spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice

Adresát:   

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Junácka 1
832 91 Bratislava


Na vedomie:

Okresný úrad Bratislava Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Karloveská 2,   842 33 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor štátnej správy ochrany prírody
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28/B
974 01 Banská Bystrica


Vážený pán primátor, vážený pán starosta,

so znepokojením sme prijali informáciu, že ste vyjadrili súhlas s vytvorením luxusných vyhrievaných bazénov v lokalite konečnej autobusu číslo 43 na Železnej studienke pri Ceste mládeže. Daný projekt developér plánoval realizovať spoločne s výstavbou viladomov a luxusného oddychového centra. Podľa jeho vlastných slov od tohto projektu ustúpil a chce vybudovať iba kúpalisko s vyhrievanými bazénmi.

Navrhovaný projekt za cca 1,5-1,7 milióna eur (variant 1 resp. variant 2) je pri predpokladaných nákladoch na prevádzku, návštevnosť, klimatické podmienky daného územia, dostupnosti danej lokality a náročnosti z dôvodu ochrany územia európskeho významu Vydrica nerentabilný a s najväčšou pravdepodobnosťou vyzbierané vstupné nepokryje ani náklady na prevádzku (vrátane elektrovláčiku) a nie ešte investičné náklady (vo výške 1,5-1,7 milióna eur + cena pozemku).

S uvedeným projektom nesúhlasíme. Pretože je podľa nášho názoru iba prvou etapou a chce vytvoriť nebezpečný precedens (miernym uvoľnením zákazu vjazdu vozidiel pre zamestnancov a zásobovanie, tlakom na vybudovanie kanalizácie, hrozbou zničenia biotopu raka riavového v prípade havárie a pod.) a vytvoriť tlak na zastavanie celého územia a vytvorenie luxusného oddychového centra ako to bolo počas vojny a komunizmu.

K danému projektu ako úplne nevhodnému sa vyjadrila aj Štátna ochrana prírody SR (Štátna ochrany prírody SR, regionálne centrum ochrany prírody v Modre, Správa CHKO Malé Karpaty, list č. CHKOMK/796/2011 zo dňa 09. 11. 2011:
 „Výhrady voči zámeru z hľadiska ochrany prírody sú odôvodnené najmä tým, že navrhovaná činnosť priamo ohrozuje predmet ochrany v území európskeho významu – prioritný druh európskeho významu – raka riavového, na ktorého ochranu sa vyhlasuje chránené územie podľa prílohy č. 4 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. Pretože ide o jedinečný výskyt tohto druhu na Slovensku (v súčasnosti je známy jeho výskyt len z Vydrice a vodných tokov v blízkom okolí), neodporúča na lokalite zaradenej do európskej sústavy chránených území povoľovať činnosť, ktorá môže zhoršiť už aj tak nepriaznivý stav tohto chráneného druhu a jeho biotopu.


Dané územie si zasluhuje citlivú revitalizáciu na oddychový a športový areál bez veľmi rizikového bazénu. Revitalizácia areálu bez vyhrievaných bazénov je ekonomicky výrazne menej náročná a teda aj z ekonomického hľadiska je rentabilnejšia.

Predmetné územie ako celok je nielen vzácne z hľadiska prírody a toku Vydrice, ale je aj najvýznamnejším oddychovým centrom obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Jeho jedinečný športovo-oddychový charakter chráni zákaz vjazdu motorových vozidiel počas víkendov a v lokalite plánovaného projektu úplný zákaz vjazdu motorových vozidiel. Povolenie podobných projektov by vytvorilo silný tlak na ďalšiu výstavbu a nenávratný zánik charakteru lokality.

Z daného dôvodu my, dolu podpísaní,  požadujeme od Vás pán primátor Ftáčnik a pán starosta Kusý, aby ste zmenili Vaše súhlasné stanovisko a neumožnili vznik prvej etapy vzniku luxusného projektu s viladomami. V danom území z ekonomického aj z ekologického hľadiska je vybudovanie vyhrievaných bazénov nevhodné a budí dôvodné podozrenie, že sa jedná iba o zásterku na výstavbu domov.

Požadujeme od predstaviteľov samosprávy, aby rokovali o revitalizácii, ktorá dané územie nezničí a podporí jeho doterajší charakter. Ak developer chce stavať kúpalisko, tak navrhujeme mu poskytnúť iný pozemok v oblasti, ktorá je dostupnejšia, ekologicky menej zraniteľná a v neposlednom rade ekonomicky aj klimaticky vhodnejšia pre výstavbu kúpaliska.


Petičný výbor:

Miroslav Lago, hudobník, Preβburger Klezmer Band
Peter Marton, manažér
Michal Drotován, poslanec MČ Bratislava - Rača
Diana Tešovičová, zamestnankyňa samosprávy
Rastislav Tešovič, poslanec MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Miroslav Dragun, predseda správnej rady OZ Nie ropovodu
Ján Komara, právnik
Andrea Pallang, občianska aktivistka
Iveta Plšeková, predsedníčka Petržalského okrášľovacieho spolku
Lenka Hlaváčová, poslankyňa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Dana Vanková, poslankyňa MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Samuel Kováčik, študent
Miroslav Ščibrány, OZ račan.sk
Jakub Mrva, ekonóm
Barbora Oráčová, poslankyňa MČ Bratislava – Staré Mesto
Juraj Lauko, poslanec BSK
Anna Zemanová, poslankyňa BSK
Ernest Huska, člen komisie kultúry hl. mesta Bratislavy
Tomáš Jankovič, IT špecialista
Milan Grossmann, kňaz
Martin Vlačiky, OZ Za lepšiu Kolibu
Andrea Vítková, poslankyňa MČ Bratislava – Nové Mesto


Osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy:

Mgr. Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06 Bratislava

Linky:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/revitalizacia-kupaliska-zelezna-studnicka
http://drotovan.blog.sme.sk/c/351104/Znicia-developeri-Zeleznu-studienku.html
http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/vydrica-baths.htmlPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
29.1.2015 10:23 | Kornelia Pekova

Dnes už sa nezastavia pred ničím,oni len vidia najprv investície a potom zisky, no na ostatnú verejnosť A hlavne na deti, či budúce generácie vôbec nie. Čo nám zostane S našich detských čias nič, len rozprávanie pre naše deti či vnúčatá, že ako tam bolo pekne A ko sa tam dalo vyblázniť.Všade im to prechádza za smiešne pokuty no prostredie O aké sme prišli nám to nevráti. Ved oni sem priťahujú ľudí S iných krajov A stávajú ďalšie A ďalšie obydlia pre bohatych noparkovanie sa nerieši, lebo nemôžu a ani nechceme prísť O poslednú zeleň pri domoch. A to nehovoriac O každodenných zápchach! A ďalší aspekt je že povedia aká je Bratislava škaredá A zahustenie tými ,čo kedysi tvrdili ,že by sem nikdy nešli bývať. Toto je príčina toho všetkého čo sa tu deje A ešte aj veľké firmy stávajú mimo mesto aby mali menšie výdavky na nájom. Ale veď čo sa ľudia čudujete , chceli sme demokraciu tak ju tu máme,no len škoda že sa netýka nás všetkých, ale len tých vyvolených vrátane našich pánov vo vláde. A kým sa s toho preberieme nebudeme tu mať ani kúsok zelene! No po týchto slovách sú developery stále V predstihu A vo veľkom pluse.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
16.12.2014 08:49 | Smädný Hroch Šimi

Toto územie, kde sa o nás chce svojou aktivitou veľkodušný podnikateľ a investor tak dojemne postarať, je CHKO (prízvukujem CHRÁNENÁ KRAJINNÁ OBLASŤ). Ale v tejto Džamahírii to vonkoncom nič neznamená. Je to čisto len lingvistické cvičenie. Jednoducho a bez akýchkoľvek problémov a zábran vyjme časť územia z tohto chráneného celku a nič sa nedeje. A ako pridanú hodnotu ešte s ľahkým srdcom si trúfne odignorovať aj EIA. Veď má ušľachtilé ciele a ochranári a normálni ľudia, čo majú radi prírodu a vzťah k životnému prostrediu, nech sa vrátia do jaskýň. Sú predsa brzdou rozvoja a pokroku.

Moc a sila peňazí, arogancia najhrubšieho zrna, egoizmus, absencia morálky nabrali také kontúry, že sa na nič a nikoho (okrem nich samých a ich zištných záujmov) nepozerajú a valcujú princípy a skutočné hodnoty bez akýchkoľvek zábran a škrupúľ. A bohužiaľ sa vždy nájdu prisluhovači, čo im v tom pomáhajú a ich podporujú. Neobídu na sucho, budú štedro odmenení.

Voľby by mali byť každý mesiac. Lebo pred nimi síce všetci ľudomilní politici veľkolepo sľubujú, ale predsa len do samotného aktu si toho veľa proti ľudu (a samozrejme aj prírode a životnému prostrediu) nedovolia, sú zdržanliví a opatrní. Po nich je to však už iná pieseň. Preto je škoda, že tie voľby nie sú každý mesiac, boli by viac na uzde. Samozrejme je aj na nás, aby sme im tieto psie kusy nedovoľovali. Nestačí ísť len voliť (či nevoliť), ale je potrebné byť občiansky aktívnym, zaujímať sa o veci verejné, vyjadrovať svoj postoj, formulovať svoje (naše) zámery a názory. Byť proste občanom.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
15.12.2014 13:30 | Michal Drotován

Developer predstavil aktuálne celý svoj zámer:

projektn.sk/8021/developersky-...
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
28.8.2014 12:41 | Michal Drotován

Podaril sa nám v tejto veci veľký úspech - negatívna EIA :-)
Veľká vďaka všetkým za pomoc!!!

bratislava.sme.sk/c/7355482/st...
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
18.6.2014 10:10 | Andrea Martiskova

Som proti akejkoľvek ďalšej výstavbe!!!!!!!
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
22.4.2014 19:37 | Jana Valachová

Som proti zastavaniu Železnej studineky a okolia Vydrice.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
22.4.2014 19:00 | Beata Kollarova

Nesuhlasim so stavebnym zamerom na Zeleznej studienke a okolia Vydrice.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
9.4.2014 08:56 | Martin Brezovský

Som proti výstavbe na Železnej studienke a šetrné zrevitalizovanie kúpaliska, tak aby bol zachovaný kľud a pekné lesné prostredie. Prístup ku kúpalisku s MHD, alebo na bicykli. Žiadny prístup autom.


Ďakujem,
S pozdravom,
Martin Brezovský
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
8.4.2014 15:10 | Ing. Igor Stano

Nech opravia dolnú časť lanovky. Vypadá to tam ako po vojne. Ale to by už asi nechceli.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
8.4.2014 04:03 | Silvia Prochotská

Som proti výstavbe a takýmto zámerom.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
2.4.2014 15:30 | Ľudmila Baluchová

Revitalizácia takto nevyzerá. Nie som odborník, ale mesto BA potrebuje menšie "retro": aby fungovalo dnes všetko to dobré, čo fungovalo v minulosti. Príkladov je veľa aj tu, len si ich treba pozorne prečítať. Veď ostanú potom len "kauzy Most SNP"!
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
31.3.2014 21:26 | Viktoria Buncakova

Bolo by treba pripomenut p. primatorovi, ze ked nastupoval na tron primatora ohanal sa transparentnostou svojich rozhodnuti a teda, ze o vsetkoch budu rozhodovat obcania. Rozhoduje transparentne vo svoj prospech ale obcania ,ale ani genius loci vyznamnych casti nasho mesta (hlavneho mesta) ho - ako vidno netrapia. Ved stracame postupne vsetky zvlastnosti a vynimocnosti hl.mesta a stavame sa staveniskom sklenenych krabic tyciacich sa co mozno najvyssie.
V.B.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
31.3.2014 16:54 | roman bednar

Nesúhlasím s výstavbou v tejto prírodnej lokalite.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
28.3.2014 05:48 | Karol Sedlák

Som proti akejkoľvek výstavbe v bratislavskom lesoparku.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
28.3.2014 05:44 | Karol Sedlák

Som proti akejkoľvek ďalšej výstavbe v bratislavskom lesoparku.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
22.3.2014 12:59 | WO

Vyhadzať vás z oken! banda je skorumpovaná kolaborantská!
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
21.3.2014 09:50 | Michal Drotován

Dobrý deň,

média boli samozrejme kontaktované, zasielala sa im po verejnom prerokovaní aj správa, väčšina média žiaľ nemá záujem sa tomu venovať.

Pre aktuálne informácie a možnosti pomoci poprosím sledovať stránku: www.facebook.com/zelezna.studi...
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
21.3.2014 05:03 | Gabriela Pavlendová

Prosím signatárov, ak je to možné zainteresovať aj médiá. Myslím si, že keď sa informácia dostane viac na verejnosť tlak bude obrovský, a ešte ak by sa dala využiť aj prezidentská kampaň..?Tu sa ide zničiť jedinečné dedičstvo.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
19.3.2014 23:28 | Elena Slobodová

Som dôrazne proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice.
Ad: Petícia proti zastavaniu Železnej studienky a okolia Vydrice
19.3.2014 23:19 | Oľga Handzová

Na Mokrohájskej vedľa Tesca sú dva bazény s celoročnou prevádzkou. Prvý je postavený ako súčasť bývalého Ústavu pre telesne postihnuté deti. Bývalého preto, že dnes sú tam deti výnimkou. Sú tam trpené kým ešte existuje škola. Druhý bazén bol postavený pred štyrmi rokmi a zničil ihriská a športoviská v areáli, ktoré voľakedy slúžili deťom a postihnutej mládeži. Nič náhradné sa nepostavilo. V bazéne sa platí vstupné. Platia ho aj deti, pre ktoré bol údajne postavený... Keďze sú dva bazény normálne užívané širokou verejnosťou, stačí aby developer zrevitalizoval okolie a namiesto parkoviska (ktoré tiež môže byť v TESCU) postavil ihriská, urobil by lepšie,ako keď chce zničiť posledný lesík Bratislavy.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (66)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt