spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení. Zákonom sa má výrazne obmedziť právo sporiteľov nakladať so svojimi úsporami, čo je v rozpore s pravidlami, za ktorých sporitelia vstupovali do II. piliera.

Novela zákona obmedzuje dostupnosť úspor sporiteľov na základe argumentu o ochrane dôchodcov pred nimi samými. Pre viac ako 98% sporiteľov má byť možnosť programového výberu (zostatku úspor, po zakúpení požadovaného doživotného dôchodku) zrušená. Možnosť jednorazového výberu zostatku po zakúpení povinného minimálneho doživotného dôchodku by mala byť zrušená úplne.

Každý sporiteľ bude nútený zakúpiť si poistný produkt vo forme doživotného dôchodku – „anuitu“ (pravidelnú mesačnú platbu do konca života) výlučne od životnej poisťovne. Len sporitelia s mimoriadne nadštandardne vysokými úsporami a dôchodkom si anuitu nebudú musieť kúpiť za celú nasporenú sumu. Nad rámec anuity im zostáva možnosť čerpať úspory dočasným dôchodkom, či programovým výberom, avšak minimálne v rovnakých splátkach po dobu 10 rokoch, prípadne kratšie ale v maximálnej mesačnej splátke vo výške necelých 200 eur (vo výške životného minima). Čiže sporiteľ, ktorého doživotný dôchodok plus dôchodok z prvého piliera bude plne pokrývať jeho spotrebné výdavky, nebude môcť voľne nakladať so svojim zostávajúcimi úsporami a zákon mu umožní z nich vybrať len 1/120 mesačne, alebo nanajvýš cca 200 eur mesačne.

Sme presvedčení, že návrh zákona je v rozpore s  viacerými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:

 1. Zrušiť kritérium štvornásobku životného minima pre prístup k  zostatku úspor na osobnom dôchodkovom účte vedenom v sporiteľovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zaviesť kritérium dôchodkových príjmov vo výške minimálne 1,2 násobku životného minima, pri nutnosti zakúpiť si doživotný dôchodok z druhého piliera vo výške 0,4 násobku životného minima.

 2. Doživotný dôchodok sporiteľa, ktorého dôchodok z prvého piliera bude nižší ako 1,2 násobok životného minima, musí byť fixne indexovaný o cieľovú jadrovú infláciu Európskej centrálnej banky

 3. Umožniť jednorazový výber zostatku úspor po splnení požadovanej hranice príjmov v starobe vo výške 1,2 násobku životného minima.

 4. Posudzovať príjmovú situáciu žiadateľa o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia formou testovania príjmovej situácie jednotlivca zo všetkých zdrojov, z ktorých má (má možnosť mať) dlhodobý, pravidelný príjem. Do dôchodkových príjmov započítavať príjmy z I. piliera, II. piliera, III. piliera a iných finančných kontraktov.

 1. Zaviesť možnosť poberania dávky na základe zhodnotenia úspor bez nutnosti zakúpenia doživotného dôchodku (úspory ostávajú majetkom sporiteľa, sporiteľ inkasuje len zhodnotenie úspor).

 2. Navrhujeme odsunúť legislatívne konanie o návrhu zákona na jar budúceho roka a otvoriť o uvažovaných zmenách širšiu verejnú diskusiu.

Návrh zákona: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=6812&langEID=1

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 5. decembra 2013.

Radovan Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Juraj Karpiš, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Martin Vlachynský, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Ján Dinga, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Ondrej Dostál, OKS


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

Rezortné číslo: 22169/2013-M_OPVA

 1. Neobmedzovať prístup sporiteľov k svojim úsporám

V čl. I v bode 28 v § 33 ods. 3 písm. a v bode 29 v § 33a ods. 2 písm. navrhujeme vypustiť ods. a) a v odsekoch b) a c) slová „vyšší ako štvornásobok sumy životného minima“ nahradiť slovami „vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima“ a doplniť nový odsek v §33 a §33a so znením: Podmienkou výplaty dočasného dôchodku, dočasného starobného dôchodku, resp. programového výberu je zakúpenie doživotného starobného dôchodku minimálne vo výške 0,4 násobku životného minima.


Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Navrhovaná právna úprava neopodstatnene zasahuje do vlastníckych práv sporiteľov formou obmedzenia ich dispozičných práv s úsporami. Je vo výraznom rozpore s pôvodným znením zákona, ktoré umožňovalo disponovanie s úsporami podstatne väčšej skupine sporiteľov. Mnohí z týchto sporiteľov vstúpili do II. piliera práve na základe možnosti disponovať so svojimi úsporami a dlhodobo s ňou počítali, čo založilo ich legitímne očakávania, ktoré by boli touto úpravou zmarené - preto tento návrh považujeme za prípad pravej retroaktivity, teda takej, ktorá je v rozpore s čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého je Slovenská republika demokratický a právny štát. 

Navrhovaná úprava je ďalej podľa nášho názoru v rozpore s čl. 20 ods. 4 ústavy, ktorý umožňuje nútené obmedzenie vlastníckeho práva len v nevyhnutnej miere a verejnom záujme. Hoci rešpektujeme právo štátu regulovať nakladanie s úsporami, keďže ide o štátom vynucovanú schému zabezpečenia na starobu, táto regulácia by mala byť primeraná podmienkam na Slovensku. Stanovenie hranice na štvornásobok životného minima nepredstavuje nevyhnutnú mieru vzhľadom na príjmové pomery dôchodcov v Slovenskej republike. Viac ako polovica starobných dôchodcov na Slovensku má príjem zo starobného dôchodku nižší ako 390 eur (priemerný dôchodok v SR). Nemožno preto hranicu vo výške štvornásobku životného minima považovať za primeranú (menej ako 5% dôchodcov poberá dôchodok vyšší ako 600 eur), ale neprimerane vysokú.

Ministerstvo práce ďalej v dôvodovej správe v návrhu pravidiel pre výplatu predčasného dôchodku, pre ktorého priznanie je potrebné splniť podmienku úhrnu príjmov vo výške 1,2-násobku životného minima, uvádza: „Zámerom predkladateľa je, aby úhrn súm predčasných starobných dôchodkov z oboch pilierov bol vo výške, ktorá zabezpečí ich poberateľovi primeraný doživotný príjem v starobe a tak minimalizuje možnosť vzniku nároku na dávku v hmotnej núdzi.” Na jednom mieste teda Ministerstvo za primeraný doživotný príjem považuje 1,2-násobok životného minima, na inom mieste bezdôvodne štvornásobok životného minima. Takýto prístup je nekonzistentný, vnútorne rozporuplný, zavádza dvojitý meter pre posudzovanie výšky príjmu.

Autori hromadnej pripomienky navrhujú zachovať pôvodný zámer zákona, ktorý predpokladal povinné zakúpenie minimálneho doživotného dôchodku vo výške 0,6 násobku životného minima, avšak zmeneného podľa nového pomeru sadzieb odvodov. Pomeru sadzieb 12/6, ktorý predpokladá aj súčasný návrh ministerstva, odpovedá podmienka výšky doživotného dôchodku minimálne 0,4-násobku životného minima. Nakoľko vývoj sadzby odvodu do druhého piliera nemusí byť v súlade so súčasným nastavením zákona, koeficient by mal byť pre každého sporiteľa stanovený na základe skutočného pomeru ním platených odvodov. Predkladateľ by mal tento aspekt do zákona zapracovať, nakoľko je to nevyhnutné pre predpokladané zreálnenie odvodových sadzieb sociálnych odvodov. Súčasné nastavenie krátenia dôchodku z prvého piliera je pre sporiteľov diskriminačné a nezodpovedá ich príspevku do systému sociálneho poistenia.

Zároveň navrhujeme uplatňovať hranicu úhrnu dôchodkových príjmov vo výške 1,2 násobku životného minima ako podmienku dostupnosti dočasného dôchodku, resp. programového výberu. Táto hranica sa zhoduje s požiadavkou pre výplatu predčasného dôchodku a predstavuje záruku, že dôchodca nespadne do siete životného minima.

 1. Doživotný dôchodok sporiteľa, ktorého dôchodok z prvého piliera bude nižší ako 1,2 násobok životného minima, musí byť fixne indexovaný o cieľovú jadrovú infláciu Európskej centrálnej banky

V čl. I v bode 28 navrhujeme v § 33 doplniť nový odsek definujúci podmienku nutnosti zakúpenia indexovaného doživotného dôchodku v prípade, že dôchodok sporiteľa zo systému sociálneho poistenia bude nižší, ako životné minimum.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Súčasný návrh zákona predpokladá zakúpenie doživotného dôchodku bez nutnosti indexácie (každoročného rastu). Pokiaľ súčet dôchodku z prvého piliera a druhého piliera sa pohybuje okolo hranice 1,2 násobku životného minima, mohlo by sa stať, že vplyvom inflácie a nevalorizovania doživotného dôchodku sporiteľ spadne do systému hmotnej núdze. Takáto situácia môže nastať len vtedy, ak jeho dôchodok z prvého piliera je nižší ako 1,2 násobok životného minima. Sporiteľ, ktorý má dôchodok vyšší, nespadne do hmotnej núdze, nakoľko jeho dôchodok bude valorizovaný podľa zákona o sociálnom poistení. Navrhujeme preto, aby sporitelia s dôchodkom z prvého piliera nižším ako 1,2 násobok životného minima si museli zakúpiť tzv. indexovaný doživotný dôchodok. Za index navrhujeme cieľovú jadrovú infláciu Európskej centrálnej banky.

 1. Nezakazovať jednorazový výber disponibilného zostatku úspor

V čl. I v bode 28 v § 33 nahradiť ods. 5 novým znením:

(5) Mesačná suma dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného starobného dôchodku je dohodnutá v zmluve o poistení dôchodku podľa odseku 2.“

V § 33 vypustiť ods. 6.

V bode 29 v § 33a nahradiť ods. 4 novým znením a doplniť nový odstavec:

(4) Obdobie programového výberu určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a trvá najmenej jeden mesiac. Sumu mesačnej splátky určí príslušná dôchodková správcovská spoločnosť ako podiel disponibilného prebytku ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a počtu kalendárnych mesiacov trvania programového výberu. V období trvania programového výberu môže dôchodková správcovská spoločnosť zmeniť sumu mesačnej splátky v závislosti od vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu alebo po dohode so sporiteľom môže obdobie programového výberu predĺžiť alebo skrátiť.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Ministerstvo navrhuje zmeniť súčasnú úpravu, ktorá sporiteľovi umožňuje v rámci programového výberu vybrať úspory nad rámec potrebný na získanie minimálneho doživotného dôchodku v priebehu jedného mesiaca. Podľa návrhu ministerstva by mal sporiteľ možnosť dostať sa k svojim úsporám prostredníctvom dočasného dôchodku alebo programového výberu v období najmenej 10 rokov alebo tak, že mesačne vyplácaná suma by bola najviac v sume životného minima.

Týmto návrhom sa obmedzuje slobodné nakladanie so súkromnými úsporami, pričom podmienka doživotného zabezpečenia úsporami bola naplnená. Štát berie na seba paternalistickú funkciu, ktorá je neprimeraným prejavom nedôvery voči vlastným občanom. Vnucuje im rovnomerné a postupné vyplácanie takmer celého objemu úspor, čo popiera rozdielnosť jednotlivých sporiteľov (aktívni dôchodcovia preferujú viac na začiatku dôchodkového veku, iní zase napríklad s rastúcimi zdravotnými ťažkosťami v neskoršom veku). Navrhované znenie zákona nie je v prospech občanov, ale nanajvýš v prospech poisťovní, ktoré sú pri navrhovanom obmedzení víťazom tejto zmeny.

Preto navrhujeme vo vzťahu k programovému výberu ponechať súčasnú právnu úpravu, ktorá umožňuje aj jednorazový výber úspor podľa slobodného rozhodnutia sporiteľa. V prípade dočasných dôchodkov navrhujeme ich výšku a dobu ich vyplácania ponechať na dohodu medzi sporiteľom a poistiteľom.

 1. Posudzovať príjmovú situáciu žiadateľa o dôchodok zo systému starobného dôchodkového sporenia formou testovania príjmovej situácie jednotlivca zo všetkých zdrojov, z ktorých má (má možnosť mať) dlhodobý, pravidelný príjem. Do dôchodkových príjmov započítavať príjmy z I. piliera, II. piliera, III. piliera a iných finančných kontraktov umožňujúcich výplatu doživotných dôchodkov.V čl. I v bode 28 navrhujeme upraviť znenie § 33 ods. 3 a v bode 29 upraviť znenie § 33a ods. 2 tak, aby sa pri posudzovaní splnenia hranice minimálneho dôchodkového príjmu brali do úvahy aj iné formy dôchodkových príjmov, ako napr. príjmy z III. piliera či iných kontraktov umožňujúcich výplatu doživotných dôchodkov.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú

Odôvodnenie:

Mnohí sporitelia sa na starobu zabezpečujú aj inými spôsobmi. III. pilier sa po posledných úpravách nadobudol formu štandardného dôchodkového zabezpečenia, ktoré je možné čerpať až po dosiahnutí dôchodkového veku a neumožňuje jednorazový výber. Dlhodobé, resp. doživotné splátky úspor z tohto zdroja predstavujú rovnaký druh záväzku správcu úspor, ako je to v druhom pilieri. Neexistuje preto legitímny dôvod, aby výplata úspor formou doživotne vyplácaných splátok nebola zahrnutá do posudzovania „primeraného“ zabezpečenia na starobu. K III. pilieru treba priradiť aj iné formy adekvátneho zabezpečenia na dôchodok, napr. životné poistenie a podobne. Ide o koncepčný návrh, na ktorého úpravu nebude stačiť zmena jedného odseku v zákone. Zaradeniu tohto návrhu do zákona by mala predchádzať odborná diskusia, v ktorej by mali mať aj sporitelia svojich zástupcov.

 1. Zaviesť možnosť poberania dávky na základe zhodnotenia úspor bez nutnosti zakúpenia doživotného dôchodku (úspory ostávajú majetkom sporiteľa, sporiteľ inkasuje len zhodnotenie úspor)

Navrhujeme zákon doplniť o novú formu poberania dôchodku z úspor formou perpetuity, tzn. sporiteľ by v prípade splnenia podmienky 1,2-násobku životného minima mohol inkasovať mesačné zhodnotenie úspor bez nutnosti podpisu zmluvy o dočasnom dôchodku, či programovom výbere.

Odôvodnenie:

Sporiteľ by mal mať možnosť voľne nakladať so svojimi úsporami aj inou formou, ako je poberanie doživotného dôchodku, či programovým výberom. Takouto formou je možnosť pokračujúcej správy úspor správcom, ale so súčasnou dohodou o mesačnej výplate zhodnotenia úspor. Sporiteľovi by teda neklesali nasporené úspory, ale ostala by mu možnosť programového výberu (vrátane jednorazového).

 1. Navrhujeme prerušiť medzirezortné pripomienkové konanie, otvoriť širokú verejnú diskusiu a posunúť legislatívne konanie o návrhu zákona na jar budúceho roka .

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Navrhované úpravy zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa priamo dotýkajú viac ako jedného milióna sporiteľov. Majú priamy dopad na ich schopnosť nakladať s vlastným majetkom, dotýkajú sa ich celoživotných finančných plánov. Predloženiu návrhu do pripomienkového konania nepredchádzala žiadna diskusia s verejnosťou.

Nakoľko novela zákona obsahuje zásadné koncepčné zmeny v nakladaní so súkromnými úsporami, nie je možné očakávať, že verejnosť, či relevantné inštitúcie predložia v krátkom čase finálne paragrafové znenie navrhovaných úprav. Zároveň absentujú relevantné podklady, analýzy a štatistiky, ktoré by odhalili východiská predkladateľa návrhu zákona.

Predkladatelia hromadnej pripomienky sú si vedomí, že zákon obsahuje množstvo zmien potrebných pre definovanie techniky deakumulačnej fázy, preto nepožadujeme jeho stiahnutie ako celok. Prerušenie pripomienkového konania z titulu verejnej diskusie je však legitímny dôvod, táto diskusia môže predísť budúcim vysokým nákladom (na strane Sociálnej poisťovne, životných poisťovní, či DSS). Pre úspešnosť reformy dôchodkového zabezpečenia bude dôležitá stabilita deakumulačnej fázy. Nakoľko prvé dôchodky budú zo systému starobného sporenia vyplácané až v roku 2015, zostane dostatok času na prípravu aj v prípade schválenia týchto zmien na jar 2014.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Radovan Ďurana, Nábrežná 3461/3, 038 61 Vrútky, radovan.durana@iness.sk

Juraj Karpiš, Zvolenská 1777/4, 010 08 Žilina, juraj.karpis@iness.sk

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal@oks.sk
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
14.2.2014 19:40 | mario hruby

no neviem ci aj niekedy este budeme mat moznost vyuzit nejake nasporene
financie lebo moze nastat takzvany
,,reset systemu " a nebude mat nikdo
nic , takze asi tolko
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
22.1.2014 21:07 | zdravy rozum

Zdravim modri komsomolci..a ake ze to uspory bude mat po 40rokoch priemerny Slovak s 500eurami mesacne a 5 rokmi nezamestanosti na konte ?
modri komsomolci a preco mi DSSky nezarobili za 9r. ani na inflaciu a rozhodujuce portfolio drzia v statnych dlhopisoch ?
a preco este musim zvysenou dph, spotrebnymi danami a vysokymi odvodmi hradit kazdorocny vypadok v 1 pilieri ?
dakujem za odpovede
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
6.12.2013 23:28 | jozef dokupil

Nesuhlasim. Nech si fico a jeho banda darmozracov rozkrada svoj majetok a nie moj. Na to to neplatim!!!
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
6.12.2013 09:53 | Jaro

V tomto štáte je len jedna istota, že žiadna nie je s výnimkami smrti, daní a pribudla nová - okradnutie občanov politikmi a je jedno akej farby sú.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
5.12.2013 16:41 | Roman Švarc

Nech si každý nakladá so svojimi nasporenými peniazmi ako uzná za vhodné, kto si šetrí nech má a kto nie nech sa ide pásť ). Nepotrebujem ,aby mi niekto určoval čo si mám urobiť s mojimi peniazmi, nech sa starajú o svoje nakradnuté. zase je tu lobing poisťovní na ktorý ako už viac krát za províziu naši politici pristúpili .
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
5.12.2013 10:07 | Pete Oščipovský

Nie je nic dolezitejsie ako mat pravo vyberu. Preto prosim aby druhy pilier pri vstupe do dochodku poskytol na vyber z viacerych moznosti, bud poistna schema, alebo limitovany vyber uspor z uctu bez ucasti poistovne, pripadne dalsie alternativy. Nalinkovat co a ako mame robit sme uz tu mali a nedopadlo to nijako slavne.

4.12.2013 17:48 | weldl

preco som vstupoval do druheho piliera? presne preto. co teraz menia. keby boli nimi navrhovane podmienky vtedy take. ake navrhuju teraz. pravdepodobne by som si druhy pilier nedal. a to je to s cim sa nemozem stotoznit.
pre mna to je ako porusenie zmluvy.

len tolko.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
4.12.2013 10:19 | Pelko

Nesúhlasím, aby svine zo Súmracnej zozrali nase uspory..........
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
3.12.2013 15:00 | Roman Kanala

Výzvu som podpísal zo solidarity. Ale mám pripomienku k pripomienkam: akoby sa zabúdalo na poistný charakter dôchodkového poistenia. Poistenie z definície nie je ozajstné sporenie, ale je to spôsob prístupu ku kapitálu v prípade, že by to človek potreboval na pokrytie nákladov nejakej vopred definovanej neblahej skutočnosti. V prípade dôchodkového poistenia skutočnosť dlhovekosti nie je neblahá, ale aj tak je neistá a to znamená, že sa pracuje s priemernými hodnotami veku poistencov a nie s parametrami jednotlivca. Ako v každej lotérii, i tu možno vyhrať a prehrať. Treba to akceptovať.
 
Podmienky druhého piliera sa priebežne menia aj vo Švajčiarsku, viď "Dôchodky na troch pilieroch", blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/...
 
Na Francúzsku po francúzsky je to ešte inak:
"Francúzska zrada na cezhraničných zamestnancoch a na investoroch", blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/...

"Tisíce ľudí demonštrovalo proti jednotnej zdravotnej poisťovni"
blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/...
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
30.11.2013 17:01 | T Palackova

každý sporiteľ by sa mal rozhodnúť akým spôsobom sa mu bude vyplácať dôchodok nie aby o našich úsporách rozhodovali štátne organizácie podľa ich uváženia a donútenia. II pilier prešiel už rôznymi zmenami bez možnosti sa k tomu vyjadriť alebo to nejakým spôsobom zmeniť.Štátne inštitúcie sústavne menia tento zákon podľa toho ako im to vyhovuje.Súhlasím s vami navrhovanej úprave zákona a tiež s podrobnejšou analýzou a diskusiou širokej verejnosti k tejto problematike.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k úsporám v II. pilieri
29.11.2013 15:37 | jan penthor

jjPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (11)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt