spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“

Slovenská akadémia vied
Ústav výskumu sociálnej komunikácie

Dúbravská cestA 9, 841 04 Bratislava
Tel.: 02/5477 5683, 5477 3442 E-mail: kvsbk@savba.sk


P.T.

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR

Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SRVec: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ a žiadosť o stanovisko k predmetnému materiálu – otvorený list.Vážená pani ministerka,

vážení páni ministri,


k medzinárodnému dňu detí (1. jún 2014) zverejnila skupina koordinovaná Mgr. Janou Fullovou a pod vedením neoficiálneho hovorcu doc. MUDr. Alojza Rakúsa, CSc. materiál „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ a usporiadala k nemu tlačovú konferenciu (materiál, tak ako je dostupný na internete http://rodinabb.sk/wp-content/uploads/2014/05/vyjadrenie-a-vyzva-lekarov-psychologov-a-inych-odbornikov-ku-vplyvu-rodovej-ideologie-na-dusevne-zdravie-deti.pdf spolu so zoznamom signatárov http://www.scribd.com/doc/227636387/Zoznam-signatarov je v prílohe).

"Vo výzve chceme upozorniť na to, že tzv. rodovo citlivá výchova je pre deti minimálne veľmi riziková a pravdepodobne aj veľmi nebezpečná a na to chceme ako odborníci upozorniť," povedal na tlačovej konferencii 2. júna 2014 v Bratislave psychiater a bývalý minister zdravotníctva Alojz Rakús.

Predmetný materiál dehonestuje všeobecne uznávané hodnoty rodovej rovnosti akceptované v EÚ, ukotvené v medzinárodných dohovorov, ktoré Slovenská republika ratifikovala a tak tvoria vyššiu právnu normu v SR. Dohodnuté ciele - prevencia rodovej diskriminácie a odstraňovanie rodových stereotypov o „tradičných“ rolách ženy a muža sú preto pre všetky štátne a verejné inštitúcie záväzné. Predmetný materiál spochybňuje oficiálne politiky EÚ a Slovenskej republiky, nazývajúc rodové scitlivovanie „rodovou ideológiou“. Paradoxne, cesta k rodovej rovnosti síce (aj) ideológiou je, ale vychádza z paradigmy rešpektovania ľudských práv a tá sa globálne vyvíja už desaťročia, ba priam stáročia, pretože ženy boli a sú diskriminované a stále nemajú úplnú rovnosť príležitostí v oblastiach vzdelávania, práce, politickej participácie ani intimity. Snaha o rodovú rovnosť je teda prirodzene historicky sprevádzaná požiadavkami, ktoré narážali na spoločenské a mocenské bariéry, a preto v tejto perspektíve má, prirodzene, aj ideologickú dimenziu. V 20. storočí vyvrcholili iniciatívy zabezpečiť ľudské práva o. i. aj v Dohovore o právach dieťaťa, ktorého článok 29 hovorí (ešte terminológiou bez slova „rod“, ktoré sa vtedy v tejto agende nepoužívalo):

Článok 29

1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zhodujú, že výchova dieťaťa má smerovať k: ... d) príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu.


V pedagogickom procese sa napĺňa požiadavka rodovej rovnosti práve rodovým scitlivovaním, čo je ukotvené v najvýznamnejších pedagogických dokumentoch Slovenskej republiky – Štátnom vzdelávacom programe Občianska náuka (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) – ISCED 2 aj 3A – teda úroveň druhého stupňa základnej školy a stredná škola). V týchto dokumentoch sa explicitne píše, že cieľom učebného predmetu je o.i.

- rozpoznávanie stereotypných názorov na postavenie muža a ženy

- akceptovanie vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí

- aktívne občianstvo a osobná angažovanosť, uvedomovanie si práv a povinností,

rešpektovanie základných princípov demokracie a tolerancie

- podpora vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, atď

Navyše, rozvíjanie kľúčových kompetencií - a teda aj kompetencií rodovej citlivosti - je v súčasnosti centrálnou paradigmou definovania hlavného cieľa edukácie.


Vedecké poznanie akumulované v ostatnom štvrťstoročí jasne ukazuje, že otázka rodovosti vo výchove a školskom vzdelávaní má plné opodstatnenie. Napríklad impaktovaný vedecký časopis Gender and Education prináša v uvedenej oblasti bohaté vedecké poznatky reprezentujúce akademický (a teda sotva len politický a ideologický) diskurz. Neexistujú overené poznatky o tom, že rodovo citlivá výchova v školskom prostredí vedie k patologizácii vývinu detí a že by táto stránka výchovy radikálne menila podstatu školskej socializácie.

To, že zostavovateľom chýba odborná argumentácia a že práve ich pohnútky zrejme pramenia v (inej) ideológii, dokazuje ignorovanie vedeckých, odborných a politických argumentov. V texte sa opierajú o blogerskú občiansku diskusiu zo Švédska, v ktorej sa polemizuje o miere dekonštrukcie rodových stereotypov v predškolskej výchove, avšak neprináša žiadne vedecké poznatky, nevraviac o štúdii (Seavy, Katz a Zalk, 1975, replikovanej Sidorowicz a Lunney, 1980), ktorá nedokazuje patologizáciu detí rodovým scitlivovaním, ale naopak, ukazuje, ako ľahko sa v dospelých aktivujú rodové stereotypy bez ohľadu na individualitu dieťaťa. Ďalšia argumentácia o negatívnom vplyve nevhodných rodových vzorov a podnetov pre vznik poruchy rodovej identity (deti v rodinách s rodičmi rovnakého pohlavia) spočíva na štúdii Marka Regnerusa (2012), ktorá bola metodologicky zásadne spochybnená a v danej oblasti existujú iné štúdie, dokazujúce pravý opak – nevýznamné rozdiely v psychologickej kompetencii a kvalite života detí z heterosexuálnych a homosexuálnych rodín (Van Gelderen, L., Gartrell, N., Bos, H.M.W., Hermanns, J. (2013) Stigmatization and Promotive Factors in Relation to Psychological Health and Life Satisfaction of Adolescents in Planned Lesbian Families, Journal of Family Issues, 34, 809-827; van Gelderen, L, Bos H, Gartrell N, et al. (2012) Quality of Life of Adolescents Raised from Birth by Lesbian Mothers. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 33(1):1-7.)

V sexuolologickej a sociálno-psychologickej oblasti už desaťročia nikto nepochybuje o tom, že ľudská pohlavnosť sa práve prostredníctvom spoločenských diskurzov rodovo scitlivuje a „humanizuje“, čím sa potvrdzujú ontologické argumenty v prospech rodu ako sociálnej kategórie. Teoretická aj empirická práca psychológov a sociológov Gagnona a Simona, Giddensa, Plummera, Krahéovej a ďalších osobností svetovej vedy ukazuje, že senzitizácia – scitlivovanie v rodovej oblasti – je jednou z hlavných ciest k intimite a sexualite, ktorá je skutočne ľudská, nie biologicky-zvieracia.

Na tému optimalizácie intímneho a sexuálneho života, podpory sexuálneho zdravia a priamej previazanosti týchto problémov s rodovou problematikou sme v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV s jeho Centrom pedagogického výskumu za ostatných 20 rokov zrealizovali množstvo štúdií (viaceré v medzinárodných tímoch), publikovaných aj v medzinárodných vedeckých periodikách. Žiadna z nich neukazuje na negatívne vplyvy rodového scitlivovania na mladých ľudí.


Z uvedených dôvodov:

1. Žiadame vyjadrenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu, ministra zahraničných vecí a ministerku zdravotníctva SR, aby zaujali jednoznačné stanovisko k predmetnému materiálu „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“, keďže sa jedná o iniciatívu smerujúcu proti právnym dokumentom štátu na najvyššej úrovni.

2. Vyzývame signatárov predmetného materiálu, aby zvážili svoje podpisy, resp., pokiaľ zastávajú verejné funkcie vo vzdelávacom a zdravotníckom systéme SR, aj svoju morálnu integritu.

3. Žiadame médiá – najmä verejnoprávne - aby vytvorili dostatočný priestor na diskusiu o rodovej problematike, v ktorej, evidentne, nie je dostatočne rozvinutý kvalifikovaný diskurz tak vo všeobecnej, ako aj v odbornej verejnosti.


Gabriel Bianchi, doc. PhDr., CSc. (psychológ) riaditeľ ÚVSK SAV

Ivan Lukšík, prof., PhDr., CSc. (psychológ a pedagóg), odborník v problematike sociálnej psychológie sexuality

Jana Plichtová, prof., PhDr., CSc., odborníčka v  problematike sociálnej psychológie občianstva

Branislav Pupala, prof., PaedDr, PhD. (pedagóg), garant študijného programu III. stupňa v odbore školská pedagogika

Oľga Zápotočná, doc., PhDr., CSc., predsedníčka Vedeckej rady ÚVSK SAV


Na vedomie:

Občianky a občania Slovenskej republiky

Václav Mika, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska18.6.2014
Otvorený list, vrátane príloh (.pdf)POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
31.1.2015 17:40 | pepone

Najviac ma zarmucuje, kto stojí v pozadí podpory gender ideológie. Keď si pozorne prečítate tú hŕstku signatárov, zistíte, že vo veľkej miere ide o ľudí pracujúcich v sociálno-pedagogických a humanitných inštitúciách, a to najmä v Bratislave. Ide prevažne o ľudí zo SAV-ky a z Filozofickej fakulty. To, že ide o sociálnych "vedcov" a filozofov, poukazuje na skutočnosť, aká svetonázorová skupina ovláda tieto štátne ustanovizne. Ide o výrazne militantných až nenávistných ateistov, sformovaných zločineckou marxistickou ideológiou najmä za bývalého režimu. Títo ľudia sa jej nielen že nevzdali, ale ich nenávisť voči kresťanskej civilizácii ešte viac a potichu od revolúcie gradovala, pričom sa sústredili na nové formy marxizmu: frankfurstká škola (Gramcsi, Adorno, Horheimer atd.), gender protagonistov (zločinci ako Kinsey, stačí si pozrieť na webe o koho ide, Buttlerová atd.). Slovenskí neomarxisti čakali na svoju chvíľu, kedy by mohli svoju nenávisť voči všetkému zdravému a normálnemu prejaviť naplno a otvorene. Vedú ich k tomu ich vlastné nešťastné osudy a osobný odpor k uznaniu prirodzeného zákona. Tento sa totiž vždy po čase prejaví...a stína hlavy zatvrdlivcov.
Zdravy rozum
23.1.2015 17:37 | Mickey Mouse

Ked tu mame vedecke odborne stanovisko z jednej strany a hned nato "vedecke" a odborne protirecive stanovisko z druhej strany, ostava nam pomysliet si, ze v urcitych pripadoch ta veda stoji asi za hovno, lebo je lahko manipulovatelna a ostava nam uz iba zdravy rozum.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
20.9.2014 07:31 | Adam Bezdeda

Odmietam všetky pokusy zvrátiť prirodzený beh vecí, ako jestvuje od nepamäti.
Ak ho táto agresívna totalita fungujúca len cez peniaze aj nasilu zvráti, príroda to určite vyreguluje - planéta môže jestvovať aj bez ľudí. To chcete?
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
9.8.2014 23:11 | Karol Labaš

Kecy. Únavné čítanie prešpikované umelo a účelovo vytvorenými pojmami, ktorým bežný človek nerozumie. Ja to vnímam ako hysterický boj o manipulovanie detí bez detí. Cieľu nerozumiem, ale hysterický a takmer direktívny tón ma nabáda k opatrnosti. Deti z podstaty svojho veku nemôžu porozumieť, o čo tu vlastne ide a kto im chce lepšie, než ich rodičia. Najlepšia cesta k traume a narušeniu rodinnej integrity, ak v škole absorbované informácie posmelené deti začnú preberať s rodičmi doma. Vari má byť toto cieľom? Vážení, zabudli ste na základ výchovy, a tou je rodina. Nik, ani škola, ani štát, ani rôzne organizácie vrátane SAV, nemajú právo nahrádzať rodičov a ich predstavy o výchove, pokiaľ rodina funguje. Iný subjekt než rodičia môže vstupovať do výchovy len ako niečo doplnkové alebo nesporne platné, čo neodporuje predstavám biologických rodičov. Na pleciach rodičov je zodpovednosť za výchovu a je to zodpovednosť aj biologicky najprirodzenejšia, ktorú z lásky k deťom radi podstupujú. Z celej tejto aktivity mám pocit, že práve ten, kto sa tu vydáva za obhajcu práv detí, najviac do nich zasahuje. Smutné je aj to, že si na tejto téme vybíjajú energiu ľudia zo štátnej vedeckej ustanovizne, platenej z daní tých ľudí, ktorých sa snažia zmanipulovať.
Z vyššieuvedených dôvodov vyzývam signatárov tohoto materiálu „Zásadné odmietnutie iniciatívy .....“, aby zvážili svoje podpisy, resp., pokiaľ zastávajú verejné funkcie vo vzdelávacom a zdravotníckom systéme SR, aj svoju morálnu integritu.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ | Zobraziť Skryť

29.6.2014 19:10
| pepone

Upozorňujem, že admin mi zmazal príspevok, ktorý bol kritický voči "vedcom", ktorý odmietajú iniciatívu skutočných Vedcov.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
27.6.2014 22:27 | Lord Acton

Prepustit ich urcite nie, ale odmietnut ich gender ideologiu treba pokojne ale dorazne.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ | Zobraziť Skryť

26.6.2014 19:35
| Janko Hraško

Pochybné inštitúcie a pochybné tituly týchto ľudí zo SAV, ako pijavice sa držia každej vládnej ideológie, či za komunistov, mečiaristov alebo euroteroristov.
Čo vlastne robia s takto vymyslenými titulmi na tom ústave a za čo ich platí tento štát?
Som zásadne za odobratie všetkých ich titulov a ich prepustenie z práce.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
26.6.2014 10:37 | Martin Dilong

Plne podporujem inú výzvu, výzvu Lekárov, psychologov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie...

Rýchlo som text cital.
Moj podpis pod tuto reakciu - protivyzvu som vykonal v omyle.

Ziadam o vysktrnutie z tohto zoznamu! Dakujem.

Plne podporujem pána Alojza Rakusa, povazujem ho za odbornu autoritu v tejto oblasti.

Martin Dilong, právnik, Chorvátsky Grob
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ | Zobraziť Skryť

25.6.2014 14:06
| pepone

Najviac ma zarmucuje, kto stojí v pozadí podpory gender ideológie. Keď si pozorne prečítate tú hŕstku signatárov, zistíte, že vo veľkej miere ide o ľudí pracujúcich v sociálno-pedagogických a humanitných inštitúciách, a to najmä v Bratislave. Ide prevažne o ľudí zo SAV-ky a z Filozofickej fakulty. To, že ide o sociálnych "vedcov" a filozofov, poukazuje na skutočnosť, aká svetonázorová skupina ovláda tieto štátne ustanovizne. Ide o výrazne militantných až nenávistných ateistov, sformovaných zločineckou marxistickou ideológiou najmä za bývalého režimu. Títo ľudia sa jej nielen že nevzdali, ale ich nenávisť voči kresťanskej civilizácii ešte viac a potichu od revolúcie gradovala, pričom sa sústredili na nové formy marxizmu: frankfurstká škola (Gramcsi, Adorno, Horheimer atd.), gender protagonistov (zločinci ako Kinsey, stačí si pozrieť na webe o koho ide, Buttlerová atd.). Slovenskí neomarxisti čakali na svoju chvíľu, kedy by mohli svoju nenávisť voči všetkému zdravému a normálnemu prejaviť naplno a otvorene. Vedú ich k tomu ich vlastné nešťastné osudy a osobný odpor k uznaniu prirodzeného zákona. Tento sa totiž vždy po čase prejaví...a stína hlavy zatvrdlivcov.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
23.6.2014 23:23 | Samuela

Od detskej psychologičky viem, že dieťa bude aj v dospelosti podvedome napodobňovať správanie svojich rodičov. Taktiež od nej viem, že je minimálne 50% riziko, že z dieťaťa vychovávaného homosexuálmi, bude tiež homosexuál.
Každý režim útočiaci na kresťanstvo padne
23.6.2014 23:17 | denwed

2000 rokov západnej civilizácie poukazuje na fakt, že každý režim alebo spoločenský systém útočiaci na kresťanstvo a jeho piliere zo Sinja padne.
Gender ideológia ohrozuje slobodu a povahu demokratického režimu
23.6.2014 23:11 | Lord Acton

Slovenský IT manažér sa zastal tradičnej rodiny, vyhodili ho z práce

Prinášame vám rozhovor s bývalým zamestnancom medzinárodnej IT firmy s pobočkou v Brne v Českej republike, ktorý bol prepustený po tom, čo vo vnútrofiremnej emailovej komunikácii prejavil nesúhlas s firemnou podporou pre LGBT agendu. Prvý raz za deväť rokov fungovania portálu Postoy prinášame rozhovor bez uvedenia mena respondenta. Viacerí členovia redakcie ho poznajú už roky, preto sa vieme zaručiť za jeho hodnovernosť.Ako dlho a na akej pozícii si v tejto firme pracoval?

Vo firme som pracoval dva a pol roka ako inžinier kvality.

Aká veľká je to firma? Čím sa zaoberá?

Spoločnosť má hlavné sídlo v USA a jej pobočky sú roztrúsené prakticky vo všetkých veľkých štátoch či kontinentoch. V Európe sú to napr. Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Česká republika, Írsko. Ďalej sú pobočky v Izraeli, Austrálii, Číne. Moji kolegovia, s ktorými som začínal pracovať, boli najskôr priamo z USA, neskôr sme tím rozšírili o kolegov z Číny. Myslím, že spolu mala firma okolo 6 tisíc zamestnancov.

Ako jedna z podobných IT firiem sa zaoberá poskytovaním IT služieb (private/public cloud, web/email/file servery, storage, middleware a pod.) od malých firiem až po veľké korporácie.

Ako došlo k udalosti, po ktorej si bol prepustený?

"Na niekoľko riadkov som popísal, kde končí spoločnosť, ktorá sa bude riadiť agendou LGBT, že ľudia, ktorí majú takýto zdravotný problém, potrebujú inú pomoc a nie tú, ktorú im ponúka LGBT."
Koncom minulého roka som sa zapojil do vnútrofiremnej emailovej komunikácie. Táto emailová skupina slúžila na rôzne firemné oznámenia od akvizícii po kvartálne úspechy alebo nejaké vianočné či novoročné večierky.

Aj vtedy sme oslavovali nejaký významný míľnik, už sa presne nepamätám, či to bol finančný úspech alebo niečo iné. Každopádne, veľa ľudí vyjadrovalo pochvalu, prečo je fantastické pracovať práve v tejto spoločnosti.

Jeden z kolegov, ani neviem odkiaľ bol, keďže tieto emaily odoberajú kolegovia z celého sveta, vyjadril radosť, že naša firma sa okrem iného pridala k LGBT kampani a podporila ju. Napísal k tomu aj niekoľko poznámok vysvetľujúcich, prečo to bolo dobré rozhodnutie.

Bola to asi náhoda, že som sa k tejto diskusii vôbec dostal. Väčšinou tieto firemné obkecy ignorujem, alebo nemám čas sa k nim dostať. Prečítal som si niekoľko príspevkov, ktoré obsahovali chválospev na LGBT a zdalo sa mi, že by možno bolo dobré prispieť aj opačným názorom, ktorý by poukázal na odvrátenú stránku LGBT. Rozumej tým, na odvrátenú stránku ich konania, za ktorým si viem predstaviť, že je dobrý úmysel pomôcť ľuďom, ktorí majú problém sa sexuálne zorientovať.

K téme:
Obrana tradičnej rodiny ako extrémny názor?Čo si napísal?

Na niekoľko riadkov som popísal, kde končí spoločnosť, ktorá sa bude riadiť agendou LGBT, že ľudia, ktorí majú takýto zdravotný problém, potrebujú inú pomoc a nie tú, ktorú im ponúka LGBT. Na reakciu jedného z kolegov som len dodal príklad z vtedajšieho pražského pochodu Gay Pride, kde prišli za svoje, akože "práva", pochodovať aj ľudia s pedofilnou úchylkou.

Čo sa stalo po tom, čo si to odoslal?

Je jasné, že sa na to rozprúdila celkom živá diskusia, ktorú som nie veľmi stíhal čítať, keďže som bol zavalený pracovnými povinnosťami. Hneď na druhý deň sa mi však ozval šéf, že sa chce so mnou stretnúť a porozprávať. Ani mi nenapadlo, že by to mohlo mať nejaký súvis s týmto mojím, pre mňa nevinným emailom. Ešte v ten deň sme sa stretli spolu aj s človekom z oddelenia HR, ktorý rieši zamestnancov. Takmer mi padla sánka, keď som sa dozvedel, že dôvodom nášho stretnutia sú moje dva emaily.

"Posolstvo, ktoré som dostal od môjho šéfa, bolo, že som zaútočil svojím názorom na všetky sexuálne menšiny, že som homofób a že som nekompatibilný s firemnou kultúrou."
Čo ti povedal?

Skúsim byť stručný, lebo bolo toho celkom dosť, čo sa za ten krátky čas odohralo. Posolstvo, ktoré som dostal od môjho šéfa, bolo, že som zaútočil svojím názorom na všetky sexuálne menšiny a že som homofób. Že svojím správaním, resp. názormi som nekompatibilný s firemnou kultúrou a že vraj nikto z mojich kolegov už nechce so mnou pracovať.

Čo bol presne problém?

V mojom emaili som opísal, že tento myšlienkový spor s LGBT je v podstate kultúrnou vojnou a v stávke je podoba, resp. existencia civilizácie, ako ju teraz poznáme. Popri tom som zdôraznil dôležitosť podpory a ochrany tradičnej rodiny a ochrany manželstva. Je to v niečom zvláštne, ale tieto samozrejmé veci vedeli ľudí, s ktorými som sa rozprával, priviesť k zvláštnemu pohŕdaniu a posmechu. Ja som nikoho nežiadal, aby so mnou súhlasil. Zdalo sa mi, že len prezentujem svoj názor, s ktorým sa dá nanajvýš nesúhlasiť. Len som krútil hlavou, keď z môjho postoja odvodili, že som v podstate aj proti tomu, aby vôbec ženy boli zamestnané a pod.

Dohodli ste sa s nadriadeným na niečom?

Skúšal som navrhnúť nasledovné riešenie: ak mojím emailom, ktorý bol napísaný v angličtine, niekto pochopil niečo iné, ako som zamýšľal, a bol tým dotknutý, tak že napíšem ešte jeden email, ktorým by som vyvrátil akékoľvek pochybnosti o tom, čo si myslím o tzv. sexuálnych menšinách.

Na konci tohto rozhovoru sme sa dohodli, že si takýto email pripravím a pošlem ho šéfovi. Takýto email aj vznikol, kde som podľa môjho názoru rozdelil nesúhlas s myšlienkami, ktoré LGBT propaguje, a ľuďmi, ktorí majú nejaký problém v sexualite.

Čo sa dialo potom?

Hneď druhý deň sme sa stretli niekedy poobede. Okrem šéfa a človeka z HR prišiel aj ďalší člen predstavenstva firmy. Sadli si tak oproti mne a mal som trochu pocit, že predo mnou stojí Veľký Inkvizítor.

Asi prvá vec, ktorú mi šéf povedal, bola, že ten môj ospravedlňujúci email je ešte horší, ako tie prvé dva a že z neho zistil, že nemám záujem sa ospravedlniť. Márne som sa mu snažil vysvetliť, že mám problém s LGBT agendou ako takou, a nie s ľuďmi, ktorí potrebujú našu pomoc a ochranu, ktorá by mala byt v inej forme, akú ponúka LGBT. Mal som pocit, že ma nikto nepochopil. Znova mi bolo povedané, že som zaútočil na sexuálne menšiny a že svojimi názormi nie som v súlade s firemnou kultúrou. Všetci moji kolegovia odmietajú so mnou pracovať a čo ma úplne dostalo, bolo, keď mi šéf do očí povedal, že už nechce, aby som v ich spoločnosti pracoval.

"Kolegovia boli šokovaní. Nechápali rezolútnosť postoja vedenia pobočky. Brali môj email ako názor, s ktorým sa dá alebo nedá súhlasiť, resp. o ktorom sa dá viesť diskusia."
Akú si mal odozvu od kolegov?

Boli šokovaní. Nechápali rezolútnosť postoja vedenia pobočky. Brali môj email ako názor, s ktorým sa dá alebo nedá súhlasiť, resp. o ktorom sa dá viesť diskusia. Som s nimi ešte stále v kontakte.

Ako došlo k tvojmu prepusteniu?

V ten druhý deň pri rozhovore za okrúhlym stolom, keď už bolo mojim nadriadeným nad slnko jasné, že som spáchal zločin proti ľudskosti a svojím vysloveným názorom som urazil všetky sexuálne menšiny a možno aj väčšiny, niekto z nich vytiahol na stôl papier s dohodou o ukončení pracovného pomeru. Ponuka od šéfa znela: stačí podpísať túto dohodu a do konca roka nemusím pracovať, pričom mi pôjde plat, ako keby som tam bol.

Vôbec som s tým nepočítal, stále som čakal, že budú po mne chcieť nejaké ospravedlnenie, resp. že budem nejako triedne pokarhaný. Ale nenapadlo by mi, že by sa táto dráma s veľkým inkvizítorom uberala práve týmto smerom.

Prijal si to?

Chvíľu som váhal, čo urobiť. Vedel som, že sa nikomu nechcem vtierať a pracovať niekde, kde viete, že nie ste vítaní. Naviac, nebol som odkázaný pracovať práve v tejto firme.

Predbežne som s dohodou súhlasil, s tým, že si podrobnosti dokumentu musím ešte prekonzultovať s mojim právnikom. V mojej situácii by som skôr či neskôr z Českej republiky odišiel a išiel si hľadať prácu na Slovensko. Právne neexistoval žiadny dôvod, aby ma mohli vyhodiť. Bolo zaujímavé, že v nej bol paragraf, ktorý mi prikazoval mlčať o tom, čo sa stalo.

Ako s tebou potom zaobchádzali?

Pokračovanie nabralo na dynamike. Rozišli sme sa s tým, že príde môj kolega, ktorý je zodpovedný za pracovné pomôcky a pomôže mi odovzdať počítač. Kolegovia mali práve nejaké školenie, tak som im len pri rozlúčke stihol absurdne oznámiť, že som bol prepustený a že sa lúčim. Videl som na ich tvárach len obrovské prekvapenie.

"Stihol som si ešte skopírovať z notebooku svoje osobné veci a do hodiny som odchádzal z práce, v rukách som si niesol prezuvky, rôzne papiere a pod. Presne ako z amerických filmov (úsmev)."
Počas môjho balenia si svojich vecí mi bolo zakázané pripájať sa na firemnú sieť, asi aby som neposlal nejaké ďalšie kompromitujúce informácie, ktoré by mohli narušiť obraz firmy. Bolo mi to až komicky zvláštne, prečo sa so mnou zaobchádza tak dôsledne a rýchlo. Pripadal som si ako zločinec, ktorý práve spreneveril značný majetok firmy a dostal hodinovú výpoveď.

Stihol som si ešte skopírovať z notebooku svoje osobné veci a do hodiny som odchádzal z práce, v rukách som si niesol prezuvky, rôzne papiere a pod. Presne ako z amerických filmov (úsmev). V ten večer som zaspával v podstate už ako nezamestnaný a naviac už aj s prívlastkom homofób.

Dostal si predtým od nadriadených nejaké pokarhanie napr. za narušenie disciplíny alebo pracovného poriadku?

Nie. Myslím, že so mnou boli spokojní. Nemyslím si, že som bol dokonalý zamestnanec, nemám talent na všetko, ale dostal som niekoľko pochvál od svojich manažérov, dokonca aj finančné odmeny.

Pracoval si na projektoch, ktoré napr. vybavovali podporu pre LGBT agendu? Teda firma by vtedy mohla mať dôvod myslieť si, že by si to nerobil plnohodnotne...

Nie, na žiadnych takých projektoch som nepracoval.

Existovala vo firme špeciálna agenda podpory pre LGBT, záväzná pre zamestnancov?

Nemali sme žiadne špeciálne školenia, ktoré by sa týkali "výchovy" a lá LGBT. Ale ako to už vo veľkých amerických korporáciách býva zvykom, každoročne sme "museli" vypĺňať online kurzy pre ethic compliance, ktoré boli viac-menej nevinné a hovorili o úcte ku každému človeku, bez ohľadu na vierovyznanie, tzv. sexuálnu orientáciu, či sexuálnu dezorientáciu, rasu, národnosť a neviem podľa čoho všetkého. Pre mňa to bolo dosť otravné, zdalo sa mi to ako zbytočnosť, keďže mi bolo jasné, že úcta k človekovi by mala byt úplne samozrejmá.

Nepokladáš tieto svoje názory za protikladné ku konaniu pápeža Františka, ktorý už viac krát vyzval na ústretovosť k homosexuálom a povedal, že ich nemôže súdiť?

Snažil som sa vo svojej argumentácii rozlišovať medzi ľuďmi a myšlienkami. Myslím si, že sme zodpovední za to, aby sa vhodným spôsobom hľadala a pomenovávala pravda s veľkým ohľadom a úctou k ľudom, ktorých sa to dotýka.

Ak ste zažili podobnú skúsenosť alebo máte vo svojom okolí známeho, ktorý bol podobným spôsobom postihovaný, napíšte nám na redakcia@postoy.sk. Myslíme si, že o takýchto prípadoch treba informovať.
Ako si vychádzal s kolegami?

Boli sme a stále sme kamaráti. Je to otázka skôr na nich, ako oni vnímali mňa. Snažím sa vážiť si ľudí a pristupovať k nim s úctou. Je to niekedy ťažké, ale viem, že takto by to malo byť.

Bavila ťa práca?

Práca bola ok. Je pravda, že kedysi ma bavila viac, ale už som z toho asi vyrástol. Snažil som sa však pristupovať zodpovedne k úlohám, ktoré mi boli pridelené. Mal som pocit, že robím užitočnú prácu a to je pre mňa dôležitá vec.

Angažoval si sa v téme odporu proti LGBT agende už dlhšie? Mal si s vedením firmy alebo so zamestnancami o tom už predtým nejaké spory?

Nie. Jediné, čo sme s kolegami sem-tam na vianočných večierkoch riešili, boli metafyzické otázky o existencii Boha. Čomu sa pri dobrom víne dá asi ťažko odolať (úsmev).

Ľutuješ, že si to vtedy napísal?

Nie. Nikdy som to neoľutoval. Celý príbeh má ešte jednu dôležitejšiu líniu a tou je skúsenosť, že som v tom ani na sekundu nebol sám. Nemal som strach, že budem bez práce. Cítil som pokoj, ako keď pri pozeraní záznamu z hokejového finále viete, že to vyhráme 3:0. V mojom prípade som hneď ďalší týždeň podpísal novú zmluvu. Aj keď to pre niektorých bude znieť trochu pateticky, pre mňa je to len opis skutočnosti, keď poviem, že som pocítil istotu prítomnosti Boha Otca, ktorý koná. Dnes mi to už príde ako trochu úsmevná story.

Kde pracuješ dnes?

Začal som podnikať s tým, čo viem, teda v IT. Nie je to nič extra, neplánujem položiť na kolená veľké firmy. Skôr to vnímam ako službu ponúknuť niečo z toho, čo som dostal, ďalej, pre tých, ktorí to potrebujú.

Lukáš Obšitník
Gender ideológia je úž kompeletne vyvinutá totalitná ideológia.
23.6.2014 20:04 | Lord Acton

Gender ideológia je úž kompletne vyskladaná a vyvinutá totalitná ideológia. Po nacizme a komunizme je tu ďalšie ohrozenie liberálnej demokracie a západnej civilizácie. Gender ideológia má už aj svojich potrebných nepriateľov, ktorých chce zničiť, ako každá totalitná ideológia. Motorom nenávisti je religiofóbia a kresťanofóbia.
Pohon na náboženskú slobodu sa už začal a bude sa stupňovať.
neomarxistickí pohrobkovia za "revolúciu rodiny"
23.6.2014 19:48 | Hlas z Amsterdamu

Áno, ide o hlas neomarxistických pohrobkov a apologetov postmodernej religiofóbie a kresťanofóbie, usilujúcich sa o procesuálne povalenie civilizačného židovsko-kresťanského /ešte stále kultúrne referenčného/ typu rodiny.
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
23.6.2014 18:53 | podporovateľ

Pán Mlynár, ak by Slovensko bolo ortodoxnou baštou kresťanského dogmatizmu, tak by nikdy odborníci zo Slovenskej akadémie vied nevyšli na svetlo sveta s odmietnutím vyjadrenia Alojza Rakúsa.

Nie je nič horšie, ako keby tento zásadný spoločenský spor bol unesený luďmi, ktorých jedinou pohnútkou je ukazovať prstom na "tých druhých".

Takže zostaňme pri racionálnej argumentácii ktorá bola nastavená v tomto otvorenom liste a svoje boliestky si prosím choďte fúkať niekam inde...
Ad: Zásadné odmietnutie iniciatívy „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“
23.6.2014 16:35 | Vlado Mlynár

Nech sa za výzvou lekárov a psychológov skrýva ktokoľvek je z nej jasné, že i napriek postupnej sebareflexií Vatikánu sa Slovensko k týmto krokom nepripája. Práve naopak, pomaly, ale isto, sa stávame najortodoxnejšou baštou kresťanského dogmatizmu. Je neuveriteľné, že i napriek množstvu kauz RKC na Slovensku, pri ktorých boli hrubo pošľapané nielen svetské, ale dokonca i Božie zákony sa táto pochybná organizácia ešte stále teší tak veľkej obľube. Diktát pravidiel spoločenského spolunažívania členmi KBS, bez akýchkoľvek osobných, rodinných a sexuálnych skúsenosti a s tak pochybnými výsledkami akéhokoľvek pozitívneho pôsobenia cirkvi v našej spoločnosti (rozvodovosť, zločinnosť, naplnenosť detských domovov...), je v 21. storočí absolútne neprijateľný i keď sa pod rôzny výzvy podpíše množsvo dogmeticky zaujatých odborníkov.
o masturbácii v rannom detstve
22.6.2014 23:14 | denwed

Presadzovanie sexuálnych práv detí

Táto téma zdanlivo s gender ideológiou nesúvisí. Medzi „sexuálne práva“ dieťaťa sa zaraďuje aj jeho sexuálna výchova. V manuáli „Štandardy pre sexuálne vzdelávanie v Európe“, ktorú vydala Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie v spolupráci s Nemeckou spolkovou centrálou pre zdravotnú osvetu v roku 2010, sa odporúča už deti vekovej kategórie 0 až 4 roky informovať o práve objavovať rodové identity, o rodových úlohách a v kategórii 4 až 6 rokov informovať ich o priateľstve a láske medzi rovnakými pohlaviami a o vzťahoch rovnakého pohlavia – čo jasne odkazuje na princípy gender & queer teórie.

Dokument EXCLAIM! spoločnosti International Planned Parenthood zase bojuje za sexuálne práva pubertiakov a adolescentov a požaduje ich „oslobodenie“ spod vplyvu rodičov v sexuálnej oblasti.

V diele „Social construction of sexuality“ (Ruth Hubbard) sa píše o spiatočníctve tradičných rodín, ktoré zatajujú pred malými deťmi (najmä pred dievčatami) fakt, že ich pohlavné orgány sú zároveň orgánmi ich „potešenia“. V manuáli „Štandardy pre sexuálne vzdelávanie v Európe“ sa už pre vekovú kategóriu detí 0 až 4 roky odporúča informovať deti o „radosti a potešení, keď sa dotýkam vlastného tela a masturbácii v rannom detstve“.

www.bzga-whocc.de/?uid=afa08c2...

www.ippf.org/resource/Exclaim-...

130.58.92.210/Students/phys29_...

22.6.2014 23:10 | wow

Marshall Kirk, americký genealogický výskumník, knihovník a spisovateľ, homosexuálny aktivista spolu so svojim partnerom, vlastným menom Hunter Madsen, napísali esej zverejnenú v časopise Guide Magazin, kde načrtli v niekoľkých bodoch taktiku, ako zmeniť pohľad americkej spoločnosti na homosexuálov a tak dosiahnuť svoje ciele. Myšlienky z eseje boli neskôr rozpracované v spoluautorskej knihe After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the ’90s.” (1989), ktorá býva niekedy označovaná za „bibliu“ homosexuálnej agendy.

en.wikipedia.org/wiki/Marshall...

(1) Rozprávaj o gejoch a gejovstve tak nahlas a tak často, ako je len možné.

(2) Vykresľuj gejov ako obete, nie ako agresívnych vyzývateľov.

(3) Poskytni ochrancov v oprávnenej kauze.

(4) Rob z gejov tých dobrých.

(5) Rob z ich odporcov tých zlých.

(6) Zháňaj peňažné prostriedky: zodpovednosti sa nezbavíš.

(7) Choď do éteru (médií), inak sa problém nevyrieši.

krátené)

library.gayhomeland.org/0018/E...
en.wikipedia.org/wiki/File:LGB...
Gay revolutionary”, Gay Community News, Feb. 15.-21. 1987, tiež známe ako „Homosexual manifesto”
22.6.2014 23:07 | werqet

Swift Michael: „Gay revolutionary”, Gay Community News, Feb. 15.-21. 1987, tiež známe ako „Homosexual manifesto”

Toto britké dielko bolo vytvorené pre homosexuálny časopis. V súčasnosti sa ním LGBTI skupina príliš nechváli, ale sa od neho ani nedištancuje. Jeho šírenie bez autorovho predslovu (vytlačené hrubo) považuje za prejav homofóbie.

Táto esej je preháňanie, šialenstvo, tragická, krutá fantázia, erupcia vnútorného záchvatu hnevu, o tom, ako utláčaní zúfalo snívajú byť utláčateľom.
“Sodomizujeme vašich synov, symboly vašej chatrnej mužskosti, vašich plytkých snov a vulgárnych lží. Budeme ich zneužívať vo vašich školách, vo vašich internátoch, vo vašich telocvičniach, vo vašich prezliekarňach, vo vašich športových halách, vo vašich seminároch, vo vašich mládežníckych skupinách, na záchodoch vo vašich kinách, vo vašich kasárňach, na vašich cestných odpočívadlách, vo všetkých vašich pánskych kluboch, v priestoroch Kongresu, všade tam, kde sú muži spolu s mužmi. Vaši synovia budú našimi prisluhovačmi a budú vykonávať naše príkazy. Pretvoríme si ich na náš obraz. Budú po nás dychtiť a zbožňovať nás.

Ženy, plačete za slobodou. Vravíte, že vás už muži neuspokojujú, robia vás nešťastnými. My, znalci mužskej tváre, mužskej postavy, musíme preto vziať vašich mužov od vás. Budeme sa s nimi zabávať, budeme ich inštruovať, budeme ich objímať, keď budú plakať. Ženy, vy vravíte, že si želáte žiť jedna s druhou namiesto s mužmi. Tak choďte a buďte jedna s druhou. My musíme vašim mužom poskytnúť zábavu, akú nikdy nepoznali, pretože my sme najprv tiež muži, a len samotný muž vie ako skutočne potešiť druhého muža; len samotný muž môže porozumieť rozmeru a pocitu, mysli a telu druhého muža.

Všetky zákony zakazujúce homosexuálne praktiky budú zrušené. Namiesto toho bude prijatá legislatíva, ktorá podnieti lásku medzi mužmi.

Všetci homosexuáli musia držať spolu ako bratia, musíme byť zjednotení umelecky, filozoficky, spoločensky, politicky aj finančne. Zvíťazíme len vtedy, ak sa jednotne postavíme tvárou v tvár voči naničhodnému heterosexuálnemu nepriateľovi.

Ak si trúfate na nás pokrikovať buzerant, homoš, teplý, pichneme vás do vašich zbabelých sŕdc a zneuctíme vaše mŕtve, mizerné telá.

Budeme písať básne o láske medzi mužmi; budeme hrať divadelné hry, v ktorých sa muž otvorene mazná s mužom; budeme nakrúcať filmy o láske medzi hrdinskými mužmi, ktoré nahradia lacnú, plytkú, sentimentálnu, nudnú, detinskú, heterosexuálnu zaslepenosť, ktorá v súčasnosti dominuje na vašich kinových plátnach. Budeme tvarovať sochy nádherných mladých mužov, výrazných atlétov, ktorí budú umiestnený vo vašich parkoch, na vašich námestiach. Múzeá sveta budú naplnené len obrazmi pôvabných, nahých chlapcov.

Naši spisovatelia a umelci spravia lásku medzi mužmi módnou a predpísanou, a my dosiahneme úspech, pretože sme majstri v určovaní štýlov. Eliminujeme heterosexuálne styky využitím nástrojov ako vtipy a zosmiešňovanie, nástroje, v ktorých sme zruční v zamestnaní.

Odmaskujeme silných homosexuálov, ktorí sa maskujú ako heterosexuáli. Budete šokovaní a zhrození, keď zistíte, že vaši prezidenti a ich synovia, vaši priemyselníci, vaši senátori, vaši primátori, vaši generáli, vaši atléti, vaše filmové hviezdy, vaše televízne osobnosti, vaši občianski lídri, vaši kňazi nie sú bezpečné, rodinné, buržoázne, heterosexuálne postavičky ako ste o nich predpokladali. Sme všade; infiltrovali sme vaše rady. Buďte opatrní, keď hovoríte o homosexuáloch, pretože sme vždy medzi vami, môžeme sedieť za stolom oproti vám, môžeme spať v tej istej posteli s vami.

Tu nebudú žiadne kompromisy. Nie sme slabosi zo strednej triedy. Vysoko inteligentní, sme prirodzení aristokrati ľudskej rasy, a aristokrati s oceľovou mysľou sa nikdy neuspokoja s málom. Tí, ktorí nám oponujú, budú vyhostení.

Založíme rozsiahle súkromné armády, ako spravil Mishima, aby sme vás porazili. Zvíťazíme nad svetom, pretože bojovníci inšpirovaní a zviazaní homosexuálnou láskou a cťou sú neporaziteľní ako kedysi starovekí grécki vojaci.

Rodinná jednotka – neresisko klamstva, zrady, priemernosti, pretvárky a násilia, bude zrušená. Rodinná jednotka, ktorá iba tlmí predstavivosť a obmedzuje slobodnú vôľu, musí byť zničená. Dokonalí chlapci budú plodení a budú vyrastať v genetickom laboratóriu. Budú na seba naviazaní vo verejnom zariadení, pod dohľadom a vedením homosexuálnych pedagógov.

Zavrieme všetky kostoly, ktoré sa odvážia odsúdiť nás. Naši jediní bohovia sú krásni mladí muži. Sme vyznávačmi kultu krásy, morálky a estetiky. Všetko čo je škaredé a vulgárne a banálne, bude vyhladené. Odkedy sme sa odcudzili heterosexuálnym konvenciám stredných vrstiev, sme slobodní žiť naše životy podľa diktátu čistej predstavivosti. Pre nás príliš veľa nie je dosť.

Prekrásna spoločnosť povstane a bude riadená elitou zloženou z gejov-básnikov. Jedna z hlavných požiadaviek pre pozíciu sily v novej spoločnosti homo-erotizmu bude záľuba v gréckej vášni. Každý muž poškvrnený heterosexuálnou žiadostivosťou bude automaticky odstavený od pozície vplyvu. Všetci muži, ktorí trvajú byť hlúpo heterosexuálni, budú súdení súdmi homosexuálnej justície a stanú sa neviditeľnými mužmi.

My prepíšeme históriu, históriu naplnenú a sfalšovanú vašimi heterosexuálnymi lžami a prekrútenými pravdami. Budeme portrétovať homosexualitu veľkých vodcov a mysliteľov, ktorí tvárnili svet. Budeme demonštrovať, že homosexualita a inteligencia a fantázia sú nerozlučiteľne prepojené, a že homosexualita je požiadavka pre pravú vznešenosť, pre pravú krásu muža.

Zvíťazíme, pretože sme plní zúrivej horkosti utláčaných, ktorí boli nútení zdanlivo hrať epizódky vo vašich hlúpych heterosexuálnych šou počas vekov. Aj my sme schopní strieľať zo zbraní a stáť na barikádach konečnej revolúcie.

Traste sa, heterosexuálne svine, keď sa zjavíme pred vami bez našich masiek.”

www.fordham.edu/halsall/pwh/sw...
Tretia vlna feminizmu, postštrukturálny feminizmus
22.6.2014 23:03 | denwed

Tretia vlna feminizmu, postštrukturálny feminizmus (1990 až po dnes)

Po dosiahnutí cieľov druhej vlny feminizmus stráca charakter širokého sociálneho hnutia. Jeho charakter je umiernenejší, nepovažuje muža za svojho nepriateľa. Hnutie prevažne bielych žien strednej triedy západného sveta nahrádza pestrofarebnejšie celosvetové hnutie. Zo ženských práv vo vyspelých krajinách sa ešte dolaďujú detaily – zákony na ochranu pred sexuálnym obťažovaním, zákony o rovnosti príležitostí (napr. povinné kvóty zamestnanosti pre ženy), zákonné zákazy rituálneho mrzačenia ženských pohlavných orgánov, zmena vyjadrovacích prostriedkov diskriminujúcich či urážajúcich ženy…

Myšlienkovo už nie je feminizmus jednotný. Od filozofie esencializmu sa prechádza najmä k filozofii postštrukturalizmu – ten zdôrazňuje podmienenú a logickú povahu všetkých identít, a predovšetkým na sociálnu konštrukciu rodových subjektov. Už neexistuje len jednoduchá kategória „žena“ pre všetky ženy, ale rody (genders), ktoré sa identifikujú prienikom pohlavia, rasy, etnicity, spoločenskej triedy, sexuálnej orientácie, národnosti atď.ou predstaviteľkou tejto skupiny je americká filozofka Judith Butler, ktorá je zároveň aj spájajúcim článkom medzi gender teóriou a queer teóriou. Ďalšou výraznou osobnosťou je americká sociologička Judith Lorber. Predstavené sú aj názory francúzskej spisovateľky Hélène Cixous.

Judith Butler (1956)
Americká filozofka, teoretička tretej vlny feminizmu, gender teoretička. Jej koncepcia „gender performativity“ (rodovo podmieneného vyjadrovania) ovplyvnila bádanie celej generácie vo feministických a queer štúdiách.

en.wikipedia.org/wiki/Judith_B...

„… že rod je voľba, alebo že rod je rola, alebo, že rod je konštrukt, ktorý si niekto vyberá, tak ako niekto si ráno oblieka šaty, že tu je „niekto“, ktorý je pred týmto rodom , niekto kto ide do šatníka rodu a uvážlivo rozhoduje, ktorým rodom bude dnes.“

„Keď Lacan (pozn. franc. filozof) predpokladá, že ženská homosexualita pochádza zo sklamania v heterosexualite, ako naznačuje pozorovanie, nemalo by byť pre pozorovateľa rovnako jasné, že heterosexualita pochádza zo sklamania v homosexualite?”

(Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990)

„Zvažovať rod (gender), napríklad ako “telesný štýl”, ako “akt”, to ako keby bolo, hoci sú oba úmyselné a performatívne, pričom „performatívne” samo o sebe nesie dvojitý význam „dramatický” a „nereferenčný””.

„Byť ženou je, podľa takého rozlišovania, reálnosť ktorého nemá zmysel, ale byť ženou je stať sa ženou, prinútiť telo, aby sa zhodovalo s historickou ideou „ženy”, ovplyvniť telo, aby sa stalo kultúrnym symbolom, prispôsobiť sa poslušne historicky ohraničenej možnosti… diskrétne rody sú časť toho, čo „poľuďšťuje” jednotlivcov v rámci súčasnej kultúry.”

(Performance Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory)

„Nie som veľký fanúšik penisu, a spravila som si svoje známe názory na tento subjekt dávnejšie, takže nepredpokladám návrat k predstave penisu ako tretieho kola v akomkoľvek vzťahu túžby.“


(Undoing Gender, 2004)Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (26)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt