spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil [1,2] dňa 14.3.2014 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o geodézii a kartografii a návrh nového zákona o katastri nehnuteľností. 

Návrh zákonov z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky výrazne kopíruje návrh novely zákona z roku 2012, ktorý bol po predložení mnohých pripomienok stiahnutý z legislatívneho procesu. Pravdepodobne máte v pamäti aj našu hromadnú pripomienku k tejto novele. Napriek úspešnému vyriešeniu viacerých otázok na rozporovom konaní v decembri 2012 [3] súčasný návrh sa naďalej snaží obmedzovať používateľov dát, klásť neprimerané požiadavky na kartografov, vydavateľov a napriek prísľubu ÚGKK, že „bude opäť priestor na spoločné rokovania ešte pred predložením návrhu zákona do pripomienkového konania“ sa takáto diskusia pre nečinnosť ÚGKK neuskutočnila. 

Z tohto prístupu ÚGKK sme nepríjemne prekvapení a považujeme preto za povinnosťou predložené návrhy opäť pripomienkovať.

Naviac predložené návrhy právnych predpisov obsahujú ustanovenia, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú vznik, správu, publikovanie a možnosti využívania údajov a služieb z oblasti geodézie, kartografie a katastra. Vzhľadom na to, že predmetné predpisy neprešli žiadnou formou širšej odbornej diskusie, ich súčasná podoba môže výrazne negatívne ovplyvniť výkony efektívnej tvorby a opätovného využívania referenčných i odvodených tematických údajov a služieb v štátnej správe a územnej samospráve, podnikateľskom a neziskovom sektore, v neposlednom rade aj samotnými občanmi.

Medzi najzávažnejšie dotknuté oblasti patria:

 1. Neúmerná centralizácia a monopolizácia procesu výkonu geodetických a kartografických činností, vrátane tvorby údajov a mapových diel.
 2. Bezdôvodné obmedzenie uplatnenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 3. Zásah do kompetencií jednotlivých orgánov štátnej správy a rozpory s existujúcimi právnymi predpismi v predmetnej oblasti s rizikom tvorby výraznej finančnej záťaže na štátny rozpočet.
 4. Absencia konzistencie oboch návrhov právnych predpisov v oblasti prepojenia katastrálnych údajov a mechanizmov na ich využívanie s informačným systémom geodézie a kartografie.
 5. Obmedzená reálna podpora princípov reformy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) predovšetkým v oblasti eliminácie neopodstatneného vykazovania (napríklad daň z nehnuteľností) a sprístupnenia strojovo spracovateľných údajov (open data) pre tvorbu nových služieb a aplikácií s pridanou hodnotou.
 6. Neodôvodnené obmedzenie prístupu a možnosti opätovného využívania údajov a služieb priestorových údajov z informačného systému geodézie a kartografie.
 7. Zrušenie vnášania zákresov vecných bremien do katastrálnej mapy. Bez zákresov vecných bremien do katastrálnej mapy nie je možná ochrana práv z nich vyplývajúcich.
 8. Aktualizácia právnych predpisov by nemala odzrkadľovať výsledky implementácie OPIS projektov, ale naopak, úpravy právnych predpisov by mali usmerňovať spôsoby implementácie a výstupy OPIS projektov.
 9. Ukladanie pokút právnickým osobám katastrálnou inšpekciou a okresným úradom bez upozornenia. Považujeme to za bezdôvodné sprísnenie s negatívnym dopadom na právnické osoby, a tým aj na zamestnanosť.
 10. V rámci mapovania znemožnenie obnovy parcely registra „E“, ktorých lomové body hraníc sú v teréne trvalo stabilizované.
 11. Vypustenie nutnosti uznávania priebehu vlastníckej hranice vlastníkmi a zánik definície spornej hranice.
 12. Absencia uloženia povinnosti občanovi zúčastňovať sa katastrálneho konania a  nejednoznačnosť definície, kto je účastníkom katastrálneho konania.


Zoznam pripomienok k predloženým návrhom právnych predpisov:

I. Pripomienky k návrhu Zákona o geodézii a kartografii a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov:

1. K §7, ods.1 a §8: Žiadame z geodetických a kartografických činností upravených v týchto bodoch vylúčiť nasledovné činnosti: "činnosti podľa §6 ods.1, písm.b) a podľa  §6 ods.1, písm. e) a g) pokiaľ nie je informačný systém o území budovaný, alebo letecké snímkovanie vykonávané pre účely výkonu verejnej moci"

Odôvodnenie: Nevidíme žiadny dôvod, aby pri činnostiach podľa §6 ods.1, písm.b),e) a g) bolo paušálne regulované, kto ich môže vykonávať. Predkladateľ zákona k tomu nedáva ani žiadny špecifický podklad v dôvodovej správe. Zároveň sme presvedčení, že pre uvedené činnosti nie je v moci predkladateľa návrhu zákona bežnými prostriedkami brániť porušovaniu takto nezmyselne nastavenej povinnosti, a často ani monitorovať.

2. K §10: Žiadame z ods.1 vylúčiť "činnosti podľa §6 ods.1, písm.b)  a podľa  §6 ods.1, písm. e) pokiaľ nie je informačný systém o  území budovaný pre účely výkonu  verejnej moci" a z ods.2 vylúčiť "činnosti podľa  §6 ods.1, písm. g) pokiaľ nie je letecké snímkovanie vykonávané pre účely výkonu  verejnej moci"

Odôvodnenie je rovnaké ako k bodu 1.

3. K §11, ods.1, písm.c): Žiadame túto povinnosť upraviť tak, aby nezahŕňala drobné kartografické diela vyhotovené vydané výlučne v elektronickej forme a aby bola jednoznačne vykonateľná v prípade častej aktualizácie diela vydaného v elektronickej forme.

Odôvodnenie: Vydanie diela v elektronickej forme - najmä diela prístupné prostredníctvom internetu - je v súčasnosti veľmi jednoduché a často realizované osobami bez špecifických znalostí z oblasti geodézie a kartografie, bez zásadnej pridanej hodnoty pre správcu IS GK.  Nevidíme zmysel zaťažovať tieto osoby, ani správcu IS GK povinnosťou uvedenou v §11 ods.1, písm.c). Zároveň v elektronickej forme existujú diela, ktoré sú prakticky nepretržite aktualizované - z navrhnutej úpravy nie je jasné, ako má byť v takomto prípade odovzdávaci povinnosť vykonávaná.

4. K §11, ods.1 písm.d): Znenie tohto bodu nahradiť nasledovným: "ÚAGK zašle kópiu kartografického diela získaného podľa písm. c) osobitnému archívu zriadenému Ministerstvom obrany SR spolu s názvom diela a identifikáciu vydavateľa."

Odôvodnenie: Ide o povinnosť, ktorú dokáže efektívne naplniť ÚAGK. Uloženie takejto duplicitnej povinnosti vydavateľovi sa prieči zásadám budovania efektívnej verejnej správy, a aj zákonu - viď. §17 ods.6 zákona č.305/2013 Z.z.

5. K §11, ods.2: Žiadame tento odsek vypustiť.

Odôvodnenie: Povinné odovzdávanie publikácií upravuje špecificky zákon č.212/1997 (viď. napr. v jeho prílohe č.2 špeciálne uvádzané "kartografické diela"). Máme zato, že rozsah povinností (napr. pri neperiodických publikáciách sa povinnosť vzťahuje iba na diela s nákladom nad 500 ks) je v tomto zákone stanovený adekvátne. Zároveň odmietame kodifikáciu duplicitných povinností pre vydavateľa, viď. pripomienka k §11, ods.1, písm.d).

6. K §14, ods. 2: Žiadame upresniť nasledovne: "Prevádzkovateľ sa pri poskytovaní  vybraných údajov  a služieb  z informačného systému geodézie a kartografie pre fyzické osoby alebo právnické osoby riadi ustanoveniami osobitného predpisu x2)." a doplnenie poznámky pod čiarou nasledovného  znenia: "x2) Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií, §21b-§21k zákona č.211/2000 Z.z."

Odôvodnenie: Ako sme už na rozporovom konaní dňa 3.12.2012 a aj v našej správe o  priebehu pripomienkovania v decembri 2012 uviedli: Od 1.12.2012 vstúpil do platnosti Zákon Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom  prístupe k informáciám, týkajúci sa „opakovaného použitia informácií“. Tento režim sprístupňovania údajov verejnej správy považujeme za vhodný aj pre rezort ÚGKK SR a nevidíme dôvod na pokračovanie udržiavania „separátneho“ režimu, ktorý dnes existuje.

7. K §14, ods.3: Znenie tohto bodu žiadame preformulovať tak, aby bola možnosť odoprieť prístup k údajom alebo službám iba v rozsahu konkrétnej zmluvy, ktorej ustanovenia boli porušené.

Odôvodnenie: Udelenie takýchto nadštandardných právomocí prevádzkovateľmi má rôzne negatívne efekty, napr. ak má veľká časť údajov slúžiť ako referenčné (či zdrojové) údaje, odopretím ich sprístupnenie by dochádzalo k obmedzeniu povinnej osoby v možnosti plniť iné zákonom stanovené povinnosti (napr. povinné použitie týchto údajov). Táto oblasť bola podrobne diskutovaná v rámci pripomienkového konania v decembri 2012. Nami požadované znenie bolo aj výsledkom rozporového konania dňa 3.12.2012, a preto je prekvapivé, že ÚGKK SR sa ho nepridŕžal.

8. K §14, ods.4: Žiadame upresniť povinnosť nasledovne: "...je povinná túto skutočnosť uviesť spôsobom obvyklým pre príslušné zobrazovacie médium pri akomkoľvek zobrazení..."

Odôvodnenie: Upresnenie formulácie považujeme za podstatné pre zvýšenie právnej istoty prevádzkovateľa tematického geografického IS, nakoľko v niektorých prípadoch (napr. mobilné zariadenia) sa obvykle povinne zobrazované informácie jednoducho "nezmestia" na zobrazovaciu jednotku spolu s dátovým podkladom (napr. mapou) a používajú sa nepriame techniky (napr. odkaz na špecifickú podstránku).

9. K §14: Žiadame doplniť nový odsek nasledovného znenia: "(6) Prevádzkovateľ sprístupní ukladacie a transformačné služby x1) umožňujúce úplné použitie údajov podľa ods.5 pre každý geodetický referenčný systém pre určovanie polohy automatizovaným strojovým spracovaním." a doplnenie poznámky pod čiarou nasledovného znenia: "x1) §6, ods.2, písm.c) a d) zákona č.3/2010 Z.z."

Odôvodnenie: Táto požiadavka konkretizuje povinnosť prevádzkovateľa, bez splnenia ktorej prakticky nie je možné dosiahnuť využiteľnosť údajov ako referenčných (či zdrojových) pre iné IS. Uvedenú využiteľnosť pritom deklaruje aj navrhovateľ tohto zákona. Požiadavka na sprístupnenie údajov vo formáte umožňujúcom automatizované strojové spracovanie bola aj predmetom pripomienkového konania v decembri 2012 a na rozporovom konaní dňa 3.12.2012 bola akceptovaná.

10. K §15, ods.2: Žiadame nahradiť nasledovným znením: "Poskytovanie údajov podľa §14, ods.5 a služieb podľa §14, ods.6 je bezodplatné."

Odôvodnenie: Rovnaká požiadavka bola obsahom hromadnej pripomienky v decembri 2012, preto tu uvádzame rovnaké odôvodnenie (primerane upravené):
Údaje uvedené v §14, ods.5 , majú charakter referenčných údajov pre iných správcov (napr. geodetické základy, definičné body, geografické názvoslovie) alebo orientačného mapového podkladu (základné a topografické mapy). Ak takéto údaje existujú v elektronickej forme, sú uložené a spracovávané v informačnom systéme, ktorý spĺňa v zmysle §2  písm.i) zákona  č.275/2006 Z.z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov z tohto registra je preto vo verejnom záujme a v súlade s ustanovením §3 odsek 4, písm.j) zákona č.275/2006 Z.z.

Základnou charakteristikou údajov v elektronickej forme je možnosť neobmedzeného vytvárania kópií údajov a ich využitie pre rôzne účely. Pri súčasných možnostiach komunikačných sietí aj ich jednoduché sprístupňovanie za náklady, ktoré sú pri porovnaní s nákladmi na vytvorenie údajov zanedbateľné.

ZB GIS, ako súčasť IS GK, slúži na poskytovanie referenčných údajov a služieb, sučasne je "lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie" (viď. §2 ods. 12). Na základe uvedených skutočností spĺňa tento IS v zmysle §2  písm.i) zákona č.275/2006 Z.z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov zo ZB GIS je preto vo verejnom záujme a je v súlade s ustanovením §3 ods.4, písm.j) zákona č.275/2006 Z.z.

IS GZ poskytuje údaje pre súradnicové referenčné systémy. Súradnicové referenčné systémy sú primárnou témou priestorových údajov národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a ÚGKK je povinnou osobou pre ich ďalšie poskytovanie. Keďže ide o referenčné údaje, platí obdobná argumentácia ako pre ZB GIS uvedená vyššie.

Zákon na viacerých miestach stanovuje rôznym subjektom povinnosť používať údaje spracované v rámci IS GK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čo najjednoduchší a nediskriminačný prístup k týmto údajom ÚGKK.

11. K §15, ods. 3: Žiadame upresniť nasledovne: "Poskytovanie údajov a služieb, vykonávané ináč ako podľa ods.2 sa riadi ustanoveniami osobitného predpisu x2)." a doplnenie poznámky pod čiarou nasledovného znenia: "x2) Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií, §21b-§21k zákona č.211/2000 Z.z."

Odôvodnenie: Ako sme už na rozporovom konaní dňa 3.12.2012 a aj v našej správe o priebehu pripomienkovania v decembri 2012 uviedli: Od 1.12.2012 vstúpil do platnosti Zákon Národnej rady SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, týkajúci sa „opakovaného použitia informácií“. Tento režim sprístupňovania údajov verejnej správy považujeme za vhodný aj pre rezort ÚGKK SR a nevidíme dôvod na pokračovanie udržiavania „separátneho“ režimu, ktorý dnes existuje.

12. K §19, ods.5: Žiadame vypustiť poslednú časť súvetia, t.j. tento odsek znie: "Neprípustné  je  štandardizovať  geografické  názvy,  ktoré  urážajú  mravnosť, náboženské  alebo  národnostné cítenie."

Odôvodnenie: Požiadavka na súlad s pravidlami slovenského pravopisu a použitie vžitého názvu je už uvedená v §19, ods. 1. Zároveň je zabránenie použitiu nevhodných názvov dosiahnuté samotným rozhodovaním úradu. Formulácia "nepriliehavé vzhľadom na historický vývin územia" umožňuje subjektívny výklad (napr. aká doba "histórie" sa použije?) a vedie k sporným rozhodnutiam, ako sme boli už viackrát svedkami. Zastávame zásadu, že pre určovanie miery "vžitosti" názvu by mala byť rozhodujúca najmä vôľa osôb, ktorí používajú pomenovanie určitého objektu.

13. K §26, ods.1, písm.i): Žiadame vypustiť toto písmeno.

Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie je irelevantné vzhľadom na pripomienku k §15, ods.3.

II. Pripomienky k návrhu Zákona o katastri nehnuteľností a o zmene niektorých zákonov:

1. K § 3 ods. 5: Navrhujeme zmeniť a doplniť definíciu vlastníckej hranice podľa pôvodnej právnej úpravy v § 3, ods. (2) nasledovne „Vlastnícka hranica je hranica susedných pozemkov vymedzená vlastníckym právom podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.“

Odôvodnenie: V predkladanom návrhu je úplne vypustené nutnosť uznávania priebehu vlastníckej hranice vlastníkmi a zároveň zaniká definícia spornej hranice. Ak nebudú môcť vlastníci uznať vlastnícku hranicu podľa skutočnej držby, tak nebude možné vykonať obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním.

2. K  §5, ods. 10: Žiadame celý odsek vypustiť

Odôvodnenie: Evidencia vecného bremena musí v katastri zostať, pretože bez zákresov vecných bremien do katastrálnej mapy nie je možná ochrana práv z nich vyplývajúcich.

3. K §8, ods.6: Žiadame nahradiť nasledovným znením: "Údaje katastra spravované v elektronickej podobe sprístupní úrad ako datasety s otvorenými údajmi x3) prostredníctvom prístupového miesta v sieti internet." a doplnenie poznámky pod čiarou nasledovného znenia: "x3) §51-53 Vyhlášky MF SR č.55/2014"

Odôvodnenie: V §8, ods.5 je stanovená povinnosť používania údajov katastra, a to aktuálnych. Ak by uloženie takejto povinnosti nebolo kompenzované jednoduchým sprístupnením údajov, považujeme to za neprípustné bremeno. Naviac v §10, ods.1 je uvedené "Katastrálny operát je verejný ... Každý má právo do katastrálneho operátu nahliadať a robiť si z neho ... kópie vlastnými technickými prostriedkami." Pre tie údaje, ktoré sú spravované v elektronickej podobe je naplnenie uvedených ustanovení z organizačného, technického aj ekonomického hľadiska a s prihliadnutím na aktuálny stav techniky logické vykonať spôsobom a vo forme umožňujúcej automatizované strojové spracovanie, bez ukladania obmedzujúcich podmienok, pre neobmedzený okruh príjemcov. Táto forma sprístupnenia (open data) je zároveň považovaná za prioritnú pri budovaní služieb e-Governmentu tak na úrovni EÚ (viď. napr. smernica 2003/98/EC v znení úpravy 2013/37/EU), ako aj v SR (viď. odporúčania a strategické ciele v rámci Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie").
Podotýkame, že sprístupnenie údajov sa riadi ohraničeniami podľa §10, napr. rozsah sprístupňovaných osobných údajov je určený v §10, ods.4.

4. K §8, ods.8: Žiadame prvú vetu doplniť nasledovne: "Údaje a služby katastra sa poskytujú za úhradu, s výnimkou sprístupnenia podľa ods.6."

Odôvodnenie: Dlhodobú fixáciu predkladateľa návrhu zákona na "zarábanie" pomocou jednoduchého predaja dát považujeme za krátkozrakú (viď. existujúce analýzy o ekonomických benefitoch sprístupnenia údajov pre spoločnosť) a najmä nezodpovedajúcu poslaniu rezortu katastra (výkon verejnej moci, vedenie referenčných registrov) a povinnostiam ukladaným ostatným subjektom (viď. napr. §8, ods.5, §17). Avšak v rámci kompromisného prístupu považujeme za postačujúce bezodplatné sprístupnenie údajov podľa ods.6.

5. K § 9 chýba tu uvedený ods. 3, ku ktorému sa v dôvodovej správe píše: "Upravuje sa obsah listu vlastníctva, uvádzajú sa údaje, ktoré sa budú v liste vlastníctva evidovať. Do budúcnosti sa bude viesť list vlastníctva iba v elektronickej podobe."

6. K § 17 ods. 1. Navrhujeme doplniť nové písm. e) zúčastňovať sa katastrálneho konania

Odôvodnenie: Je to rozpor aj s priestupkami a porušením poriadku na úseku katastra. Ako sa môže osoba dopustiť neúčasťou na katastrálnom konaní priestupku, keď nemá stanovenú povinnosť zúčastniť sa?

7. K § 47 ods. 2 preformulovať a jednoznačne zadefinovať kto je účastníkom konania

Odôvodnenie: Formulácia nie je jednoznačná.

8. K § 74, ods. 3: Navrhujeme doplniť do znenia textu „registra „E“ nasledovne: Predmetom obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním sú pozemky evidované ako parcely registra „C“, registra „E“ a katastrálna mapa.

Odôvodnenie: Obmedzenie predmetu obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním iba na parcely registra „C“ znemožňuje v rámci mapovania obnoviť parcely registra „E“, ktorých lomové body hraníc sú v teréne trvalo stabilizované a ktoré sú identické s parcelami registra „C“ bez založených listov vlastníctva. Vylúčenie takýchto parciel registra „E“ z obnovy ju zbytočne okliešťuje, čo spôsobí neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov na ňu.

9. K § 103, ods. 4: Zmeniť text na „Inšpekcia môže uložiť za správny delikt podľa odseku 1 písm. h), pokutu od 1000 eur do 3000 eur“.

Odôvodnenie: Predložený návrh zákona zavádza bez zdôvodnenia povinnosť inšpekcii uložiť pokutu právnickej osobe v každom prípade. Považujeme to za bezdôvodné sprísnenie s negatívnym dopadom na právnické osoby a tým aj na zamestnanosť. Pri drobných právnických osobách, ktorých podniká a zamestnáva ľudí v odbore geodézie, kartografie a katastra väčšina, môže byť povinnosť uložiť pokutu likvidačná.

10. K § 103, ods. 3: Zmeniť text na „Okresný úrad môže uložiť pokutu“.

Odôvodnenie: Predložený návrh zákon zavádza bez zdôvodnenia povinnosť Okresnému úradu uložiť pokutu právnickej osobe v každom prípade. Považujeme to za bezdôvodné sprísnenie s negatívnym dopadom na právnické osoby a tým aj na zamestnanosť. Pri drobných právnických osobách, ktorých podniká a zamestnáva ľudí v odbore geodézie, kartografie a katastra väčšina, môže byť povinnosť uložiť pokutu likvidačná.

11. K čl.II, bod 2., Položka 10 písm.a): Žiadame doplniť za body 1-8  vždy bod obsahujúci možnosť vydať príslušný výpis alebo údaje, vo forme elektronického odpisu alebo údajov v elektronickej forme za polovičnú sadzbu, ak boli vytvorené na základe elektronicky spravovaných údajov, a zodpovedajúco body prečíslovať. Napr. bod 2 by znel:"2. elektronického odpisu z listu vlastníctva, ak bol vytvorený na základe elektronicky spravovaných údajov ... 3 eurá".

Odôvodnenie: Ak je úkon vykonaný výlučne z elektronicky spracovaných údajov, jeho náročnosť je veľmi malá (dokonca môže byť vykonávaný automatizovane). Pre túto skutočnosť a zvýšenie motivácie osôb používať elektronické služby navrhujeme znížiť sadzby poplatkov.

12. K čl.II, bod 2, Položka 10 a 11, časť Oslobodenie: Žiadame doplniť nový bod nasledovného znenia: „3. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené činnosti spojené s prípravou a výstavbou cyklochodníkov a cyklotrás.“

Odôvodnenie: Preferencia cyklodopravy a budovanie cyklochodníkov a cyklotrás je dlhodobou prioritou, viď. napr. uznesenie vlády Slovenskej repuliky č 223 z 7. mája 2013 najmä s ohľadom na bod 1.3.2 a 2.1.3, 2.1.5. Tento návrh je analogický k bodu 1, kde je uvedené oslobodenie od poplatkov pre NDS, a.s.

13. K čl.V: Tento článok žiadame premenovať na čl.V a doplniť nový čl.IV nasledovného znenia: "
Čl. IV
Zákon č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1. Do § 99 sa vkladajú nové body, ktoré znejú: 

(8) Obec, ktorá prevádzkuje elektronické služby podľa § 98b, umožní daňovníkovi vykonať registráciu na zasielanie avíza ku dani z nehnuteľností a pre registrovaného daňovníka umožní odhlásenie z tejto registrácie.

(9) Avízo ku dani z nehnuteľností obsahuje údaje o daňovej povinnosti predpokladanej pre daňovníka pre určité daňové obdobie na základe údajov z priznaní k dani z nehnuteľností za predchádzajúce daňové obdobia a údajov o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

(10) Obec, ako správca dane z nehnuteľností, zašle daňovníkovi registrovanému podľa ods.8 avízo ku dani z nehnuteľností do 10.1. zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník nepodá daňové priznanie z nehnuteľností do termínu stanoveného týmto zákonom, má sa za to, že podal priznanie s údajmi zhodnými so zaslaným avízom ku dani z nehnuteľností pre príslušné daňové obdobie.

(11) Správca katastra nehnuteľností do 3.1. zdaňovacieho obdobia zašle obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, elektronický odpis údajov o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v území príslušnom tomuto správcovi dane. Odpis údajov sa zasiela vo formáte vhodnom na strojové spracovanie.
"

Odôvodnenie: Veľakrát sme už počuli o tzv. proaktívnych službách e-governmentu, ich realizácia však absentuje. Na druhej strane vidíme, že údajová základňa (v tomto prípade elektronické evidencia údajov katastra) je z väčšej časti priravená. Súčasne pozorujeme zvláštnu skutočnosť, že pri realizácii projektov e-governmentu sa legislatívne úpravy, ktoré tieto zmeny kodifikujú, prijímajú až v záverečnej fáze projektov (ako je tomu napr. pri predkladaných návrhoch zákonov o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii). Sme presvedčení, že tento prístup je nesprávny a určite je z ekonomického hľadiska nesmierne neefektívny. Preto proaktívne navrhujeme zmenu zákona o miestnych daniach a poplatkoch prinášajúcu proaktívnu službu avíza ku dani z nehnuteľností. Cieľom tejto služby je čo najviac zjednodušiť väčšine daňovníkov splnenie povinnosti priznania tejto dane tak, že správca dane bude vopred zasielať tzv. avízo, v ktorom uvedie údaje o daňovej povinnosti predpokladanej na základe dostupných evidencií. Ak daňovník nepodá priznanie, predpokladá sa, že platia údaje uvedené v avíze. Ak aj je potrebné niektoré údaje zmeniť, má takto daňovník k dispozícii predvyplnený formulár (na základe údajov z avíza), čo mu zjednodušuje prácu a zvyšuje istotu že údaje vyplnil správne (napr. že nezabudol na niektoré zmeny). Zároveň realizácia povinnosti zasielania avíza nie je pre správcu dane zaťažujúca - vďaka elektronickej evidencii všetkých údajov môže avíza generovať automatizovaným spôsobom.

---
Všetky pripomienky sú zásadné.

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie týmto požiadavkám, žiadame uskutočniť rozporové konanie. Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

Ľubor Illek, Šancová 68, 811 05 Bratislava, lubor.illek@soit.sk, za Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 05 Bratislava, michal.palenik@iz.sk, za Inštitút zamestnanosti
Miloslav Ofúkaný, Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, miloslav.ofukany@geoinformatika.sk, za Geoinformatika.sk
Martin Tuchyňa, Králická 183, 976 34 Králiky, martin.tuchyna@gmail.com
Jozef Vince, Á.Fesztyho 12/5, 947 01 Hurbanovo, jozef.vince@freemap.sk


Odkazy:


[1] Návrh zákona o geodézii a kartografii v legislatívnom procese: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7090

[2] Návrh zákona o katastri nehnuteľností v legislatívnom procese: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7088

[3] Informácia o priebehu a výsledkoch hromadnej pripomienky k novele zákona o geodézii a kartografii v r.2012: http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-doma/2013-01-15/197-vysledky-hromadnej-pripomienky-k-novele-zakona-o-geodezii-a-kartografiiPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
8.4.2014 13:23 | Robert Puk

Sprístupniť v katastrálnom portáli aj informáciu o poslednom majiteľovi nehnuteľnosti, nielen súčasnom.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
3.4.2014 12:36 | Alena

Môže ísť aj o súvislosti s možnosťou predaja našich pozemkov cudzincom, s čím nesúhlasím.

Prečo sa napr. na katastri v TN nedajú pozrieť mapy zo Starej Ľubovne, alebo rovno na mojom počítači?
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
2.4.2014 07:44 | Anton Paločko

Suhlasím a podpísal by som to.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o geodézii a kartografii, k návrhu zákona o katastri nehnuteľností a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
1.4.2014 21:49 | Marek Jambrich

Dobry den,

preco nie su na katastri v mape vsetky
obce? Napr. obec Haniska v okrese Presov. Tam nemozno pozerat mapu. Pritom mapa "nejaka" je. Mozno ma nejaky problem (neukoncena ROEP) ale pre orientaciu to staci. Co mi je z takeho portalu, ked tam nenajdem mapy obci. Nech to je nejako oznacene (ten problem) ale nech to tam je. Ja dane platim, tak nech tam je vsetko. Z mojho pohladu to akoby ani nebol ked neviem pozera, co mi treba.
Dakujem
Jambrich MarekPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS