spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku

Ministerstvo vnútra SR predložilo do pripomienkového konania dňa 15.7.2013 návrh Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku.

Našou hromadnou pripomienkou navrhujeme upraviť návrh zákona hlavne smerom k dvojjazyčnosti v týchto bodoch:

  • zachovať dvojjazyčné oznámenia o čase a mieste konania volieb pri všetkých druhoch volieb,
  • v obciach s menšinovým obyvateľstvom poskytovať informácie ohľadne volieb v plnom rozsahu aj v menšinovom jazyku,
  • vo voľbách do Národnej Rady a do Európskeho parlamentu umožniť na žiadosť politickej strany, aby jeho hlasovací lístok bol dvojjazyčný
  • v obciach s menšinovým obyvateľstvom zoznam kandidátov a hlasovacie lístky v prezidentských, v regionálnych a komunálnych voľbách a v referende uviesť aj v jazyku národnostných menšín,
  • v obciach s menšinovým obyvateľstvom na žiadosť občana vydať dvojjazyčný hlasovací preukaz,
  • aby osobe oprávnenej voliť by volebnom akte mohla pomáhať aj osoba, ktorá nie je oprávnená voliť.

Pri podávaní našich pripomienok veríme, že navrhovateľovi pomôžeme predchádzať zbytočným nedorozumeniam a konfliktom kvôli obmedzeniu jazykových práv národnostných menšín, zlepšiť  legislatívne predpisy v oblasti volebného práva a odstrániť nedostatky v legislatíve ohľadne používania jazyka národnostných menšín.
Sme presvedčení, že spokojnosť národnostných menšín s možnosťami používania materinského jazyka je predpokladom dobrých vzťahov medzi väčšinou a menšinami. Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov práve preto zaväzuje aj Slovenskú republiku, aby pri určovaní politiky voči regionálnym alebo menšinovým jazykom vzala do úvahy potreby a želania formulované skupinami, ktoré uvedené jazyky používajú.

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.

Podpisy zbierame cez „Portál právnych predpisov“, cez portál Changenet.sk a na papierových podpisových hárkoch. Zoznam podporovateľov pošleme elektronicky na e-mailovu adresu Ministerstva vnútra do uzávierky, ktorá je 2. augusta 2013.

V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní zástupcovia verejnosti.

Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky je:

József Berényi, predseda SMK, Čajakova 8, 811 05 Bratislava, email: smk @ smk.sk
Ondrej Dostál, predseda OKS, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, e-mail: ondrejdostal@oks.sk
László Szigeti, predseda Republikovej rady SMK, Kossuthova 65, 943 01 Štúrovo, e-mail: smk @ smk.sk
Péter Őry, podpredseda pre samosprávu a verejnú správu, M.Méreyho 588/2, 930 40  Štvrtok na Ostrove, e-mail: starosta @ ocustvrtok.sk
László A.Szabó, podpredseda pre školstvo a kultúru, , Námestie Ármina Vámbéryho 55/15, 929 01 Dun. Streda, e-mail: aszabolaszlo @ gmail.com
Horony Ákos, László Amadea 1412/1, 929 01 Dunajská Streda


Text hromadnej pripomienky:

1. Navrhujeme § 17 odsek 3 preformulovať  nasledovným spôsobom:

„(3)    Obec zasiela najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb každej osobe oprávnenej voliť zapísanej v stálom zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť a stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka. Obec v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Obec podľa osobitného predpisu10) zasiela oznámenie podľa prvej vety v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.”

Odôvodnenie pripomienky:
Žiadame zachovať súčasný právny stav ohľadne oznámenia o čase a mieste konania volieb, ktoré obec zasiela každej osobe oprávnenej voliť pri všetkých druhoch volieb. Podľa platných a účinných volebných zákonov, obce, v ktorých sa jazyk národnostnej menšiny používa v úradnom styku podľa osobitného zákona,  zasielajú oznámenia dvojjazyčne, v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny. Vo voľbách do NRSR v roku 2012 boli rozoslané dvojjazyčné oznámenia, čo malo veľmi pozitívne ohlasy zo strany občanov patriacich k národnostným menšinám. Podľa návrhu ministerstva dvojjazyčnosť týchto oznámení by bola obmedzená len na „stručné” uvedenie  spôsobu úpravy hlasovacieho lístka, a práve osobitné a podstatné informácie by už neboli poskytnuté v jazyku národnostnej menšiny.
Už samotný text považujeme za nejednoznačný, odvolanie na osobitný zákon je v návrhu sformulovaný spôsobom, akoby samotný zákon o používaní jazykov národnostných menšín obsahoval konkrétne ustanovenia ohľadne volebných oznámení, ale konkrétne ustanovenia sú práve v doterajších zákonoch upravujúcich voľby a referendum, ktorých návrh zákona ruší. Okresanie už existujúcich menšinových jazykových práv v právnom systéme Slovenskej republiky je v  protiklade s medzinárodnými záväzkami SR a s programovým vyhlásením vlády, v ktorom je výslovne uvedené, že vláda „bude chrániť priaznivé podmienky na používanie jazykov národnostných menšín v zmysle platnej legislatívy” a  „garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny v duchu Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných zmlúv a dohovorov, pri zachovávaní status quo, vyvážených vzťahov väčšinového národa s národnostnými menšinami, prostredníctvom tolerantného dialógu slovenskej spoločnosti.” Medzinárodné odporúčania, napríklad odporúčania OBSE alebo Benátskej komisie považujú informovanie voličov patriacich k národnostným menšinám v ich jazyku za dôležitú podmienku účinnej účasti národnostných menšín vo verejnom živote a za veľmi dôležitý moment aj z pohľadu fungovania demokracie v danej krajine. Podľa Benátskej komisie (Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines and Explanatory Report, prijaté na 52. zasadnutí (18. – 19. októbra 2002), Opinion No. 190/2002, doc. CDL-AD (2002) 23 rev.) informácie ohľadne volieb majú úrady sprístupňovať aj v jazykoch národnostných menšín, minimálne tam, kde tieto menšiny predstavujú určité percento obyvateľstva.  Návrh odseku nie je v súlade ani s cieľom uvedenom v predkladacej správe, aby sa zlepšovala informovanosť voličov.


2. Navrhujeme § 17 odsek 1 doplniť  nasledovným spôsobom:

„(1)    Obec najneskôr desať dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu 10) informácie podľa prvej vety zverejní spôsobom podľa prvej vety aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor informácie v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny  zabezpečí pre obec ministerstvo vnútra.„

Odôvodnenie pripomienky:
V obciach s menšinovým obyvateľstvom poskytovať informácie v plnom rozsahu aj v menšinovom jazyku osobám oprávnených voliť pred a počas volieb je v súlade s Ústavou SR, so zákonmi SR a medzinárodnými dohodami a zmluvami. Verejná správa, obzvlášť obce s menšinovým obyvateľstvom sú  pripravené a spôsobilé, aby informácie v jazyku národnostnej menšiny poskytovali bez väčších ťažkostí. V praxi problémy spravidla nespôsobujú chýbajúce personálne  podmienky, ale neopodstatnené legislatívne obmedzenia, ktoré ignorujú medzinárodné záväzky (a často aj zdravý rozum), neprehľadnosť a protirečenia legislatívy, chýbajúce vykonávacie predpisy a často netolerantný postoj konkrétnych osôb vo verejnej správe voči svojim inojazyčným spoluobčanom. Obce podľa platných právnych predpisov (184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín, 211/2000 infozákon) sú povinné poskytovať dôležité informácie aj v jazyku národnostnej menšiny, ak sa pozrieme na konkrétne ustanovenia spomenutých zákonov, „informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený“ sa z pohľadu občana aj štátu určite v dôležitosti vyrovná niektorým informáciám, ktoré sú  v súčasnosti povinne zverejnené v menšinovom jazyku  . Náš návrh prispieva  aj k lepšej informovanosti voličov, vychádza z odporúčania Benátskej komisie. Vzor informácie by zabezpečilo ministerstvo aj v jazyku národnostnej menšiny, aby jeho text bol vo všetkých obciach jednotný a rovnaký, a takýto postup je opodstatnený aj z praktických dôvodov, aby sa ušetrilo viacnásobným prekladom.


3. Navrhujeme § 18 odsek 1 doplniť  nasledovným spôsobom:

„(1)    Pri vchode do volebnej miestnosti sa umiestňuje nápis „volebná miestnosť“ a číslo volebného okrsku. V obci podľa osobitného predpisu10) nápis podľa prvej vety sa umiestňuje aj v jazyku národnostnej menšiny.“

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby v súlade so zákonom o používaní jazykov národnostných menšín, ktorý ustanovuje, aby orgány verejnej správy boli označené aj v jazyku národnostnej menšiny, bolo označenie volebnej miestnosti umiestnené aj v jazyku národnostnej menšiny. Počas rôznych volieb, od komunálnych  až po európske, má  „volebná miestnosť“ určite taký význam v živote obce a miestnej komunity, aby jej označenie v jazyku národnostnej menšiny bolo explicitne regulované volebným zákonom.


4. Navrhujeme § 18 odsek 4 doplniť  nasledovným spôsobom:

„(4)    Vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti musia byť vystavené hlasovacie lístky s označením „vzor“ a informácia pre osobu oprávnenú voliť o spôsobe hlasovania. V obci podľa osobitného predpisu10) informácie podľa prvej vety sa vystavujú aj v jazyku národnostnej menšiny.“

Odôvodnenie pripomienky:
Náš návrh zvyšuje informovanosť osôb oprávnených voliť, ktoré patria k národnostným menšinám. Je to v súlade s platnými právnymi predpismi ohľadne používania menšinových jazykov. V podstate navrhujeme, aby informácia, ktorú aj návrh ministerstva vnútra mieni rozposielať v oznámení voličom, bola vystavená aj na mieste volebného aktu, vo volebnej miestnosti alebo pred vchodom do volebnej miestnosti aj v jazyku národnostnej menšiny.  


5. Navrhujeme § 49 a § 80 doplniť  novými odsekmi 7 nasledovným spôsobom:

„(7) Obce podľa osobitného predpisu10) doručujú      zoznam kandidátov, ktorý obsahuje základné informácie aj v jazyku národnostnej menšiny. Tlač zoznamu kandidátov podľa prvej vety zabezpečí ministerstvo vnútra. Ustanovenia odseku 6 sa primerane vzťahujú aj na zoznam kandidátov, ktorý obsahuje základné informácie v jazyku národnostnej menšiny”

Odôvodnenie pripomienky:
Vychádzajúc z odporúčania Benátskej komisie (CDL-AD (2002) 23 rev), ktoré výslovne spomína zoznam kandidátov, ako informáciu, ktorú treba zverejniť pre voličov aj v jazyku národnostnej menšiny, a vzhľadom na finančnú nenáročnosť, navrhujeme pri voľbách do NRSR a EP uvedenie základných informácii v tejto tlačovine aj v jazyku národnostných menšín.


6. Navrhujeme v § 42, § 73, § 97, § 116 a § 200 odseky 1 doplniť  nasledovným spôsobom:

„(1) Osobe oprávnenej voliť, ktorá nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaná, vydá obec na jej žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ju vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec podľa osobitného predpisu10) na žiadosť osoby podľa prvej vety vydá hlasovací preukaz dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.”

Odôvodnenie pripomienky:
Hlasovací preukaz vydávajú obce. Navrhujeme v prípade obcí, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, aby na výslovnú žiadosť voliča patriacej k národnostnej menšine bol vydaný dvojjazyčný hlasovací preukaz. Pre tieto obce, ktoré podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín vydávajú rôzne písomnosti dvojjazyčne, vydávanie dvojjazyčných preukazov nemôže byť problémom.  Tlačivo dvojjazyčného hlasovacieho preukazu zabezpečuje ministerstvo, podobne, ako aj v súčasnosti zabezpečuje tlačivá iných dvojjazyčných listín.


7. Navrhujeme v § 52 a § 83 odseky 1 až 3 sformulovať  nasledovným spôsobom:

„(1)    Hlasovací lístok sa vyhotovuje pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Na žiadosť politickej strany a koalície  sa vyhotovuje hlasovací lístok, ktorý obsahuje dôležité informácie, aj v jazyku národnostnej menšiny .10)
(2)    Ministerstvo vnútra zabezpečuje na základe zaregistrovaných kandidátnych listín potrebný počet hlasovacích lístkov.
(3)    Na hlasovacom lístku musí byť uvedené vyžrebované číslo kandidátnej listiny, deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, akademický titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu. Na hlasovacom lístku podľa druhej vety odseku 1, na základe žiadosti politickej strany a koalície je možné uviesť deň konania volieb, názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a obec jeho trvalého pobytu popri štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny. Poradie kandidátov na hlasovacom lístku musí byť zhodné s poradím na zaregistrovanej kandidátnej listine. Ak politická strana alebo politické strany tvoriace koalíciu na kandidátnej listine uviedli svoj grafický znak, uvádza sa grafický znak aj na hlasovacom lístku. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje ústredná volebná komisia a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov.”

Odôvodnenie pripomienky:
Pri voľbách do NRSR a Európskeho parlamentu navrhujeme, aby na žiadosť politickej strany alebo koalície bolo možné uviesť na jej hlasovacom lístku dôležité informácie pre voličov aj v jazyku národnostnej menšiny.


8. Navrhujeme v § 104 odseky 1 až 3 sformulovať  nasledovným spôsobom:

„(1)    Hlasovací lístok sa vyhotovuje spoločný pre všetkých kandidátov, ktorých návrhy na kandidáta boli prijaté. Na hlasovacom lístku sa uvedie deň konania volieb, kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena, priezviska, akademického titulu, veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta a obce jeho trvalého pobytu. Kandidáti sa na hlasovacom lístku uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska. Pre obce  podľa osobitného predpisu10) sa vyhotovuje hlasovací lístok, ktorý obsahuje dôležité informácie aj v jazyku národnostnej menšiny.
(2)    Ministerstvo vnútra zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov.
(3)    Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje ústredná volebná komisia a originál hlasovacieho lístka opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. Ustanovenia prvej vety sa vzťahujú aj na hlasovací lístok, ktorý obsahuje dôležité informácie aj v jazyku národnostnej menšiny.”

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri prezidentských voľbách, v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné.


9. Navrhujeme v § 122 odseky 1 až 3 sformulovať  nasledovným spôsobom:

„ (1)    Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania ľudového hlasovania a otázka „Ste za odvolanie prezidenta Slovenskej republiky z jeho funkcie?“ Pri otázke je uvedená odpoveď „áno“ a odpoveď „nie“. Pre obce podľa osobitného predpisu10) sa vyhotovuje dvojjazyčný hlasovací lístok, a to v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.
(2)    Ministerstvo vnútra zabezpečí potrebný počet hlasovacích lístkov.
(3)    Ústredná volebná komisia opatrí originál hlasovacieho lístka a originál dvojjazyčného hlasovacieho lístka odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. Na základe originálu hlasovacieho lístka Ústredná volebná komisia zabezpečuje  originál dvojjazyčného hlasovacieho lístka, ktorý je podkladom na tlač dvojjazyčných hlasovacích lístkov“  

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta, v obciach  kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné.


10. Navrhujeme v § 207 pridať nové odseky 7 a 8 nasledovným spôsobom:
„ (7) V obci podľa osobitného predpisu10) sa používajú dvojjazyčné hlasovacie lístky, a to v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny. Originál dvojjazyčného hlasovacieho lístka zabezpečuje Ústredná volebná komisia na základe originálu hlasovacieho lístka.  
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na dvojjazyčné hlasovacie lístky.”

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri referende, v obciach,  kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné. V prípade referenda sa vynárajú jazykové otázky najzreteľnejšie. Podľa skúseností z ostatného referenda nebolo jednoduché porozumieť otázkam uvedením na hlasovacom lístku často ani pre voličov s materinským jazykom slovenským. Ak je našou prioritou funkčnosť tohto právneho inštitútu, uvedenie často zložito formulovaných otázok v jazyku národnostnej menšiny je nevyhnutnosťou.


11. Navrhujeme v § 144 odsek 1 doplniť nasledovným spôsobom:

„ (1)    Pre voľby do zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotovuje hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. Pre obce  podľa osobitného predpisu10) sa vyhotovuje dvojjazyčný hlasovací lístok, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov, v obciach  kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné.


12. Navrhujeme v § 149 odsek 1 doplniť nasledovným spôsobom:

„ (1)    Pre voľby predsedu samosprávneho kraja sa vyhotoví jeden hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti sa uvádzajú na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje volebná komisia samosprávneho kraja a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. Pre obce  podľa osobitného predpisu10) sa vyhotovuje dvojjazyčný hlasovací lístok, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.“

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov, v obciach  kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné.

13. Navrhujeme v § 175 a § 180 odseky 3 doplniť nasledovným spôsobom:

„ (3)    Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní pred dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým. Obec podľa osobitného predpisu10) uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov aj v jazyku národnostnej menšiny.”

Odôvodnenie pripomienky:
Pri komunálnych voľbách navrhujeme, aby zoznam zaregistrovaných kandidátov bol uverejnený aj v jazyku národnostnej menšiny. (viď. bod 2)


14. Navrhujeme v § 177 odsek 1 doplniť nasledovným spôsobom:

„ (1)Pre voľby do obecného zastupiteľstva sa pre každý volebný obvod vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. V obci  podľa osobitného predpisu10) sa vyhotovuje dvojjazyčný hlasovací lístok, a to v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny.“

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri komunálnych voľbách , v obciach  kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné.


15. Navrhujeme v § 182 odsek 1 doplniť nasledovným spôsobom:

„(1)    Pre voľby starostu obce sa vyhotovuje hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka. Správnosť údajov, ktoré sa uvádzajú na hlasovacom lístku, overuje miestna volebná komisia a originál hlasovacieho lístka, opatrí odtlačkom úradnej pečiatky obce. Originál hlasovacieho lístka je podkladom na tlač hlasovacích lístkov. V obci  podľa osobitného predpisu10) sa vyhotovuje dvojjazyčný hlasovací lístok, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny.“

Odôvodnenie pripomienky:
Navrhujeme, aby pri komunálnych voľbách , v obciach  kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, boli hlasovacie lístky dvojjazyčné.


16. Navrhujeme v § 20 odseky  6 až 8 preformulovať  nasledovným spôsobom:

„(6) Osoba oprávnená voliť, ktorá nemôže sama upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby hlasovací lístok podľa jej pokynov upravila a vložila do obálky.
(7) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môže osoba oprávnená voliť požiadať sama alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k osobe oprávnenej voliť dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom osôb oprávnených voliť, ktoré požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti; vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečia, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania a aby ten, kto hlasoval, podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky; ak tak osoba oprávnená voliť nemôže urobiť, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname. Tento zoznam osôb oprávnených voliť sa pripojí k zoznamu voličov. Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo osoby oprávnenej voliť v zozname voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do volebnej miestnosti.
(8) Osoba oprávnená voliť, ktorá nemôže pre zdravotné postihnutie sama vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.”

Odôvodnenie pripomienky:
Podľa návrhu ministerstva osobe oprávnenej voliť môže pomáhať len osoba, ktorá je tiež „oprávnená voliť.“ Túto podmienku považujeme za zbytočnú a neopodstatnenú. Prečo by nemohla napríklad maloletá, čiže voliť ešte neoprávnená vnučka pomôcť svojim starým rodičom pri vykonaní volebného aktu? Žiadame vypustiť túto podmienku.  POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
7.8.2013 11:55 | János Retkes

Súhlasim úplne.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
6.8.2013 10:00 | Matej Malenka

Ja, slobodný občan SR by som chcel upovedomiť svojích slobodných spoluobčanou že sa spolupodieľajú na atmosfére na našom území. Ak budú lpieť na požiadavkach ktoré môžu poburovať a aj poburujú iných, taktiež slobodných občanov SR, stávajú sa spoluviníkmi za rozvírenie xenofóbneho sentimentu ktorý pôsobí negatívne na pokojné spolunažívanie.

S pozdravom,
uvedomelí a slobodný občan SR
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
28.7.2013 20:27 | Alexander Szöllős

Ako slobodný občan SR žiadam o uplatnenie avoje práva na dvojjazyčnosť.
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
27.7.2013 10:00 | Mosó Benjámin

s
Ad: Hromadná pripomienka k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku
26.7.2013 18:40 | Ján Fógel

Úplne súhlasím...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Štátna správa
Politika
Demokracia
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt