spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Zákonom sa má obmedziť právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva.

Vlastník poľnohospodárskej pôdy by po schválení zákona nemal právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy by mali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky. Až v prípade, žeby žiadna z osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve najmenej tri roky neprejavila záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy, mohol by ju jej vlastník po absolvovaní byrokratickej procedúry predať alebo darovať inej osobe.
Sme presvedčení, že návrh zákona je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky, pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:

1. odmietnuť návrh zákona ako celok,
2. v prípade neodmietnutia návrhu zákona ako celku ho upraviť tak, aby neobmedzoval vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a osôb, ktoré majú záujem stať sa vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy.

Návrh zákona:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6790&langEID=1

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 2. decembra 2013.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Richard Ďurana, INESS
Juraj Karpiš, INESS
Radovan Ďurana, INESS
Juraj Petrovič, OKS
Martin Mlýnek, OKS
Radovan Kazda, vydavateľ
Martin Vlachynský, INESS


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy

Rezortné číslo: 4398/2013-410

1. Odmietnuť návrh zákona ako celok

Navrhujeme odmietnuť návrh zákona ako celok.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Návrh zákona neopodstatnene a nad rámec ústavy zasahuje do jedného zo základných ústavných práv. Právo vlastniť majetok má podľa ústavy každý a vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu (čl. 20 ods. 1). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) navrhuje obmedziť vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým obmedziť ich právo slobodne nakladať s vlastným majetkom a previesť ho na iné osoby bez zasahovania zo strany štátu. Zároveň obmedzuje ďalšie osoby v ich práve nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy. Navrhovaný zákon úplne neopodstatnene zvýhodňuje podnikateľské subjekty v oblasti poľnohospodárstva pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

Ústava stanovuje prípady, kedy možno zákonom alebo na základe zákona zasiahnuť do vlastníckeho práva. Predložený návrh zákona nespadá do žiadneho z takýchto prípadov.
Schválenie predloženého návrhu zákona by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie aj na rozpočet verejnej správy.
Navrhujem preto odmietnuť návrh zákona ako celok.


V prípade neakceptovania bodu č. 1 tejto hromadnej pripomienky navrhujeme urobiť v návrhu zákona nasledovné zmeny:


2. Neobmedzovať vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy

Navrhujeme z návrhu zákona vypustiť § 4 a 5 a primerane upraviť ostatné ustanovenia zákona.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

V prípade, že ministerstvo nevyhovie prvému bodu našej hromadnej pripomienky a neodmietne návrh zákona ako celok, navrhujeme vypustiť z návrhu zákona ustanovenia, ktoré zasahujú do vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a primerane upraviť zvyšok zákona.

Navrhovaný § 4 predpokladá, že vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy môže jej vlastník previesť len na osobu, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Primárne by malo ísť o osobu z tej istej obce. Ak žiadna taká osoba neprejaví záujem o kúpu, tak o takúto osobu podnikajúcu v susednej obci. A následne o inú osobu vykonávajúcu poľnohospodársku výrobu bez ohľadu na miesto podnikania. Až v prípade, že žiadna takáto osoba neprejaví záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy, môže ju jej vlastník previesť na inú osobu. Musí však tomu predchádzať zverejnenie zámeru previesť pôdu na úradnej tabuli v obci, na webovom sídle ministerstva a v prípade výmery nad 1 hektár aj v jednom tlačenom periodiku s regionálnou pôsobnosťou.

Navrhovaná právna úprava neopodstatnene zasahuje do vlastníckych práv vlastníkov poľnohospodárskej pôdy i záujemcov o jej nadobudnutie. Podľa čl. 20 ods. 1 ústavy „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“ Navrhovanou právnou úpravou sa vlastníckemu právu vlastníkov poľnohospodárskej pôdy priznáva iný zákonný obsah ako vlastníckemu právu iných vlastníkov. Neexistuje žiadny legitímny dôvod, pre ktorý by vlastníci poľnohospodárskej pôdy mali byť obmedzovaní v tom, na koho môžu previesť svoj majetok. Neexistuje žiadny legitímny dôvod, prečo by pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy mali byť zo zákona zvýhodňované osoby vykonávajúce poľnohospodársku výrobu viac ako tri roky pred inými osobami.

Podľa čl. 20 ods. 2 ústavy „Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb. Zákon tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike.“ Ústava teda pripúšťa, že zákon obmedzí vlastnícke právo vo vzťahu k niektorým veciam iba na občanov SR, alebo právnické osoby so sídlom v SR. Nepredpokladá však, žeby sa vlastnícke právo malo obmedzovať vo vzťahu k určitým kategóriám občanov SR, či právnických osôb so sídlom v SR.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona je jeho účelom „vytvorenie takého právneho prostredia, ktoré umožní, aby poľnohospodársku pôdu, ktorá má aj naďalej slúžiť svojmu účelu, nadobúdali zásadne osoby, ktoré spĺňajú odbornú spôsobilosť pre hospodárenie na pôde a ktoré budú na nej hospodáriť pri dodržiavaní kritérií dobrej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe“. Navrhovaná právna úprava jednak nedáva nijakú záruku, že sa podarí naplniť tento účel. Predovšetkým však deklarovaný účel nepredstavuje legitímny dôvod pre vážny zásah do vlastníckych práv a do slobodného rozhodovania vlastníkov poľnohospodárskej pôdy o vlastnom majetku.


3. Nezakazovať nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy iným osobám

Navrhujeme v § 6 obmedziť zákaz nadobúdania poľnohospodárskej pôdy iba na štáty, ktoré neumožňujú občanom Slovenskej republiky nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde, nie aj na ďalšie osoby.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Ministerstvo v § 6 navrhuje úplne zakázať nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy do vlastníctva štátom, ktorých právny poriadok neumožňuje občanom SR nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskej pôde. Okrem samotných štátov by sa však podľa návrhu mal zákaz vzťahovať aj na ich občanov, fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom v takomto štáte. Vo vzťahu k takýmto osobám by zákon podľa nášho názoru pôsobil neodôvodnene diskriminačne. Ako zjavne neprimeraný sa takýto zákaz javí napríklad voči občanom SR s trvalým pobytom na území takýchto štátov, či občanom takýchto štátov s trvalým pobytom na území SR. Navrhujeme neobmedzovať právo nadobúdať poľnohospodársku pôdu fyzickým a právnickým osobám s výnimkou samotných štátov, ktoré neumožňujú nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy občanom SR.

Podľa čl. 20 ods. 2 ústavy je možné obmedziť vlastnícke právo k niektorým veciam iba na občanov SR alebo právnické osoby so sídlom v SR. Ústava však nepredpokladá, žeby vlastnícke právo vo vzťahu k určitým veciam mohlo byť zamedzené niektorej kategórii občanov SR (občania SR s trvalým pobytom v štáte, ktorý neumožňuje nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy občanom SR). Rovnako z čl. 20 ods. 2 ústavy nevyplýva možnosť rozlišovať obmedzenie vlastníckeho práva vo vzťahu k rôznym kategóriám fyzických osôb, ktoré nie sú občanmi SR, či právnických osôb so sídlom mimo územia SR.


4. Posunúť účinnosť zákona na rok 2017

Navrhujeme v § 10 posunúť účinnosť zákona na 1. januára 2017.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Ministerstvo navrhuje stanoviť účinnosť zákona na 1. mája 2014. Vzhľadom na to, že zákon závažným spôsobom zasahuje do vlastníckych práv navrhujeme stanoviť dlhšiu legisvakačnú dobu a účinnosť zákona určiť na 1. januára 2017.


5. Priznať v Doložke vplyvov negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a na rozpočet verejnej správy

Navrhujeme doplniť do Doložky vybraných vplyvov zákona, že zákon bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a na rozpočet verejnej správy.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Ministerstvo v Doložke vybraných vplyvov uvádza, že zákon nebude mať žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, ani na rozpočet verejnej správy. Zákonom však evidentne dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia. Vlastníci poľnohospodárskej pôdy môžu v súčasnosti voľne disponovať svojim majetkom a predať alebo darovať ho iným osobám na základe vlastného slobodného rozhodnutia. Po schválení navrhovaného zákona by tak mohli urobiť iba po absolvovaní byrokratickej procedúry. Vlastník poľnohospodárskej pôdy by musel zverejňovať zámer predať pôdu na úradnej tabuli obce, webe ministerstva a pri výmere nad 1 hektár aj v regionálnej tlači, čím by mu vznikali dodatočné náklady. Záujemca o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy by zasa musel požiadať o overenie podmienok nadobúdania vlastníctva okresný úrad. Schválenie zákona zvýši regulačné zaťaženie trhu s pôdou a tým bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v oblasti poľnohospodárstva.

Schválenie navrhované zákona by okrem toho malo negatívne dopady na rozpočet verejnej správy, pretože zákon ukladá nové úlohy orgánom verejnej správy. Obce by boli povinné poskytovať záujemcom o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy potvrdenia preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe v obci a informáciu o účele použitia poľnohospodárskej pôdy podľa územného plánu obce. Ďalej by boli povinné zverejňovať na úradnej tabuli zámer vlastníkov previesť vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy. Okresným úradom by pribudla povinnosť vydávať osvedčenia o splnení podmienok nadobúdania vlastníctva, overovať žiadosti o osvedčenia a rozhodovať o odvolaniach proti nevydaniu osvedčenia. Ministerstvu by pribudla povinnosť viesť register ponúk prevodu poľnohospodárskej pôdy a zverejňovať ponuky na svojom webovom sídle. Súdom by pribudla povinnosť preskúmavať zákonnosť rozhodnutí okresných úradov o nevydaní osvedčení. Všetky uvedené povinnosti by mali dopad na rozpočet verejnej správy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je evidentne nepravdivé tvrdenie, že zákon nebude mať žiadny dopad na podnikateľské prostredie, ani na rozpočet verejnej správy.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava, iness @ iness.sk
Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 03861, Vrútky, iness @ iness.sk
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava, conservative @ institute.sk
Radovan Kazda, Jiráskova 165/2, 916 01 Stará Turá
Martin Vlachynský, Dominova 3617/12, 92101 BankaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
4.12.2013 11:46 | zuzana lovasova

zaujimalo by ma, ako je mozne, ze na PPP je uvedeny pocet podporovatelov DVAJA a na tejo stranke 794. Odporucam navrhovatelom, aby si dali pozor na to, ze ich vcas predvolaju na rozporove konenie. Uz sa totiz viackrat stalo, ze predkladatelia boli odignorovani (pri inych navrhoch zakona) a ziadne rozporove konanie sa nekonalo. Ja som zial na tuto HP narazila neskoro, kampan predkladatelov mohla byt vacsia (viem, ze je to tazke, najma ak sa HP predklada v casovom strese) a pritom povazujem tento navrh zakona za uplne nehorazny a je velmi dolezite ho stopnut. Drzim palce, aby sa to podarilo.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
30.11.2013 20:33 | Anna Somorovská

Odporúčam prečítať si Bibliu 1. Kniha Kráľov kap. 21.
Nepredávajme si dedičstvo našich otcov nikomu.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
27.11.2013 12:58 | Margita Horská

Súhlasím a stotožňujem sa s pripomienkami p.Dostála a OKS.
Ďakujem.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
26.11.2013 17:27 | Magda Takacsova

Nerozumiem co chce vlada tymto zakonom dosiahnut. Zabezpecit scelovanie polnohospodarskej pody.,zaistit istej kategorii ludi, aby len oni mali narok na odkupenie? Polnohospodarska poda je velmi dolezita komodita, jej vlastnictvo umoznuje vytvorit velke zavislosti.
Pred r.89 bol statom system tak nastaveny, ze vlastnikom resp.spravcom poln.pody bol stat a plnil aj ulohu zabezpecenia bezpecnosti a dostatku potravin. Teraz by mal stat pravidla tak nastavit, aby prvorada bola bezpecnost, dostatok a dostupnost potravin ale pravdupovediac neviem si to pri sucasnych pomeroch vo vlastnickych vztahoch predstavit, je to velmi tazke. To si vyzaduje aj chciet aj vediet ako.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
26.11.2013 16:03 | Imrich Vozár

Súhlasím s Jurajom.

"Hrozba" ktorej chce zákon zabrániť bude zo strany veľkých subjektov obchádzaná nastrčením bielych koní.

Naopak bežní ľudia (povedzme aj obyvateľ mesta, ktorý bude chcieť vypadnúť z bytovky a žiť na vidieku a v malom hospodáriť na poľnopôde), budú mať možnosť získať vlastníctvo k pôde výrazne sťaženú, vzhľadom k tomu, že nie každý spĺňa navrhované nezmyselné zákonné požiadavky na to, aby na nej mohol hospodáriť. Pritom, kde je napísané, že len podnikatelia v poľnohospodárskej výrobe chcú a môžu na poľnopôde hospodáriť ?

Existuje množstvo malých subjektov, ktorí hospodária len sami pre seba a nepotrebujú k tomu nezmyselné štátne pravidlá, lebo by ich nikdy nenapadlo previesť pôdu, ku ktorej majú osobný a citový vzťah, napr. družstvu odvedľa.

Navyše to, že niekto spĺňa požiadavky zákona na to, aby mohol na poľnopôde hospodáriť, ešte vôbec nezaručuje, že na nej skutočne hospodáriť bude a ak aj, či bude hospodáriť s princípmi proklamovanej dobrej hospodárskej praxe (ako mu zabránime aby tam, nesypal tony pesticídov?).

Vôbec sa pritom nevyjadrujem k viac než sporným ústavným otázkam na ktorých je postavená pripomienka.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
26.11.2013 10:16 | Juraj Tužinský

Dano to čo vravíš je blbosť a navrhovaná legislatíva určite nezabráni odpredaju pôdy zahraničným subjektom a skorej im pomôže. Práve takéto obmedzenia ešte viac odtrhnú bežných ludí od pôdy. Všetci špekulanti s pôdou odteraz budú "akože podnikať v poľnohospodárstve". Toto je vyslovene šité na mieru veľkým družstvám a špekulantom. Poznám viacerých ludí ktorý sa starajú o svoj majetok (kosia si lúky) ale dotácie na tieto lúky berú veľké subjekty (a berú aj na dalšie ktoré sa nekosia a nejako im to u PPA prechádza. Veď keď je najhoršie po pár rokoch to premulčujú). A teraz "súdruhovia" chcú ešte viac bežných ľudí obmedziť, ak by si chceli prikúpiť, či predať pôdu.
Bordel v majetkoch je aj preto, lebo komunisti nielen znárodnovali ale aj zakázali prevod majetkov. Ak si ozaj myslíš že obmedzovanie slobody pomôže poľnohospodárstvu, tak sa veľmi mýliš. Takže práci česť a budovanu krajších zajtrajškov zvlášť.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzeniu vlastníckych práv k pôde
23.11.2013 08:24 | Dano Lešinský

Určite nebudem podporovať aktivity smerujúce k rozpredaniu slovenskej pôdy. Skôr by sme mali ako Slováci, z ktorých väčšina stratila korene a vťah k pôde ako k hodnote, rozmýšľať a spolu hľadať spôsoby ako našu pôdu ochraniť a zachovať pre naše deti. Nie každý má peniaze na nákup pôdy. V súčasnej situácii voľného obchodu a členstva SR v EÚ to vôbec nie je ľahké. Teda hľadajme cesty ako slovenskú pôdu Slovenku zachovať, nie naopak - čo podporuje žiaľ aj táto iniciatíva. Nepíľme si sami pod sebou konár.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (7)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
PoľnohospodárstvoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt