spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Novelou sa má predĺžiť lehota na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:

  1. nepredlžovať lehotu na vybavenie petície,
  2. umožniť podpisovanie elektronických petícií bez overovania podpisov a bez zaručeného elektronického podpisu,
  3. zaviesť povinnosť dotknutých orgánov uskutočniť rozporové konanie so zástupcami signatárov petície, ak sa pod petíciu podpísalo aspoň 500 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce a dotknutý orgán obsahu petície nevyhovel,
  4. uskutočniť odbornú verejnú diskusiu k predloženému návrhu novely zákona o petičnom práve a zohľadniť jej výsledky v návrhu.

Zapracovanie týchto pripomienok do pripravovanej novely zlepší podmienky pre uplatňovanie petičného práva, zjednoduší jeho výkon a vytvorí priestor pre širšiu participáciu občanov na správe vecí verejných.


Návrh zákona:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=57&matEID=6616&langEID=1

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 28. októbra 2013.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana
Štefan Szilva, živnostník
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Mára Guregová, Fórum pre verejné otázky
František Neupauer, Fórum kresťanských inštitúcií
Norbert Brázda, changenet.sk
Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska
Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana
Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Kunder, Aliancia Fair-play


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Číslo: 23855/6637/2013


1. Umožnenie podpisovania elektronických petícií bez overovania podpisov

V článku I nahradiť bod 8 novým znením:
8. V § 5 ods. 2 znie: „(2) Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov formulár, ktorý možno vyplniť prostredníctvom internetu; namiesto podpisu môžu osoby, ktoré petíciu podporujú, na svoju identifikáciu použiť svoje údaje podľa § 4 ods. 1 doplnené o dátum narodenia. Ak osobitný predpis1a) ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu, považuje sa písomná forma za zachovanú, ak je petícia doručená podľa osobitného predpisu2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: „2) § 29 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Úrad vlády navrhuje upraviť predkladanie petícií elektronickou formou. Zákon doteraz vyžaduje podpísanie petície zaručeným elektronickým podpisom. Podľa návrhu novely by malo ísť v takomto prípade o doručenie petície podľa novoprijatého zákona o elektronickom výkone verejnej moci. Navrhujeme neobmedzovať podpisovanie elektronických petícií na zaručený elektronický podpis a umožniť podpisovanie petícií prostredníctvom formulárov aj bez akéhokoľvek overovania podpisov. Prípadná námietka nedôveryhodnosti takto získaných podpisov nie je podľa nášho názoru opodstatnená. Vymyslení signatári alebo falošné podpisy sa môžu objaviť aj na papierových petíciách. Elektronickou formou bez potreby overovania podpisov je možné už v súčasnosti pripomienkovať návrhy zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Navyše zákon s petíciami všeobecne nespája žiadne bezprostredné právne účinky s výnimkou ich prerokovania a vybavenia, nezaväzuje príslušný orgán petícii vyhovieť. Právne účinky majú petície s určitým počtom podpisov iba v prípade, že sú zároveň upravené v osobitných zákonoch. Pre takéto petície navrhujeme stanoviť režim zákona o elektronickom výkone verejnej moci, pre ostatné petície navrhujeme zaviesť možnosť podpisovania petícií bez potreby použitia elektronického podpisu.


2. Nepredlžovanie lehoty na upozornenie na nedostatky petície

V článku I navrhujeme v bode 11 nahradiť slová „do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo“ slovami „bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ak petícia nemá náležitosti vyžadované zákonom, má príslušný orgán podľa v súčasnosti platného znenia zákona povinnosť bezodkladne vyzvať osobu, ktorá predložila petíciu, aby nedostatky odstránila. Úrad vlády navrhuje, aby to dotknutý orgán nebol povinný urobiť bezodkladne, ale do desiatich pracovných dní. Dôvodová správa predĺženie tejto lehoty nijako nevysvetľuje, dokonca ho vôbec nespomína. Nevidíme dôvod na predlžovanie lehoty, ktorú má dotknutý orgán na to, aby predkladateľov petície upozornil na čisto formálne nedostatky petície. Preto navrhujeme ponechať povinnosť orgánu upozorniť na nedostatky bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní.


3. Nepredlžovanie lehoty na vybavenie petície.

V článku I v bode 13 vypustiť slová „slovo „30“ nahrádza slovom „60“,“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Úrad vlády navrhuje predĺžiť lehotu na vybavenie petície zo súčasných 30 pracovných dní na 60 pracovných dní. Dôvodová správa vysvetľuje predĺženie lehoty vybavovaním komplikovaných petícií, ktoré sa týkajú pôsobnosti viacerých orgánov verejnej správy. Lehota sa však má predĺžiť pre všetky, nielen pre „komplikované“ petície. Už súčasné znenie zákona pritom umožňuje predĺženie lehoty o 30 pracovných dní, ak petíciu nie je možné vybaviť v stanovenej lehote 30 pracovných dní. Dôvodová správa k tomuto bodu ďalej uvádza: „Dôvodom na úpravu je aj skutočnosť, že v dňoch pracovného pokoja plynie lehota, v ktorej zamestnanci orgánu príslušného na vybavenie petície v skutočnosti nemôžu petíciu vybavovať a lehota plynie márne a tiež zosúladenie so súvisiacim zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.“ Toto zdôvodnenie nezodpovedá realite, keďže zákon hovorí o 30 pracovných dňoch. Z toho vyplýva, že dni pracovného pokoja sa do lehoty nezarátavajú, takže lehota počas nich nemôže plynúť. Ak sa má zosúladiť zákon o petíciách so zákonom o sťažnostiach, bolo by správne skrátiť lehoty na vybavenie sťažností, nie predlžovať lehoty na vybavenie petícií. Nevidíme žiadny dôvod na predlžovanie lehoty na vybavenie petícií a zásadne ho odmietame. V prípade schválenia návrhu by sa lehota na vybavenie petícií predĺžila na 60 pracovných dní a zákon by ju umožňoval predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní. Petície by tak mohli byť vybavované až 90 pracovných dní, čiže 18 týždňov. Takáto lehota by spochybňovala reálny význam petičného práva pre občanov, oslabovala jeho výkon a v mnohých prípadoch aj spochybňovala jeho praktický zmysel. Napr. v Českej republike je lehota na posúdenie a písomnú odpoveď na obsah petície 30 kalendárnych, nie pracovných dní. Preto navrhujeme nepredlžovať lehotu na vybavenie petície.


4. Zavedenie rozporového konania pri odmietnutí petície

V článku I doplniť nový bod 16, ktorý znie:
16.  § 5 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:
„(11) Ak príslušný orgán verejnej moci nevyhovel petícii, ktorú podporilo aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, uskutoční príslušný orgán rozporové konanie so zástupcom a s členmi petičného výboru. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na rozporové konanie najviac ďalšie dve osoby.
(12) Rozporové konanie podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční aj v prípade, že petíciu podpísalo menej ako 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, ak ide o petíciu určenú orgánom samosprávy obce a petíciu podpísalo aspoň 5 % z voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce.
(13) Ak je petícia podľa odsekov 11 alebo 12 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.
(14) Ustanovenie odseku 11 sa nevzťahuje na Národnú radu Slovenskej republiky a Vládu Slovenskej republiky.“
Nasledujúce body prečíslovať.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Navrhujeme zapracovať do návrhu novely ustanovenia, ktorými sa upraví postup vybavenia petície podpísanej aspoň 500 osobami, ktorej príslušný orgán verejnej moci nevyhovie. Navrhujeme, aby podobne ako pri medzirezortnom pripomienkovom konaní bol príslušný orgán povinný uskutočniť so zástupcom a s členmi petičného výboru rozporové konanie. Najmä v menších obciach by dosiahnutie počtu 500 podpisov mohlo predstavovať problém, preto pri petíciách určených orgánom samosprávy obce navrhujeme uskutočniť rozporové konaie aj vtedy, ak petíciu podpísalo aspoň 5 % voličov v obci. V prípade petícií určených obecným a krajským zastupiteľstvám navrhujeme povinnosť ich prerokovania na zasadnutí zastupiteľstva za účasti predkladateľov petície. Inštitút rozporových konaní by sa nemal uplatňovať na vládu a parlamentu. Spôsob prerokovania petícií parlamentom je upravený v zákone o rokovacom poriadku NR SR. Elektronické petície určené vláde by mali byť upravené v osobitnom zákone.

5. Žiadame stiahnuť predložený návrh z pripomienkového konania, uskutočniť verejnú odbornú diskusiu a až po zohľadnení výsledkov diskusie predložiť návrh do pripomienkového konania.

Odôvodnenie:
Predloženiu návrhu do pripomienkového konania nepredchádzala žiadna diskusia s verejnosťou. Absentujú tiež relevantné podklady, ktoré by umožnili posúdenie opodstatnenosti predlžovania doterajších lehôt v zákone. Petičné právo patrí medzi základné politické práva občanov, a preto je nevyhnutné o upravovaní jeho pravidiel s občanmi vopred diskutovať.


6. Žiadame uskutočniť odbornú verejnú diskusiu ku zákonu o sťažnostiach a na základe jej výsledkov v roku 2014 znovelizovať jeho znenie

Odôvodnenie:
Novela zákona o petičnom práve zdôvodňuje predlžovanie termínov na vybavenie petície na 60 až 90 pracovných dní aj tým, že takéto termíny sú už v platnom zákone o sťažnostiach.
Do zákona o sťažnostiach sa pritom aktuálne extrémne dlhé lehoty (v dĺžke do 4 a pol kalendárneho mesiaca) dostali napriek verejnej kritike v roku 2010. Do roku 2010 bola lehota na vybavenie sťažností 30 kalendárnych dní s možnosťou predĺženia na 60, prípadne 90 kalendárnych dní.
Lehoty uvedené v zákone o sťažnostiach sú príliš dlhé na dosiahnutie účinku sťažnosti, ktorým je čo najskoršie zjednanie nápravy v konkrétnej veci.
Diskusia je taktiež potrebná k nezávislosti prešetrovania sťažností a k vyvodzovaniu sankcií voči porušovateľom zákonov. V Českej republike je lehota na vybavenie sťažnosti 60 kalendárnych dní.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad vlády SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Štefan Szilva, Viglašska 7, 851 07  Bratislava 57, szilva @ changenet.sk
Michal Makovník, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava, mimakovnik @ gmail.com
Ján Fabičovic, Štvrť SNP 144/59, 914 51 Trenčianske Teplice, fabicovic @ fki.sk
Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk
Marcel Zajac, Púpavova 15, 841 04 Bratislava, zajac @ changenet.sk
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
18.11.2013 12:19 | Stefan Szilva

Úrad vlády novelu odkladá na október 2014:

V pripomienkovom konaní je plán legislatívnych úloh vlády na rok 2014:
Zdroj: lt.justice.gov.sk/Material/Mat...

Na október 2014 tam je uvedené:

"12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

ÚOŠŠ: ÚV SR

Dôvod predloženia:
Cieľom pripravovanej novely je, na základe skúseností zaplikačnej praxe, odstránenie jeho systémových a vecných nedostatkov. Dôvodom je tiež skutočnosť, že zákon nadobudol platnosť v roku 1990 a nie všetky legislatívne zmeny, ktoré boli realizované od doby jeho účinnosti sú v zákone dostatočne premietnuté. Dôvodom predloženia zákona je aj odklad termínu plnenia úlohy č. 7 v mesiaci november Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskejrepubliky na rok 2013."V pláne legislatívnych úloh na november 2013 bolo uvedené nasledovné:

"Názov úlohy:
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

ÚOŠŠ: ÚV SR

Dôvod predloženia:
Cieľom pripravovanej novely (zmeny a doplnenia) je, na základe skúseností z aplikačnej praxe, odstránenie jeho systémových a vecných nedostatkov. Dôvodom je tiež skutočnosť, že zákon nadobudol platnosť v roku 1990 a nie všetky legislatívne zmeny, ktoré boli realizované od doby jeho účinnosti sú v zákone dostatočne premietnuté."
Zdroj: lt.justice.gov.sk/Material/Mat...
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
4.11.2013 19:20 | Rudolf Ráchela

Súhlasím. Tieto komunistické svine už treba nakopat do riti, len nech sa mi odvážia zavolať!
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
4.11.2013 08:41 | juraj tauber

súhlasím s petíciou
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
3.11.2013 20:48 | Marta Scherhauferová

Súhlasím s petíciou.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
3.11.2013 15:24 | Olga Gajarska

Pripájam sa k hromadnej pripomienke k novele zákona o petičnom práve
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
3.11.2013 14:14 | Tomáš Chudiak

Svojim prispevkom vyjadrujem suhlas s peticiou
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
3.11.2013 12:27 | Matej Brezina

Pripájam sa k hromadnej pripomienke k novele zákona o petičnom práve
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 14:29 | Peter Gulyás

smer národný socializmus...
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 11:17 | Lucia Müllerova

podpisujem
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 10:51 | Sead Bihorac

Chcem sa tiež podpísať, a nech mi zavolajú, najlepšie ak to bude doktor Fico osobne!
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 10:50 | Pavol Barbaric

plne podporujem pripomienku a podpisujem!!

Pavol Barbaric
Skalica
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 09:53 | Zita Gigacová

Súhlasím s hromadnou pripomienkou a podpisujem ju
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 09:04 | Karol

chcem sa podpísať ...
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 08:45 | Henrich Šefčík

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 08:32 | Jozef Zelinka

súhlasím s pripomienkou
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 07:55 | Anna Hrivnáčiková

súhlasím s petíciou
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 07:09 | Noro Brázdza
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
2.11.2013 06:31 | Martin Psársky

uplny suhlas
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
1.11.2013 23:12 | Andrej Skovajsa

podpisujem
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve
31.10.2013 16:43 | Ladislav Ruman

súdruhom sa to zase nepáči...
súhlas s petíciou a som zvedavý, kto sa mi odváži telefonovaťPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (30)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Štátna správa
Politika
Demokracia
Právo
Občianska spoločnosťREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt