spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia za zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave

Hlavné mesto SR Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Bratislave
Primaciálne námestie 1
Bratislava


My, pod touto petíciou podpísaní občania - bývajúci, pracujúci, študujúci a podnikajúci v Bratislave [1], žiadame primátora mesta Bratislavy, aby bezodkladne
zabezpečil:

  1. zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave, ktorý od roku 2005 porušuje zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj VZN 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Bratislave.
  2. vrátenie nezákonne vybranej časti poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od roku 2005, ktorých výška bola chybne stanovená vo VZN 13/2004, 13/2007 a VZN 13/2012 a to vždy v neprospech všetkých spotrebiteľov v Bratislave (bývajúcich, pracujúcich, študujúcich a podnikajúcich).


[1] Ako producenti odpadu (zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z.) a zároveň ako spotrebitelia využívajúci služby OLO, a.s. na odvoz komunálneho odpadu


V Bratislave, dňa 20.11.2013


Petíciu organizuje:
ZDRUŽENIE OBČIANSKEJ SEBAOBRANY (ZOS)
Mraziarenská 3, 821 08 Bratislava, Registrácia na MV SR č.: VVS-900/90-11744

Osoba poverená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
doc. Ing. Radomil Květon, CSc., Nová 43, 900 23 Viničné – poverený zastupovaním ZOS v problematike komunálneho odpadu v Bratislave


Doplňujúce informácie:

Vyberaním poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe chybne uvedených údajov vo VZN 13/2004, 13/207 a 13/2012 bola spotrebiteľom v Bratislave od roku 2005 spôsobená škoda v odhadovanom rozsahu vyše 70 mil. Eur (2,1 miliardy Sk). Odborný odhad takto nezákonne vybraných poplatkov bol určený na základe výpočtov podľa VZN 13/2004 a údajov z Evidenčných listov odpadu za komunálny odpad za január 2005 poskytnutých Magistrátom hl.m. Bratislavy na základe zákona č.211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Predraženie predmetných poplatkov dosahuje pri 1100 l kontajneroch až 84,5%, pri 120 l nádobách 38,9% a dotýka sa prakticky všetkých bývajúcich a podnikajúcich občanov na území Bratislavy. Hodnota predraženia výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave presahuje denne hodnotu ako 20 tis. Eur.


Konkrétne k porušovaniu zákonov pri stanovení výšky poplatkov:

1. Pri stanovení výšky poplatkov vo VZN 13/2004 §5 – Sadzba poplatku bol porušený zákon č.582/2004 Z.z. §78 Sadzba poplatku ods. 2. Sadzba poplatku pre Bratislavu bola od roku 2005 stanovená ako maximálna (§78 ods.1) bez toho, že by bola konkrétne vyčíslená v zmysle §78 ods.1. K vyčísleniu konkrétnej sadzby poplatku podľa zákona nikdy neprišlo.

2. Pri stanovení výšky poplatkov vo VZN 13/2004 §6 ods.2  bolo porušené vlastné VZN 13/2004 v časti §6 ods.1, ktorý presne stanovuje spôsob určenia poplatkov, ktorý „vychádza z priemernej hmotnosti obsahu daného typu nádoby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka“. Uvedený záväzný postup určenia podľa §6 ods.1 nebol nikdy realizovaný.

3. Pri úprave výšky poplatkov za 1100 l kontajner vo VZN 13/2007 čl. I ods.2 bolo porušené VZN 13/2004 v časti §6 ods.1, ktorý presne stanovuje spôsob určenia poplatkov, ktorý „vychádza z priemernej hmotnosti obsahu daného typu nádoby za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka“.  Nahradenie prepočítavacieho koeficientu pre 1100 l kontajnery z hodnoty 3,8 na 5 nebolo opodstatnené, nakoľko magistrát nepreukázal zvýšenie priemernej hmotnosti odpadu v 1100 l kontajneri z hodnoty 76 kg na 100 kg (viď. bod 2.) 

4. Pri určení poplatkov vo VZN 13/2012 §4 – Sadzba poplatku a §5 – Určenie poplatku ods.2, ktorých text bol prevzatý z predchádzajúcich VZN 13/2004 a 13/2007 (viď. body 1. až 3.) 

K zdokladovaniu tvrdení ZOS (body 1. až 4.) citujeme z rozhodnutia z 18.10.2013, ktorým magistrát nevyhovel opakovanej žiadosti ZOS o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: 
„Povinná osoba nedisponuje žiadnymi ďalšími informáciami, ktoré by sa týkali konkrétneho vyčíslenia sadzby poplatku alebo konkrétne informácie o priemerných hmotnostiach odpadu v jednotlivých typoch zberných nádob podľa kalendárnych rokov“.

Petícia sa koná na základe skutočností zistených ZOS a jej aktivistov.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia za zrušenie nezákonne predraženého výberu poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v Bratislave
3.12.2013 09:39 | Pavel Krkoška

Likvidácia odpadov je v lukratívny job mafie. Talianska mafia, ktorá to robí desaťročia, by sa k nám mohla prísť učiť ako elegantne to naši politickí zástupcovia zvládajú v Bratislave.
Z firiem ako OLO, BVS, DPMB, Tehelné pole,... si urobili dojné kravy, kde "najvýkonnejší" zuástupcovia strán za odmenu dostávajú svoje "trafiky" v dozorných radách a na riadiacich postoch. Sú to superprosperujúce podniky, lebo občania bez možnosti kontroly zaplatia všetko čo im predpíšu. Okrem superplatov, odmien a zlatých padákov majú samozrejme bakšiš z každej subdodávky, o ktorej rozhodujú.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Odpady a znečistenie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS