spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorým sa mení aj zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (materiál č. 1533/2013-1000)

Ministerstvo hospodárstva predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý vážne ohrozuje právo občanov na informácie. Tento zákon totiž závažne mení a okliešťuje aj zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, a to napriek tomu, že o navrhovaných zmenách neprebehla vôbec žiadna verejná diskusia. Text pripomienky pripravilo združenie Via Iuris.

  • Ministerstvo hospodárstva chce zákonom zaviesť nové vágne a neurčité ustanovenia, na základe ktorých budú môcť úrady subjektívne a svojvoľne utajovať informácie o svojej činnosti.

  • Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť všetky zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2011 štátnymi orgánmi, mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, verejnoprávnymi inštitúciami, štátnymi podnikmi, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a firmami s väčšinovou účasťou štátu alebo samospráv.

  • Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť nielen všetky tieto zmluvy, ale aj všetky faktúry a objednávky vyhotovené pred rokom 2011 a ďalšie informácie súvisiace s týmito zmluvami.

  • Ministerstvo hospodárstva chce zákonom utajiť hospodárenie firiem, do ktorých štát, obce alebo samosprávne kraje vložili svoj majetok a v ktorých majú väčšinovú účasť. Čo sa týka zmlúv uzatvorených od roku 2011, ministerstvo navrhuje utajiť všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré neboli alebo nie sú povinne zverejňované na internete. V prípade firiem so 100 percentnou účasťou štátu alebo samospráv sú na internete povinne zverejňované iba niektoré mimoriadne zmluvy netýkajúce sa samotného predmetu činnosti týchto firiem. Ostatné zmluvy sú verejnosti prístupné na základe žiadosti. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva by znamenal utajenie všetkých ostatných zmlúv, faktúr, objednávok a s nimi súvisiacich informácií – a teda skoro celého hospodárenia firiem so 100 percentnou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov. V prípade firiem s 99 percentnou a menšou účasťou štátu alebo samospráv (v ktorých však štát alebo samosprávy majú stále väčšinovú účasť) sa nezverejňujú na internete žiadne ich zmluvy, avšak tieto zmluvy sú verejnosti prístupné na základe žiadosti. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva by znamenal úplné utajenie všetkých zmlúv, faktúr, objednávok a celého hospodárenia firiem s 99 percentnou alebo väčšinovou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov.


Návrh zákona je zverejnený tu:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=1&matEID=6678&langEID=1&tStamp=20131014123823773


Pripomienkové konanie trvá do pondelka 4.11.2013.


Žiadame urobiť v návrhu zákona nasledujúce úpravy:


1.

Pripomienka k čl. I § 3 a k čl. I § 55:

Navrhujeme v čl. I vypustiť ustanovenie § 3 písm. c) a zároveň navrhujeme vypustiť aj celé ustanovenie § 55.


Odôvodnenie:

Ustanovenia § 3 a § 55 neprijateľne a protiústavne obmedzujú ústavné právo na informácie. Zákon v § 3 písm. c) a v § 55 zavádza úplne novú kategóriu informácií, ktoré majú byť utajené – tzv. „nezverejnená informácia“, ktorá je definovaná veľmi vágne, a to napriek tomu, že citlivé informácie možno už v súčasnosti chrániť podľa zákona č. 215/2005 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností. Ústredné orgány určené vládou, okresné úrady, mestá a obce, samosprávne kraje, Národná banka Slovenska, Rozhlas a televízia Slovenska, Sociálna poisťovňa, Štátna pokladnica, ako aj rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikatelia (teda aj obchodné spoločnosti s výlučnou alebo väčšinovou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov), verejné vysoké školy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby určené ako subjekt hospodárskej mobilizácie, budú môcť na základe nového zákona utajiť každú informáciu, stačí ak vyhlásia, že jej „zverejnenie by sa mohlo zneužiť na činnosť smerujúcu k narušeniu systému hospodárskej mobilizácie alebo oprávnených záujmov subjektu hospodárskej mobilizácie“. Podľa ďalšieho ustanovenia budú môcť byť utajené všetky „informácie súvisiace s ochranou ... ďalších dôležitých údajov“, čo je mimoriadne vágna a neurčitá formulácia umožňujúca utajiť prakticky akúkoľvek informáciu. Zákon navyše obsahuje vágne ustanovenie, podľa ktorého „Subjekt hospodárskej mobilizácie určuje v rámci svojej pôsobnosti rozsah nezverejňovaných informácií.“ Zakotvenie novej vágne a neurčito definovanej kategórie utajovaných informácií, ktorá mnohým povinným osobám umožní subjektívne a svojvoľné utajovanie informácií a kde by preskúmanie zákonnosti utajenia informácií bolo veľmi problematické (vzhľadom na to, že Národný bezpečnostný úrad posudzuje iba oprávnenosť utajenia informácií označených za „utajované skutočnosti“ v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností) je zásadným narušením filozofie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


2.

Pripomienka k čl. III bodu 2:

Navrhujeme v čl. III vypustiť bod 2.


Odôvodnenie:

MH SR v návrhu zákona navrhuje utajiť všetky zmluvy, faktúry a objednávky, ktoré sa povinne nezverejňujú na internete (ako aj všetky s nimi súvisiace informácie). Návrh zákona stanovuje, že možno nesprístupniť informáciu, ak „ide o zmluvu, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou alebo ide o objednávky a faktúry podľa § 5b ods. 3 alebo iné informácie, ktoré s touto zmluvou súvisia.“ Zákon by tak znamenal utajenie všetkých zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2011 štátnymi orgánmi, mestami, obcami, samosprávnymi krajmi, verejnoprávnymi inštitúciami, štátnymi podnikmi, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami s väčšinovou účasťou štátu alebo samospráv a iných povinných osôb. Tieto zmluvy totiž jednoznačne nie sú povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon by znamenal utajenie nielen všetkých týchto zmlúv, ale aj všetkých faktúr a objednávok vyhotovených pred rokom 2011 a ďalších informácií súvisiacich s týmito zmluvami. Zákon by zároveň znamenal utajenie všetkých zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených alebo vystavených od roku 2011, ktoré neboli alebo nie sú povinne zverejňované na internete. V prípade obchodných spoločností s výlučnou („100 percentnou“) účasťou štátu alebo samospráv sú v zmysle § 5a ods. 2 zákona o slobode informácií na internete povinne zverejňované iba niektoré zmluvy uzatvorené mimo „bežného obchodného styku v rozsahu predmetu podnikania“. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva by znamenal utajenie všetkých ostatných zmlúv, faktúr, objednávok a s nimi súvisiacich informácií – a teda skoro celého hospodárenia firiem so 100 percentnou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov. V prípade firiem s 99 percentnou a menšou účasťou štátu alebo samospráv (ktoré však štát alebo samosprávy ovládajú resp. majú v nich väčšinovú účasť) sa nezverejňujú na internete žiadne ich zmluvy. Zákon z dielne Ministerstva hospodárstva by znamenal úplné utajenie všetkých zmlúv, faktúr, objednávok a celého hospodárenia firiem s 99 percentnou alebo väčšinovou účasťou štátu, obcí alebo samosprávnych krajov. Poukazujeme v tejto súvislosti na nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 zo dňa 28. júna 2007, v ktorom ústavný súd uviedol: „Hospodárenie s verejnými financiami a štátnym, resp. obecným majetkom zakladá verejný záujem na transparentnosti fungovania takéhoto subjektu kvôli možnosti verejnej kontroly zo strany občanov a posilneniu dôvery občanov v zákonné nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom.“ Rovnako poukazujeme na nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 236/06 zo dňa 28. júna 2007, v ktorom ústavný súd uviedol: „Právnické osoby založené povinnými osobami uvedenými v ods. 1 a 2 (§ 2 ods. 3 zákona o slobode informácií) spĺňajú spravidla jeden charakteristický znak. Hospodária totiž s verejnými financiami, resp. nakladajú s majetkom štátu a obcí, keďže sú zriadené s majetkovou účasťou povinných osôb podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií.“ Z nálezov Ústavného súdu SR vyplýva, že všetky vyššie uvedené zmeny sú zjavne protiústavné a sú v rozpore s ústavným právom na informácie podľa čl. 26 Ústavy SR.


3.

Pripomienka k čl. III bodu 3:

Navrhujeme v čl. III vypustiť bod 3.


Odôvodnenie:

Ministerstvo hospodárstva navrhuje do zákona o slobode informácií výslovne zakotviť, že utajené môžu byť všetky „nezverejňované informácie vytvorené podľa  osobitného predpisu“. Ak zohľadníme, že poznámka pod čiarou odkazujúca na zákon o hospodárskej mobilizácii nemá normatívnu silu a záväznosť (a je iba príkladmým výpočtom osobitných predpisov, na základe ktorých sa vytvárajú informácie) , možno pod formuláciu „nezverejňované informácie vytvorené podľa  osobitného predpisu“ zaradiť akúkoľvek informáciu vytvorenú povinnou osobou podľa akéhokoľvek predpisu upravujúceho kompetencie a úlohy povinnej osoby, ak táto informácia nie je povinne zverejňovaná na internete. Prostredníctvom tohto ustanovenia by povinné osoby mohli utajiť väčšinu informácií, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Ministerstvo hospodárstva zároveň navrhuje do zákona o slobode informácií výslovne zakotviť, že utajené môže byť všetky „informácie, ktorej zverejnením by  mohlo dôjsť k narušeniu bezpečnosti, obrany alebo ochrany Slovenskej  republiky“. Ide o veľmi vágnu formuláciu, ktorá povinným osobám umožní subjektívne a svojvoľné utajovanie informácií. Už v súčasnosti je možné chrániť citlivé informácie, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, a to na základe zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností. Zakotvenie novej vágne a neurčito definovanej kategórie utajovaných informácií, ktorá povinným osobám umožní subjektívne a svojvoľné utajovanie informácií a kde by preskúmanie zákonnosti utajenia informácií na základe tohto ustanovenia bolo veľmi problematické (vzhľadom na to, že Národný bezpečnostný úrad posudzuje iba oprávnenosť utajenia informácií označených za utajované skutočnosti) je zásadným narušením filozofie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


4.

Pripomienka k čl. III bodu 1:

Navrhujeme v čl. III vypustiť bod 1.


Odôvodnenie:

Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa na Ministerstve spravodlivosti pripravuje novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, navrhujeme vypustiť aj bod 1 novely (teda celý čl. III). Ministerstvo hospodárstva SR môže svoje podnety riešiť v tejto novele.


Všetky pripomienky sú zásadné.


V prípade, že Ministerstvo hospodárstva SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania. Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke splnomocňujeme nasledovných zástupcov verejnosti:

Peter Wilfling, VIA IURIS, Radničné nám. 3, 902 01, Pezinok

Peter Kunder, Aliancia Fair Play, Smrečianska 21, 811 05, Bratislava

Pavel Nechala, Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18, Bratislava

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03, Bratislava

Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, Beskydská 8, 811 05, Bratislava

Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť, ul. 29. augusta 38, 811 09, Bratislava

Juraj Rizman, Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99, Bratislava

Norbert Brázda, Changenet, Radlinského 7, 911 01, Trenčín

Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Hlavná ul. 249, 951 06, Vinodol

Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Gajova 4, 811 09, Bratislava

Vladimír Pirošík, advokát, Rudohorská 11, 974 11 Banská Bystrica

Šarlota Pufflerová, Občan, demokracia a zodpovednosť, Ul. 29. augusta 38, 811 09, Bratislava


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
3.10.2016 12:44 | Michaela Farkašová

Podporujem hromadnú pripomienku
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
17.9.2014 21:43 | Martin Petrášek

Podporujem hromadnú pripomienku.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
2.12.2013 22:55 | Ing. Martin Mazúch

Podporujem!
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
25.11.2013 10:31 | Július Mojžita

Súhlasím s pripomienkou a podporujem túto iniciatívu.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
19.11.2013 19:11 | David Šandrik

podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
13.11.2013 16:53 | Pavol Boško

podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
12.11.2013 15:20 | Peter Nevedel

podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
10.11.2013 11:41 | Pavol Ryšavý

Podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
10.11.2013 10:48 | Ján Šverha

Podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
9.11.2013 17:09 | Pavla Nováková

Podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
9.11.2013 17:06 | Milan. Novak

Podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
8.11.2013 18:43 | Anton Szücs

Podporujem hromadnú pripomienku
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
8.11.2013 11:28 | Dominik Hudzik

Podporujem !
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
8.11.2013 08:17 | Ivona Kubíková

Vyjadrujem svoju podporu.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
7.11.2013 22:41 | Jozef Mikuš

jednoznacne podporujem,nedajme sancu bolsevikom nas znova a znova okradat
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
7.11.2013 16:10 | Jaromír Štefčák

Podporujem
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
7.11.2013 09:57 | Miloš VINCLER

Podporujem znenie pripomienky
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
7.11.2013 07:39 | Ladiskav Lelkes

podporujem hromadnu pripomienku proti okliesteniu infozakona
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
7.11.2013 05:07 | Miroslav Pršala

Podporujem hromadnú pripomienku.
Ad: Hromadná pripomienka verejnosti proti okliešteniu infozákona
6.11.2013 20:28 | Milan Pukančík

Podporujem hromadnú pripomienku a teším sa na telefonát. Prosím volať medzi 17:00 a 20:00, ďakujem.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (105)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt