spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia obrnárov za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti

Vážení spoluobčania!

Obraciame sa na vás s prosbou o podporu v našom úsilí dosiahnuť zmenu v aktuálne platnom zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, a to pre skupinu ľudí, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu (odborný názov: poliomyelitída).

Poliomyelitídu (detskú paralýzu, detskú obrnu) spôsobuje vysoko infekčný poliovírus, ktorý postihuje nervové vlákna uložené v predných rohoch miechy, ale ničí aj centrá predlženej miechy a tiež napadá motorickú kôru mozgu. Dôsledkom je, že asi u 50 % na začiatku úplne ochrnutých osôb ostávajú trvalé následky v podobe úplného alebo čiastočného ochrnutia svalov dolných a horných končatín, ako aj trupu.

Postpoliomyelitický syndróm (PPS) je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postihuje obrnárov približne 15 až 40 rokov po zotavení sa z akútneho prvotného infikovania vírusom. Všeobecne sa akceptuje teória o tzv. „nervovej únave“, pri ktorej dochádza k poškodeniu zvyškových motorických neurónov v dôsledku dlhodobého, niekoľkoročného preťaženia kontinuálnou kompenzáciou a remodelovaním nových vlákien, čo vedie k ich postupnému poškodeniu.

Posledná veľká epidémia detskej obrny vypukla koncom tridsiatych rokov minulého storočia a v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí zasiahla celý svet. Jej výskyt v bývalom Československu kulminoval v rokoch 1939-1956, kedy bolo infikovaných takmer 13 tisíc osôb, najmä detí v ranom veku, nakoľko sa proti tomuto ochoreniu v tom čase u nás neočkovalo. Vďaka rozsiahlym očkovacím programom sa šírenie a ďalší výskyt detskej obrny podarilo vo väčšine rozvinutých krajín zastaviť a dnes detská obrna priamo ohrozuje už len niekoľko krajín rozvojového sveta, v ktorých sa  očkovací program nerealizuje. Posledný výskyt ochorenia detskej obrny bol na území bývalého Československa zaznamenaný v r. 1960 a Československo bolo prvou krajinou na svete, kde sa ochorenie detskej obrny podarilo úplne vyhubiť.

Ľudia s následkami po detskej obrne, mnohí z nich s rozvinutým postpoliomyelitickým syndrómom, sú však dodnes medzi nami. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie dnes žije na svete 15-20 miliónov ľudí s týmto ochorením, v Európe je podľa údajov Európskej únie polio v súčasnosti asi 700 tisíc ľudí, ktorí prekonali detskú obrnu. V Českej republike sa ich počet odhaduje na 15 tisíc, na Slovensku na asi 6-7 tisíc (žiadne oficiálne štatistiky však o tom neexistujú), potešujúce však je, že počet ľudí s touto diagnózou u nás trvale klesá a nehrozí tu už žiadny nárast.

Ako z predchádzajúceho textu vyplýva, ľudia, ktorí pred desaťročiami prekonali detskú obrnu, majú dnes v drvivej väčšine 60 a viac rokov a drvivá väčšina z nich napriek svojmu ťažkému zdravotnému postihnutiu celý život pracovala. Dnes sú však zväčša už ekonomicky neaktívni a ich zdravotný stav a životné podmienky sú kvôli dlhodobo trvajúcemu ochoreniu horšie ako zdravotný stav a životné podmienky väčšiny ostatných v tejto vekovej skupine na Slovensku. Následky detskej obrny sa výrazným spôsobom podpisujú pod ich zhoršujúce sa zdravie a vlastne jediným overeným spôsobom, ako tento proces aspoň trochu spomaliť, je podľa najnovších vedeckých poznatkov a odporúčaní pravidelná, opakujúca sa rehabilitácia a kúpeľná liečba. Tá je však, žiaľ, pre väčšinu z nich od r. 2005 podľa platnej zdravotníckej legislatívy v podstate finančne nedostupná - toto ochorenie, stavy po poliomyelitíde, bolo v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť preradené z kategórie A, kúpeľnej liečby plne hradenej z verejného zdravotného poistenia, do kategórie B, v ktorej je z verejného zdravotného poistenia plne hradená len zdravotná starostlivosť a služby z verejného zdravotného poistenia nie sú hradené. V praxi to znamená, že náklady na indikovaný 21-dňový kúpeľný pobyt sú vo výške až niekoľkosto eur, čo je suma, ktorú si málokto z nich môže vzhľadom na výšku svojho dôchodku dovoliť. Dostupnosť primeranej kúpeľnej a rehabilitačnej liečby je pritom základnou podmienkou udržania kvality ich života, zabezpečenia sebestačnosti a prevenciou neskoršej plnej závislosti na sociálnej pomoci a starostlivosti.

Zmena, o ktorú sa touto petíciou usilujeme, má zabezpečiť návrat do stavu pred r. 2005, teda návrat k indikovanej kúpeľnej starostlivosti, pri ktorej zdravotná starostlivosť je plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia (v súčasnosti vo výške 1,66 € na deň) – ide teda o preradenie diagnózy „stavy po poliomyelitíde“ z kategórie B naspäť do kategórie A.

Touto petíciou sa súčasne snažíme dosiahnuť to, aby ochorenie „postpoliomyelitický syndróm“ s kódovým označením G14 podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb i jej slovenskej verzie bolo zaradené do zoznamu prioritných chorôb (príloha č. 3 zákona č. 577/2004 Z. z.), na základe ktorého sa predpisuje kúpeľná starostlivosť.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU PRIAZEŇ A PODPORU!                        


Petícia za uskutočnenie nasledovných zmien v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov:

1. Zaradiť chorobu „Postpoliomyelitický syndróm“ (v Medzinárodnej klasifikácii chorôb MKCH-10-SK2013 zaradenej do VI. kapitoly: Choroby nervovej sústavy, kód diagnózy G14) do zoznamu prioritných chorôb v prílohe č. 3 zákona č. 577/2004 Z. z;

2. V Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť (príloha č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z., časť VI. Nervové choroby) zmeniť kategógiu B úhrady z verejného zdravotného poistenia (indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia) na kategóriu A (indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia) a medzi indikácie kúpeľnej starostlivosti zaradiť aj postpoliomyelitický syndróm (kód diagnózy G14).


Petičný výbor:
PhDr. Štefan Grajcár, Žehrianska 7, Bratislava, stefan.grajcar@gmail.com, predseda Asociácie polio v SR, Republikovej špecifickej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých – zástupca pre styk s orgánmi verejnej správy; Ing. Ján Bartko, Ťahanovské riadky 77, Košice; Anna Porembová, Švábska 35,  PrešovPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia obrnárov za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti
17.10.2014 22:11 | Štefan Grajcár

Milí priatelia,

dnešným dňom končíme na tomto mieste so zberom podpisov pod petíciu obrnárov za uskutočnenie zmien v zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorých jadrom je zabezpečiť lepšiu, reálnejšiu dostupnosť kúpeľnej starostlivosti pre ľudí, ktorí v detstve prekonali detskú obrnu, a to tým, že sa toto ochorenie (stavy po poliomyelitíde) v indikačnom zozname kúpeľnej starostlivosti dostane do kategórie A, v ktorej je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, a medzi indikácie kúpeľnej starostlivosti v tejto kategórii a indikačnej skupine zaradiť aj postpoliomyelitický syndróm.

Chcem sa vám všetkým úprimne v mene všetkých obrnárov na Slovensku i osobne v mene svojom poďakovať za túto vašu štedrú podporu – keby to bolo technicky možné, poďakovali by sme každému jednému z vás osobitne, zaslúžite si to.

Skvelou správou je, že spolu s vami tu na portáli changenet.sk našu petíciu podporilo k dnešnému dňu neuveriteľných, už viac ako 6200 signatárov (áno, je to veľmi pekné štvorciferné číslo) – väčšina z nich sa podpísala na klasické papierové podpisové hárky, ktoré zbierali obrnári, naši členovia i nečlenovia , ale i desiatky našich priaznivcov, priateľov, známych i neznámych po celom Slovensku, ale aj v nám tak blízkych Čechách a na Morave. Úprimne vám všetkým i každému jednému zvlášť za to ďakujeme!

O týždeň, 24. októbra, v deň, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia v r. 1988 vyhlásila za Svetový deň boja s detskou obrnou, odnesieme všetky petičné hárky spolu so zoznamom vás, signatárov tu na stránke portálu changenet.sk, na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Nevieme v tejto chvíli, samozrejme, ako to celé dopadne, ako našu požiadavku posúdi jednak ministerstvo, jednak ako sa k nej postaví Národná rada Slovenskej republiky, v ktorej kompetencii je schvaľovať zákony a ich zmeny, vrátane tohto „nášho“. Chceli by sme vás však ubezpečiť, že sa budeme i naďalej snažiť dotiahnuť túto vec do úspešného konca – obrnári na Slovensku si to zaslúžia. Veríme, že sa nám to nakoniec podarí a že sa nám to podarí aj vďaka vám a vašej podpore. Veríme tiež, že tú úplne najskvelejšiu správu, teda že sa nám to podarilo, vám budeme môcť oznámiť prostredníctvom tohto portálu o niekoľko týždňov či mesiacov. Ešte raz, ďakujeme!

S úctou a vďakou,
Štefan Grajcár
predseda petičného výboru,
predseda Asociácie polio v Slovenskej republike,
republikovej špecifickej organizácie SZTP
Ad: Petícia obrnárov za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti
31.8.2014 15:21 | Štefan Grajcár

Milí priatelia,

chcel by som sa vám všetkým, známym i neznámym, veľmi pekne poďakovať za podporu, ktorú ste zatiaľ svojím podpisom pod touto petíciou vyjadrili našim požiadavkám. K dnešnému dňu (31. 8.) nám takto podporu vyjadrilo už viac ako 2400 ľudí, a to nielen zo Slovenska - veľa podporovateľov máme aj v Českej republike, ďalší sa pripojili z blízkeho i vzdialenejšieho zahraničia. ĎAKUJEME!

Naša petičná akcia však pokračuje dalej, a to tak na tejto stránke, ako aj prostredníctvom desiatok našich členov obrnárov, priateľov, priaznivcov a známych, ktorí zbierajú podpisy klasicky a darí sa im zapĺňať ďalšie a ďalšie petičné hárky. Veríme, že v priebehu nasledujúcich týždňov nás podporia ďalší a spolu s vašimi hlasmi nám pomôžu pri presadení našich požiadaviek.

Ďakujem vám v mene petičného výboru i v mene všetkých obrnárov na Slovensku,
Štefan Grajcár
Ad: Petícia obrnárov za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti
13.8.2014 14:54 | Marcela

Patrím do skupiny ľudí, ktorí získali toto ochorenie po očkovaní v roku 1957 - chybná očkovacia látka. V tom čase (a obávam sa, že to platí dodnes) utajovaná a nepreukázateľná skutočnosť. Mojou jedinou kompenzáciou bola kúpeľná starostlivosť. Dnes, keď nastupuje postpoliomyelitický syndróm, keď som všetky svoje sily venovala štúdiu, uplatneniu a práci aj pre túto spoločnosť, tak nemám nárok na nič - na kvalifikovanú starostlivoasť (väčšina neurológov ochorenie ani nerozozná a o diagnostikovaní postpolio syndrómu vôbec netušia) ani na kúpele, ktoré významne prispievaní k čo najdlhšiemu zachovaniu fyzickej sily a teda aj sebestačnosti a akej-takej kvality života.Nepovažujem to ani trochu za spravodlivé a etické a verím, že sa nájde čo najviac ľudí, ktorí sa stotožnia s mojim názorom. Ďakujem.
Ad: Petícia za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti
21.7.2014 15:49 | Olga Kriegelová

Podpora všem postiženým poli a postpoliomyelitickým syndromem
Ad: Petícia za uskutočnenie zmien v zákone o rozsahu zdravotnej starostlivosti
17.7.2014 09:45 | Beáta Jančová

xPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Zdravie
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt