spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k zámeru zrušenia ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto

Adresát: Okresný úrad Bratislava Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Karloveská 2,   842 33 Bratislava

Na vedomie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor štátnej správy ochrany prírody

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava


Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Mlynská dolina 1, 811 04  Bratislava

Obyvatelia Mesta Bratislava predkladajú hromadnú pripomienku k zrušeniu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto. V čase predloženia hromadnej pripomienky prebieha rozsiahla distribúcia petičných hárkov a zber podpisov pod Petíciu za zachovanie štatútu ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú Staré Mesto, ktorú predložíme dotknutým úradom v ďalšom konaní.  V prípade, že Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní majú:

  1. Ing. Andrea Jurasová, bytom Bôrik 6, 811 02  Bratislava

  2. Judr. Barbora Pláteníková, bytom Hrebendova 9/A, 811 02  Bratislava

  3. Ing. Martina Hlinová, bytom Hummelova 8, 811 03  Bratislava

V prípade, že vyššie uvedení zástupcovia verejnosti nebudú prizvaní k rozporovému konaniu, žiadame písomné  stanovisko k  postupu  v tejto veci  a k riešeniu hromadnej pripomienky.


ZNENIE HROMADNEJ PRIPOMIENKY:

Žiadame zastavenie konania so zámerom zrušiť ochranu chráneného areálu Bôrik, pozemok parcely č. 2187/1 v k.ú. Staré Mesto s výmerou 14 284 m2 z dôvodu neodôvodneného predmetu ochrany na základe konštatovania, že na území chránených areálov sa nenachádzajú biotopy národného významu a na základe nepodloženého konštatovania, že mnohé dreviny v neurčenom množstve sú v nevyhovujúcom zdravotnom stave a preschnuté. Vzhľadom k tomu, že orgán ochrany prírody nepreukázal, že predmet ochrany zanikol a porast borovice čiernej ako prvok mestskej zelene, dokonca mestskotvorný s kľúčovým dopadom na pozitívne vnímanie mestského vizuálu naďalej existuje, pokladáme konania o zrušení za neprípustné a protiprávne a žiadame zachovanie chráneného areálu Bôrik.

Zdôvodnenie pripomienky:

Chránený areál Bôrik bol vyhlásený v roku 1982 za chránený za účelom ochrany porastu borovice čiernej (Pinusnigra) a na území platí štvrtý stupeň ochrany. Na základe dendrologického posúdenia  je prítomnosť porastu borovice čiernej potvrdená, borovicový porast je v kondícii primeranej prostrediu. Borovice čierne nachádzajúce sa v areáli Bôrik sú predmetom ochrany významných stromov z biologického, estetického a krajinotvorného hľadiska, preto považujeme dôvod neopodstatneného predmetu ochrany za nedostatočný.

Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy je chránený areál Bôrik súčasťou prvkov ÚSES ako významná genofondová lokalita fauny – Bôrik 90z (živočíšna skupina R-Reptilia-plazy). V chránenom areáli Bôrik sa dlhodobo nachádzajú kolónienetopierov a areál je ojedinelým areálom vhodným na monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu. Všetky druhy netopierov žijúcich na Slovensku patria medzi európsky chránené živočíchy a je v záujme orgánov ochrany životného prostredia SR chrániť každé územie, na ktorom sa vzácne druhy živočíchov nachádzajú.

Porast má enviromentálny význam ako prvok mestskej zelene. V záväzných cieľoch územného plánu hlavného mesta Bratislavy – ZaD 02 v oblasti zhodnotenia prírodného zázemia je záväzok rešpektovať požiadavku minimalizácie urbanizačných zásahov do prírodného prostredia a chrániť v celomestskom centre zeleň prírodnej panorámy: zeleň hradného kopca, zeleň nábrežia, zeleň Machnáča, Horský park a  zachovať chránený areál Bôrik. Významným enviromentálnym a zároveň stresovým faktorom verejnosti je prebiehajúci silný urbanizačný tlak na prírodné areály, v ktorých je následne bez zákonnej ochrany nie je možné zabezpečiť dostatočnú ochranu pred investičným tlakom. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto uznesením č. 165/2013 rovnako vyjadrilo nesúhlas so zrušením chráneného areálu z dôvodu absencie relevantných dôvodov.


Ak sa pripomienka stane zásadnou a získa značnú podporu verejnosti, bude nielen predmetom pre otvorenie verejnej diskusie, ale tiež signálom navrhovateľovi, že tento zámer si vyžaduje väčšiu a odbornejšiu pozornosť. Pripomienku môže podporiť každá fyzická osoba.

Ďakujeme za Vašu podporu.Prílohy:POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k zámeru zrušenia ochrany chráneného areálu Bôrik, k.ú. Staré Mesto
17.12.2013 13:41 | Martina Barancová

odporúčam preformulovať úvod pripomienky - tú vetu "Obyvatelia Mesta Bratislava predkladajú hromadnú pripomienku ..."
Znie to, akoby iba obyvatelia Bratislavy predkladali hromadnú pripomienku a nepriamo z toho vyplýva, akoby to iní nemohli podporiť .....Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 

REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS