spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona

Podporte, do piatka 13. 9. 2013 hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu nového stavebného zákona.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja predstavilo 18. júla 2013 návrh znenia nového stavebného zákona a odštartovalo širokú verejnú diskusiu. Na tlačovej konferencii ho predstavil štátny tajomník František Palko.

Týmto dňom ministerstvo dopravy spustilo k návrhu nového stavebného zákona širokú verejnú diskusiu. Laici i odborníci môžu svoje pripomienky posielať do 15. septembra 2013 na e-mailovú adresu stavebnyzakon@mindop.sk.

V návrhu stavebného zakona sa vobec neriesi problematika radónu, dokonca sa v celom texte návrhu zákona slovo radón ani nevyskytuje. Našou hromadnou pripomienkou navrhujeme upraviť návrh zákona tak aby sa tento nedostatok odstranil a aby úprava v plnej miere reflektovala platnú slovenskú a európsku legislatívu


Návrh riešenia radónovej problematiky v rámci novo pripravovaného Zákona o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon)

Radón – rádioaktívny plyn, ktorý sa v rôznych množstvách nachádza prakticky vo všetkých pôdach a horninách. Pri jeho kumulácii v pobytových priestoroch a dlhodobom vdychovaní zvýšených objemových aktivít dcérskych produktov radónu je vedecky dokázané zvýšené riziko vzniku rakoviny pľúc. Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala radón ako karcinogén typu A, ktorý je po fajčení druhou najzávažnejšou príčinou vzniku karcinómu pľúc. Karcinóm pľúc je jedným z najfrekventovanejších nádorových ochorení aj v SR.

Súčasný stav radónovej legislatívy v SR.

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojednáva o povinnosti stavebníka realizovať stavebné protiradónové opatrenia (na základe stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu podľa metodiky uvedenej vo Vyhláške 528/2007 MZ SR). Vyhláška MZ SR č. 528/2007 v § 5 odsek 5 uvádza, že účinnosť opatrení na obmedzenie žiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovými priestormi a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní.

Súčasný stav radónovej legislatívy v EU.

Problematika ožiarenia z radónu je zahrnutá v odporúčaniach Medzinárodného výboru pre radiologickú ochranu (ICRP č. 103/2007), ako aj v materiáli Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO 2009). Tieto závažné materiály reagujú na najnovšie poznatky o zvýšenom riziku ožiarenia z radónu vyhlásením celosvetového úsilia o zaradenie jednotlivých štátov do rozsiahleho radónového programu pre zníženie expozície obyvateľstva. Najnovšie poznatky o zvýšenom zdravotnom riziku z ožiarenia prírodnými zdrojmi žiarenia viedli EÚ k zahrnutiu ustanovení Odporúčania Európskej komisie (90/143/Euratom) do záväzných požiadaviek, zakotvených v návrhu Smernice Rady (Návrh SMERNICE RADY ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia COM/2012/242 final) - ktorá stanovuje základné bezpečnostné štandardy ochrany pred rizikom z ožiarenia radónom v pobytových priestoroch. Posledný návrh uvedenej Smernice COM/2012/242 bol uverejnený 30. mája 2012 a jej prijatie sa predpokladá v tomto roku (2013). V návrhu Smernice Rady EÚ sú kladené väčšie požiadavky na reguláciu ožiarenia obyvateľstva a pracovníkov z prírodných zdrojov žiarenia, najmä v pobytových priestoroch. Členské štáty EÚ budú musieť implementovať ustanovenia smernice spolu s Akčným plánom riadenia dlhodobých rizík spôsobených ožiareniami radónom, ako aj možných nápravných opatrení do svojich národných legislatív (článok 74 odsek 3 "Členské štáty ustanovia osobitné stavebné poriadky na zabránenie prenikania radónu z pôdy"). Prijatie Smernice Rady EÚ povedie k zjednoteniu doposiaľ veľmi rôznych prístupov k riešeniu radónovej problematiky v jednotlivých štátoch, pričom im bude dávať dostatočný priestor pre zohľadnenie špecifických podmienok. Závažnosť potreby riešenia radónovej problematiky podčiarkuje aj nová ISO norma „Methodologies for initial and additional investigations in building“ ISO 11665-8 (2013), ako aj materiál Medzinárodnej Agentúry pre Atómovú Energiu vo Viedni, DS 421 (IAEA2013) Ochrana obyvateľstva pred expozíciou radónu a prírodným zdrojom žiarenia v pobytových priestoroch

Súčasný reálny stav riešenia radónovej problematiky v SR je značne neuspokojivý. Radónový prieskum už od roku 2000 vyžadujú Úrady verejného zdravotníctva (hygienici) a stavebné inšpekcie pred kolaudáciou. Žial, ani to však nebýva pravidlom. Ale pracovníci štátnej správy zvyčajne ani nepoznajú (na rozdiel od stavebného zákona) zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a tak sa radónový prieskum realizuje podľa našich odhadov iba asi pri 10 – 20% novopostavených objektov.

Je potrebné si uvedomiť, že plánované zníženie smerných hodnôt v novej legislative, bude mať za následok oveľa väčší počet pobytových priestorov, v ktorých budú tieto smerné hodnoty prekročené a tiež to, že do novostavieb sa sťahujú prevažne mladé rodiny s malými deťmi, ktoré môžu byť od ranného detstva vystavené účinkom radónu po dobu až 25 a viac rokov (doba, kým sa osamostatnia).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti našou "hromadnou pripomienkou" navrhujeme upraviť návrh stavebného zákona tak, aby bol v súlade so Zákonom č. 355/2007 Z.z. a Vyhláškou MZ SR č. 528/2007, ako aj s navrhovanou smernicou EÚ, ktorej ustanovenia bude nutné implementovať do národnej legislatívy.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.

Podpisy zbierame cez portál Changenet.sk a na papierových podpisových hárkoch. Zoznam podporovateľov pošleme elektronicky na e-mailovu adresu Ministerstva vnútra do uzávierky, ktorá je 15. septembra 2013.


V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní zástupcovia verejnosti.


Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

doc.RNDr.Denisa Nikodemová PhD, SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava, email: denisa.nikodemova@szu.sk
doc.RNDr.Karol Holý Csc, KJFB FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, email:karol.holy@fmph.uniba.sk
RNDr.Igor Pinter, geofyzik, Košická 12, 821 09 Bratislava, email:igor.pinter@chello.sk
Text hromadnej pripomienky

Navrhujeme doplniť

§ 19

Projektová dokumentácia


1) Súčasťou projektovej dokumentácie stavby je aj

a) projektové energetické hodnotenie 2) , ak ide o budovu podliehajúcu energetickej certifikácii,

b) kontrolné posúdenie dokumentácie nosnej konštrukcie stavby (ďalej len „kontrolný statický posudok“), ak ide o vyhradenú stavbu,

c) protokol o stanovení objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, ak ide o stavby s bytovými a nebytovými budovami a projekt protiradónových stavebných opatrení X).


11) Súčasťou projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie je aj

a) vykonávací projekt, ak ide o vyhradenú stavbu, alebo ak bol obstaraný na základe rozhodnutia stavebného úradu,

b) geodetická dokumentácia,

c) doklady k dodaným stavebným výrobkom preukazujúce ich vhodnosť na zamýšľané použitie,

d) protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší bytových a nebytových budov Y) (radónový certifikát)2) § 4a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona č. 300/2012 Z.z.

X) Vyhláška 528/2007 Z.z. MZ SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia §1 d)

Y) Vyhláška 528/2007 Z.z. MZ SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia §5 odsek 5

ISO 11665-8 (2013) „Methodologies for initial and additional investigations in building“§ 58

Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb


Zmena znenia navrhovaného odseku z


k) stavba bola čo najviac chránená pred hlukom, vibráciami a otrasmi z vonkajšieho prostredia, pred ionizačným žiarením z geologického podložia a pred vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov, podzemných a povrchových vôd a zemnej vlhkosti,


na


k) stavba bola čo najviac chránená pred hlukom, vibráciami a otrasmi z vonkajšieho prostredia, pred vplyvom podzemných a povrchových vôd a zemnej vlhkosti, elektrických bludných prúdov a pred prenikaním radónu z geologického podložia


Zdôvodnenie – zmena terminológie z ionizačného žiarenia na radón - pre lepšiu pochopiteľnosť pracovníkmi štátnej správy hlavne na úrovni obcí (ide v zásade o ekvivalentný výraz). Termín prenikanie radónu je v súlade s článkom 74 odsek 3 dokumentu (Návrh SMERNICE RADY ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia COM/2012/242 final)§ 109

Priestupky


(3) Priestupku sa dopustí ten, kto

j) nepredloží ku kolaudácii protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší bytových a nebytových budov
§ 149

Návrh na začatie kolaudačného konania


(2) Prílohou návrhu je

l) protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší bytových a nebytových budov.
POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
17.11.2013 15:12 | alena domáková

žasnem,väčšina obyvateľov králikární,ktorí parcelu v živote nevlastnili a pôdu majú nanajvýš v kvetináči sa pasujú na odborníkov na stavby a životné prostredie.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
15.9.2013 00:31 | prof.MUDr.Jozef Beňuška,CSc.

Podporujem !!!
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
14.9.2013 17:00 | katarína Zlochová

Podporujem túto pripomienku. Najmä v katastri MČ Bratislava - Devínska Nová Ves je to veľmi aktuálny problém!!!
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
14.9.2013 16:44 | Thea Bašťovanská

Pripájam sa k hromadnej pripomienke návrhu stavebného zákona.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
14.9.2013 13:40 | Stefan Holy

Pripajam sa ku hromadnej pripomienke nového zákona
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
14.9.2013 12:46 | Jaroslav Gazdík

Podporujem túto hromadnú pripomienku.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
14.9.2013 10:36 | Viera Moravčíková

Pripájam sa k pripomienke.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
13.9.2013 14:16 | Monika Dobrovodska

Jednoznacne podporujem hromadny navrh na povinnost merania radonu pri vsetkych stavbach a vsetkych subjektoch.Ide o znamu vec na ktoru boli uz v minulosti upozorneny pracovnici vtedajsieho Narodneho výboru mesta BA. Robili sa aj merania radonu pri vystavbe Dlhych dielov a myslim este aj Petrzalky.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
13.9.2013 11:18 | Petr Škrabálek

Priatelia diskutujúci,
V stavebnom zákone ide o stanovenie technických požiadaviek na stavby. My žiadame aby do týchto všeobecných technických požiadaviek bola zapracovaná povinnosť chrániť stavby pred prenikaním radónu do interiérov z podložia.
Táto požiadavka vychádza z Publikácie ICRP 103, ktorá vyjadruje názor svetových odborníkov na radiačnú ochranu a z ktorej vychádzali európski odborníci pri navrhovaní novej SMERNICE RADY o základných bezpečnostných štandardoch ...COM(2012)242.
Ochrana pred rdónom sa deje dvojím spôsobom.
1.)výberom surovín na výrobu stavebných prvkov,
2.)ochranou stavieb pred prenikaním radónu do interiérov z podložia.
Prvý bod je v kompetencii ministerstva priemyslu, kam spadá výroba stavebných materiálov. Požiadavka musí byť súčasťou technických noriem na výrobu stavebných prvkov.
Druhý bod je v kompetencii ministerstva ktoré riadi útvar Štátnej stavebnej správy, ted Ministerstva dopravy a......
Preto táto požiadavka musí byť obsiahnutá v stavebnom zákone a rozpracovaná vo vykonávacích predpisoch k nemu (vo vyhláškach).
Podporu požiadavke stavebného zákona na ochranu stavieb pred prenikaním radónu z podložia poskytujú výsledky geofyzikálneho prieskumu stavebného pozemku (radonový prieskum).
Rozsahu prieskumu, požiadavky na technické vybavenie a odbornú kvalifikáciu prieskumníkov ako aj príslušné optimalizačné limity a referenčné úrovne ustanovuje orgán radiačnej ochrany (Úrad verejného zdravotníctva SR)
Technické požiadavky na budovy musia byť tie isté keď budovu stavia individuálny stavebník fyzická osoba alebo investorská skupina zastrešená právnickou osobou (firmou).
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 21:30 | Miloš Okruhlica

Podporujem hromadnú pripomienku.
Miloš Okruhlica
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 16:57 | Petr Škrabálek

Mám rád, keď ľudia, ktorí o niečom rozhodujú, vedia o čo ide. Preto som pred časom poslal nasledujúci text predsedovi Slovenskej komory stavebných inžinierov ako materiál pre expertnú skupinu, pracujúcu na textu nového stavebného zákona.
Riziko z expozície ionizujúcemu žiarení v budovách verzus stavebný zákon a Smernica rady
Rádioaktivita stavebných materiálov
Na výstavbu budov sa užívajú stavebné materiály vyrobené z prírodných minerálnych surovín a druhotných surovín vznikajúcich pri priemyselných výrobách.
Prírodné minerálne materiály obsahujú prirodzené rádioaktívne látky, ktoré nie je možné pri výrobe stavív a ani inej výrobe efektívne odstraňovať.
Z hľadiska ožiarenia ľudí g žiarením sú významné: 40 draslík (v priemere 600 Bq/kg), 238 urán včítane rádionuklidov rozpadového radu (19 rádionuklidov á 36 Bq/kg), 232 thorium (20 rádionuklidov á 27 Bq/kg).
Druhotné suroviny, odpady z výrobných procesov,obsahujú prakticky všetky prírodné rádio-nuklidy, ktoré do procesu vstúpili. Ich priemerné aktivity sú významne vyššie ako v prírodných materiáloch, ktoré nahrádzajú.
Pri výrobe stavív musí byť používanie druhotných surovín kontrolované.
Ukazovateľom obsahu prírodných rádionuklidov v stavivách je bezrozmerný index hmotnostnej aktivity I, vyjadrený vzťahom
I = {(a226 Ra/300)+(a232Th/200)+(a40K/3000)}/(Bq/kg)
kde axxYy vyjadruje hmotnostnú aktivitu sledovaného rádionuklidu v stavivu [Bq/kg].
Ak sú stavebné konštrukcie budov na bývanie zhotovené z materiálov ktorých I ≤1 sú obyvatelia takých budov vystavení ročnému dávkovému ekvivalentu z g žiarenia zo stavebných konštrukcií E < 1 mSv.

Radón v ovzduší interiérov domov
Radón je prírodný rádioaktívny plyn, dcérsky produkt premeny 238 uránu i 232 thoria. Pod pojmom „radón v ovzduší” obyčajne máme na mysli zmes 222 Rn (uránový rad) a aerosólov jeho rádioaktivnych dcérskych produktov. Radón 220 Rn a jeho dcérske produkty (thoriový rad) sa v interiéroch budov vyskytujú len v nízkych koncentráciách, lebo 220 Rn má veľmi krátky polčas premeny a teda i nízky koeficient emanácie (vymrie vo vnútri konštrukcie).
Radón 222 do interiérov vstupuje z povrchov stavebných konštrukcií a z podložia stavby. Rovnovážnu objemovú aktivitu Ci 222 Rn v ovzduší možno vyjadriť rovnicou
Ci = (J + G)/n.V
v ktorej J predstavuje emanáciu radónu z povrchov konštrukcií [Bq/h], G je konvektívny tok radónu kontaktnou konštrukciou zo základovej pôdy [Bq/h], n je súčiniteľ ventilácie [h-1] a V je objem interiéru [m3].
Ak sú na výstavbu budovy použité materiály ktorých index hmotnostnej aktivity I≤1 a súčiniteľ ventilácie n má hodnotu 0,3, emanácia konštrukcií vytvorí v interiéri objemovú aktivitu CiJ= 50 ± 25 Bq/m3 (závisí na veľkosti aktívneho povrchu a pórovitosti použitých prvkov).
Veľkosť príspevku pôdneho radónu G k interiérovej aktivite je závislá na objemovej aktivite Rn v pôdnom plynu, priepustnosti základovej pôdy pre plyny, celkovom prierezu netesností kontaktnej konštrukcie a dispozičnom riešení stavby.
Príspevok pôdneho radónu k interiérovej aktivite je možné, na rozdiel od emanácie konštrukcií, do veľkej miery obmedzovať vhodným riešením konštrukcií ktoré sú v kontaktu so základovou pôdou. Jedná sa o obmedzovanie veľmi malých prietokov, lebo žiadaná úroveň objemovej aktivity radónu v interiéri leží pod hodnotou 200 Bq/m3. Naproti tomu objemové aktivity radónu v pôdnom plynu sa na územiach s priemernou aktivitou prírodných rádionuklidov v horninách pohybujú v hodnotách od 5.103 do 500.103 Bq/m3.

Optimalizačné medze a referenčné úrovne
Optimalizačné medze sú úrovne dávkového príkonu alebo aktivity, ktoré určil regulačný orgán ako najvyššie prípustné hodnoty v plánovaných situáciách expozície (výstavba).
Pre príkon dávkového ekvivalentu g žiarenia zo stavebných konštrukcií bola stanovená optimalizačná medza 1 mSv/r. Hodnota je pohodlne dosiahnuteľná ak sa na výstavbu použijú materiály ktorých index hmotnostnej aktivity I ≤1.
Optimalizačná medza objemovej aktivity radónu v interiérovom vzduchu nových bytov má podľa Smernice hodnotu 200 Bq/m3,podľa súčasnej Slovenskej legislatívy 400 Bq/m3.
Úlohou projektanta je navrhnúť kontaktné konštrukcie a súčiniteľ ventilácie tak, aby za pri-spenia rozumných nákladov ležala objemová aktivita radónu v hotovej stavbe trvalo čo naj-nižšie pod hodnotu optimalizačnej medze.

Referenčné úrovne sú úrovne dávkového príkonu alebo aktivity, ktoré určí regulačný orgán, ktoré je potrebné dosiahnuť v prvom optimalizačnom kroku pri zvládaní jestvujúcich situácií. Jestvujúce alebo existujúce situácie expozície sú tie, ktoré vznikli v čase, kedy nebolo ožiarenie prírodnými rádionuklidmi v budovách regulované a existujú už v čase, kedy sa k regulácii pristupuje.
Pre interiéry užívaných bytových a rodinných domov je Smernicou stanovená referenčná úroveň objemovej aktivity radónu 300 Bq/m3, slovenská norma 400 Bq/m3. Tieto situácie je potrebné vyhľadať, náhradnými postupmi znížiť objemovú aktivitu Rn na referenčnú úroveň a vyprojektovať a realizovať optimalizované nápravné opatrenia postupmi obvyklými pri projektovaní a realizácii novostavieb.
Vyhľadávanie existujúcich situácií nadmernej expozície radonu je úlohou orgánov radiačnej ochrany (teraz Úrad verejného zdravotníctva).

Požiadavky na legislatívne opatrenia
Všeobecné dôvody
Efektívna dávka z expozície ľudí prírodnej rádioaktivite predstavuje ¾ celkovej priemernej dávky zo všetkých zdrojov, ktoré na ľudí pôsobia (röntgenovanie, jadrová energetika, radioaktívny spad, lietanie).
Priemerná efektívna dávka z expozície ľudí radónu v interiéroch budov tvorí viac ako ½ celkovej dávky.
Dávky z expozície radónu v budovách vieme s použitím malých nákladov veľmi účinne a efektívne konštrukčnými opatreniami trvalo znížiť.
Radón v ovzduší interiérov zasahuje špecificky prieduškové a pľúcne tkanivo. Odhaduje sa, že z 3600 nových výskytov rakoviny pľúc za rok, je radón v interiéroch zodpovedný za 1200 ochorení. Ostatné padajú na vrub iných faktorov, ako sú fajčenie, azbest a ďalšie aeróbne karcinogény.
Riziko prenikania radónu z pôdy do budov nie je viazané na ložiskové nahromadenie uránu. Je všadeprítomným fenoménom životného prostredia, modifikovaným vlastnosťami základových pôd (granulometria, tektonické poruchy, saturácia vodou, zavodnené horizonty).
Pripravovaná SMERNICA RADY ktorou sa ustanovujú základné bezpečnostné štandardy na ochranu pred rizikami vyplývajúcimi z expozície ionizujúcemu žiarení, v Článku 74 Radón v obytných domoch a verejných budovách ods.3. Členské štáty vytvoria špecifické stavebné zákony s cieľom zamedziť prenikaniu radónu z pôdy a stavebných materiálov a vyžadujú dodržiavanie týchto stavebných zákonov najmä v oblastiach ohrozených radónom, aby sa zamedzilo prekračovanie referenčných úrovní radónu v nových budovách.(Ukončenie legislatívneho konania k Smernici rady sa očakáva v roku 2014.)

Legislatívne požiadavky:
( 1 )Zákonom ustanoviť povinnosť chrániť ovzdušie budov pred radónom prenikajúcim z pôdy cez kontaktné stavebné konštrukcie do interiérov.
Povinnosť má platiť všeobecne pre všetky budovy a všetky typy vlastníkov. Najviac sú ohrozené rodinné domy(z prieskumov vykonaných po roku 1991 je 25% nad vtedy platnou ref. ú-rovňou 500 Bq/m3), ale i vo verejne prístupných budovách a na pracoviskách je objemová aktivita radónu regulovaná Smernicou Rady (referenčná úroveň Rady 300 Bq/m3, súčasne platná Sl. 400 Bq/m3). Existujúce situácie (užívané stavby) sa riešia v rámci povinnej údržby (Smernica odporúča spoluúčasť štátu).
Doterajšia Slovenská právna úprava (zákon o verejnom zdravotníctve) povinnosť ustanovuje iba podnikateľským subjektom. Smernica Rady imperatívne všetkým.

( 2 ) Stavebná dokumentácia domov na bývanie a verejne prístupných budov, predkladaná pri žiadosti o umiestnenie stavby, o stavebné povolenie alebo pri ohlásení stavby musí obsahovať odôvodnený projekt optimalizovaných opatrení proti prenikaní radónu z podložia do interiérov.
Efektívne sa ochrana stavieb pred prenikaním radónu z podložia vykonáva pri výstavbe budov. Vykonáva sa vždy.
Na územiach s nízkym rizikom prenikania radónu do interiérov sú postačujúcim ochranným opatrením hydroizolácie proti pôdnej vlhkosti, zodpovedajúce miestnym hydrogeologickým pomerom.
Na územiach so zvýšeným rizikom prenikania sú potrebné intenzívnejšie opatrenia. Zvýšené riziko – radónové územia sa vyskytujú najčastejšie na územiach postihnutých hlbokými a početnými poruchami spojitosti podložného masívu (napr. Koliba, Slovenské neovulkanity a iné tektonicky porušené územia), podhorské oblasti dobre priepustných sedimentárnych útvarov s mierne zvýšeným obsahom uránu nad priemerné hodnoty.
S vecou súvisia podklady pre projektovanie opatrení. Tie je povinný obstarať ten kto žiada o umiestnenie, o povolenie alebo ohlasuje stavbu. Žiaľ, je nutný radónový prieskum pozemku, ktorého výsledky by mali byť súčasťou inžinierskogeologických podkladov projektu.

Slova na záver
Ustanovenia súčasne platného Stavebného zákona celkom dobre vystihujú potreby radiačnej ochrany. Žiaľ, odvolávajú sa na už dávno neplatné zdravotnícke predpisy. Preto vidíme potrebné formulovať Stavebný zákon nezávisle na iných, dynamicky sa vyvíjajúcich právnych predpisoch, tak ako to žiada Smernica Rady.
Úradníci Verejného zdravotníctva budú oponovať tým, že smernica ešte nie je platná, a bude mnoho pripomienok a kto vie aké bude konečné znenie. Pripomienok je vyše 250. Hlavným oponentom je madam Rivasi, francúzska zelená. Prakticky kompletne prepracovala pôvodný návrh. Ustanovení o radónu sa dotkla len v tom, že vo svojom návrhu znižuje hodnoty refe-renčných úrovní na polovinu. To nie je múdre, lebo by tým zanikol priestor na optimalizáciu a na mnohých miestach by nebolo možné takto prísne nastavené základné bezpečnostné štandardy dodržať.
Ak ale budeme dôsledne trvať na optimalizácii rizika pri projektovaní protiradónových opat-rení, nie je výška optimalizačnej medze alebo referenčnej úrovne podstatná. Ta len vyjadruje ochotu štátneho regulačného útvaru, v našom prípade Úradu verejného zdravotníctva sa problémom zaoberať. Čím vyššia hodnota, tým väčší nezáujem o zdravie ľudí.
Pripájam sa k hromadnej pripomienke k Návrhu STAVEBNÉHO ZÁKONA!
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 12:12 | Renáta Adamcová

Súhlasím s pripomienkami p. Moniky Lipovskej a p.Borisa Antala a rovnako ako oni žiadam, aby v stavebnom zákone bola zakotvená povinnosť pred akoukoľvek stavebnou činnosťou vykonať inžinierskogeologický prieskum, respektíve pri malých stavbách (rodinný dom) aspoň inžinierskogeologický posudok.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 11:24 | Magdalena Vicanova

Pan Mader, nebolo by vhodne zapracovat do legislativy, ze ak su v projekte zapracovane priradonove opatrenia, nie je potrebne vykonat radonovy prieskum pred vystavbou. Je potrebne stanovit objemovu aktivitu radonu v podnom vzduchu na konkretnej stavebnej parcele a pri prekroceni smernych hodnot navrhnut pre danu stavbu protiradonove opatrenia. Do urcitych hodnot su postacujuce pasivne protiradonove opatrenia a pri vyssich uz postacujuce nie su. Tam treba pristupit k aktivnym formam protiradonovych opatreni. Bez znalosti konkretnych hodnot koncentracie radonu to nejde. Moze sa stat, ze projektant navrhne protiradonve opatrenia pre stavbu, ktora stoji na pozemku s nizkymi koncentraciami radonu a tak dojde k zbytocnemu predrazeniu stavby. V horsom pripade sa moze stat, ze projektant navrhne nedostatocne opatrenia a tym dojde k vyssej koncentracii radonu v ovzdusi stavby a k zvysenemu riziku vzniku karcinomu pluc u obyvatelov. Odhaduje sa, ze pri celozivotnej expozicii radonu 100 Bq/m^3 je riziko vzniku rakoviny pluc 16 %.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 10:47 | Miloslav Mader

Nebolo by vhodné do zákona zapracovať, že pokiaľ sa stavebník rozhodne aj bez radónového prieskumu urobyť protiradónové opatrenia, nie je povinný predkladať ku kolaudácii protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší bytových a nebytových budov.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 09:22 | Silvia Konkolova

Podporujem tuto hromadnu pripomienku
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
12.9.2013 08:13 | Magdalena Vicanova

Vazený pán Fabián. Na Vaše otázky sa dá nájsť odpoveď v platnej legislative, ktorá je už uvedená v texte signatárov a to je zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vo vyhláške MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. FO - podnikatelia, alebo PO, ktoré chcú určovať objemovú aktivity radónu v pôdnom vzduchu, alebo v ovzduší stavieb, prípadne určovať obsah rádionuklidov v stavebných výrobkoch alebo vo vode, musia mať povolenie od úradu verejného zdravotníctva (§ 45 odsek 4 písm. c) a d) zák. č. 355/2007 Z. z.). Osobitnou podmienkou vydania povolenia je odborná soôsobilosť na uvedenú činnosť(§ 16 odsek 1 písm.a) zák. č. 355/2007 Z. z.) Stanovenie objemovej aktivity radónu (pôda, ovzdušie stavieb) a prírodných rádionuklidov (stavebné výrobky, voda) je podrobnejšie popísané v uvedenej vyhláške MZ SR č. 528/2007 Z. z. Tu si môžete nájsť aj to, čo majú obsahovať príslušné protokoly.
Ad: Igor Pinter
12.9.2013 07:49 | someone

tiez nezdielam Vase nadsenie z toho zeby sa mohlo nieco taketo v legislative objavit a takuto pripomienku v tejto forme asi nepodporim...
zmysel by to mohlo mat v pripade budov stavanych pravnickymi osobami kde sa dlhodobo zdrzuju aj ludia ktori o tom nerozhoduju; pokial si ale stavam (svoj) dom pre vlastne potreby tak nech je na mojom zvazeni ze kde, ake tam mam rizika a ako sa s nimi vysporiadam... (a jasne ze na moju vlastnu zodpovednost)
PS: tu zubnu pastu ma stat nenuti kupovat, takze si ju kupit ani nemusim, preto nebudem ocakavat od statu ani nejaky prispevok na nu... ak ju vsak kupovat a pouzivat nebudem, je moj problem ze ma budu (mozno) boliet zuby a budem musiet zaplatit zubarovi za napravu toho stavu....
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
11.9.2013 21:30 | Ing. Axamít Kristian

podporujem hromadnú pripomienku
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
11.9.2013 16:04 | Milan Fabian

Otázka ku pripomienke: Ako sa bude dokladovať navrhovaná zmena v §109, doplnený ods. l)protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší bytových a nebytových budov.
Bude to merané v jednotlivých častiach postavenej budovy po jej výstavbe pred kolaudáciou?
Bude sa požadovať povinné stanovenie objemovej aktivity radónu pred vyhotovením samotného projektu stavby a bude posúdený súlad projektu v rámci povoľovacieho konania stavby?

Bude potrebný certifikát o príkone prírodného žiarenia z použitých stavebných materiálov?
Súhlasím, že na prípadnom prieskume týchto charakteristík je odborná spôsobilosť dôležitou súčasťou ochrany spotrebiteľa.
Ad: Hromadná pripomienka ku návrhu nového stavebného zákona
11.9.2013 12:59 | monika lipovska

podľa posledných zložitých situácií ako boli zosuvy pôd, poškodzovali majetok ľudí a ich bezpečnosť je nanajvýš žiadúce aby sa do stavebného zákona zakotvila povinnosť povinného vykonania inžinierskogeologického prieskumu, aby sa predchádzalo nežiadúcim účinkom prírodných katastrof.
v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) je meranie radónového rizika zaradené do geofyzikálneho prieskumu. Túto činnosť môže vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou v odbore geofyzikálny prieskum, ktoá má skúšky na MŽP SR.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (39)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Právo
Životné prostredieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt