spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Čo nie je tajné, je verejné Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. V súčasnej dobe prebiehajú prípravné práce na návrhu novely.

Vnímame argumentáciu Združenia miest a obcí Slovenska a ďalších inštitúcií týkajúcu sa problémov pri aplikácii infozákona. Sme otvorení diskusii. Chceme však diskutovať o reálne existujúcich problémoch, nie o zničení zákona o slobodnom prístupe k informáciám pod zámienkou riešenia vymyslených alebo umelo nafúknutých pseudoproblémov. Sme pripravení diskutovať o riešeniach, ktoré tento zákon vylepšia, nie o pokusoch smerujúcich k obmedzovaniu práva verejnosti na informácie.

Preto sme sformulovali 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Akákoľvek zmena v zákone by mala tieto princípy rešpektovať. Bez ich zachovania bude podľa nášho názoru právo občanov na informácie ohrozené a obmedzené. Trváme na tom, že zákon nesmie vytvárať priestor pre svojvôľu úradníkov pri posudzovaní žiadostí, ani pri účtovaní nákladov za sprístupnenie informácií. Trváme na tom, že zákon musí ostať efektívnym nástrojom kontroly fungovania a hospodárenie verejnej správy. Trváme na tom, aby bol zákon aj naďalej postavený na princípe „čo nie je tajné, je verejné“, a aby rozsah nesprístupňovaných informácií bol obmedzený na minimálnu nevyhnutnú mieru.

Vyzývame vládu, aby pri pripravovaných zmenách rešpektovala 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Budeme proces prípravy a schvaľovania novely infozákona pozorne sledovať a sme pripravení upozorniť verejnosť na akékoľvek pokusy obmedzovať jej právo na prístup k informáciám.

Členovia občianskej iniciatívy:

Marcel Zajac a Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu
Norbert Brazda, Changenet.sk
Emília Sičáková-Beblavá a Pavel Nechala, advokát Transparency International
Tomáš Kamenec, advokát
Vladimír Pirošík, advokát a občiansky aktivista
Šarlota Pufflerova a Ľubica Trubíniová, Občan, demokracia a zodpovednosť
Peter Wilfling, Via Iuris
Zuzana Wienk a Peter Kunder, Aliancia Fair-play
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)
Juraj Rizman, Greenpeace Slovensko
Ctibor Košťál a Mária Bulková, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosťVýzvu doteraz podporili:

Soňa Holíková, Únia materských centier
Hana Fábry, Ženská sieť HEPY
Martin Macko, Iniciatíva Inakosť
Richard Medal, Centrum environmentálnych aktivít
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Klára Orgovánová a Marek Hojsík, Rómsky inštitút
Martina Barancová Paulíková, Združenie Slatinka
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti
Kálmán Petőcz, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko
Romana Schlesinger, Queer Leaders Forum
Katarína Šimončičová, MV SZOPK, Bratislava
Peter Varga, Trnavská univerzita, Právnická fakulta
Štefan Szabó, Sosna
Juraj Hipš, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Rudolf Pado, Občianske združenie Tatry
Daniel Lešinský, Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Juraj Lukáč, Lesoochranárske zoskupenie VLK
Martin Ceľuch, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Pavol Široký, Za Matku Zem
Marek Kurinec, Dubnická Environmentálna Skupina
Elena Pätoprstá, Nádej pre Sad Janka Kráľa
Peter Nováčik, o. z. Brečtan
Juraj Smatana, Klub Strážov
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku
Sieť environmentálych mimovládnych organizácií Ekofórum

Princípy dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám

 1. Ustanovenia zákona obmedzujúce prístup k informáciám musia byť predvídateľné. Zákon nesmie obsahovať vágne pojmy umožňujúce subjektívny výklad a svojvoľné nesprístupňovanie informácií.
 2. Zákon nesmie obsahovať možnosť, aby povinné osoby subjektívne posudzovali, či občan požaduje informácie na „správny“ účel, či je žiadosť občana o informácie „rozumná“ alebo „nerozumná“, alebo či predstavuje „zneužitie práva“.
 3. Ustanovenia o úhrade nákladov nesmú umožňovať subjektívne, nepredvídateľné a ťažko kontrolovateľné účtovanie nákladov za sprístupnenie informácií. Výška úhrady nákladov musí byť jednotná a predvídateľná. Zákon nesmie dávať povinným osobám možnosť účtovať úhradu nákladov za čas strávený pri vybavovaní žiadosti o informácie, pretože množstvo stráveného času nie je možné overiť. Spôsob a druh úhrady nákladov musí byť vymedzený v zákone, aby podzákonné predpisy nemohli meniť základné pravidlá týkajúce sa úhrady nákladov. Vyžadovanie úhrady nákladov nesmie byť nástrojom na odďaľovanie sprístupnenia informácií a predlžovanie lehoty na sprístupnenie informácií.
 4. Informácie týkajúce sa nakladania s verejnými prostriedkami musia byť verejne dostupné, aby mohli byť pod kontrolou verejnosti. Zákon nesmie umožňovať utajovanie týchto informácií iba na základe dohody zmluvných strán alebo na základe svojvoľného označenia informácie ako obchodného tajomstva.
 5. Zákon musí rešpektovať ústavný princíp selekcie chránených informácií, na základe ktorého nemožno kompletne utajiť celý dokument iba preto, že sa v ňom nachádza určitá chránená informácia. Chránenú informáciu je potrebné z dokumentu vylúčiť a zvyšok dokumentu sprístupniť.
 6. Lehoty stanovené na vybavenie žiadosti o informácie musia umožňovať rýchly prístup k informáciám, a to v čase, keď prístup k informáciám má pre občana ešte význam.
 7. Zákon musí poskytovať účinnú a rýchlu ochranu proti nečinnosti povinných osôb pri vybavovaní žiadostí o informácie. Povinné osoby nesmú profitovať z toho, že zostanú nečinné.
 8. Zákon musí umožňovať prístup k informáciám o rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci – napríklad informácie o rozhodovacej činnosti orgánov verejnej moci v správnom konaní.
 9. Súd musí mať možnosť nariadiť sprístupnenie požadovanej informácie.
 10. Zákon musí umožňovať verejnosti prístup k informáciám o príprave legislatívy, aj vzhľadom na to, že účasť verejnosti pri príprave legislatívy nie je zakotvená v zákone, legislatívne pravidlá sa často porušujú a lehoty na pripomienkovanie zákonov sa často neodôvodnene skracujú.
 11. Zákon musí umožňovať prístup k informáciám, ktoré sú predmetom vykonávanej kontroly, aby nebolo možné utajiť informácie iba tým, že sa u povinnej osoby začne vykonávať kontrola.
 12. Zákon musí umožňovať prístup k informáciám týkajúcim sa výkonu právomoci a funkcie konkrétnych verejných činiteľov a zamestnancov verejnej správy. Tieto informácie nemôžu byť utajované z dôvodu ochrany osobných údajov a po ich sprístupnení povinnou osobou musia byť šíriteľné ďalej.
 13. Zákon by mal obsahovať definíciu pojmu „informácia“, ktorá by mala zahŕňať akýkoľvek informačný obsah, aby nebolo možné obmedzovať prístup k informáciám reštriktívnym výkladom pojmu „informácia“.
 14. Zákon by mal stanovovať, že vyhľadávanie a zhromažďovanie informácií nie je vytváranie informácií, ktoré nie sú k dispozícii. Skoro každá žiadosť o informácie totiž vyžaduje vyhľadanie a zhromaždenie požadovaných informácií.
 15. Zákon musí obsahovať účinnú úpravu priestupkovej zodpovednosti, aby boli pracovníci verejnej správy osobne zodpovední za porušenie zákona. V prípade, že občan objektívne nemôže označiť páchateľa priestupku, musí páchateľa zistiť objasňovaním štátny orgán. Keďže postihovanie zodpovedných osôb za porušovanie zákona je v rukách štátnej správy (obvodného úradu a ministerstva vnútra), občan musí mať možnosť obrátiť sa na nezávislý súd, aby preskúmal rozhodnutie orgánu štátnej správy o priestupku.
 16. Zákon musí umožniť občanom získať informácie aj o hospodárení obchodných spoločností, do ktorých štát, obce a samosprávne kraje vložili svoj majetok a v ktorých majú väčšinovú majetkovú účasť (alebo ktoré ovládajú).
 17. Skutočnosť, že niektoré zmluvy sa na internete aktívne nezverejňujú, nesmie vylučovať ich možnú prístupnosť na základe žiadosti.
 18. Zákon by mal poveriť niektorý orgán štátnej správy pravidelným sledovaním a vyhodnocovaním sprístupňovania informácií na základe zákona o slobode informácií a predkladaním každoročných správ do parlamentu.


Čo nie je tajné, je verejné


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
12.3.2014 17:39 | Radoslav Herda

Nech sa to podarí.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
10.3.2014 19:16 | infozakon
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
10.3.2014 14:32 | mravec stanislav

Nesmieme dovoliť, aby schválili zákon o oklieštení infozákona. Aj keď nás aj teras verejné masmédiá informujú ,klamlivo a tak ako to vyhovuje ich mecenášom.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
24.11.2013 12:58 | emil nukovic

Hocijaka iniciativa, ktora zastavi alebo obmedzi drancovanie a rozkradanie vsetkych zloziek tohto statu sucasnou politickou garniturou je potrebna a vitana.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
22.11.2013 07:17 | Robert Skoda

Zakladom pre infozakon je Aarhusky dohovor, ktory podpisala aj Slovenska republika. Jasne stanovuje pojem "informacia", zasady poskytovania informacii a spolupodielanie sa verejnosti na vytvarani legislativnych noriem.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
11.11.2013 11:19 | Milka Vesela

Podporujem občiansku inicuatívu Za dobrý zákon o skobodnom prístupe k informáciam. Ale chcem poprosiť o výklad infozákona. Má povinnosť aj súd zverejňovať Rozsudky na stránkach ministerstva spravodlivosti.Je neaký postich za nezverejnenie? Pýtam sa preto, lebo ja som sa súdila v pracovno-právnom spore 3 roky dozadu a do dnešného dňa nie sú rozsudky OS a KS zverejnené na stránke. Čo mám podniknúť. Ďalej, v zmysle infozákona som žiadala zamestnávateľa vydanie dokladov a do dnešného d%na nereagovali. Ako je možné, že sa takto porušuje zákon. Prosím o radu.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
2.11.2013 16:27 | Oto Boroš

Osobne som presvedčený, že v dnešnom svete, pri súčasnom využívaní informačných technológii, je aj tak väčšina informácii už v digitálnej forme. Preto nevidím dôvod, prečo by sa nemala zaviesť povinnosť pre verejnú správu rovno všetky informácie zverejňovať v nejakej prehľadnej štruktúrovanej a žurnálovanej forme na nejakom webovskom "sídle" napríklad "vsetky.informacie.gov.sk". A to všetky, ktoré podliehajú infozákonu. Tým by úradnici predišli svojmu "preťažovaniu" riešením žiadostí o poskytnutie informácii na základe infozákona. Správny zákon jednoducho povedané by mal zaviesť povinnosť všetkým povinným osobám zverejniť všetky informácie, ktoré by boli tieto osoby na základe infozákona povinné poskytnúť, na verejne prístupnom "sídle" "svetovej počítačovej siete". Ďalej, myslím, že ten 15 bod petície, týkajúci sa sankcií pre povinné osoby, by sa mal obzvlášť zdôrazniť, možno sa mal dať ako prvý bod petície.
Aj nám infozákon mnohokrát pomohol.
29.10.2013 20:48 | Michal Malý - Cyklokoalícia

Aj nám v Cyklokoalícii infozákon často pomáha pri našej činnosti.

Na margo tzv. "šikanovania" - nedávno som našiel článok, kde pekne vidno, prečo to "niekomu" vadí:

janohrcka.blog.sme.sk/c/320594...

Zaujímavé fakty o "vyťažení" zas na:

dubeci.blog.sme.sk/c/334609/In...
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
29.10.2013 15:01 | Stanislav Antalik

Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
29.10.2013 08:48 | Noro Brázdza

Snaha ministerstiev a samospráv o oslabenie infozákona tak, že sa stane nefunkčný je obrovská a týka sa aj bodov 6 a 2.

Najmä samosprávy hovoria o zneužívaní infozákona, ale nepredložili žiadnu analýzu, ktorá by preukázala, že sa tak deje nad prijateľnú mieru a že dopady sú pre povinné osoby nezvládnuteľné a je teda oprávnená potreba meniť zákon. Naše skúsenosti skôr hovoria, že šikanózne žiadosti existujú, je ich zanedbateľné množstvo, sú zvládnuteľné aj na základe súčasného znenia infozákona a ich vybavovanie nespôsobuje ochromenie ani vážne narušenie fungovnaia povinných osôb ako sa nám niektorí snažia nahovoriť.

Čo sa týka podľa Vás "vágnych a nerealistických" požiadaviek - sú najmä reakciou na snahu zaviesť neurčité a svojvoľný výklad umožňujúce výnimky zo sprístupňovania informácií.

Máme totiž bohaté skúsenosti s obštrukciami a nezákonnými postupmi povinných osôb pri sprístupňovani informácií a to je súčasný infozákon pomerne jednoznačný. Spoliehajú sa pritom na to, že žiadateľ sa neobráti na súd (pretože zastúpenie advokátom je nákladné) a ak sa aj obráti, rozhodnutie môže trvať roky.

Príklad: Mesto Trenčín v r. 2011 odmietlo sprístupniť správu z právneho auditu, súd rozhodnutie mesta o nesprístupnení v roku 2012 zrušil a vrátil vec na nové konanie, mesto naťahovalo lehoty a nakoniec informáciu opäť nesprístupnilo (z iného dôvodu), teraz sa čaká na vytýčenie pojednávania o novej žalobe proti postupu mesta. Mesto sa jednoducho rozhodlo informáciu nesprístupniť aj za cenu porušovania zákona. Súdne riešenie trvá neúmerne dlho, ale vďaka pomerne jednoznačným ustanoveniam infozákona sa dá predvídať ako nakoniec rozhodnú. Ak by malo mesto v rukách vágne ustanovenia umožňujúce svojvoľný výklad, je takmer isté, že by ich zneužilo a súd by s tým už nič neurobil.

Zavedenie ďalších výnmiek umožňujúcich svojvoľný výklad by znamenalo úplné znefunkčnenie infozákona a prístupu k informáciám ako takého. To je cieľom časti subjektov presadzujúcich pripravovanú novelu.
Ad: Výzva občianskej iniciatívy Za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám
28.10.2013 20:32 | Peter Kocvár

Sformulované princípy by som čisto subjektívne a informačne friendly rozdelil do troch skupín. Jednak sú tam úplné samozrejmosti, s ktorými sa samozrejme dá len súhlasiť, a pri ktorých vôbec nepredpokladám, že by ich pripravovaná novela menila. Napr. námatkovo č. 6 alebo prvá polovica č. 2.
Potom sú tam ale niektoré tak vágne alebo nerealistické požiadavky, že sa ani nedá zistiť, či je to myslené vážne. Napr. č. 1 - v skutočnosti neexistuje ustanovenie zákona, ktoré by nebolo otvorené interpretácii a akákoľvek aplikácia zákona je vždy založená aj na jeho interpretácii.
A napokon sú tam niektoré výzvy, s ktorými dokážem aj nesúhlasiť. Napr. č. 2 pokiaľ ide o inštitút zneužitia práva. Tento inštitút sa nám tu postupne etabluje cez judikatúru a keď nechceme, aby sa tá judikatúra vyvinula do nejakých extrémnych podôb, kde bude dochádzať k zneužívaniu inštitútu zneužívania práva povinnými osobami, tak je podľa najlepšie dať tomu inštitútu legislatívne kontúry. Stačí, keď si pozriete napr. prejudiciálku Tanoarch, a nájdete tam dve európske kritériá toho, čo predstavuje zneužitie práva. Ide o formálne naplnenie kritérií zákona, ktoré je ale v rozpore s jeho účelom. To isté sa dá pozorovať pri zneužívajúcich žiadostiach o informácie. Žiadateľ formálne naplní obsahové požiadavky na infožiadosť, ale z kontextu a skúseností povinnej osoby je zrejmé, že mu nejde o prístup k informáciám ale napr. o osobnú pomstu a "buzeráciu". Tieto veci sa dajú v správnom rozhodnutí pekne popísať a zdôvodniť a dajú sa aj súdne preskúmať. Vôbec by som sa teda nebál legislatívneho vymedzenia zneužitia práva, práve naopak.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (11)

 Súvisiace témy:
Prístup k informáciám
Samospráva
Štátna správa
Politika
Právo
Občianska spoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS