spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o volebnej kampani, ktorým sa zároveň novelizuje zákon o politických stranách a politických hnutiach. Návrh zasahuje do slobody prejavu a do slobodného šírenia informácií. Podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ Viaceré ustanovenia navrhovaného zákona podľa nášho názoru obmedzujú slobodu prejavu a slobodu šírenia informácií v rozpore s ústavou.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme upraviť návrh zákona tak, aby k týmto zásahom nedochádzalo nad rámec, ktorý pripúšťa ústava. Navrhujeme preto najmä:

1. zrušiť volebné moratórium,
2. vypustiť zákaz vedenia kampane inými subjektmi,
3. vypustiť zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov,
4. neobmedzovať výšku nákladov na volebnú kampaň.

Návrh zákona:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6443&langEID=1

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 2. augusta 2013.

Ondrej Dostál, predseda OKS
Peter Osuský, poslanec NR SR za SaS
László Szigeti, predseda Republikovej rady SMK
Juraj Petrovič, predseda Programovej rady OKS
Ivan Kuhn, podpredseda OKS
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Juraj Bakoš, člen Predsedníctva OKS

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o volebnej kampani a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Číslo: KM -OPVA-2013/002423


1. Zrušenie volebného moratória

V článku I navrhujeme

  • v §  2 ods. 2 nahradiť slová „a končí 48 hodín predo dňom konania volieb“ slovami „a končí dňom konania volieb“
  • v § 12 vypustiť ods. 1, prípadne ho nahradiť novým znením: „Vo volebnej miestnosti je neprípustné presviedčanie v prospech kandidujúcich politických strán, koalícií alebo kandidátov.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje zaviesť volebné moratórium 48 hodín pred dňom konania volieb pre všetky typy volieb (§ 2 ods. 2). Podľa návrhu by malo byť zakázané počas volebného moratória viesť kampaň v médiách (§ 12 ods. 1). V súčasnosti existuje takto vymedzené volebné moratórium iba v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v ostatných volebných zákonoch bolo volebné moratórium zrušené. Zákaz vedenia volebnej kampane dva dni pred voľbami a v deň volieb nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti, ako to predpokladá ústava. Je to evidentné aj z toho, že viacero volieb rôznych typov sa už uskutočnilo bez volebného moratória bez toho, aby to malo nejaké negatívne následky. Navrhované volebné moratórium považujeme za protiústavné. Navrhujeme preto zrušiť volebné moratórium, resp. vedenie volebnej kampane zakázať len priamo vo volebných miestnostiach. Dĺžka volebnej kampane by v zákone mala byť vymedzená len z dôvodu vytvorenia podmienok pre kontrolu jej financovania, nie pre obmedzovanie možností jej vedenia a slobodného šírenia informácií. Preto navrhujeme ustanovenia o volebnom moratóriu z návrhu zákona vypustiť.


2. Vypustenie zákazu vedenia volebnej kampane inými subjektmi

V článku I navrhujeme v § 2 vypustiť odseky 3 až 5.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje v zákone vymedziť, ktoré subjekty môžu viesť volebnú kampaň. Do zaregistrovania kandidátnych listín by to mali byť len politické strany. Po zaregistrovaní kandidátnych listín a kandidátov aj koalície, kandidáti a bližšie neurčené „tretie strany“. V prípade prezidentských volieb len politické strany a kandidáti. Vedenie kampane inými subjektmi v čase volebnej kampane sa má zakázať. Sme presvedčení, že neexistuje žiadny dôvod pre zákaz vedenia volebnej kampane inými subjektmi. Takýto zákaz by narúšal ústavou zaručenú slobodu prejavu a slobodu šírenia informácií. Preto navrhujeme príslušné ustanovenia z návrhu zákona vypustiť. Ak má byť zmyslom návrhu zabezpečiť transparentnosť financovania volebnej kampane, je možné ustanoviť informačné povinnosti aj iným subjektom ako politickým stranám a kandidátom, v žiadnom prípade však neexistuje dôvod im v období kampane zakazovať slobodné prejavovanie názorov. Právo vyjadriť svoj názor v predvolebnom čase sa nemôže obmedziť iba na kandidátov a kandidujúce politické strany.


3. Vypustenie zákazu zverejňovania volebných prieskumov

V článku I navrhujeme v § 12 vypustiť ods. 2 a vypustiť § 15. Prípadne nahradiť § 15 novým znením: „V deň volieb je až do skončenia hlasovania zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov.“

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje 21 dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb zakázať zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov (§ 15). Osobitne zakazuje zverejňovať výsledky prieskumov v médiách (§ 12 ods. 2).  Zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov nie je opatrením v demokratickej spoločnosti nevyhnutným na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti, ako to predpokladá ústava. Zákony o voľbách do NR SR a o voľbách do Európskeho parlamentu v súčasnosti zakazujú zverejňovanie výsledkov prieskumov iba v deň volieb. Zákon o voľbe prezidenta zakazuje okrem toho zverejňovanie výsledkov prieskumov tri dni pred termínom volieb a zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí sedem dní pred termínom volieb. Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa možnosti zverejňovania výsledkov volebných prieskumov nedotýka vôbec. Návrh zakázať zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov nie je ani v dôvodovej správe nijako zdôvodnený a nemá žiadne opodstatnenie. Ide o neprimeraný a protiústavný zásah do slobody šírenia informácií. Preto navrhujeme príslušné ustanovenia z návrhu vypustiť, prípadne obmedziť zákaz iba na samotný deň volieb.


4. Zrovnoprávnenie postavenia straníckych a nezávislých kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy

V článku I upraviť § 6 a 7 tak, aby povinnosti kandidátov politických strán, ktorí vedú samostatnú kampaň zodpovedali povinnostiam nezávislých kandidátov.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje odlišným spôsobom upraviť povinnosti súvisiace s kontrolou financovania volebnej kampane pre nezávislých kandidátov a pre kandidátov navrhnutých politickými stranami. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov pritom postavenie kandidátov navrhnutých politickými stranami z viacerých hľadísk pripomína skôr postavenie nezávislých kandidátov ako postavenie kandidátov na straníckych kandidátkach v parlamentných voľbách. Navrhujeme preto rovnakým spôsobom upraviť povinnosti kandidátov politických strán a nezávislých kandidátov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov z hľadiska kontroly financovania volebnej kampane. Zároveň by povinnosti politických strán týkajúce sa financovania kampane mali byť zachované aj v týchto typoch volieb, pokiaľ v nich politické strany vedú volebnú kampaň.


5. Neobmedzovanie výšky výdavkov na volebnú kampaň

V článku I navrhujeme v § 3 v ods. 1 vypustiť prvú vetu, v § 5 v ods. 1 vypustiť prvú vetu a v § 6 vypustiť ods. 1.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje stanoviť limity na výšku výdavkov pre jednotlivé typy volieb. Takéto obmedzenie považujeme za zbytočné. V minulosti existovali limity pre výšku výdavkov na volebnú kampaň, často sa však objavovali podozrenia, že politické strany, resp. jednotliví kandidáti tieto limity obchádzajú. Za podstatné považujeme zabezpečenie transparentnosti a kontroly financovania volebnej kampane ako z hľadiska jej zdrojov, tak z hľadiska ich použitia. Preto navrhujeme vypustiť ustanovenia obmedzujúce výšku výdavkov na volebnú kampaň.


6. Vypustenie zákazu prispievania na kampaň po zaregistrovaní kandidátok
V článku I navrhujeme v § 3 vypustiť ods. 6, v § 5 vypustiť ods. 8, v § 6 vypustiť ods. 8,

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje, že politická strana a kandidát budú mať povinnosť viesť prostriedky na volebnú kampaň na osobitnom účte. Zároveň navrhuje, aby prostriedky na tento účet nebolo možné vkladať po zaregistrovaní kandidátnej listiny alebo kandidáta. Kým povinnosť viesť prostriedky na volebnú kampaň na osobitnom transparentnom účte považujeme za správnu z hľadiska zabezpečenia lepšej kontroly financovania volebných kampaní, na zákaz prispievania na tento účet aj po zaregistrovaní kandidátnej listiny politickej strany alebo kandidáta nevidíme žiadny dôvod. Preto navrhujeme predmetné ustanovenia z návrhu zákona vypustiť.


7. Úprava okruhu osôb, ktoré majú zakázané prispievať na kampaň

V článku I navrhujeme v § 5 vypustiť ods. 3, v § 5 v ods. 4  vypustiť písm. f), v § 6 vypustiť ods. 4.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:
Ministerstvo navrhuje vymedziť okruh osôb, ktoré môžu finančne podporovať volebnú kampaň. V návrhu zákona vymedzuje okruh osôb, ktoré môžu prispievať, a zároveň okruh osôb, ktoré prispievať nemôžu. Tieto vymedzenia nie sú navzájom kompatibilné. Z ustanovenia § 5 ods. 3 napr. vyplýva, že na kampaň nemôžu prispievať občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Z ustanovenia § 5 ods. 4 písm. f) zasa vyplýva, že na kampaň nemôžu prispievať fyzické osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky, a to ani v prípade, že majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Navrhujeme vypustiť obmedzenia voči týmto osobám, pretože nevidíme žiadny relevantný dôvod na ich existenciu pri zachovaní iných kontrolných mechanizmov vo vzťahu k financovaniu volebnej kampane.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo vnútra SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Peter Osuský, Palisády 32,  811 06 Bratislava, peter_osusky @ nrsr.sk
László Szigeti, Kossuthova 65, 943 01 Štúrovo, smk @ smk.sk
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk
Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ oks.skPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
3.12.2013 17:24 | Alena Ondráčková

Pripájam sa k hromadnej pripomienke
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
8.8.2013 10:16 | Milan Dieneš

súhlasím, už je načase ich konečne zastaviť ...
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
7.8.2013 15:28 | Linda Kohutova

Suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
6.8.2013 22:39 | Budjačová Ľudmila

Súhlasím.
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
5.8.2013 17:43 | Stanislav Carsky

SUHLASIM so znenim Hromadnej pripomienky !!
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
5.8.2013 14:57 | Martin Hegeduš

Súhlasím s hromadnou pripomienkou.
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
5.8.2013 14:02 | Rado

Este ste zabudli na zrusenie jedneho volebneho obvodu....alebo to pidi strane vyhovuje?
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
4.8.2013 20:57 | Ján Varga

Súhlasím so znením hromadnej pripomienky.
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
4.8.2013 09:34 | Bohumil Šálek

súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
3.8.2013 23:55 | Marián Orávik

Väčšina bodov je ok, niektoré síce diskutabilné ako bod 1, ale bod 4 úplne super. Bod 5 však na druhej strane úplne zle.

Máte tam síce jedného trojana ale podpísal som, lebo tento návrh rieši viac trojanov, ako pridáva.

Dúfam že si tie momentálne najvypasenejšie prasiatka "v rámci kompromisu" pustia nielen tú 5-tu pripomienku...
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
2.8.2013 21:23 | Matúš Fedorko

Súhlasím s pripomienkou.
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
2.8.2013 19:48 | Jana Bodisova

Suhlasim
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
2.8.2013 13:31 | cat

nerozumiem, akú výhodu budeme mať z toho, že sem natečú miliony z MaĎarska, aby sa SMK konečne dostala do nášho parlamentu? nehovoria tomu česi "vmešovaní do vnitřních záležitostí?"
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
2.8.2013 13:17 | Martin Bojko

Súhlasim z hromadnou pripomienkou.
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
31.7.2013 17:55 | Ján Gerega

Súhlasím
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
30.7.2013 22:06 | Ľubomir Matula

súhlasím s hromadnou pripomienkou
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
29.7.2013 06:36 | András Czuczor

A fenti honlap miért nem jelent meg magyarrul is?
Ad: Hromadná pripomienka k zákonu o volebnej kampani
26.7.2013 22:30 | Attila Komjáti

SúhlasímPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (18)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Politika
Demokracia
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt