemerská Poloma).Na takomto základe by mohla požiadať o náhradu škody aj spol EMED, ktorá usiluje o vznik práva na dobývania zlata v lokalite Biely Vrch pri Detve - pokiaľ by jej bol určený dobývací priestor (v súčasnosti toto konanie už začalo, ale bolo prerušené na dobu 2 rokov).

Z tohto dôvodu sa táto hromadná pripomienka naďalej usiluje o podporu regulačnej funkcie územných plánov aj vo vzťahu ku rizikovým zámerom dobývania alebo spracovania nerastných surovín

Návrh nového Stavebného zákona deklaruje, že povoľovať všetky činnosti vrátane dobývania, resp. spracovania nerastných surovín je možné len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a najmä regulatívmi územného plánu a zastavovacími podmienkami. Regulatívy územného plánu by mali mať teda naďalej efektívnu možnosť v prípadoch, kedy podľa prejaveného názoru verejnosti sa zámer dobývania nerastných surovín odmieta pre jeho rizikovosť – najmä pre závažnosť dopadov na zdravie obyvateľov alebo na životné prostredie - takéto činnosti nepripustiť. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je však potrebné do návrhu zákona doplniť viaceré ustanovenia, ktoré v  ňom chýbajú, alebo nie sú vyjadrené dostatočne.

Navrhujeme preto do návrhu zákona doplniť tieto ustanovenia:

 • Územnoplánovacia dokumentácia musí byť záväzným podkladom pre všetky konania a postupy , ktoré stavebné a aj špeciálne stavebné orgány - aj banské úrady, resp. Ministerstvo hospodárstva SR (špeciálny stavebný úrad pre stavby uránového priemyslu - aj ťažobné zariadenia) - uskutočňujú a nie je možné sa od nej odchýliť. V prípade ak v obci nebol spracovaný územný plán – je pre postupy všetkých úradov záväzný územný plán vyššieho stupňa.

 • Do definície regulatívu územného plánu je potrebné doplniť úpravu, ktorá v doterajšom stavebnom zákone bola, ale do návrhu nového zákona sa už nedostala, totiž že regulatív určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území - teda, že v rámci toho je možné určiť aj neprípustnosť dobývania rádioaktívnych nerastov alebo použitia technológie kyanidového lúhovania, tak ako to bolo vymedzené napr. v návrhoch zmien a doplnkov územných plánov mesta Košice, Košického samosprávneho kraja , mesta Detva a Banskobystrického samosprávneho kraja.

 • Zachovať, aby obce, ktorých predstaviteľov volí do funkcie verejnosť boli naďalej dotknutým stavebným úradom v prípade významných investícií, súvisiacich s dobývaním, resp. spracovaním nerastných surovín - napr. v prípade stavieb na povrchu súvisiacich s banskými dielami na vydobytie uránu, resp. v prípade zámeru na použitie technológie kyanidového lúhovania. V  prípadoch takýchto významných investícií však nový stavebný zákon predpokladá, aby bol stavebným úradom okresný úrad v sídle kraja, s čím nesúhlasíme.

 • Doplniť konkrétny postup aj pre špeciálne stavebné úrady – teda aj pre banské úrady, resp. Ministerstvo hospodárstva SR – že v prípadoch, ak sa návrh na začatie konanie vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb dostane do rozporu s územným plánom, najmä s regulatívmi územného plánu - že takýto návrh sa zamietne - stanovenie uvedeného postupu v návrhu nového stavebného zákona chýba.

 • Podporiť v návrhu nového stavebného zákona úpravu, že viacerým špeciálnym konaniam - akým je aj konanie o určení dobývacieho priestoru - musí predchádzať konanie o zmene využívania pozemkov, ktoré vedie stavebný úrad (obec), v ktorom sa aj preveruje,

 • i zámer na zmenu využívania pozemkov (napr. na banskú činnosť) je v súlade s územným plánom a jeho regulatívmi (ak je takýto návrh v rozpore s územným plánom, tak sa zamietne) . V rámci vylúčenia spochybňovania platnosti týchto postupov aj pre banskú štátnu správu v konaniach podľa banského zákona je nutné v novom ďalšom článku návrhu nového stavebného zákona nadväzne zmeniť alebo doplniť aj dotknuté ustanovenia banského zákona.

Celý text tejto hromadnej pripomienky, ktorý predkladajú viaceré mestá a obce a mimovládne organizácie, ktoré sa aktivizovali proti zámerom rizikových spôsobov dobývania alebo spracovania nerastných surovín – Mesto Kremnica, obce Dúbravy, Vígľaš, Slatinské Lazy, Nižný Klátov, o.z. Brečtan Nové Mesto nad Váhom, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - ZO Košice 2013, Košice, o.z. Podpoľanie nad zlato, o.z. SOSNA, Družstevná pri Hornáde, je zverejnený na www.changenet.sk. Návrh nového Stavebného zákona je zverejnený na:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1&matEID=7427&langEID=1

Pripomienkové konanie trvá do pondelka 18. augusta 2014. Do 18. augusta (vrátane tohto dňa) môžete túto hromadnú pripomienku podporiť na tomto portáli www.changenet.sk .

Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnení títo zástupcovia

Za o. z. Brečtan Jozef Šuchta, právnik

Za SZOPK ZO Košice 2013 Ladislav Rovinský, predseda

Za obec Dúbravy Ján Ľalík, starosta

Za Nižný Klátov Marcela Jokeľová, starostka

Za o.z. Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský, predsedaMesto Kremnica, obce Dúbravy, Vígľaš, Slatinské Lazy, Nižný Klátov, o.z. Brečtan Nové Mesto nad Váhom, Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Košice - ZO  Košice 2013, Košice, o.z. Podpoľanie nad zlato, o.z. SOSNA, Družstevná pri HornádeMinisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

JUDr. Jaroslava Tomašovičová


https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1&matEID=7427&langEID=1


V rámci medzirezortného pripomienkového konania podávame hromadnú pripomienku k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe (materiál č. 13750/2014/B622-SV/37452-M ).

V súlade s čl. 13 ods. 3 a s prihliadnutím na čl. 14.ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352, v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163,  uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210,  uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu č. 13750/2014/B622-SV/37452-M k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe. Text hromadnej pripomienky bol zaslaný prostredníctvom Portálu právnych predpisov na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky elektronicky zástupcom podporovateľov a je zverejnený na internetovej stránke www.changenet.sk.

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujeme:

JUDr. Jozefa Šuchtu, Nové Mesto nad Váhom,

JUDr. Mgr. Ladislava Rovinského, Košice,

Jána Ľalíka, Dúbravy, okr. Detva

Ing. Marcelu Jokeľovú, Nižný Klátov, okr. Košice - okolie,

Ing. Romana Podhradského, Detva


Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že úplne alebo čiastočne nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel.


S pozdravom


Za splnomocnencov


Za o.z.Brečtan
Meno a priezvisko : JUDr. Jozef Šuchta

Za SZOPK ZO Košice 2013
Meno a priezvisko : JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Za obec Dúbravy
Meno a priezvisko : Ján Ľalík

Za Nižný Klátov
Meno a priezvisko : Ing. Marcela Jokeľová

Za o. z. Podpoľanie nad zlato
Meno a priezvisko Ing. Roman PodhradskýZnenie hromadnej pripomienky verejnosti.


V súlade s čl. 14 ods. 1 Legislatívnych pravidiel a s prihliadnutím na čl. 14 ods. 3 legislatívnych pravidiel predpisu predkladáme pripomienky ku návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe, pričom všetky nižšie uvedené pripomienky považujeme za zásadné.

V spojitosti s predložením hromadnej pripomienky verejnosti predkladáme v súlade s čl. 14 ods. 2 legislatívnych pravidiel pripomienky v členení :

 1. všeobecné pripomienky

 2. pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona.

V rámci všeobecných pripomienok uvádzame, že návrh nového Stavebného zákona deklaruje, že povoľovať všetky činnosti vrátane dobývania, resp. spracovania nerastných surovín je možné len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a najmä regulatívmi územného plánu a zastavovacími podmienkami. Územnoplánovacia dokumentácia, najmä regulatívy územného plánu by mali mať teda naďalej efektívnu možnosť v prípadoch, kedy podľa prejaveného názoru verejnosti sa zámer dobývania nerastných surovín odmieta pre jeho rizikovosť – najmä pre závažnosť dopadov na zdravie obyvateľov alebo na životné prostredie - takéto činnosti nepripustiť. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je však potrebné do návrhu zákona doplniť viaceré ustanovenia, ktoré v  ňom chýbajú, alebo nie sú vyjadrené podľa nášho názoru. dostatočne.K jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona

V § 5 navrhujeme vložiť nový odsek 4 v tomto znení :

„(4) Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov.“


Doterajšie odseky 4 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 5 až 9.


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie :

Obdobne, ako to bolo vyjadrené v doterajšom znení § 27 ods. 6 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – ďalej len „súčasný stavebný zákon“ - považujeme za účelné zdôrazniť, že územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom, podľa ktorého stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady uskutočňujú konania podľa stavebného zákona, resp. podľa osobitných zákonov. Toto znenie korešponduje aj so znením vyjadreným aj v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, resp. v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Upozorňujeme v tejto spojitosti na negatívne skúsenosti z nedávnej minulosti , kedy príslušné obvodné banské úrady rozhodli o určení dobývacieho priestoru bez ohľadu na vyjadrené negatívne záväzné stanoviská dotknutých obcí a miest ako stavebných úradov, ktoré poukázali na rozpor so schváleným prípustným funkčným využitím územia v územnoplánovacej dokumentácii (napr. určenie dobývacieho priestoru Bara v obci Malá Bara na dobývanie perlitu v centre  Tokajskej oblasti, určenie dobývacieho priestoru na dobývanie zlatých a strieborných rúd v lokalite Biely Vrch pri Detve – v katastri obce Dúbravy a mesta Detva, neustále odkladanie návrhu mesta Kremnica na zmenu hraníc dobývacieho priestoru, ktorý je od roku 1961 (ešte pred platnosťou súčasného banského zákona) umiestnený aj v mestskej pamiatkovej rezervácii v centre  mesta Kremnica, vymedzenej aj v územnom pláne ).


2. V § 5 ods.6 (po posunutí v prípade schválenia vloženia nami navrhovaného nového odseku 4 - odsek 7) navrhujeme za slovami „Regulatívom priestorového usporiadania a využívania územia...“ vložiť legislatívnu skratku (ďalej len „regulatív“) a na konci odseku vložiť dve nové vety v znení :

„Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.“


Pripomienka je zásadná.Odôvodnenie :

Doplnenie definície regulatívu sme prevzali z doterajšieho znenia tretej vety § 139a ods. 1 súčasného stavebného zákona . Toto doplnenie definície s prihliadnutím na účel regulatívu považujeme za výstižné aj na základe  hľadísk vyjadrených napr. v § 30 ods. 3 návrhu zákona ( z hľadiska nášho vyjadreného záujmu najmä v písm. e) a g), resp. napr. v § 31 ods. 3 tohto návrhu (opäť z hľadiska nášho záujmu najmä v písm. a) a f).


3. V § 95 navrhujeme vložiť nový odsek 2 v znení :

„(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak je významnou investíciou banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.“

Doterajšie odseky 2 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 3 až 9.


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie :


Pri tomto návrhu sme navrhovanú úpravu nového odseku 2 prevzali z  platného znenia § 117b súčasného stavebného zákona. Táto úprava bola schválená v minulom roku pri novelizácii stavebného zákona na základe pozmeňujúcich návrhov poslancov NR SR p. Rašiho a p. Senka. Nevidíme dôvod , prečo by malo byť toto znenie vo vzťahu ku definícii významnej investície v novom stavebnom zákone zmenené. Vzhľadom na záujem, ktorý sa vyjadril napr. pri zákaze dobývania rádioaktívnych nerastov v rámci schválenej novelizácie geologického a banského zákona v júni 2014, resp. pri navrhovanom zákaze použitia technológie kyanidového lúhovania v návrhu novelizácie banského zákona, ktorý bol predložený poslancami NR Sr p. Laššákovou a p. Senkom v júni 2014 do NR SR - rešpektovať komunálnu demokraciu a vyjadrený názor verejnosti – považujeme za vhodné zachovať, aby obce, ktorých predstaviteľov volí do funkcie verejnosť boli naďalej dotknutým stavebným úradom v prípade významných investícií, súvisiacich s dobývaním, resp. spracovaním nerastných surovín.


4.V 96 navrhujeme vložiť nový odsek 6 v znení :


„(6) Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s  územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“Doterajšie odseky 6 až 10 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 7až 11.


Pripomienka je zásadná.Odôvodnenie :

Návrh korešponduje so znením vyjadreným v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy (vrátane štátnej správy – ktorej súčasťou sú aj špeciálne stavebné úrady ) sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Navrhovaný postup, ktorý sa navrhuje zabezpečiť špeciálnymi stavebnými úradmi v prípade rozporu návrhu na začatie konania s územnoplánovacou dokumentáciou, resp. s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (zamietnuť návrh) je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania).


5. V § 128 ods. 4 písm. a) a v § 134 písm. a) navrhujeme za slovami „...v súlade...“ vložiť nové slová „...s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s...“


Pripomienka je zásadná.


Odôvodnenie :

Návrh vychádza zo znenia § 123 ods. 4 návrhu zákona, ktorý v prípade konania o umiestnení stavby predpokladá v prípade nesúladu návrhu na začatie konania, resp. stavby alebo umiestnenia stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami návrh zamietnuť - jedná sa o vytvorenie rovnakých dôvodov vo všetkých obdobných prípadoch (aj v prípade konania o zmene využívania pozemkov, aj v prípade stavebného konania) pre tento postup (zamietnutie návrhu, resp. zastavenie konania).


6. Navrhuje sa vloženie nového článku XV. návrhu zákona v znení :


Čl. XV

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č.73/2009 Z. z., zákona č.104/2010 Z. z., zákona č.114/2010 Z. z., zákona č.258/2011 Z. z., zákona č.311/2013 Z. z. a zákona č.160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto :    1. V § 27 ods. 1 sa slová „záväzného stanoviska stavebného úradu7b)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov podľa osobitného predpisu.7b)Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie :

„7 b) § 125 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“

    1. V § 27 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 17 sa označia podľa poradia ako odseky 6 až 16.

    1. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie :

„h) rozhodnutím o zmene využitia pozemkov podľa osobitného predpisu7b)


Pripomienka je zásadná.Odôvodnenie :

Ako uvádzame vyššie, v rámci novej úpravy návrhu nového stavebného zákona sa predpokladá, že viacerým špeciálnym konaniam - akým je aj konanie o určení dobývacieho priestoru (viď § 125 ods. 1 písm. i) návrhu zákona) - musí predchádzať konanie o zmene využívania pozemkov. Pri tomto sa vychádza zo znenia § 66 návrhu zákona – podľa ktorého zmeniť využívanie pozemkov možno len v medziach územného plánu a na základe rozhodnutia stavebného úradu – obce .

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že v rámci vymedzenej pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov podľa osobitných predpisov - s prihliadnutím na znenie § 96 ods. 1 až 3 návrhu zákona špeciálne stavebné úrady majú vykonávať pôsobnosť a právomoc stavebného úradu len pri stavbách , nie však pri zmene využitia územia (kde je kompetencia všeobecného stavebného úradu – obce – viď § 66) a z tohto dôvodu sú špeciálne stavebné úrady oprávnené postupovať len vo veciach ohlasovania, povoľovania, kolaudácie stavieb, štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontroly užívania stavieb a vedenia registrov výstavby.

V záujme vylúčenia spochybňovania platnosti týchto postupov aj pre banskú štátnu správu v konaniach podľa banského zákona je nutné v novom ďalšom článku návrhu zákona nadväzne zmeniť alebo doplniť aj dotknuté ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ banského zákona“).

Na tomto základe nie je vhodné definovať rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru ako rozhodnutie o využití územia (viď doterajšie znenie odseku 6 § 27 banského zákona) a preto je potrebné toto ustanovenie vypustiť. Zmena využitia územia bude predmetom konania všeobecného stavebného úradu (obce) o zmene využitia pozemkov podľa § 125 a nasl. stavebného zákona (viď vyššie). V tomto konaní všeobecný stavebný úrad (obec) zároveň vyhodnotí , či zámer zmeny využívania pozemkov (v danom prípade nová banská činnosť) zodpovedá záverečnému stanovisku orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak zmena užívania (banská činnosť) bola predmetom hodnotenia vplyvu (viď § 125 ods. 1 písm. d) návrhu zákona).

S prihliadnutím na uvedené bude rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru rozhodnutím už len povoľujúcim umiestnenie dobývania ( určenie dobývacieho priestoru), resp. zmeny dobývacieho priestoru alebo jeho zrušenie. Rovnako bude aj rozhodnutím povoľujúcim vznik práva na dobývanie.

V tejto súvislosti – vzhľadom na to, že rozhodnutie o zmene využívania pozemkov má predchádzať medzi iným aj určeniu dobývacieho priestoru, nie je potrebné v § 27 ods. 1 banského zákona ako podmienku tohto postupu ustanoviť predloženie záväzného stanoviska. stavebného úradu (dotknutej obce) ale len predloženie uvedeného rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov.

Vzhľadom na dôležitosť rozhodnutia o zmene využívania pozemkov bude povinným podkladom návrhu na určenie dobývacieho priestoru, na základe čoho sa navrhuje v § 28 ods. 1 banského zákona doplnenie nového písm. h). V prípade ak rozhodnutie o zmene využívania pozemkov nebude vydané pre nesúlad návrhu na zmenu využívania územia s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (viď § 128 ods. 4 návrhu zákona), bude musieť byť konanie o určení dobývacieho priestoru zastavené pre neúplnosť povinných podkladov návrhu na určenie dobývacieho priestoru..
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
23.4.2015 22:20 | Jozef Mihálik

Som proti akejkoľvek ťažbe
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
28.8.2014 13:43 | Mária Karchňáková

Dobrý deň,

zdieľam Hromadnú pripomienku za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu V novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín.

M.Karchňáková
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
21.8.2014 11:33 | Ladislav Kohut

Podporujem pripomienku za posilnenie regulačnej funkcie úz.plánu.
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
20.8.2014 12:14 | Frantisek GREGOR

Suhlasim s pripomienkami v celom rozsahu
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
20.8.2014 09:16 | Jaroslav Kordek

Podporujem pripomienku za posilnenie regulačnej funkcie úz.plánu !
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
19.8.2014 19:29 | Boris Vaitovič

podporujem posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
13.8.2014 23:42 | Patrik Vyšňovský

Zastaviť ťažbu !!!!! Máme krásnu prírodu tak prečo ju ničiť ?
Podporte aj hromadnú pripomienku k vyvlastňovaciemu zákonu
13.8.2014 21:48 | Martin Ondera

Paralelne s touto pripomienkou prebieha podpisovanie aj ďalšej hromadnej pripomienky, týkajúcej sa návrhu vyvlastňovacieho zákona: www.changenet.sk/?section=kamp...
Ad: Hromadná pripomienka za posilnenie regulačnej funkcie územného plánu v novom Stavebnom zákone vo vzťahu ku nežiadúcim zámerom dobývania nerastných surovín
13.8.2014 10:41 | Darina Bajerová

Touto cestou podporujem pripomienku za posilnenie regulačnej funkcie úz.plánuPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (9)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt