spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní

Vedeli ste, že

 • na Krajskom súde v Bratislave, ktorý schvaľuje odpočúvania pre tajnú službu, rozhodli za tri roky o takmer štyritisíc odpočúvaniach len piati sudcovia?
 • sú sudcovia, ktorí schvália deväť z desiatich odpočúvaní, o ktoré ich polícia alebo tajná služba žiada?
 • títo sudcovia majú kolegov, ktorí naopak odmietajú každú druhú žiadosť o odpočúvanie, ktorá im pristane na stole?
 • vyšetrovatelia vás môžu odpočúvať až šesť mesiacov a to bez toho, aby sa sudca zaujímal o to, či je vaše odpočúvanie stále opodstatnené?
 • zákon polícii neprikazuje zlikvidovať údaje s kým, kedy, odkiaľ a ako dlho telefonujete, keď ich získa od vášho mobilného operátora, ale už ich nepotrebuje na vyšetrovanie?

Na Slovensku sa o tom málo hovorí, pretože na poriadnu debatu chýbajú občanom, novinárom, mimovládnym organizáciám, ale aj politikom poriadne čísla. Na webe nájdete, ako sa volá sudca, ktorý rozhoduje o odpočúvaniach pre Slovenskú informačnú službu, ale nenájdete tam už informáciu, či schvaľuje veľa alebo málo odpočúvaní. Nechceme krivdiť žiadnemu férovému sudcovi, ale myslíme si, že niektorí sudcovia podľahli pokušeniu flákať ochranu nášho súkromia, pretože to musia robiť popri kope inej rovnako dôležitej robote, ktorej výsledky sú verejne kontrolovateľné. Na rozdiel od odpočúvaní, pri ktorých si prácu sudcov overiť neviete.

Preto navrhujeme, aby sa začali pravidelne zverejňovať na internete údaje o tom, ako sudcovia rozhodujú o odpočúvaniach pre políciu aj pre tajné služby, aby aj táto práca sudcov mohla byť verejne kontrolovateľná. Nežiadame zverejňovať dáta, ktoré by mohli ohroziť odpočúvanie zločincov, chceme vedieť len základne údaje: kto, ako a kedy rozhoduje o odpočúvaniach a kto o tieto odpočúvania žiada. Navyše, informácie by sa na webe zverejňovali s časovým oneskorením, čo by zabránilo možnosti zneužiť ich proti naozaj dôležitému odpočúvaniu.

Touto hromadnou pripomienkou k novele Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorej presný text nájdete nižšie alebo na tomto odkaze vo formáte PDF, žiadame od Ministerstva spravodlivosti SR, aby

 • navrhlo spôsob, ako zvýšiť počet sudcov, ktorí budú posudzovať oprávnenosť žiadostí o odpočúvanie,
 • sudcovia počas šiestich mesiacov, kedy nás môžu vyšetrovatelia odpočúvať museli neustále preverovať, či je odpočúvanie ešte stále opodstatnené,
 • súdy zverejňovali tabuľky s menami sudcov a údajmi, kedy a ako rozhodli o odpočúvaniach a kto o odpočúvanie žiadal,
 • súdy zverejňovali dáta o tom, ako často prikazujú mobilným operátorom vydať vyšetrovateľom výpis našich hovorov (metadáta),
 • prokuratúra zverejňovala, ako často odsúhlasia  odpočúvania namiesto sudcov prokurátori (podľa zákona sa to môže diať len v mimoriadnych situáciách a takéto odpočúvanie musí spätne odsúhlasiť aj sudca, inak musí byť nahrávka zničená),
 • Ministerstvo spravodlivosti SR nepresadzovalo zmenu v paragrafe Trestného poriadku, ktorý sa týka povinnosti mobilných operátorov vydať výpis našich hovorov, kým Ústavný súd SR nerozhodne o ústavnosti tohto paragrafu (momentálne jeho ústavnosť posudzuje),
 • pokiaľ to Ministerstvo spravodlivosti SR nebude akceptovať, aby boli v Trestnom poriadku určené podmienky, pri ktorých zločinoch môžu policajti žiadať od mobilného operátora údaje s kým, kedy, ako dlho, odkiaľ a cez aké zariadenie telefonujeme a aby boli v zákone určené podmienky, ako tieto dáta má polícia archivovať, používať a likvidovať.


Na tomto odkaze nájdete pripomienku, na tomto odkaze koncept štruktúry dátového súboru, v ktorom by sa dáta na webe zverejňovali.

Hromadná pripomienka verejnosti

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov


Všetky pripomienky sú zásadné

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie týmto požiadavkám, žiadame uskutočniť rozporové konanie. Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania sú:


I. Žiadame, aby Ministerstvo spravodlivosti SR vypracovalo analýzu zaťaženosti sudcov príslušných rozhodovať o trestných odpočúvaniach na príslušných okresných súdoch a zaťaženosti sudcov príslušných rozhodovať o spravodajských odpočúvaniach na príslušných krajských súdoch za účelom vypracovania opatrení na navýšenie počtu sudcov, ktorí budú oprávnení rozhodovať o týchto odpočúvaniach.

Odôvodnenie

Je potrebné odôvodnene predpokladať, že nízka kritickosť pri posudzovaní návrhov/žiadostí o odpočúvanie (malý počet zamietnutých odpočúvaní) je dôsledkom kombinácie (1) malého počtu sudcov, ktorí sú príslušní rozhodovať o tejto agende s (2) vysokým nápadom vecí. Napr. na Krajskom súde v Žiline za tri roky rozhodovali šiesti sudcovia o 154 žiadostiach podľa § 4 zákona 166/2003 Z. z. (spravodajské odpočúvanie). Celkovo odmietli za toto obdobie 14,29 % žiadostí, pričom nad priemerom je sudca Martin Bargel (47,62 % zamietnutých) a sudkyňa Dana Wänkeová (25 % zamietnutých). Na Krajskom súde v Bratislave, ktorý má najväčšiu agendu spravodajských odpočúvaní vzhľadom na príslušnosť Slovenskej informačnej služby, rozhodovali piati sudcovia za tri roky o 3896 žiadostiach o súhlas s použitím informačno-technického prostriedku a len 22 žiadostí zamietli (0,56 %). Jediný sudca zamietol viac ako percento svojich žiadostí a to Karol Kováč (2,17 %; 316 súhlasov/7 odmietnutí). Najväčší nápad spravodajských odpočúvaní pripadol na sudcov Jaroslava Mikuša (1297 súhlasov/7 odmietnutí) a Tibora Kubíka (1496 súhlasov/4 odmietnutia). Ide o skúsených trestných sudcov, ktorí musia riešiť agendu spravodajských odpočúvaní popri každodennej práci na trestnom úseku. T. Kubík tak riešil za tri roky v priemere 1,4 žiadosti o odpočúvaie každý deň, bez ohľadu na víkend/sviatok. Vzhľadom na počet príslušných sudcov a objemu agendy sa na tomto súde javí povinnosť sústavného skúmania trvania dôvodov na použitie informačno-technických prostriedkov ako ťažko splniteľná. Je preto nevyhnutné momentálny stav analyzovať a navrhnúť opatrenia s cieľom zvýšiť počet sudcov, ktorí budú oprávnení rozhodovať prinajmenšom o spravodajských odpočúvaniach. Možným riešením pri trestných odpočúvaniach je ponechať rozhodovanie o tejto agende všetkým okresným súdom, nielen okresným súdom v sídle krajského súdu. Alternatívou je navýšenie počtu krajských sudcov, ktorí sú oprávnení rozhodovať túto agendu a prenechať rozhodovanie o spravodajských aj trestných odpočúvaniach len na príslušných krajských súdoch, ktorých počet by sa navýšil, resp. danie príslušnosti len jednému súdu, ktorému by sa navýšil počet príslušných sudcov na túto agendu a zároveň by sa na ich prácu zaviedli mechanizmy verejnej kontroly.

II. Oceňujeme, že navrhovateľ v § 116 ods. 1 Trestného poriadku prehlbuje zásadu primeranosti a zdržanlivosti použitia inštitútu oznámenia údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke (ďalej tiež „metadáta“), keď široko interpretovateľné ustanovenie nahrádza formuláciou „(...) ak nemožno sledovaný účel dosiahnuť inak alebo by bolo jeho dosiahnutie podstatne sťažené.“ Žiadame, aby Ministerstvo spravodlivosti SR zvážilo, či je naozaj nevyhnutné prijímať zmenu § 116 Trestného poriadku v situácii, keď ústavnosť tohto ustanovenia posudzuje Ústavný súd Slovenskej republiky (v konaní sp. zn. PL. ÚS 10/2014). Žiadame Ministerstvo spravodlivosti SR, aby dotknutý návrh z predkladaného materiálu vypustilo, keďže máme za to, že ani navrhované znenie nespĺňa ústavnoprávne štandardy vyžadované Súdnym dvorom Európskej únie (EÚ) v rozhodnutí v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, ktorým vyhlásil Smernicu 2006/24/ES za ex tunc neplatnú.


1. V návrhu je ponechaná možnosť využiť inštitút oznámenia údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke pri akomkoľvek úmyselnom trestnom činne. Táto pôsobnosť je podľa nášho názoru príliš široká a zahŕňa delikty, ktorých vyšetrovanie neospravedlňuje zásah do základných práv stanovených v čl. 7 a 8 Charty základných práv EÚ. Jeden z argumentov, pre ktorý Súdny dvor EÚ vyhlásil smernicu 2006/24 za neplatnú, sa týkal nestanovenia objektívnych kritérií, podľa ktorých by sa určovalo, ktoré trestné činy ospravedlňujú zásah do základných práv (60. bod rozsudku). Z podpornej argumentácie Súdneho dvora EÚ sa dá usúdiť, že za takéto delikty považuje „závažnú trestnú činnosť, najmä boj proti organizovanému zločinu a terorizmu.“ Určenie hranice, pri ktorej je zásah do súkromia primeraný je potrebné prenechať Ústavnému súdu SR, preto žiadame, aby Ministerstvo spravodlivosti SR vypustilo z predkladaného materiálu navrhované  zmeny § 116 Trestného poriadku a to bez náhrady až do vynesenia rozhodnutia vo veci sp. zn. PL. ÚS 10/2014.

Taktiež sa stotožňujeme s názorom a odporúčaniami prokurátora docenta Jozefa Čentéša1, podľa ktorého „podmienka úmyselného trestného činu, vyjadrená v § 116 ods. 1 Trestného poriadku, sa javí ako príliš liberálna z hľadiska charakteru možného zásahu do práva na súkromie, a to aj s prihliadnutím na článok 1 ods. 1 smernice č. 2006/24/ES.“ J. Čentéš v tejto súvislosti odporúča, aby bolo použitie inštitútu podľa § 116 Trestného poriadku limitované len pre prípady úmyselných trestných činov, pri ktorých zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej päť rokov.

Z uvedených dôvodov žiadame, aby Ministerstvo spravodlivosti SR s návrhom počkalo na nález Ústavného súdu SR alebo aby použitie inštitútu oznámenia údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke bolo limitované len na určité a to na najzávažnejšie trestné činy (terorizmus, nelegálne obchodovanie so zbraňami, organizovaná kriminalita a pod.), resp. aby bolo použitie tohto inštitútu limitované odkazom na minimálnu dobu odňatia slobody podľa návrhu J. Čentéša.


2. Súdny EÚ dvor taktiež považuje za problematickú absenciu pravidiel, ktoré by jasným a reštriktívnym spôsobom upravovali ochranu a bezpečnosť predmetných údajov, aby sa zaručila ich úplná integrita a dôvernosť (66. bod rozsudku). Tieto nároky sa vzťahujú nielen na uchovávanie údajov telekomunikačným operátorom, ale aj na ustanovenia Trestného poriadku. Preto v akomkoľvek novom ustanovení § 116 Trestného poriadku musia byť podrobne definované podmienky: (a) archivácie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke a nakladania s nimi, (b) likvidácie získaných metadát a (c) za ktorých môžu byť údaje použité ako dôkaz v inej trestnej veci, ako je tá, v ktorej sa oznámenie metadát vykonalo.


3. Sme toho názoru, že sprístupňovanie údajov v zmysle § 116 Trestného poriadku musí byť zosynchronizované a jasne naviazané na predpisy o ich uchovávaní stanovené v zákone o elektronických komunikáciách. Vzhľadom na to, že platnosť týchto predpisov bola pozastavená uznesením Ústavného súdu SR zo dňa 23. apríla 2014 (publikované 20. mája 2014 ako 128/2014 Z. z.), dá sa očakávať, že Ústavný súd SR stanoví podmienky, za ktorých je povinnosť uchovávať metadáta a ich sprístupňovanie prípustné. Žiadame preto Ministerstvo spravodlivosti SR, aby aj z tohto dôvodu vyčkalo so zmenami v § 116 Trestného poriadku a vypracovalo ich až v duchu budúceho nálezu Ústavného súdu SR.


III. Opätovne oceňujeme, že navrhovateľ prehlbuje (38. bod v čl. II. návrhu) zásadu primeranosti a zdržanlivosti použitia odpočúvania, keď do § 115 ods. 1 Trestného poriadku pridáva formuláciu „a sledovaný účel nemožno dosiahnuť inak alebo by bolo jeho dosiahnutie inak podstatne sťažené.“ Žiadame, aby boli do návrhu prebraté odporúčania J. Čentéša2, ktoré sa týkajú (a) povinnosti súdu priebežne kontrolovať odpočúvanie a (b) povinnosti nariadiť skončenie odpočúvania, pokiaľ dôvody na odpočúvanie pominuli. Takáto úprava momentálne platí pre spravodajské odpočúvania (pozri § 4 ods. 6 zákona č. 166/2003 Z. z.) a niet dôvodu, prečo by trestné odpočúvanie malo poskytovať dotknutým osobám menšie záruky legality odpočúvania ako spravodajské odpočúvanie.


IV. Návrh na zmenu a doplnenie právneho predpisu:


Všeobecne k navrhovanej novele zákona o súdoch a novele zákona o prokuratúre

Zavádza sa povinnosť súdov pravidelne zverejňovať informácie o návrhoch na vydanie príkazu na záznam telekomunikačnej prevádzky (trestné odpočúvanie), o návrhoch na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke (metadáta, teda prevádzkové a lokalizačné údaje, resp. výpisy hovorov) a o žiadostiach o vydanie súhlasu s použitím informačno-technického prostriedku (spravodajské odpočúvania). Účelom návrhu je posilniť verejnú kontrolu súdneho rozhodovacieho procesu o odpočúvaniach spôsobom, ktorý neohrozí použitie tajného sledovania, preto sa navrhuje, aby (1) datasety boli zverejňované oneskorene (tri resp. šesť mesiacov po rozhodnutí, v závislosti od rokovaní s predkladateľom materiálu); (2) dáta v rozsahu stanovenom zákonom nemohli byť zverejnená podľa FOIA3 skôr než bude zverejnený kompletný dataset za príslušné obdobie. Túto pripomienku predkladáme s vierou, že verejná kontrola súdneho rozhodovacieho procesu o odpočúvaniach, hoci aj limitovaná, môže pôsobiť ako samoregulačný nástroj na sudcov, ktorí dnes posudzujú návrhy/žiadostí o odpočúvania nekriticky. Domnievame sa, že príčinou je popri malom počte sudcov oprávnených rozhodovať túto agendu aj skutočnosť, že rozhodovanie o odpočúvaniach je skryté pred verejnosťou a tak nehrozí vytvorenie verejného diškurzu na tému, prečo jeden sudca za niekoľko rokov zamietol stotinu celého nápadu a jeho kolega z iného súdu až polovicu nápadu. Je vo verejnom záujme, aby tieto dáta boli zverejňované, pretože odpočúvania sa môže kedykoľvek dotýkať ktoréhokoľvek občana.

Súdny rozhodovací proces o odpočúvaniach prebieha spravidla v utajenom režime, príslušný výbor Národnej rady SR pravidelne zverejňuje len celkovú bilanciu spravodajských odpočúvaní za všetky súdy Slovenskej republiky. Chýbajú dáta, z ktorých by bolo možné vyhodnocovať prácu jednotlivých sudcov, aby bolo možné napr. analyzovať vzťah medzi úspešnosťou konkrétneho prokurátora, resp. oprávneného orgánu štátu a sudcom (možnosť ovplyvňovania rozhodnutia prostredníctvom rodinných/kamarátskych alebo profesionálnych väzieb), alebo vzťah medzi počtom podaných žiadostí/návrhov a časom, kedy sú podané (možnosť zneužívania pohotovostných služieb). Dáta o trestných odpočúvaniach výbor NR SR nezhromažďuje vôbec.

V návrhu novely zákona o prokuratúre navrhujeme obdobnú povinnosť zaviesť pre trestné odpočúvania, na ktoré príkaz vydal v mimoriadnych situáciách prokurátor.


1. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:

„Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2005 Z. z., č. 473/2005 Z. z., č. 570/2005 Z. z., č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 33/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákon č. 467/2011 Z. z. a zákona č. 335/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 82a sa dopĺňa § 82aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠82aa

Opakované zverejňovanie a sprístupňovanie údajov
o niektorých súdnych rozhodnutiach

(1) Súdy sú povinné zverejňovať údaje o rozhodnutiach o návrhu prokurátora na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky45), o návrhu prokurátora na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke46) a o žiadosti o vydanie súhlasu na použitie informačno-technického prostriedku47); súdy tieto údaje zverejňujú v rozsahu stanovenom týmto zákonom a vo forme stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

(2) V prípade návrhu prokurátora na vydanie príkazu na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky súdy zverejňujú

a) meno a priezvisko prokurátora, ktorý návrh podal,

b) dátum doručenia návrhu a ak je návrh doručený počas pracovnej pohotovosti súdu aj informáciu o čase jeho doručenia súdu,

c) počet účastníckych staníc alebo zariadení, ktorých odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky sa navrhuje,

d) meno a priezvisko sudcu, ktorý o návrhu rozhodol,

e) dátum vydania rozhodnutia a ak je rozhodnutie vydané v čase pracovnej pohotovosti aj informáciu o čase jeho vydania,

f) informáciu, či bol návrh zamietnutý alebo, či bol vydaný príkaz na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky.

(3) V prípade návrhu prokurátora na vydanie príkazu na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke súdy zverejňujú

a) meno a priezvisko prokurátora, ktorý návrh podal,

b) dátum doručenia návrhu a ak je návrh doručený počas pracovnej pohotovosti súdu aj informáciu o čase jeho doručenia,

c) počet podnikov48) zabezpečujúcich telekomunikačnú prevádzku, ktorých sa návrh týka,

d) meno a priezvisko sudcu, ktorý o návrhu rozhodol,

e) dátum vydania rozhodnutia a ak je rozhodnutie vydané v čase pracovnej pohotovosti aj informáciu o čase jeho vydania,

f) informáciu, či bol návrh zamietnutý alebo, či bol vydaný príkaz na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke.

(4) V prípade žiadosti o vydanie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov súdy zverejňujú

a) názov príslušného orgánu štátu, ktorý žiada o vydanie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov,

b) dátum doručenia žiadosti a ak je žiadosť doručená počas pracovnej pohotovosti súdu aj informáciu o čase jej doručenia,

c) druh informačno-technického prostriedku, na ktorého použitie sa v žiadosti požaduje súhlas,

d) meno a priezvisko sudcu, ktorý o žiadosti rozhodol,

e) dátum vydania rozhodnutia a ak je rozhodnutie vydané v čase pracovnej pohotovosti súdu aj informáciu o čase jeho vydania,

f) informáciu, či bola žiadosť zamietnutá alebo, či bol vydaný súhlas s použitím informačno-technických prostriedkov.

(5) Súdy zverejňujú údaje podľa odsekov 2 až 4 štvrťročne tak, že na konci každého štvrťroku zverejnia údaje za štvrťrok, ktorý bezprostredne predchádza štvrťroku, v ktorom údaje zverejňujú. Zverejňovanie údajov technicky zabezpečuje ministerstvo na svojom webovom sídle vo forme, ktorá umožňuje strojové spracovávanie dát49).

(6) Súdy môžu viesť osobitnú evidenciu, kde priebežne zaznamenávajú informácie podľa odsekov 2 až 4 za účelom ich následného zverejňovania podľa odseku 5; táto osobitná evidencia nie je súdnym registrom. Túto osobitnú evidenciu možno sprístupniť podľa osobitného predpisu42a) len v rozsahu, v akom boli údaje v nej obsiahnuté zverejnené a sprístupnené podľa odseku 5.“


Poznámky pod čiarou k odkazom 45 až 49 znejú:

45) § 115 Trestného poriadku.

46) § 116 Trestného poriadku.

47) § 4 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

48) § 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

49) Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“


2. V § 92 ods. 2 sa dopĺňa písmeno g), ktoré znie:

„g) forme údajov zverejňovaných o niektorých súdnych rozhodnutiach podľa § 82aa.“


3. Za § 101d sa dopĺňa § 101e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠101e

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

(1) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 92 ods. 2 písm. g) najneskôr do 31. januára 2015.

(2) Prvýkrát zverejnia a sprístupnia súdy údaje podľa § 82aa ods. 2 až 4 dňa 31. marca 2015 za obdobie od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2014.“.


IV.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z., č. 436/2013 sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 55m sa dopĺňa nový § 55n, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠55n

Opakované zverejňovanie a sprístupňovanie údajov
o niektorých rozhodnutiach

(1) O príkaze prokurátora na odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky48) sa zverejňujú a sprístupňujú údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko prokurátora, ktorý príkaz vydal,

b) dátum a čas vydania príkazu,

c) dátum a čas straty platnosti príkazu, pokiaľ nebol do 24 hodín od jeho vydania potvrdený sudcom pre prípravné konanie,

d) dátum a čas potvrdenia príkazu sudcom pre prípravné konanie.

(2) Údaje podľa odseku 1 prokuratúry zverejňujú štvrťročne tak, že na konci každého štvrťroku zverejnia údaje za štvrťrok, ktorý bezprostredne predchádza štvrťroku, v ktorom údaje zverejňujú.

(3) Zverejňovanie údajov podľa odseku 1 a 2 technicky zabezpečuje generálna prokuratúra na svojom webovom sídle v štruktúre, ktorá umožňuje strojové spracovávanie dát49).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 a 49 znie:

„48) § 115 ods. 2 druhá veta Trestného poriadku.

49) Výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“


2. Za § 56ad sa dopĺňa § 56ae, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠56ae

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

Údaje podľa § 55n sa prvýkrát zverejnia dňa 31. marcu 2015 a za obdobie od 1. októbra 2014 do 31. decembra 2014.“.


Ďalšie články sa primerane prečíslujú a upraví sa názov právneho predpisu.


Odôvodnenie k zmenám v zákone o súdoch


K navrhovanému § 82aa ods. 1

Zavádza sa povinnosť pre súdy pravidelne zverejňovať a sprístupňovať dáta v rozsahu, ktorý je ďalej stanovený. Navrhuje sa, aby štruktúru dátového súboru regulovala vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR s čím súvisí aj zavedenie splnomocňovacieho ustanovenia. Koncept štruktúry dátového súboru, resp. dátových súborov je súčasťou tejto hromadnej pripomienky.


K navrhovanému § 82aa ods. 2 až 4

Navrhuje sa, aby o trestných odpočúvaniach súdy zverejňovali meno a priezvisko prokurátora, ktorý o odpočúvanie žiada, dátum a čas podania návrhu, počet telefónnych čísiel, resp. účastníckych staníc, ktorých odpočúvanie sa navrhuje, meno a priezvisko sudcu, ktorý o návrhu rozhodol, dátum a čas vydanie rozhodnutia a informáciu o výsledku rozhodovacieho procesu.

V prípade návrhu na vydanie príkazu na vydanie prevádzkových a lokalizačných údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke navrhujeme, aby boli zverejňované totožné dáta ako pri trestných odpočúvaniach s odchýlkou, že namiesto počtu účastníckych zariadení sa bude zverejňovať počet telekomunikačných podnikov, ktorých sa návrh týkal.

Totožný rozsah údajov ako pri trestných odpočúvaniach sa navrhuje zverejňovať aj pri spravodajských odpočúvaniach s odchýlkou, že namiesto mena a priezviska prokurátora, ktorý o odpočúvania žiada sa bude zverejňovať názov oprávneného orgánu štátu, ktorý o použitie informačno-technického prostriedku žiada a namiesto počtu účastných zariadení sa bude zverejňovať typ informačno-technického prostriedku, na ktorého použitie oprávnený orgán štátu žiada vydať súhlas.


K navrhovanému § 82aa ods. 5

Navrhuje sa, aby súdy datasety zverejňovali štyrikrát ročne, na konci každého štvrťroka by zverejnili dáta za štvrťrok, ktorý končiacemu štvrťroku bezprostredne predchádzal (inak povedané, údaje za prvé tri mesiace roka by zverejňovali až na konci júna). Sme otvorení debate, či periodicitu zverejňovania dát neznížiť na dvakrát ročne, aby sa prekrývala s oneskorením s maximálnou štandardnou lehotou odpočúvania (6 mesiacov). Skôr sa prikláňame k možnosti ponechať navrhovaný štvrťrok, nakoľko nenachádzame riziko, ako by bolo možné zverejnená dáta zneužiť na zmarenie tajného sledovania.

Navrhuje sa, aby technickú stránku zverejňovania dát zabezpečilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojej webovej stránke, obdobne ako to dnes platí pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí. Navrhujeme, aby štruktúra dátového súboru bola stanovená Ministerstvom spravodlivosti SR a to tak, aby bolo možné súbor strojovo spracovávať.


K navrhovanému § 82aa ods. 6

Časť údajov z množiny, ktorú by podľa tohto návrhu mali súdy zverejňovať sa momentálne nachádza len v súdnom registri Ntt, ktorý bol utajený smernicou ministra spravodlivosti SR č. 27/2013 z 31. októbra 2013. Navyše, čas podania návrhu/žiadosti o odpočúvanie, resp. čas vydania rozhodnutia niektoré súdy vôbec neevidujú. Iné údaje sa zas nachádzajú len na samotnom návrhu. Preto navrhujeme, aby boli súdy oprávnené viesť osobitnú evidenciu údajov, ktoré sú určené na pravidelné zverejňovanie údajov podľa navrhovaného § 82aa. Priebežne vedenie tejto evidencie súdom uľahčí administratívu, ktorá by bola s novou informačnou povinnosťou spojená. Navrhuje sa, aby osobitná evidencia údajov bola po určitý čas vylúčená z povinnosti sprístupňovania podľa FOIA a to z dôvodu, aby napr. zločinec, ktorí dostal echo, že sudca A. minulý týždeň schválil návrh prokurátora B. na jeho odpočúvanie, nemohol legálnou cestou overiť, či skutočne takéto rozhodnutie bolo vydané. Navrhuje sa, aby osobitná evidencia ako celok mohla byť sprístupňovaná podľa FOIA len v prípade, pokiaľ v nej obsiahnuté dáta už boli zverejnená podľa navrhovaného § 82aa ods. 5. Takéto nastavenie umožní, aby niektoré dáta obsiahnuté v osobitnej evidencii mohli byť sprístupňovaní podľa FOIA aj skôr, pokiaľ (1) súd takéto dáta eviduje aj inde ako v osobitnej evidencii, napr. v súdnom registri Ntt a (2) takéto dáta nie sú utajovaná skutočnosť, resp. pri nich nie je splnená materiálna podmienka utajovania.


Odôvodnenie k zmenám v zákone o prokuratúre

K navrhovanému § 55n ods. 1

Podľa § 115 ods. 2 druhej vety Trestného poriadku platí, že ak vec neznesie odklad a príkaz sudcu pre prípravné konanie na odpočúvanie nemožno získať vopred, môže tento príkaz vydať aj prokurátor, pokiaľ odpočúvanie nie je spojené so vstupom do obydlia. Takýto príkaz prokurátora musí do 24 hodín potvrdiť sudca pre prípravné konanie, inak príkaz stráca platnosť. Navrhovanou novelizáciou zákona o prokuratúre navrhujeme, aby prokuratúry Slovenskej republiky zverejňovali a sprístupňovali niektoré údaje o príkazoch podľa § 115 ods. 2 druhej vety Trestného poriadku a to (1) meno a priezvisko prokurátora, ktorý príkaz na odpočúvanie vydal, (2) dátum a čas vydania príkazu, (3) dátum a čas straty platnosti príkazu, pokiaľ nebol do 24 hodín od jeho vydania potvrdený sudcom pre prípravné konania, (4) dátum a čas potvrdenia príkazu sudcom pre prípravné konanie. V Správe o činnosti prokuratúry sa zverejňujú len údaje o návrhoch podľa § 115 Trestného poriadku spolu s počtom prípadov, v ktorých bol vydaný príkaz na odpočúvanie. Počtom príkazov, ktoré v mimoriadnych situáciách vydávajú priamo prokurátori sa správa nezaoberá. Tento návrh predkladáme, pretože zverejňovanie navrhovaných údajov o príkazoch prokurátorov na odpočúvanie môže zvýšiť dôveru ľudí v systém záruk legality trestných odpočúvaní (napr. keď bude zo zverejnených dát zrejmé, že prokurátori vydávajú príkaz skutočne v minime prípadov a všetky takto vydané príkazy sú v rámci 24-hodinovej lehoty potvrdené sudcom pre prípravné konanie). Na druhej strane, zverejňovanie týchto dát predstavuje prostriedok na vytvorenie verejnej diskusie o práci prokurátorov a o ochrane súkromia občanov Slovenskej republiky v prípade, keby bolo zo zverejňovaných údajov zrejmé, že prokurátori vydávajú príkazy na odpočúvanie vo veľkom objeme a veľká čas z vydaných príkazov stráca platnosť, pretože nie sú potvrdené sudcom pre prípravné konanie.


K navrhovanému § 55n ods. 2 a 3

Obdobne ako pri zmena v zákone o súdoch navrhujeme, aby povinnosť sprístupňovať a zverejňovať údaje o príkazoch prokurátorov na odpočúvanie mali jednotlivé prokuratúry, ale technicky bude toto zverejňovanie zabezpečovať Generálna prokuratúra SR na svojom webovom sídle. Tento systém sa osvedčil pri zverejňovaní rozhodnutí podľa § 55m zákona o prokuratúre. Navrhujeme, aby prokuratúry zverejňovali a sprístupňovali dáta o príkazoch na odpočúvanie štyrikrát ročne, na konci každého štvrťroka by zverejnili dáta za štvrťrok, ktorý končiacemu štvrťroku bezprostredne predchádzal (inak povedané, údaje za prvé tri mesiace roka by zverejňovali až na konci júna). Obdobne ako pri súdoch, aj tu žiadame, aby Generálna prokuratúra SR zverejňovala dáta spôsobom, ktorý umožňuje strojové spracovávanie dát.Poznámky pod čiarou:

1 Čentéš, J. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C. H. Beck, 2013, 141 s.

2 Čentéš, J. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava : C. H. Beck, 2013, 230 s.

3 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní
1.9.2016 13:51 | XXX YYY

Ako je možné, že KS BA vydáva príkazy na oxeroxovanom tlačive, oxeroxovaná pečiatka, BEZ MENA sudcu, iba nečitateľný podpis, a potom sa to zaradí do utajenej zložky spisu? Aké potom môže byť skutkové odôvodnenie, ak je xeroxované? A v spise nezviazané, bez číslovania strán?
Ad: Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní
4.6.2014 21:10 | Rodina

To si každý myslí, že sa len takto odpočúva? A čo tak pracovníci providerov a SBS-ky? Hackri? Zabudnime nato, že sme pri telefonovaní sami !
A môžme byť tí napoctivejší občania, keď sú tí, ktorí chcú škodiť, znehodnotiť , zosmiešniť, ukradnúť nápady, klientov a všetmožne poškodiť, tak si cestu vždy nájdu. Tak ani takáto ochrana, pod ktorú sa podpisujeme NEPOMOŽE ! To píšem preto, lebo sa to našej rodiny bytostne dotýka a to sa Milan správame sústavne tak, že nedávame k tomu žiadny, ale žiadny dôvod. A predsa! a so stihomamom to nemá nič spoločné!
Ad: Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní
4.6.2014 04:29 | Jan Novak

Ak sa odpocuvanie realizuje proti zlocincom, podvodnikom je to v poriadku ,ale v nasej krajine je to ako za komunizmu policajt a sudca je prepojeny na organizovany zlocin a to im tazko dokazat. ak oni rozhoduju o zlocine, Vsetko smrdi od vrchnosti. Daleko je demokracia v tomto state a slusnost. Podvod na podvod.
Ad: Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní
1.6.2014 14:02 | milan

Správajte sa tak, aby vás nemohli odpočúvať... A budete mať (možno) pokoj.
Ad: Hromadná pripomienka za verejnú kontrolu odpočúvaní
30.5.2014 16:51 | prid

Naši sudcovia v prípade odpočúvaní sa nesprávajú ani ako štatisti! V tomto policajnom štáte stačí orgánu prekopírovaná žiadosť na odpočúvanie a ctihodní im všetko schvaľujú. Je to len hranie sa na demokraciu!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Bezpečnosť a ozbrojené konflikty
Prístup k informáciám
Kriminalita
Štátna správa
Demokracia
Právo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS