spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1

Bratislava 6. marec 2014Vec: Otvorený list týkajúci sa poslaneckých návrhov ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia


Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,

na rokovanie nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) boli predložené návrhy zmien Ústavy Slovenskej republiky zavádzajúce ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia. Oba návrhy, prvý predložený 24. februára tohto roku 40 opozičnými poslancami a poslankyňami a druhý 28. februára predsedom NR SR Pavlom Paškom (Smer-SD) a predsedom poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským, dopĺňajú  článok 41 odsek 1 Ústavy SR o vety:

„Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“

Ako ľudia a organizácie venujúce sa okrem iného problematike ľudských práv vyjadrujeme svoje znepokojenie nad týmito návrhmi a zdôrazňujeme, že

 • podľa platného znenia článku 1 ústavy je Slovenská republika „zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo“,
 • v demokracii je väčšina obmedzená právami menšín a jednotlivcov a z hľadiska rozhodovania vedie stály dialóg so skupinami, ktoré reprezentujú legitímne menšinové názory a záujmy odlišné od názorov a záujmov väčšiny,
 • všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach;[1] ľudské bytosti všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít majú právo na plné užívanie všetkých ľudských práv;[2] sexuálna orientácia[3] a rodová identita[4] sú neoddeliteľnou súčasťou dôstojnosti a osobnej integrity každého človeka a nesmú byť dôvodom diskriminácie ani zneužívania[5],
 • pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel; takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ,[6]
 • Európsky súd pre ľudské práva opakovane rozhodol, že rovnako ako nerovné zaobchádzanie zo strany štátu na základe pohlavia, aj nerovnosť na základe sexuálnej
 • orientácie vyžaduje obzvlášť závažné dôvody na opodstatnenie, alebo, ako sa niekedy hovorí, obzvlášť presvedčivé a závažné dôvody;[7] ak je rozdiel v zaobchádzaní založený na pohlaví alebo sexuálnej orientácii, priestor štátu na voľnú úvahu je úzky;[8] rozdiely založené výhradne na hľadisku sexuálnej orientácie sú podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach neprijateľné,[9]
 • všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť rodinu; rodiny existujú v rôznych formách[10],
 • vzťah spoločne žijúceho páru osôb rovnakého pohlavia v stabilnom de facto vzťahu spadá pod pojem „rodinný život“ chránený medzinárodnými dohovormi, rovnako ako by sem spadal vzťah páru osôb opačného pohlavia v rovnakej situácii[11],
 • štát vo svojej voľbe prostriedkov určených na ochranu rodiny a zabezpečenie rešpektovania rodinného života musí nevyhnutne zohľadniť vývoj v spoločnosti a zmeny vo vnímaní sociálnych otázok ako osobný stav a partnerské vzťahy vrátane skutočnosti, že nie je len jeden spôsob alebo jedna voľba, pokiaľ ide o vedenie vlastného rodinného alebo súkromného života,[12]
 • spoločenská akceptácia LGBTI ľudí na Slovensku je podľa relevantných výskumov z posledného obdobia najnižšia v strednej Európe,[13]
 • demokratické politické elity majú zo svojej podstaty a z hľadiska svojej legitimity pracovať v prospech rozširovania a prehlbovania slobody, rovnosti, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti, nie naopak.


    Na základe uvedeného musíme konštatovať, že:


 1. Navrhovaná právna úprava nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny, rodičovstva a detí, ktoré sú navyše chránené medzinárodnými dohovormi a zmluvami o ľudských právach, ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi.
 2. Návrh má zakladať špecifickú ochranu tzv. tradičnej rodiny, čo môže byť v rozpore s článkom 41 odsek 3 ústavy, kde sa hovorí, že „deti narodené v manželstve i mimo neho majú rovnaké práva“. Pripomíname, že v súčasnosti sa tretina detí rodí mimo manželstva, pričom trend je stúpajúci. Samotný zákon o rodine v článku 2 jasne stanovuje, že „spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni“.
 3. Ústavné zákazy manželstiev párov rovnakého pohlavia boli v posledných rokoch predmetom mnohých vedeckých štúdií a preverovania pred federálnymi súdmi a Najvyšším súdom USA. Opakovane bolo preukázané, že nijakým spôsobom neprispeli k rastu počtu sobášov, zníženiu rozvodovosti, rastu pôrodnosti, či zlepšeniu kvality života manželských párov a detí. Naopak, v kontexte vyspelých demokracií sa v týchto ukazovateľoch spravidla darí viac krajinám právne uznávajúcim aj páry rovnakého pohlavia. Rovnaké závery malo aj preverovanie ústavnosti zavedenia manželstiev párov rovnakého pohlavia v európskych krajinách.
 4. Jediným faktickým cieľom tejto úpravy explicitne deklarovaným aj v dôvodovej správe spoločného návrhu poslancov Pašku a Hrušovského je zamedziť párom rovnakého pohlavia prístup k inštitúcii manželstva[14] a pravdepodobne aj k akejkoľvek inej právnej úprave ich vzťahov.
 5. Opodstatnenosť tohto nerovného zaobchádzania zo strany navrhovateľov nie je podložená obzvlášť závažnými dôvodmi. Ide o porušenie práva na rovnosť na základe (menšinovej) sexuálnej orientácie. Závažné dôvody na odopieranie akéhokoľvek právneho uznania párov rovnakého pohlavia zatiaľ nijakým spôsobom nepreukázali ani štátne orgány SR.
 6. S dotknutými menšinovými skupinami nebol vedený žiadny dialóg, ich názor sa dlhodobo neberie do úvahy a návrhy neboli ani prerokované v orgánoch zriadených na participatívny dialóg s občianskou spoločnosťou, ako je napr. Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V kontexte prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku sa odkladajú ratifikácie medzinárodných dohovorov a iné strategické rozhodnutia, preto považujeme urýchlenú zmenu ústavy bez participatívneho dialógu za porušenie princípu otvoreného vládnutia, ku ktorému sa vláda zaviazala.
 7. V kontexte krajiny, kde manželstvá párov rovnakého pohlavia neboli súčasťou verejnej diskusie, by bolo prijatie navrhovanej ústavnej zmeny ďalšou stigmatizáciou ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou a pokusom zabrániť diskusii zameranej na právne uznanie párov rovnakého pohlavia a LGBTI rodín. Tá je naopak veľmi potrebná, pretože  v súčasnosti LGBTI ľudia na Slovensku žijú v spoločnosti, v ktorej nemôžu napĺňať svoje práva, sú stále vo veľkej miere vystavení predsudkom a nie sú dostatočne chránení pred násilím a diskrimináciou. Prijatím novely by najvyšší zákon nášho štátu priamo vytvoril dve kategórie občanov a občianok. Znamenalo by to, že osobná integrita, city a vzťahy LGBTI ľudí by neboli hodné ochrany a boli by považované za priamu hrozbu pre celú spoločnosť (dôvodová správa opozičného návrhu hovorí o zániku celých civilizácií).
 8. Slovenská republika je jednou z posledných krajín Európskej únie právne neuznávajúcou rodiny založené pármi rovnakého pohlavia. Krajiny, s ktorými sme stáročia žili v spoločných štátnych zväzkoch, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko tak už dávnejšie urobili. Naopak, ústavný zákaz manželstiev rovnaného pohlavia je typický skôr pre krajiny s obmedzenými tradíciami demokracie a právneho štátu Východnej Európy a Balkánu (prehľadná mapa v prílohe).


Preto Vás vyzývame,

 • aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a aby ste prijali všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, ako sú napr. registrované partnerstvá, s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria,
 • aby ste odmietli porušovanie ľudských práv – najmä práva na rovnosť a ľudskú dôstojnosť, a aby ste nedopustili zakotvenie nerovnosti a ochranu len vybratých rodín v základnom zákone štátu,
 • a teda aby ste neprijali navrhovaný ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia.Organizácie:

Amnesty International Slovakia
Antigona
Archimera
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Člověk v tísni - pobočka Slovensko
Dúhový PRIDE Bratislava
EsFem
ETHOS
Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Iniciatíva Inakosť
Liga za ľudské práva
Ľudia proti rasizmu
Možnosť voľby
Museion
NOMANTINELS
Občan, demokracia a zodpovednosť
Odyseus
Poradňa pre občianske a ľudské práva
Saplinq
Slovensko-český ženský fond
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo
PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
TransFúzia
Q Point
Queer Leaders Forum
Quo vadis
Záujmové združenie žien ASPEKT
Ženská sieť HEPY
ZZŽ MyMamy


Osobnosti:

Jarmila Androvičová (Antigona)
Iveta Baranová (ZZŽ MyMamy)
Kamila Beňová (Antigona)
Irena Biháriová (riaditeľka Ľudí proti rasizmu, podpredsedníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie)
Miroslava Bobáková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu pre SR)
Viera Böttcher (Slovensko-český ženský fond)
Barbora Burajová (rodová expertka, členka Výboru pre práva LGBTI ľudí)
Jana Cviková (ASPEKT)
Michal Davala (člen Správnej rady Amnesty International Slovensko)
Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka siete právnych expertiek a expertov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie)
Jela Dobošová (zastupujúca predsedníčka Správnej rady Amnesty International Slovensko)
Vanda Durbáková (Poradňa pre občianske a ľudské práva)
Ľudmila Dzurišová Koscelníková (ZZŽ MyMamy)
Hana Fábry (občianska aktivistka)
Lucia Faltinová (bývalá podpredsedníčka Rady vlády SR pre ľudské pravá, národnostné menšiny a rodovú rovnosť)
Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
Róbert Furiel (PRIDE Dúhové Košice)
Jana Fúsková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)
Elena Gallová Kriglerová (riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry)
Dominika Göghová (Odyseus, sociálna pracovníčka)
Ivan Hamráček (predseda ETHOS)
Lýdia Hanusková (Q Point)
Christián Havlíček (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb)
Marián Horanič (odborník na práva ľudí so zdravotným postihnutím)
Dagmar Horná (predsedníčka celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv)
Zita Hosszúová (Iniciatíva Inakosť, riaditeľka Filmového festivalu inakosti)
Markéta Hronková (riaditeľka Slovensko-českého ženského fondu)
Iveta Chovancová (predsedníčka Odyseus, členka výkonného výboru Euroasian Harm Reduction Network )
Alena Chudžíkova (CVEK)
Jana Jablonická-Zezulová (Iniciatíva Inakosť, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Paula Jójárt (rodová expertka a členka Správnej rady Slovensko-českého ženského fondu)
Jana Juráňová (ASPEKT)
Tímea Kardos (ľudskoprávna aktivistka)
Ľubica Kobová (ASPEKT)
Július Kolenič (Iniciatíva Inakosť)
Roman Kollárik (TransFúzia, člen Výboru pre práva LGBTI osôb)
Ingrid Kosová (riaditeľka Quo vadis, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Krnová (ASPEKT)
Andrej Kuruc (riaditeľ NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)
Dagmar Kusá (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku)
Zuzana Kusá (sociologička, predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe)
Miroslav Kusý (zakladateľ Slovenského Helsinskému výboru, kancelár Prezidenta V. Havla pre SR, Chairperson of UNESCO Chair for Human Rights Education)
Jana Kviečinská (nezávislá expertka, členka koordinačnej skupiny pre prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv)
Jarmila Lajčáková (členka Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva)
Adriana Lamačková (právnička pracujúca v oblasti reprodukčných práv)
Petr Laně (štatutár PROUD)
Jana Lukáčová (ZZŽ MyMamy)
Martin Macko (riaditeľ Iniciatívy Inakosť, podpredseda Výboru pre práva LGBTI osôb)
Zuzana Maďarová (ASPEKT)
Jana Malovičová (riaditeľka Amnesty International Slovensko)
Radovan Medovič (podpredseda ETHOS)
Adriana Mesochoritisová (riaditeľka Možnosti voľby, podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Minarovičová (riaditeľka EsFem, Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UK v Bratislave)
Eduard Mrva (Bi Centrum)
Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista)
Alexandra Ostertágová (ASPEKT)
Róbert Pakan (NOMANTINELS)
Kálmán Petőcz (riaditeľ Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, býv. gen. riaditeľ sekcie ľudských práv na Úrade vlády SR)
Jana Plichtová (univerzitná profesorka, Katedra psychológie FiF UK)
Šarlota Pufflerová (riaditeľka Občana, demokracie a zodpovednosti, podpredsedníčka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania)
Eva Riečanská (rodová expertka, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Lenka Rovňanová (prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo)
Roman Samotný (NOMANTINELS, Iniciatíva Inakosť)
Romana Schlesinger (riaditeľka Queer Leaders Forum, Dúhový PRIDE Bratislava)
Apolónia Sejková (ZZŽ MyMamy)
Zdeněk Sloboda (štatutár PROUD)
Hana Smitková (psychologička, Queer Leaders Forum, členka Výboru pre rodovú rovnosť)
Katarína Sokolová (sociálna pracovníčka a školiteľka, Q-centrum)
Marcela Spiššáková (Q Point)
Timea Stránska (riaditeľka Člověk v tísni - pobočka Slovensko)
Mariana Szapuová (vysokoškolská učiteľka)
Magdaléna Špotáková (psychologička)
Zuzana Števulová (predsedníčka Ligy za ľudské práva)
Ľubica Trubíniová (občianska aktivistka)
Kristína Vaškorová ( Možnosť voľby, projektová koordinátorka)
Dušan Veselovský (občiansky aktivista)
Ľubica Vyšná (bývalá programová koordinátorka v OZ Odyseus a sociálna pracovníčka v OZ Pomoc ohrozeným deťom)
Martin Zaiček (Archimera, občiansky aktivista)


Poznámky:

 1. Článok 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
 2. Sexuálna orientácia a rodová identita sú zahrnuté pod právo na rešpektovanie súkromného života, a to tak v Európskom dohovore o ľudských právach (článok 8), ako aj v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach (článok 17).
 3. Sexuálna orientácia sa vzťahuje na schopnosť každého jednotlivca pociťovať citovú, romantickú a telesnú príťažlivosť k osobám opačného pohlavia alebo k osobám toho istého pohlavia, či k osobám oboch pohlaví a mať s nimi intímny a sexuálny vzťah.
 4. Rodová identita sa vzťahuje na hlboko prežívané vnútorné a individuálne pociťovanie rodu každou osobou, ktoré môže – ale nemusí – zodpovedať pohlaviu, ktoré sa osobe stanovilo pri narodení.
 5. Na globálnej úrovni je toto právo konkrétne zakotvené v článkoch 2 a 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a v článku 2 Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
  Právne predpisy a politiky EÚ zabezpečujú rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie, ktoré sú zakotvené v článkoch 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 21 Charty základných práv Európskej únie. Zásadou, na ktorej je EÚ založená, je zásada rovnakého zaobchádzania, ktorá pred diskrimináciou chráni aj transrodové osoby, ako to zakotvuje prepracované znenie smernice EÚ o rodovej rovnosti (2006/54/ES), smernica o rodovej rovnosti pri prístupe k tovaru a službám (2004/113/ES) a – s výslovným odkazom na rodovú identitu a prejav – aj smernica o oprávnení na azyl v EÚ (2004/83/ES) a balík právnych predpisov EÚ o právach obetí (2011/0129).
  Všeobecný princíp rovnosti a nediskriminácie je vyjadrený v článku 12 ods. 1 prvej vety Ústavy SR: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.“ Sexuálnu orientáciu ako zakázaný dôvod diskriminácie v našich podmienkach prvýkrát explicitne spomenul Ústavný súd SR v roku 2005 (PL. ÚS 8/04-202, nález zo dňa 18. 10. 2005). Sexuálna orientácia a rodová identita sú dnes zakázanými dôvodmi diskriminácie podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou.
 6. Článok 13 odsek 4 Ústavy SR.
 7. E.B. v. France [GC], no. 43546/02, 22 January 2008, § 91; Kozak v. Poland, no. 13102/02, 2 March 2010, § 92; Karner v. Austria, no. 40016/98, ECHR 2003-IX, § 37 a § 42; L. and V. v. Austria, nos. 39392/98 and 39829/98, ECHR 2003-I, § 45; a Smith and Grady v. the United Kingdom, nos. 33985/96 and 33986/96, ECHR 1999-VI, § 90.
 8. Kozak, už citovaný, § 92, a Karner, už citovaný, § 41.
 9. E. B. v. France, už citovaný, § 93 a § 96, a Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, no. 33290/96, ECHR 1999-IX, § 36.
 10. Jogjakartské princípy, ktoré v slovenskom preklade vydal Úrad vlády SR v roku 2011 (http://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf). Na Jogjakartské princípy sa vo svojej práci odvolávajú Úrad vysokého komisára pre ľudské práva, osobitné postupy OSN, orgány OSN zriadené na základe zmluvy o ľudských právach a komisár Rady Európy pre ľudské práva a sú nezáväzným interpretačným textom vypracovaným na stretnutí nezávislých odborníkov a odborníčok v roku 2006.
 11. Schalk and Kopf v. Austria, no. 30141/04, ECHR 2010.
 12. Kozak, už citovaný.
 13. Prieskum Eurobarometer venovaný diskriminácii v EÚ z novembra 2012 ukázal, že spoločenská akceptácia LGBT ľudí na Slovensku je po Lotyšsku druhá najnižšia v celej EÚ 27 a že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie je druhou najrozšírenejšou formou diskriminácie v SR (dostupné na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#393).
  V máji 2013 zverejnila Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) výsledky najväčšieho doteraz uskutočneného prieskumu EÚ týkajúceho sa trestných činov z nenávisti a diskriminácie v súvislosti s komunitou lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí (nezahŕňal intersexuálnych ľudí). Z výsledkov výskumu FRA vyplýva, že 52 % LGBT ľudí na Slovensku sa za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo boli obeťami obťažovania, pričom priemer EÚ je 47 %. S negatívnymi postojmi spoločnosti sú LGBT ľudia konfrontovaní už v mladosti. Podľa výskumu FRA si až 86 % LGBT ľudí na Slovensku spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie spolužiakov a spolužiačok za svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu (správa z výskumu je dostupná na: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf).
  V júli 2013 bol zverejnený prieskum European Social Survey, z ktorého vyplýva, že s tvrdením „gejovia a lesby by mali žiť svoj život slobodne, tak, ako chcú“ na Slovensku súhlasilo len 45 % respondentov, čo je oproti rokom 2004/5 dokonca pokles o 2 %. Zo skúmaných krajín EÚ je na tom horšie len Estónsko so 43 % (dostupné na: http://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS1_5_select_findings.pdf).
 14. Dôvodová správa k návrhu poslancov Pavla Pašku a Pavla Hrušovského, parlamentná tlač č. 921: „Uvedené znenie sa navrhuje doplniť definíciou manželstva obsiahnutou v zákone o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Manželstvo teda nemôže vzniknúť medzi osobami rovnakého pohlavia. Priamo v ústavnej úprave sa vymedzí, že sa jedná o jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy.“

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
10.4.2014 17:13 | Peter

Alica: O čom to hovoríš? Toto sú typický slováci že ani trocha nepremýšľajú viac do hĺbky a riešia veci iba z toho pozlátka čo je vidieť na povrchu. Ale čo sa čudujem. Veď sme na Slovensku.
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
5.4.2014 22:14 | Alica

Výborný nápad !
Len tak ďalej. Aj mne sa zdá, že tejto zemi pomôže len jediné - koniec premnoženia ľudstva. A takto to dosiahneme. Matkootec s otcomatkou ak velmi budú chcieť, pripravia si potomka v skúmavke, najlepšie geneticky správne modifikovaného. Koniec so zastaralými nudnými vzťahmi, už nevieš ani či si žena, či muž, čo vlastne chceš. Treba zmagoriť aj deti, aby nerobili problémy pri hľadaní identity a boli povoľnejšie pri hľadaní čo ich vlastne uspokojí . Aj keď postupne zistia, že asi nič . Až kým ne zazvoní zvonec . 2 percentá budú diktovať ostatným čo si majú myslieť a cítiť, aby boli in. Moderné je likvidovať životné prostredie, lesy, vodu, pôdu, potravu - hmotnú i duchovnú, za peniaze všetko. A po nás potopa ...
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
5.4.2014 15:42 | Eva

Mama je mama - a otec je otec. Čudujem sa, že organizácie prírodného typu idú proti prírode. Mám aj ja priateľov inej orientácie - ale tí sú radi - že boli vychovávaní v klasickej rodine.
Prečo ide väčšina rozpočtu na práva LGBTi ktorých je pár percent a ostatní - či už postihnutí, týrané deti, ženy a podobne ktorých je oveľa väčšie množstvo z toho nedostanú skoro nič ? Naozaj je toto najdôležitejšie riešiť ? Prestanem podporovať vaše akcia za ochranu prírody, ak idete proti nej. Či za peniaze zo západu spravíte všetko ?
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
31.3.2014 17:13 | rasťo krupka

to je útok, keď braniš právo väčšiny vychovavať deti v hodnotach kresťanských ,ponechať názov otec, mama, a nesuhlasiť s názvami rodič1. rodič2, nesuhlasiť že miest pohlavia muž žena bude rovnocených 10 rodov a do občianského preukazu ti zapíšu že si rod číslo 7 atd..?
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
19.3.2014 06:06 | Miroslava Vargova

Ja si myslím ze občania pri voľbe prezidenta dali dostatočne najavo ze podobne návrhy si želá len malé percento občanov Slovenska, nebolo to len o spojenectve dvoch strán ale aj o návrhu.
Ja som určite proti tomuto návrhu. Nevidím ani jeho opdstatnenenie kedže žiadna zo strán nemala v agende manželstvo osôb rovnakého partnerstva, zatiaľ sa vyskytovali len registrovane partnerstvo.
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
14.3.2014 23:00 | Robert

Katolícki fundamentalisti týmto nemajú priamo za cieľ ochrániť ničie manželstvo ani manželstvo ako pojem, ale majú dobre utajovaný zámer ochrániť dogmy a spôsob uvažovania založený na vieru v dogmy. Je to pre nich bytostne dôležité, pretože vyvrátenie tohto spôsobu uvažovania by rozvrátilo ich vlastné ja. A naopak, iluzórna ochrana éterického pojmu je pre nich najjednoduchší spôsob, ako zdanlivo niečo v živote vyriešiť a upevniť ich ťažko ubrániteľný spôsob uvažovania. Katolícky fundamentalizmus je diagnóza a takéto konanie je pokrytectvo.
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
12.3.2014 10:20 | Roman Kanala

Otvorený list prezidentskému kandidátovi Pavlovi Hrušovskému

Pavol Kollár: Obraciam sa na Vás ako občan, volič, rodič, zamestnávateľ

11.03.2014

reality.etrend.sk/reality-blog...
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
10.3.2014 11:15 | Jana J. Zezulova

Do vašej pozornosti:
Vyšlo v SME 3.3.2014
Ústavná zmena o manželstve nikomu nepomôže, ale niektorým ublíži
Píše Martin Macko, výkonný riaditeľ iniciatívy Inakosť

Definícia manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva.

Prednedávnom som na tomto mieste opísal taktiku KDH, ako mobilizovať konzervatívnych voličov pre Pavla Hrušovského návrhom na ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia.

To sme ešte ani ja a iste ani vedenie KDH netušili, akým prepadákom bude Hrušovského kandidatúra a ako jeho hlavnú tému brilantným taktickým úskokom využije Robert Fico proti liberálnejším súperom.

Pravda, to, že by si líder sociálnodemokratickej strany v normálnej európskej krajine osvojil politiku vylúčenia jednej skupiny obyvateľstva z nejakého právneho inštitútu, je len ťažko predstaviteľné. Slovenskou realitou však je sociálnodemokratický návrh na zmenu ústavy obsahujúci definíciu manželstva ako jedinečného zväzku jedného muža a jednej ženy.

Účinky tejto ústavnej zmeny sa dajú zhrnúť do vety: nikomu nepomôže, niektorým ublíži.

Nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny a detí, ktoré sú navyše chránené medzinárodnými dohovormi stojacimi dokonca nad našou ústavou.

Ústavné zákazy manželstiev párov rovnakého pohlavia boli v posledných rokoch predmetom mnohých vedeckých štúdií a preverovania pred ústavnými súdmi.

Opakovane bolo preukázané, že neprispeli k rastu počtu sobášov, zníženiu rozvodovosti, rastu pôrodnosti či zlepšeniu kvality života manželských párov.

Naopak v kontexte vyspelých demokracií sa v týchto ukazovateľoch spravidla darí viac krajinám právne uznávajúcim aj páry rovnakého pohlavia. Vylúčenie jednej skupiny párov z právnej ochrany tým ostatným jednoducho v ničom neprospieva.

Mimo hlavného prúdu
O tých vylúčených - nehodných - však vysiela do spoločnosti jasný signál.

Štát dnes uznáva, že sexuálna orientácia sa nedá meniť a tá menšinová nie je o nič menej hodnotná ako tá väčšinová. Dokonca patrí medzi zakázané dôvody diskriminácie.

Na druhej strane priamo najvyšší zákon povie mladým gejom a lesbám, ktorí/é už aj tak čelia prostrediu, kde slovo teplé je synonymom všetkého podradného, že ich city a vzťahy sú nielen nehodné ochrany, ale priam hrozbou pre celú spoločnosť (dôvodová správa opozičného návrhu hovorí o zániku celých civilizácií).
Nech budú preto robiť vo svojom živote čokoľvek, z pohľadu štátu budú stále menejcenní/é a mimo hlavného prúdu spoločnosti.

Britskí vládni konzervatívci pochopili, že ak skutočne veria v spoločenské dobro vyplývajúce zo stabilných monogamných vzťahov dvoch ľudí, musia toto dobro sprístupniť pre všetkých. Ako totiž presadzovať v tejto komunite hodnoty stability, vernosti, záväzku, zodpovednosti, ako ponúkať vzory pre LGBTI mládež, keď štát odmieta akýmkoľvek spôsobom uznať existenciu vzťahov párov rovnakého pohlavia?

Slovenskí ochrancovia manželstva zatiaľ spisujú nepríčetné petície proti každému verejnému zobrazeniu gejských a lesbických párov a nechutnými e-mailami bombardujú každého, kto sa ich verejne zastane.

Ostáva nám tiež dúfať, že zákonodarcovia nevezmú jedinečnosť manželstva muža a ženy až tak doslovne a nezačnú obmedzovať pomoc slobodným matkám, ovdoveným otcom, deťom vychovávaným nezosobášenými pármi, sirotám a vôbec celej škále neúplných a „netradičných“ rodín.

Všetkým spomínaným však odkážu, že nenaplnili ideál a ich život je preto zlyhaním.

Po čase
Je zarážajúce, že kým podobnú aktivitu KDH si pred pár rokmi málokto všimol, dnes naberá podporu naprieč politickým spektrom.

Dvojtvárnosť politiky vládneho Smeru najlepšie dokumentuje fakt, že Monika Flašíková-Beňová bola v mene európskych sociálnych demokratov predkladateľkou deklarácie Európskeho parlamentu kritizujúcej Orbánovu maďarskú ústavu okrem iného za to, že jej definície rodiny a manželstva môžu byť diskriminujúce k párom rovnakého pohlavia.

Napriek tomu dúfam, že po čase dospejú aj slovenskí zákonodarcovia k miere sebareflexie amerického prezidenta Billa Clintona, ktorý v roku 1996 podpísal zákon na ochranu manželstva (DOMA) zabraňujúci právnemu uznaniu párov rovnakého pohlavia na federálnej úrovni.

Po 17 rokoch vyhlásil, že „sudcovia najvyššieho súdu musia rozhodnúť, či je (DOMA) v súlade s princípmi národa, ktorý si cení slobodu, rovnosť a spravodlivosť nadovšetko... Ja som dospel k záveru, že DOMA je v rozpore s týmito princípmi a v skutočnosti je nezlúčiteľný s našou ústavou“.

K rovnakému záveru dospel aj americký Najvyšší súd a ja nepochybujem, že k nemu raz dospeje aj slovenský Ústavný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva.Čítajte viac: komentare.sme.sk/c/7121211/ust...
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
9.3.2014 16:12 | marek štefanič

vraj sa pod to podpísali aj nejaké osobnosti. hľadal som ich, ale žiadnu som nenašiel. je ten zoznam osôb celý?
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
8.3.2014 22:03 | Jaro Dunaj

Vo vyjadrení: „Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“ nevidím žiadne negatívne vymedzenie.

Čo má LGBTI komunita proti ochrane manželstva 1 muža a 1 ženy? Kde je ich empatia?

Kto zlé hľadá - ten nájde, nie kvôli tomu že tam niečo je, ale kvôli tomu že si niečo vyfabrikuje :-).
Ad Roman Kanala
8.3.2014 20:05 | Milan1

Roman, ale homosexuali majú možnosť v SR adoptovať deti už teraz, ako jednotlivci / sexualna orientacia sa neskúma /.
A potom vychovavať deti neoficialne v páre.
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
8.3.2014 15:57 | Roman Kanala

Mne táto ficoiniciatíva pripadá ako piesok do očí talibanu, aby sa pred voľbami skompromitovali. Ak by záležitosť bola pre Fico naozaj taká dôležitá, mal možnosť niečo urobiť po všetky tie roky a bude mať možnosť niečo urobiť aj potom.
 
Dnes je právny stav taký, že manželstvo zväzok muža a ženy v počte presne 1:1. Takže ten ústavný článok nemení existujúci stav vecí. Načo taký zákon? To je ako uzákoniť, že tráva je zelená a nebo modré. Zjavne ide nie o pokrok, ale o fixáciu súčasného stavu. Talibanu nestačí, že na manželstvo buzíci neexistuje zákon. Taliban to chce zabetónovať do ústavy. Nie je dobre, ak sa ústava mení len preto, aby sa niekomu odstrihli práva či čo i len možnosť sa ich niekedy v budúcnosti domáhať. Na manželstvo buzíci spoločnosť dnes ešte nedozrela, ale netreba buzíci blokovať do budúcnosti. Buzíci by mohli dostať nejaký právny štatút registrovaných partnerov kvôli občiansko-právnym vzťahom, ako dedeniu, či návštevám v nemocnici, keď budú zomierať na ten ich AIDS. To by bolo zvýšenie slobody a to je pozitívny jav.
 
Naproti tomu spomínať adopcie detí partnermi buzíci je veľmi nešikovné, lebo to zvyšuje odpor proti buzíci vo chvíli, keď to buzíci najmenej potrebujú. Ja osobne by som nebol proti nejakým papierovým formalitám pre buzíci, ale celkom určite by som im nedovolil adoptovať si deti. Deti majú vyrastať v zdravom prostredí a mali by byť ochránené od buzíci. Deti si nevedia vybrať a boli by len bezbrannými obeťami buzíci. Nechať buzíci adoptovať si deti zvýši slobodu buzíci, ale deti degraduje na úroveň predmetov, vecí, či domácich zvierat a porušuje tak ich práva.
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
7.3.2014 08:50 | Hana Fabry

Hana Fabry: Teplý mačkopes

Tak rodina bude na Slovensku možno chránená aj ústavou. Konečne! Predpokladám, že po tom, čo parlament odhlasuje manželstvo muža a ženy ako ústavnú výsadu jednej časti obyvateľstva (čo bude iste samo osebe ústavným javom), zlepší sa aj kvalita života rodín. Vrátane rómskych. Vyprázdnia sa detské domovy, násilie páchané na ženách a deťoch sa stane minulosťou, alkohol viac nebude majstrom. Seniori opustia domovy dôchodcov a vrátia sa k svojim deťom. Všetci budú mať prácu či vhodné podmienky na malé rodinné podnikanie alebo budú mať aspoň dostatok prostriedkov na dôstojný (rodinný) život.

Pravda, reč je tu iba o tých správnych rodinách. Určite nie o teplých. Lebo gejovia a lesby, hoci aj vyšli z tradičného rodinného prostredia, rodinu celkom určite nedokážu vytvoriť. Ak niekto nevytiahne päty z postele, ako by mohol mať čas na rodinu? Aspoň takto to vidia slovenskí konzervatívni politici, časť sociálnej demokracie nevynímajúc. Pozoruhodné je, že LGBTI ľudia popri samom sexovaní stíhajú chodiť do práce a vytvárať hodnoty pre celú spoločnosť. Alebo máme niekde v štátnom rozpočte kolónku „LGBTI sebe“?

Smer-SD je mimoriadne konzistentnou stranou, pokiaľ ide o pragmatizmus v hľadaní politických partnerov a získavaní volebných hlasov. Prím hrajú politické hry a handlovanie v štýle: Ja tebe odhlasujem jedno, ty mne druhé. A hoci je to v politike tak, fér voči ľuďom to nie je. Zvlášť nie voči komunitám, ktoré vzhľadom na svoju menšinovosť nikdy nezískajú šancu rozhodovať samy o sebe. Vždy budú odkázané na dobrú vôľu alebo svojvôľu väčšiny. Práve preto platí, že kvalita demokratického štátu sa meria kvalitou života jeho menšín.

Pred štyrmi rokmi dnešný predseda vlády a prípadný zajtrajší prezident vyhlásil: „Keby som mal urobiť zoznam tém podľa dôležitosti so 74-tisíc bodmi, téma zákona o registrovanom partnerstve sa tam nedostane.“ Je dosť možné, že práve hodením manželskej žaby do ústavného hrnca sa premiér konečne prepracoval k bodu číslo 74 001.

Registrované partnerstvo nie je manželstvo, takže by sa ho ústavná ochrana síce netýkala, ale ani by ho nevylučovala. Registrovaný mačkopes by teda mohol niesť všetky znaky manželstva, akurát by sa neuzatváral v kostole pred Bohom, ale na úrade pred štátnym úradníkom. A ako-tak spokojní by boli aj LGBTI ľudia, aj konzervatívci. Samozrejme, ak by im naozaj šlo o dobro rodín, nie o bezobsažné farizejské moralizovanie s chlipnými predstavami na pozadí.

A hoci majú politickí marketéri Smeru volebné počty v malíčku, v prípade LGBTI ľudí sa nie a nie naučiť počítať. Pritom prinajmenšom od čias, keď Richard Sulík potopil túžby LGBTI voličov v mori pragmatizmu (odplata ho za to neminula), čaká teplá komunita, komu pridelí svoje politické body a komu venuje svoju nezanedbateľnú voličskú priazeň. Robert Fico a Smer držia vďaka väčšine v parlamente šťastné číslo 74¤001 vo svojich rukách už tretí rok. A ešte stále majú čas pomôcť nielen sebe.

(Vyslo v denniku Pravda 27.2.2014)
Ad Dušan Veselovský
7.3.2014 00:01 | Milan1

" a aby ste umožnili druhému z rodičov osvojiť si biologické dieťa jeho partnera alebo partnerky, aj ak sú rovnakého pohlavia."
A prečo len biologické dieťa ?
Prečo zase diskriminujete ?
Prečo robíte z homosexualov ľudí druhej kategórie ? Heterosexuali v manželstve si predsa môžu osvojiť akékoĺvek, aj nebiologické dieťa, nie ?
Homosexuali ako jednotlivci detto, sexualna orientacia sa neskúma.tak prečo chcete aby si v pare mohli osvojiť len biologické dieťa ?
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
6.3.2014 21:17 | Dušan Veselovský

Rozhodol som sa napísať vám tento mail, lebo som veľmi sklamaný súčasnou snahou zaradiť do ústavy dve vety z dielne politikov KDH: „Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“
Všetci dobre vieme, že tieto vety žiadnej z rodín nijako nepomôžu. Mrzí ma to o to viac, že mnohé rodiny by si pomoc aj zaslúžili a naozaj ju potrebujú. Rodinám to nepomôže, no môže to uškodiť mnohým ľuďom, mužom, ženám a deťom, tým, ktorí netvoria takzvanú nukleárnu dokonalú a úplnú rodinu. Zvlášť to poškodí ľuďom, ktorí sú na Slovensku dlhodobo marginalizovaní a osočovaní, ľudom z LGBTI komunity.
Mrzí ma, že v 21. storočí v civilizovanej Európe píšem takýto mail. Pred viac ako desiatimi rokmi som robil školenia a workshopy pre MDĽ a Mladú sociálnu demokraciu. Videl som v tých ľuďoch zápal a nadšenie pre dobrú a správnu vec. Videl som, ako vyrastá moderná sociálna demokracia na Slovensku a bol som na ňu pyšný. Niečo sa ale cestou pokazilo a dnes sa, v porovnaní s inými európskymi sociálnymi demokraciami, za tú našu hanbím (česť pár výnimkám a konkrétnym jednotlivcom ako je Monika Flašíková Beňová, alebo pán minister Lajčák).
Nie som politik ani politológ, no zdá sa mi, že vaša strana i vy osobne pán premiér, nie ste odkázaný na to, aby ste sa ideologicky spolčovali s KDH. Možno sa mýlim, to už viete posúdiť vy. Tak či tak, dnes som videl záznam z debaty prezidentských kandidátov, kde pán Hrušovský na záver povedal, že aj tak v druhom kole urobí všetko pre to, aby ste vy prezidentom neboli.
To, že ste prebrali agendu KDH, vnímam ako zradu nás, ľudí z LGBTI menšiny, ktorí na Slovensku nemáme oporu v sociálno-demokratických politických stranách.
Zvlášť ma udivuje opakované ustupovanie nekorektným tlakom radikálnych vraj kresťanských združení a KBS, ktoré sú vami akceptované a poškodzujú tak legitímne snahy ľudskoprávnych aktivistiek a aktivistov pomáhať ženám a deťom v núdzi, nám LGBTI ľuďom a iným skupinám, ktoré potrebujú ochranu.
Veď my nechceme ich cirkevné sobáše. Nech si nechajú ich exkluzivitu pre mužov a ženy. Nás zaujíma ochrana našich vzťahov a už existujúcich rodín formou civilných zväzkov. Tie oni aj tak berú za druhoradé, rovnako ako civilné rozvody. Slovensko je sekulárny štát a teda by mal svojím svetským právom chrániť všetkých svojich občanov a občianky, všetkých daňových poplatníkov. Rozhodne nie len tých, ktorým to dopraje jedna, aj keď najpočetnejšia cirkev. Deti už dnes žijúce v rodinách s rovnakopohlavnými rodičmi si snáď túto ochranu a pokojný spánok, tieto istoty nezaslúžia? Takých rodín nie je málo. V ČR ich napočítali vyše 800.
Všetci dobre vieme, že nikto z LGBTI ľudí rodiny rozvracať alebo ničiť nechce. Aj my máme rodiny, z ktorých sme vyšli a naopak, aj my chceme mať rodiny (aj de iure), v ktorých sa budeme cítiť bezpečnejšie a istejšie, ak sa náhodou niečo stane. My rodiny ničiť nechceme, my chceme postavenie rodiny posilniť a rozšíriť, začleniť sa do tohto systému. Aj my máme právo mať túto možnosť a možnosť voľby, či to právo využijeme alebo nie.
Všelikde sa píše, že ľudia sú si aj u nás v dôstojnosti a v právach rovní. Dnes je to bohužiaľ len veta na papieri a touto zamýšľanou zmenou tú vetu úplne popriete.
Preto vás na záver prosím a žiadam, aby ste túto diskriminačnú a nezmyselnú a zbytočnú zmenu ústavy nerobili. Naopak vás prosím a žiadam, aby ste konečne pomohli aj LGBTI ľuďom právne a spoločensky si upraviť svoje vzťahy a ochrániť svoje rodiny práve umožnením uzavretia civilného manželstva alebo registrovaného partnerstva a aby ste umožnili druhému z rodičov osvojiť si biologické dieťa jeho partnera alebo partnerky, aj ak sú rovnakého pohlavia.
Ak sa tak stane, ak nájdete odvahu a silu na tieto progresívne kroky, vopred vám ďakujem.

S pozdravom,

Dušan Dusan Veselovsky
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
6.3.2014 20:44 | Zuzana Klementová

Slovensko sa podpísalo pod Chartu Ľudských Práv a Hodnôt ! Ako členská krajina EU by to mala aj dodržiavať !!! A začať sa správať ako ostatne vyspelé členské krajiny Európskeho Spoločenstva !!!! A rešpektovať LGBT Rights !!!!
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
6.3.2014 19:43 | Martin Macko

Celý text s referenciami nájdete tu:
inakost.sk/docs/Otvoreny_list_...
Ad: Otvorený list k návrhom ústavného zákazu manželstiev rovnakého pohlavia
6.3.2014 19:35 | Martin Macko

29 organizácií a 78 osobností z oblasti ochrany ľudských práv, akademickej sféry a občianskeho aktivizmu dnes vyzvalo v otvorenom liste poslancov a poslankyne NR SR, aby odmietli navrhované zmeny Ústavy SR zavádzajúce ústavný zákaz manželstiev párov rovnakého pohlavia. Oba návrhy, prvý predložený 24. februára tohto roku 40 opozičnými poslancami a poslankyňami, druhý 28. februára predsedom NR SR Pavlom Paškom (Smer-SD) a predsedom poslaneckého klubu KDH Pavlom Hrušovským, dopĺňajú článok 41 odsek 1 Ústavy SR o vety:
„Manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.“

V liste zdôrazňujú, že navrhovaná právna úprava nijakým spôsobom nezvyšuje už existujúcu ústavnú ochranu manželstva, rodiny, rodičovstva a detí, ktoré sú navyše chránené medzinárodnými dohovormi a zmluvami o ľudských právach, ktoré majú prednosť pred našimi zákonmi. Jediným faktickým cieľom tejto úpravy explicitne deklarovaným aj v dôvodovej správe spoločného návrhu poslancov Pašku a Hrušovského je zamedziť párom rovnakého pohlavia prístup k inštitúcii manželstva a pravdepodobne aj k akejkoľvek inej právnej úprave ich vzťahov. Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť, členka siete právnych expertiek a expertov Európskej komisie v oblasti antidiskriminácie) k tomu poznamenáva: „Ide o porušenie práva na rovnosť na základe menšinovej sexuálnej orientácie, v spojení s právom na ľudskú dôstojnosť a ďalšími právami, napríklad na ochranu súkromného a rodinného života. Na takéto obmedzenie práv musí mať štát veľmi vážne dôvody. Predkladatelia a ani nik iný však takéto dôvody nepreukázali.“

Prijatie navrhovanej ústavnej zmeny by bolo ďalšou stigmatizáciou ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou a pokusom zabrániť diskusii zameranej na právne uznanie párov rovnakého pohlavia a LGBTI rodín. Tá je naopak veľmi potrebná, pretože v súčasnosti LGBTI ľudia na Slovensku žijú v spoločnosti, v ktorej nemôžu napĺňať svoje práva, sú stále vo veľkej miere vystavení predsudkom a nie sú dostatočne chránení pred násilím a diskrimináciou. Podľa
Jarmily Lajčákovej (členky Správnej rady Agentúry Európskej únie pre základné práva): „Prijatím novely by najvyšší zákon nášho štátu priamo vytvoril dve kategórie ľudí. Znamenalo by to, že osobná integrita, city a vzťahy LGBTI ľudí by neboli hodné ochrany a boli by považované za priamu hrozbu pre celú spoločnosť.“

Napriek tomu, že diskriminácia je zakázaná Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Európskou sociálnou chartou, Amnesty International dokumentuje prípady viacnásobných porušení ľudských práv LGBTI ľudí naprieč európskym kontinentom vrátane Slovenska. Výkonná riaditeľka Amnesty International Slovensko Jana Malovičová dodáva: „Navrhované zadefinovanie manželstva ako výlučného zväzku muža a ženy môže viesť nielen k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, ale odmietnutie rovnakého občianskeho uznania vzťahov rovnakého pohlavia by zabránilo v prístupe radu ďalších práv, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a iných práv.“ Známy je prípad Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý v prípade Schalk a Kopf proti Rakúsku konštatoval, že odkaz na "mužov a ženy" v EDĽP už ďalej nemusí znamenať, že "právo uzavrieť manželstvo zakotvené v článku 12 musí byť vo všetkých prípadoch limitované len na manželstvo medzi dvoma osobami opačného pohlavia“.

Slovenská republika je jednou z posledných krajín Európskej únie právne neuznávajúcou rodiny založené pármi rovnakého pohlavia. Aj krajiny, s ktorými sme stáročia žili v spoločných štátnych zväzkoch, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko tak už dávnejšie urobili. „Vyzývame preto poslancov a poslankyne NR SR, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem a aby prijali všetky potrebné legislatívne a administratívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria“, uzavrel Martin Macko (výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť).Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (18)

 Súvisiace témy:
Diskriminácia a rovnosť šancí
Rodina
Menšiny
Politika
Demokracia
Právo
Náboženstvo
Ľudské právaREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt