spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka - vodný zákon

Milí naši potenciálni priaznivci, dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti, že zbierame podpisy pod hromadnú pripomienku verejnosti, ktorej cieľom je pokúsiť sa o nápravu rozbehnutého procesu odpredaja vody do zahraničia na podnikateľské účely, ako aj zastavenie devastácie povrchových vôd výstavbou malých vodných elektrární. 

Navrhovanou novelou vodného zákona dochádza k zásadnej zmene vodnej politiky, kedy sa voda stáva obchodným artiklom čo môže v budúcnosti viesť k devastácii zdrojov podzemnej vody. Taktiež je potrebné urobiť nápravu v oblasti ochrany povrchovej vody, kde už sme svedkami poškodzovania vodných ekosystémov.

Preto všetkých prosíme o podporu hromadnej pripomienky a aktívne šírenie tejto informácie. Času je veľmi málo do 12.júla 2013 do 24.00 hod ! Hromadná pripomienka, s ktorou sa stotožní 500 a viac fyzických alebo právnických osôb môže vstúpiť do rozporového konania.


Text tohto materiálu na Portáli právnych predpisov: 
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewList.aspx?instEID=191&matEID=6310&langEID=1


Názov hromadnej pripomienky: 

Požiadavky na odstránenie rozporov navrhovaných zmien vo vodnom zákone s Rámcovou smernicou o vode v oblasti úpravy prepravy a prevodu vody a úpravy týkajúcej sa zriaďovania nových vodných stavieb na vodných tokoch. 


Odôvodnenie hromadnej pripomienky: 

1. Odôvodnenie zásadnej pripomienky týkajúcej sa prepravy a prevodu vody (novelizačné zmeny č. 1, 2, 20, 72, 73)

Uvedené novelizačné body navrhujú postupy, ktoré by mali zaviesť pravidlá pre využívanie vodných zdrojov Slovenska na prepravu a prevod cez hranice štátu tak, by bola zabezpečená ochrana štátnych záujmov vo vzťahu k vode ako obzvlášť významnej a ničím nenahraditeľnej surovine strategického charakteru a stanoviť tomu zodpovedajúce postupy jej užívania  s dôrazom na verejné záujmy.

Navrhované opatrenia nie sú dostatočné na zabezpečenie ochrany štátnych a verejných záujmov vo vzťahu k vode, a to z nasledovných dôvodov. 
 • V navrhovanej právnej úprave nie sú pojmy „strategický význam pre štát“ a „verejný záujem“ presnejšie vymedzené. Za strategický význam pre štát by sa dala považovať napr. výmena vody medzi susediacimi štátmi na pokrytie potrieb vody v nedostatkových oblastiach, alebo v obdobiach sucha. Z obsahu novelizovaných ustanovení však vyplýva, že cieľom novely je len umožniť jednostranný „vývoz“ vody z územia Slovenska, ktorý budú uskutočňovať podnikateľské subjekty, ktorých účelom je okrem iného tvorba zisku. Týmto ustanovením sa voda stáva obchodným artiklom, čo môže byť v rozpore s Rámcovou smernicou o vode, v ktorej sa deklaruje, že „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým“. 
 • V novelizačnej úprave č. 2 sa deklaruje, že podzemnými vodami vo výlučnom vlastníctve štátu zostávajú všetky vody odoberané na tento účel. Z tejto úpravy sa ale nedá zistiť, kedy prechádza vlastníctvo štátu tejto „strategickej suroviny“ na nového nadobúdateľa. Upozorňujeme na prípadný rozpor tejto úpravy s občianskym a obchodným zákonníkom. 
 • Navrhované postupy orgánov štátnej správy pri vydávaní povolení na prepravu a prevod vody sú iba formálno-administratívneho charakteru, ktoré nemôžu zabrániť ovládnutiu významných vodných zdrojov (napr. podzemných vôd Žitného ostrova)  vybranými podnikateľskými subjektmi na nekontrolovateľný „vývoz“ vody do zahraničia. Spôsob výkonu kontroly nad odoberaným množstvom nie je možné ponechať na uváženie povoľujúceho orgánu štátnej správy, ale je potrebné ich uviesť priamo do zákona. Takúto nezávislú kontrolu možno zabezpečiť napríklad meraním odoberaného množstva zablokovanými vodomermi, ktoré budú prevádzkované pod dohľadom orgánu štátnej správy. 
 • Podľa bodu 20 novely zákona predkladateľ žiadosti o povolenie na využívanie na prepravu alebo prevod vody má okrem iného preukázať podkladové materiály o voľnej kapacite vodných zdrojov. Tieto materiály má zabezpečiť žiadateľ prostredníctvom právnickej osoby poverenej ministerstvom pre každý jednotlivý prípad prepravy alebo prevodu vody. Z požiadaviek Rámcovej smernice o vode vyplýva, že právnická osoba pri lokálnom hodnotení musí vychádzať z výsledkov hodnotení (kvantitatívny stav, ekonomická analýza a iné), ktoré musia byť zhrnuté v plánoch manažmentu povodí.  
Navrhované postupy nie sú v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode najmä v nasledovných bodoch:
 1. Odhliadnuc od nepresnosti údajov vodnej bilancie, tento dokument neposkytuje dostatočné údaje pre stanovenie potrieb vody na území Slovenska. Napr. nezohľadňuje počet/množstvo ohrozených vodárenských zdrojov vzhľadom na zhoršujúcu sa kvalitu vody, pokles zásob v dôsledku klimatických zmien, potrebu vody pre chránené územia ekonomicky významných vodných druhov a pod. 
 2. Požiadavku na zabezpečenie potreby vody regiónu je možné splniť jedine postupom vypracovania  ekonomickej analýzy, (vrátane základného scenára), ktorá byť musí urobená podľa článku 5, prílohy III Rámcovej smernice o vode a metodického dokumentu č. 1- WATECO a výsledky musia byť zahrnuté v plánoch manažmentu povodí. 
 3. Voľnú kapacitu vodných zdrojov je možné stanoviť iba na základe vyhodnotenia kvantitatívneho stavu podzemných vôd, ktoré musí byť urobené postupom podľa čl. 4c ods.7 vodného zákona (v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode):
  a) stanovené využiteľné množstvá podzemnej vody nie sú presiahnuté dlhodobým priemerným ročným odoberaným množstvom,
  b) nedochádza k významnému pretrvávajúcemu poklesovému trendu hladín podzemných vôd v útvare podzemnej vody, ktorý je spôsobený antropogénnymi vplyvmi,
  c) nedochádza k významnému zhoršeniu stavu útvarov povrchových vôd spôsobených poklesom hladín podzemných vôd alebo zmenami prúdenia podzemných vôd,
  d) nedochádza k významnému poškodeniu suchozemských ekosystémov vplyvom poklesu hladín podzemnej vody,
  e) nedochádza k rozširovaniu prieniku znečisťujúcich látok alebo k inému nežiaducemu pretrvávajúcemu  zhoršovaniu chemického stavu útvaru podzemných vôd, ktoré sú vyvolané zmenami prúdenia podzemných vôd,
  f) sa zmeny smeru prúdenia, ktoré vyplývajú zo zmien hladín podzemných vôd, vyskytujú dočasne alebo trvale  len v priestorovo ohraničenej oblasti,
  g) zmeny podľa písmena f) nezapríčinia vstup znečisťujúcich látok a neindikujú jasne identifikovateľný trend v smere prúdenia, ktorý je spôsobený antropogénnymi vplyvmi, a ktorý mohol viesť k takémuto vstupu znečisťujúcich látok.
 4. Návrh úhrady za odber musí byť urobený v súlade s článkom 9 Rámcovej smernice o vode.    
Podkladom pre prípadné povolenie užívania vôd za účelom prepravy alebo prevodu vody do zahraničia musia byť plány manažmentu povodí. V rámci vypracovania týchto plánov je nevyhnutné vypracovať osobitný „Program využívania vôd za účelom prepravy alebo prevodu vody do zahraničia“. Tento program by schválila vláda SR ako súčasť plánov manažmentu povodí, čo celý proces povoľovania zjednoduší a urobí ho transparentným. Navrhovaný postup je podmienený súhlasným stanoviskom Európskej komisie, ktorú musí kompetentný orgán pre implementáciu Rámcovej smernice o vode (Ministerstvo životného prostredia SR) požiadať o vyjadrenie, či zámer využívať podzemné vody na podnikateľské účely nie je v rozpore s Rámcovou smernicou o vode a vodnou politikou EÚ.     

Uvedené pripomienky sú plne v súlade s požadovanou komplexnou ochranou vôd, ktorá konkretizuje požiadavky na ochranu  vôd uvádzané v dôvodovej správe k účelu zákona. Uvádza sa v nej , že „Voda ako prírodné bohatstvo štátu je dôležitou surovinou strategického významu, nenahraditeľnou zložkou životného prostredia a všetkých živých ekosystémov, ale aj surovinou vstupujúcou do všetkých technologických procesov a limitujúcim faktorom trvalo udržateľného rozvoja regiónov a celej spoločnosti. Vzhľadom na jej citlivú dispozíciu k zraniteľnosti, ako aj z dôvodu nastupujúcej klimatickej zmeny a jej predpokladaným negatívnym dopadom na životné prostredie vrátane vôd, je nevyhnutné, aby štát chránil, udržiaval a zachovával svoje zdroje vody ako vzácnu a nenahraditeľnú surovinu“. 


2. Odôvodnenie zásadnej pripomienky týkajúcej sa zriaďovania nových vodných stavieb na vodných tokoch. 

Navrhovaná úprava v bode 35 je v rozpore s článkom 4.7. Rámcovej smernice o vode, ktorý znie:
Za nesplnenie environmentálnych cieľov sa nepovažuje: 
 • neúspech pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu, alebo pri predchádzaní zhoršenia stavu útvaru povrchovej alebo podzemnej vody dôsledkom nových modifikácií fyzikálnych vlastností útvaru povrchových vôd alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo 
 • sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka
a súčasne sú splnené všetky nasledovné podmienky: 
e) uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav vodného útvaru;
f) dôvody úprav alebo zmien sú menovite uvedené a vysvetlené v pláne vodohospodárskeho manažmentu povodia a ciele sa vyhodnotia každých šesť rokov;
g) dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú dôvodmi nadradeného verejného záujmu a/alebo prínos z dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť prevažuje nad prínosom nových úprav alebo zmenami pre ľudské zdravie, udržaním ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľným rozvojom a
h) očakávané prínosy týchto úprav alebo zmien vodného útvaru, nie je možné z dôvodov technickej realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou environmentálnou voľbou.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v rozpore s citovaným znením smernice je aj súčasná úprava § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. 

Výnimky uvádzané v novelizačnom bode 35 nemôžu vyplývať priamo zo zákona, ale musia sa pre každý prípad novej vodnej stavby preukázať výsledkami postupu, ktorý požaduje článok 4.7 Rámcovej smernice o vode. Pre dôležitosť uplatňovania ustanovení tohto článku v praxi Európska komisia spolu s členskými štátmi vypracovala metodický dokument č. 20 – Výnimky z environmentálnych cieľov, podľa ktorého majú členské štáty postupovať pri udeľovaní výnimiek. 

Premietnutie obsahu článku 4.7 Rámcovej smernice o vode do novely vodného zákona je nevyhnutné aj z dôvodu veľkého množstva prebiehajúcich konaní vo veci povoľovania výstavby malých vodných elektrární, pri ktorých môže dôjsť k závažným pochybeniam, ktorých následkom môžu byť sankcie zo strany Európskej komisie.  


Vďaka za akúkoľvek formu podpory.
   RNDr. Elena Fatulová, Repná 1, 82104 Bratislava
   Ing. Jaroslav Baran, OZ Rieka, združenie na ochranu vodných tokov

Máte dve možnosti, ako nás môžete PODPORIŤ : 

1. PRIAMO, zaregistrovaním na Portáli právnych predpisov : https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx po registrácii a úprave svojho profilu získate oprávnenie priamej podpory našej hromadnej pripomienky k uvedenému materiálu na nasledovnom linku: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=6310&mrEID=317156

2. NEPRIAMO, vyplnením formulára v pravej hornej časti tejto stránky. 

Pre regulárne uplatnenie hromadnej pripomienky je nevyhnutné mať zástupcu verejnosti. Preto Vás prosíme, aby ste sa oboznámil s nasledovným textom : 

Za splnomocnenca zástupcov verejnosti pri rokovaní o pripomienke určujeme:
   RNDr. Elena Fatulová, nar. 27.11.1947 v Nitrianskej Blatnici, adresa : Repná 1, 82104 Bratislava
   Ing. Jaroslav Baran, OZ Rieka, združenie na ochranu vodných tokov

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil v zmysle Čl.11 bodu 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Vlády Slovenskej republiky rozporové konanie.

Uvedený súhlas vyjadrujem: 
a) v prípade použitia nižšie uvedeného formulára vyplnením všetkých povinných polí formulára a ich odoslaním zástupcovi (kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ alebo "Submit"), 
b) v prípade mojej podpory uvedenej hromadnej pripomienky priamo na Portáli právnych predpisov kliknutím na príslušné tlačidlo pre jej podporu, ktoré umožňuje prostredie tohto portálu. 


ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU 

náš E-mail: elena.fatulova@gmail.comPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka - vodný zákon zaujimave citanie co bolo predtym
26.7.2013 13:51 | roman kozak

cele toto zakonodarne manipulovanie je pripravene pre Cinu a coskoro to vyjde na povrch
________________________________________
From: anna.zemanova@gmail.com [mailto:anna.zemanova@gmail.com] On Behalf Of BSK Zemanova Anna
Sent: Sunday, January 27, 2013 7:20 PM
To: Roman Kozák
Subject: Re: FW: Voda

Dobry den,


dakujem za mail. Pre info zasielam aj ja Vam materialy, ktore sa mi dostali na vedomie v ostatnych dnoch. Zrejme sa v EU ozaj zacinaju nejake turbulencie okolo vody.


Myslim, ze nasa legislativa v sucasnosti je vcelku dostatocna. Clanok 4 nasej ustavy hovori: "Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky". Preto aj cena vody (vodne, stocne, odbery podzemnych vod pre priemyselne ucely ) su spoplatnene a podliehaju regulacii cien.


Obavam sa, ze skrytym cielom tejto iniciativy (mozno sa mylim) je dotlacit staty EU, ktore maju taketo velke zdroje vody k povinnosti regulovane ich poskytovat aj inym statom EU, ktore jej maju menej. Je to mozne citit z textu ako snahu mat rovnake prava na vodu a hygienu pre vsetky staty EU.


Pekny den
A. Zemanova
Dňa 27. január 2013 14:13, Roman Kozák napísal(-a):

www.wdr.de/tv/monitor/sendunge...o tomto som vam pisal
--------------------------------------------------------------------------------

From: anna.zemanova@gmail.com [mailto:anna.zemanova@gmail.com] On Behalf Of BSK Zemanova Anna
Sent: Tuesday, January 15, 2013 9:45 PM
To: rk@ire.sk
Cc: Richard Sulík
Subject: Re: FW: VodaDobrý deň pán Kozák,od Richarda Sulíka som dostala váš mail s požiadavkou na spracovanie odpovede.

V strane SaS pôsobím ako tím líder pre životné prostredie, takže sa vyjadrím k Vašej otázke ohľadom témy "voda" . K poznámke o presadzovaní osobných záujmov poslancami za SaS v Devínskej Novej Vsi nemám žiadne informácie a bolo by vhodné, ak máte takéto podozrenia, aby ste boli konkrétny a napísali o ktorých ľudí ide a v akej veci by mali takto konať.

Čo sa týka vzťahu strany SaS k jednej zložke životného prostredia, k vode, Vás uisťujem, že vodu považujeme za strategickú surovinu a za významnú zložku životného prostredia, ktorú treba chrániť a nakladať s ňou veľmi obozretne, a to tak, aby mohla plniť všetky svoje funkcie, biologickú, zdravotnú a krajinotvornú.

Verím, že Vám odpoveď postačuje v takomto rozsahu. Ak by ste mali nejaké ďalšie konkrétne otázky, neváhajte ma kontaktovať.


--
S pozdravom

RNDr. Anna Zemanová
tím líder pre životné prostredie SaS

kontakt:
0905 386 130From: Roman Kozák [mailto:keltieg@keltieg.sk]
Sent: Wednesday, January 09, 2013 4:22 PM
To: richard@sulik.sk
Subject: VodaZdravím p. Sulik som znamy vasich kolegov


A obcan s obcasnym obcianskym aktivizmom / napr. Občianske snemyPisem vam pretoze mam take nutkanie uz par rokov vo viac oblastiach z ktorých v poslednej dome dost akcentuje voda a vodohospodarska politika krajinyVraj to ma u vas na starosti p. Zemanova

Chcel som sa spytat ci tema voda je nejak rozpracovana u vas myslim s dorazom na vseobecny zaujem nie zaujem jednotlivcov spolocnostiJe mozne poznat vase stanoviska k tejto teme ci je u vas riesenia ? citim nebezpecenstvo pre tuto krajinu s touto temou a rad by som poznal vase postoje

DAkujem za vasu odpovedRoman Kozák, Mgr.

Andragog

rk@ire.sk

0905716164

tu su podklady podivnej obcianskej iniciativy kde lobbyingom je ciel ziskat akoze suhlas obcanov s tymito praktikami zaujimavy je bod 8/

Podkladový dokument k európskej iniciatíve občanov:
Voda a sanitácia sú ľudské právo!
História
Európska federácia odborových organizácií verejnej správy (European Federation of Public Service Unions, EPSU) sa na svojom kongrese v roku 2009 rozhodla prijať iniciatívu na získanie jedného milióna podpisov za uznanie ľudského práva na vodu. Táto iniciatíva zahŕňala: mobilizáciu pracujúcich a občanov na podporu tohto práva a proti negatívnym účinkom liberalizácie a politík zameraných na konkurencieschopnosť, ktoré presadzujú Európska komisia a európske vlády. Európska komisia napokon stanovila pravidlá pre túto európsku iniciatívu občanov v marci 2011. Viac informácií o tomto nariadení nájdete na internetovej stránke: ec.europa.eu/citizens-initiati....
Organizácia Spojených národov uznala všeobecné ľudské právo na vodu a sanitáciu. Dňa 28. júla 2010 rezolúciou 64/292 Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov výslovne uznalo ľudské právo na vodu a sanitáciu a potvrdilo, že čistá pitná voda a sanitácia sú kľúčovými faktormi pre naplnenie všetkých ľudských práv. V tejto rezolúcii sa štáty a medzinárodné organizácie vyzývajú, aby poskytli finančné zdroje a pomohli pri budovaní kapacít a pri odovzdávaní technológií s cieľom zaistiť bezpečnú, čistú, dostupnú a cenovo prijateľnú pitnú vodu a sanitáciu pre všetkých.
Všetci občania potrebujú pitnú vodu a bezpečný systém sanitácie. Hoci Organizácia Spojených národov uznala všeobecné ľudské právo na vodu a sanitáciu, mnoho ľudí ešte stále toto právo nevyužíva. Toto právo je potrebné implementovať v rámci Európskej únie.
Čo chceme
1. Zabezpečenie vodohospodárskych a sanitačných služieb pre všetkých v Európskej únii.
Veríme, že ľudské právo na vodu musí implementovať Európska únia, keďže vodohospodárske a sanitačné služby podliehajú európskym právnym predpisom (ako verejnoprospešná služba). Európska únia musí presadzovať implementáciu tohto ľudského práva na vnútroštátnej úrovni stanovením záväzných cieľov pre všetky členské štáty na účely dosiahnutia všeobecného pokrytia.
2. Ľudské práva stoja nad záujmami trhu: žiadna liberalizácia vodohospodárskych služieb. Chceme, aby EÚ prešla od súčasného prístupu zameraného
Podkladový dokument
k európskej iniciatíve občanov:
Voda a sanitácia sú ľudské právo!
2
www.right2water.eu
výlučne na konkurencieschopnosť a trh k prístupu založenému na verejných službách a právach. Voda patrí k obmedzeným prírodným zdrojom a je verejným majetkom nevyhnutným pre život a zdravie. Je „prírodným“ monopolom a musí byť vyňatá z pravidiel vnútorného trhu.
3. Globálny/všeobecný prístup k vode a sanitácii pre všetkých.
Veríme, že EÚ by mala vynaložiť väčšie úsilie na zabezpečenie vody a sanitácie v globálnom meradle. EÚ musí stanoviť ciele a dosiahnuť, aby sa všeobecný (globálny) prístup k vode a sanitácii stal súčasťou jej politiky v oblasti rozvoja. Takto bude EÚ aktívne presadzovať, aby sa právo na vodu a sanitáciu mohlo využívať celosvetovo.
Naše návrhy Európskej komisii na implementáciu ľudského práva na vodu a sanitáciu:
1. Uplatňovať ľudské právo na vodu a sanitáciu pri všetkých oznámeniach týkajúcich sa vody a/alebo sanitácie.
2. Zabezpečiť vodohospodárske služby (bezpečné, hygienické a cenovo dostupné) a sanitačné služby pre všetkých obyvateľov členských štátov EÚ.
3. Netransformovať vodohospodárske služby na obchodné služby ich vylúčením z pravidiel vnútorného trhu. To je možné dosiahnuť záväzkom Európskej komisie:
 neliberalizovať vodohospodárske a sanitačné služby,
 nezahrnúť vodohospodárske a sanitačné služby do obchodných dohôd, akými je napríklad Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA),
 podporovať verejno-verejné partnerstvá,
 zakotviť princíp „voda nie je tovar“ uvedený v rámcovej smernici o vode do všetkých politík EÚ týkajúcich sa vody,
 definovať, že ochrana nášho vodného prostredia stojí nad obchodnými politikami,
 iniciovať podporné programy pre ľudí, ktorí nie sú schopní uhrádzať faktúry za vodu, s cieľom zabrániť odpojeniu užívateľov,
 zabezpečiť, aby súkromné vodohospodárske spoločnosti poskytujúce vodohospodárske služby zaistili úplnú transparentnosť a otvorenosť, pokiaľ ide o ich zmluvy (žiadne miesto pre obchodné tajomstvo v tejto verejnej službe),
 podporovať účasť občanov v súlade s rámcovou smernicou o vode.
4. Zlepšiť prístup k vode a sanitácii na celom svete tým, že sa dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a sanitácii stane súčasťou politiky EÚ v oblasti rozvoja a že sa poskytne vyšší objem finančných prostriedkov z financií vyčlenených pre oficiálnu rozvojovú pomoc (Official Development Assistance, ODA) na zlepšenie vodohospodárskych a sanitačných služieb.
5. Podporovať verejno-verejné partnerstvá (partnerstvá medzi vodohospodárskymi prevádzkovateľmi) založené na neziskových zásadách a solidarite medzi vodohospodárskymi prevádzkovateľmi a pracovníkmi v rôznych krajinách.
Podkladový dokument
k európskej iniciatíve občanov:
Voda a sanitácia sú ľudské právo!
3
www.right2water.eu
6. Zakotviť v právnych predpisoch, že hospodárenie s vodou a vodnými zdrojmi musí zostať v rukách verejného sektora.
7. Podporovať vodohospodárske spoločnosti v EÚ a v iných krajinách, ktoré nemajú kapitál na rozšírenie služieb zásobovania vodou a kanalizačných služieb na chudobných z ich vlastných finančných prostriedkov.
8. Podporovať a propagovať vodohospodárske spoločnosti, ktoré investujú určitú časť svojho ročného obratu do partnerstiev s vodohospodárskymi prevádzkovateľmi v rozvojových krajinách (nasledujúc príklad Holandska a Francúzska).
9. Podporovať zavedenie dobrovoľného európskeho systému štandardov hodnotenia pre verejné podniky s cieľom presadzovať vodohospodárske služby vysokej kvality.
10. Navrhnúť kódex hospodárenia pre vodohospodárske spoločnosti v EÚ-27.
Proces
Bol zriadený občiansky výbor, ktorý je oficiálnym zástupcom tejto európskej iniciatívy občanov. Výbor musí pozostávať najmenej zo 7 osôb zo 7 rôznych európskych krajín. Máme 34 zástupcov z 27 krajín EÚ, v ktorých budeme organizovať kampaň. Vo všetkých týchto krajinách sme zriadili skupiny pre národné kampane. Okrem toho budeme viesť kampaň v ďalších krajinách, ako je Turecko, Chorvátsko, Rusko a Nórsko, aby sme poukázali na to, že tento problém sa netýka len EÚ, ale že ide o celosvetový problém.
Kampaň budeme viesť on-line na internete a v uliciach. Podpisy sa môžu zbierať elektronicky na webovej stránke kampane www.right2water.eu a v papierovej forme. Zber podpisov začne, len čo Európska komisia prijme našu európsku iniciatívu občanov. Náš návrh predložíme 1. apríla 2012, čiže v prvý možný deň na predloženie európskej iniciatívy občanov.
22. marec 2012: Svetový deň vody; spustenie webovej stránky www.right2water.eu
1. apríl 2012: registrácia/predloženie európskej iniciatívy občanov
24. – 25. apríl 2012: očakávané potvrdenie registrácie Európskou komisiou = prvý deň zberu podpisov! Sprievodné podujatie vo výkonnom výbore EPSU
Apríl 2012 – apríl 2013: jeden rok na vyzbieranie jedného milióna podpisov.
Organizácie podporujúce iniciatívu
Kampaň bude prebiehať on-line na internete aj v uliciach. Hľadáme širokú škálu podporovateľov z radov MVO: napr. environmentálne, sociálne a rozvojové organizácie, ale aj ženské organizácie, cirkvi a verejné (vodohospodárske) spoločnosti. Budeme hľadať podporu aj u politických strán a u jednotlivcov, ktorí sú „verejne známymi osobnosťami“, aby boli veľvyslancami našej kampane tým, že jej verejne vyjadria svoju podporu.
Podkladový dokument
k európskej iniciatíve občanov:
Voda a sanitácia sú ľudské právo!
4
www.right2water.eu
Stručný prehľad procesu, ktorým musia organizátori prejsť, aby mohli predložiť európsku iniciatívu občanov.
a) Cieľ iniciatívy musí spadať do rámca právomocí Európskej komisie predložiť návrh právnych predpisov podľa zmlúv. Tento cieľ nesmie byť zjavne neopodstatnený, ani nesmie byť v rozpore s hodnotami Únie.
b) Organizátori musia vytvoriť občiansky výbor zložený najmenej zo 7 členov a určiť jedného zástupcu a jedného náhradníka ako kontaktné osoby. Organizátori aj budúci signatári by mali byť občanmi Únie oprávnenými voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu.
c) Pred zberom podpisov musia organizátori požiadať Komisiu o zaregistrovanie iniciatívy, pričom na tento účel použijú štandardný formulár a ak chcú, priložia ďalšie odôvodnenie a právny text.
d) Do dvoch mesiacov Komisia buď zaregistruje iniciatívu alebo ju zamietne a informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré majú k dispozícii.
e) Musí sa vyzbierať značný počet podpisov najmenej v 7 členských štátoch. Tento počet pre každú krajinu zodpovedá počtu kresiel, ktoré má krajina v Európskom parlamente, vynásobenému číslom 750.
f) Pri registrácii a počas celého procesu musia organizátori deklarovať a zabezpečiť úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o ich zdroje financovania.
g) Podpisy bude možné zbierať on-line alebo v papierovej forme. Organizátori musia dodržiavať rôzne vnútroštátne postupy na registráciu a overovanie podpisov. Z 27 členských štátov 18 vyžaduje číslo preukazu totožnosti alebo pasu s podpisom, 9 z nich nie.
h) Časový rámec na zber osvedčení o podpisoch a na splnenie podmienok je obmedzený na 12 mesiacov pred predložením Komisii.
i) Občiansky výbor môže iniciatívu predstaviť Komisii osobne „na primeranej úrovni“ a uskutoční sa vypočutie v Európskom parlamente. Do troch mesiacov Komisia uverejní oznámenie, v ktorom uvedie svoje právne a politické závery a dôvody prijatia alebo neprijatia opatrenia.
j) Na organizátorov občianskej iniciatívy a na príslušné orgány sa vzťahujú pravidlá o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje zbierali výlučne na účely iniciatívy a aby boli následne zničené. Organizátorom sa za akékoľvek porušenie tohto nariadenia, napríklad za podvodné použitie podpisov, uložia sankcie.
Právne predpisy občanom NEUDEĽUJÚ skutočné právo na legislatívnu iniciatívu, pretože iniciatíva nie je pre Komisiu záväzná. Aj keď európska iniciatíva občanov získa požadovaný počet podpisov a splní požiadavky všetkých nariadení, Komisia ešte vždy môže iniciatívu zamietnuť. Európsku iniciatívu občanov je potrebné považovať za to, čím naozaj je: za nástroj na stanovenie agendy, ktorý umožňuje občanom upriamiť pozornosť nielen Komisie, ale aj médií a širokej verejnosti na určitú tému a začať o nej celoeurópsku diskusiu

Podpíšte! európsku iniciatívu občanov
VODA a SANITÁCIA sú ĽUDSKÉ PRÁVO
Všetci občania potrebujú čistú pitnú vodu a kvalitnú sanitáciu. Žiadame Európsku úniu, aby zaručila tieto ľudské práva presadzovaním zásobovania vodou a sanitácie ako základných verejných služieb pre všetkých. Tieto práva sa musia implementovať.
Európska únia by mala stanoviť záväzné ciele pre všetky členské štáty s cieľom dosiahnuť v Európe 100 % pokrytie. Veríme, že Európska únia by mala takisto vynaložiť väčšie úsilie na dosiahnutie všeobecného prístupu k vode a sanitácii aj mimo jej územia. K týmto službám ešte stále nemajú prístup milióny ľudí.
Naše ciele:
1. Zabezpečenie vody a sanitácie pre všetkých v Európe.
2. Žiadna liberalizácia vodohospodárskych služieb.
3. Všeobecný (globálny) prístup k vode a sanitácii.
Táto kampaň je nástrojom na prijatie záväzku týkajúceho sa ľudského práva na vodu a sanitáciu. Je nástrojom na zmenu postoja Európskej komisie od trhového prístupu zameraného na konkurencieschopnosť k ľudskoprávnemu prístupu zameranému na verejnú službu. Cieľom tejto kampane je dosiahnuť všeobecný (globálny) prístup k vode a sanitácii a zachovať obmedzené verejné zdroje vody pre budúce generácie.
VODA JE VEREJNÝ MAJETOK, NIE TOVAR.
VODA a SANITÁCIA sú ĽUDSKÉ PRÁVO
VODA je VEREJNÝ MAJETOK, NIE TOVAR.

nazaver si treba zistit kto stoji za touto obcianskou iniciativou a kto tu organizaciu financuje naivny obciansky aktivista podpise v dobrom svetle vyzerajucu iniciativu s naslapnymi mínami
Ad: Hromadná pripomienka - vodný zákon
26.7.2013 13:29 | roman kozak

pre MZP SR odoslane: po 28. 3. 2011 7:09
zaujimam sa o detaily vodohosp. Politiky u nas pre
porovnanie s faktami z vonku...

Mam otazku ... existuje v SR napr. U vas

Statistika :

Stav pitnej vody v SR - zdroje a potenciál, kapacita, udržateľnosť, plan
ochrany a rozvoja?

Mam info že SR ma cca 3000 registr. Zdrojov pitnej vody a cca 130 registr.
Minerálnych pramenov, je to pravdive?

Vie sa majetkove prepojenie:

Kedze vlastnictvo pody kde sa zdroj pitnej vody nachadza nesuvisi s právom
tazit pitnu vodu zo zdroja kto vydava povolenia na tazbu vody a nasledne jej
predaj? Je dostatocna kontrola nad vydavanim tychto povoleni? (kauza Miticka
...)

Kolko zdrojov pitnej vody a mineralnej vody uz je v rukach privatnych nie
statnych (práva na tažbu a nasledne predaj na zaklade povolenia viem ze u
dreva a tazby v lese je to vzdy na 10 rokov... a viem ze uz svoje activity
tu ma skupina Perieer, Evian, jasne Coca Colas Bonaqua atd....)

Ako je to s ochranou pitnej vody a dosahu statu na vlastne zdroje statu s
pitnou vodou?
Dnes Fico prezentoval graf vyvoja ceny pitnej vody - samozrejme rast na
tarchu obyvatelov v SR po privatizovani niekolkych taziskových st. firiem?

Skumal niekto prepojenost noveho vlastnika s predoslymi funkcionarmi v SP?

Kedze v Sr sa stale sprchujeme pitnou vodou a splachujeme pitnou vodou kedze
zrejme mame jednocestny rozvod v celej SR nie dualny (ako napr. V Irsku
chysta sa nejaky motivacny plan v SR ak setrit pitnou vodu ,. Chranit pitnu
vodu, ako motivovat obyvatelov aby neznecistovali pitnu vodu hospodarne s
nou nakladali ? chystá sa zmena jednocestneho rozvodu na dualny ? teda
vyuzivanie aj pitnej aj uzitkovej vody podobne ako v irsku GB atd... ?

Existuje restrikcia alebo zamedzenie aby sa zapadne korporacie dostali k
zdrojom nasej pitnej vody?

Existuje politika ochrany pitnej vody v SR pred prip. "Teroristickými"
utokmi (ked chcem ovladnut krajinu ovladnem ju cez to najcennejsie cez pitnu
vodu...)

pi 8. 4. 2011 17:35 ODPOVEDE:
Zaujímam sa o detaily vodohospodárskej politiky u nás pre porovnanie s faktami z vonku... Mám otázku ... existuje v SR napr. u Vás štatistika - Stav pitnej vody v SR - zdroje a potenciál, kapacita, udržateľnosť, plán ochrany a rozvoja? Mám info, že SR má cca 3000 registrovaných zdrojov pitnej vody a cca 130 registrovaných minerálnych prameňov, je to pravdivé?

Informácie k týmto otázkam je možné nájsť v materiáloch – Vodný plán SR, Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky - ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – www.enviro.gov.sk.

Informácie o zdrojoch podzemných vôd eviduje Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava. SHMÚ eviduje využívané zdroje podzemných vôd, u ktorých odber presahuje 1250 m3/mesiac. Takýchto využívaných zdrojov podzemných vôd je na Slovensku 5220.
Nie všetky sa ale využívajú na pitné účely. Počet zdrojov podzemných vôd výlučne využívaných na pitné účely je 3110. (SHMÚ samozrejme eviduje ďalšie nevyužívané zdroje podzemnej vody ako vrty alebo pramene). Ich prípadné budúce využitie pre pitné účely je ale podmienené detailnejším zhodnotením najmä kvalitatívnych parametrov.

V otázke minerálnych prameňov je potrebné obrátiť sa priamo na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Vie sa majetkové prepojenie: - Keďže vlastníctvo pôdy kde sa zdroj pitnej vody nachádza nesúvisí s právom ťažiť pitnú vodu zo zdroja kto vydáva povolenia na ťažbu vody a následne jej predaj? Je dostatočná kontrola nad vydávaním týchto povolení? (kauza Miticka...)
Koľko zdrojov pitnej vody a minerálnej vody už je v rukách privátnych neštátnych (práva na ťažbu a následne predaj na základe povolenia viem ze u dreva a ťažby v lese je to vždy na 10 rokov... a viem že už svoje aktivity tu má skupina Perieer, Evian, jasne Coca Colas Bonaqua atd....)
Ako je to s ochranou pitnej vody a dosahu štátu na vlastne zdroje štátu s pitnou vodou? Dnes Fico prezentoval graf vývoja ceny pitnej vody - samozrejme rast na ťarchu obyvateľov v SR po privatizovaní niekoľkých ťažiskových st. firiem? Skúmal niekto prepojenosť nového vlastníka s predošlými funkcionármi v SP? Existuje reštrikcia alebo zamedzenie aby sa zapadne korporácie dostali k zdrojom nasej pitnej vody?

Vlastníkom podzemných vôd a vodných tokov je štát – Slovenská republika. Toto vlastníctvo vyplýva štátu z článku 4 Ústavy Slovenskej republiky. Štát prostredníctvom orgánov štátnej správy zabezpečuje komplexnú ochranu kvality a množstva vôd a ich racionálneho využívania.
Komplexná právna úprava využitia a ochrany vôd je stanovená zákonom
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon). Vodný zákon vytvára legislatívne prostredie a podmienky na všestrannú ochranu vôd, vrátane vodných ekosystémov, ďalej na zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd, na účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, na manažment povodí a na zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek, na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha ako aj na zabezpečenie funkcií vodných tokov a bezpečnosť vodných stavieb. Tento zákon tiež upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia, povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2006 Z. z. (ďalej len MZ SR). Kategorizáciu a rozdelenie množstiev podzemných vôd na prírodné zdroje a využiteľné množstvá rieši zákon č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach (geologický zákon). Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR
č. 51/2008 Z. z., ktorou sa upravuje geologický zákon, upravuje kritériá rozčleňovania využiteľných množstiev do kategórií A, B, a C podľa stupňa ich poznania a overenia jednotlivými etapami hydrogeologického prieskumu.
Štát prostredníctvom výkonu štátnej správy vo vodnom hospodárstve vydáva povolenia na nakladanie s vodami pre odberateľov. Rozhodujúcimi odberateľmi podzemnej vody sú najmä vodárenské spoločnosti (a.s.), obce, priemyselné podniky, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo (živočíšna a rastlinná výroba) a podobne.
Všetci odberatelia v zmysle nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, platia poplatky za odber podzemných vôd štátu. Výška poplatkov podľa účelu použitia vôd je definovaná pre odber pozemných vôd nasledovne:
a) verejné vodovody 0.0332 eura/m3,
b) odbery ustanovené osobitným predpisom a na odbery na napájanie
a na ošetrovanie hospodárskych zvierat 0.0232 eura/m3,
c) odbery geotermálnych vôd a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie 0.0266 Eura/m3,
d) odbery na ostatné použitie 0.0996 eura/m3.

Povolenie na nakladanie s vodami nezakladá vlastnícke právo pre odberateľa podzemnej vody, ale umožňuje len využitie vody odobranej na konkrétny účel. Orgán štátnej vodnej správy môže v prípade, ak sa zmenil respektíve pominul účel použitia vôd, odobrať právo nakladať s vodami.

Keďže v SR sa stále sprchujeme pitnou vodou a splachujeme pitnou vodou, keďže zrejme máme jednocestný rozvod v celej SR nie duálny (ako napr. v Írsku chystá
sa nejaký motivačný plán v SR ak šetriť pitnou vodu ,. Chrániť pitnú vodu,
ako motivovať obyvateľov aby neznečisťovali pitnú vodu hospodárne s ňou nakladali ? Chystá sa zmena jednocestného rozvodu na duálny ? teda využívanie aj pitnej
aj úžitkovej vody podobne ako v Írsku GB atď... ?

V podmienkach Slovenskej republiky sa budovanie „duálneho“ systému zásobovania obyvateľov vodou nepripravuje z dôvodov vysokých investičných nárokov spojených s jeho budovaním.

Existuje politika ochrany pitnej vody v SR pred príp. "Teroristickými" útokmi (keď chcem ovládnuť krajinu ovládnem ju cez to najcennejšie cez pitnú vodu...)

Zabezpečenie dodávky pitnej vody obyvateľstvu v čase krízových situácií je jednou
zo základných funkcií, ktoré musia zabezpečiť ako prevádzkovateľ, tak aj vlastník vodovodu, ktorým je obec. Dodávka pitnej vody sa riadi zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je definované obdobie, počas ktorého
je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu. Podľa zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu sa rozumie obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu. Obec ako vlastník má povinnosť zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody. Postup pri zabezpečovaní dodávok pitnej vody počas krízových situácií, ale aj v mierových podmienkach v prípade mimoriadnych udalostí ako sú živelné pohromy, katastrofy, havárie, epidémie a terorizmus určuje vyhláška MŽP SR č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
Ad: Hromadná pripomienka - vodný zákon/ uz v 2007 som o tom hovoril
26.7.2013 13:18 | roman kozak

-----Original Message-----
From: Zuzana Martináková [mailto:zuzana.martinakova@slobodneforum.sk]
Sent: Sunday, December 02, 2007 7:49 PM
To: keltieg@keltieg.sk
Subject: RE: Namet na tvorbu legislatívy a audity v sektore "voda" / a preinformovanost obyvateľstva

Dobrý večer, ďakujeme za Vaše námety a postrehy. Veľmi si vážime, že sa
zaujímate o Slobodné fórum. Vaše otázky a postrehy k najnovšiemu politickému
škandálu sú pre nás veľmi cenné. Som presvedčená, aj z vlastnej skúsenosti z
politiky a z terajších politikov, ktorých osobne poznám, že na Slovensku je
nevyhnutná zásadnejšia politická výmena. Tak, ako pri učiteľoch sa hovorí o
syndróme vyhasnutosti, tak niekoľkonásobne to platí v politike. Aj to nás
trápi a preto chceme k zmene prispieť. Ale najdôležitejší bude program,
schopní a slušní ľudia, ktorí nám pomôžu vypracovať taký program, ktorý bude
posúvať Slovensko dopredu. Vaše námety si preštudujem podrobne zajtra a ak
dovolíte, posuniem ich do našej Programovej rady. Ak by ste mali záujem,
môžeme pokračovať v spolupráci aj v budúcnosti. Veľmi by ma to potešilo.
S úctou
Zuzana Martináková

-----Original Message-----
From: keltieg@keltieg.sk [mailto:keltieg@keltieg.sk]
Sent: Sunday, December 02, 2007 4:50 PM
To: zuzana.martinakova@slobodneforum.sk
Subject: Namet na tvorbu legislatívy a audity v sektore "voda" / a
preinformovanost obyvateľstva

Dobrý den este raz rad by som na uvahu poslal vam ako mne sympatickej
politickej strane namety na uvahu a prip. kroky vasej strany v dvoch temach
1/ voda SR a 2/ Preinformovanosť obyvateľstva

1/ Voda

V programe SF je deklarovana dosledna ochrana vodných zdrojov. V tejto
suvislosti vzhladom k celosvetovým otazkam tykajucim sa dostatku pitnej vody
pre život, vam chcem poslat svoj namet na vhodne dopracovanie vasho programu
resp. aktuálnu snahu SF riesit zrejme v blizkej buducnosti nastolených
problemov viazucich sa na tuto temu.

Je jasne ze Slovensko je luxusnou krajinou oproti vsetkym europskym a
zrejme aj vsetkym dalsím krajinam z dvoch dovodov:

A/ rozvody pitnej vody v SR su zastarale a zrejme vzhladom k ostatnym
krajinam vznikne neunosna situácia s faltom ze slovensko pouziva pitnu vodu
neefektívne (splachujeme pitnou vodou, sprchujeme sa pitnou vodou...) Aj
vyspele krajiny Irsko (zber užitkovej vody na bytových domoch a rodinných
domoch na pouzitie v sprchách..), Velka Britania (zaujimave riešenie s dvomi
kutikmi v umyvadle :-) ... Nema taky luxus ako Slovensko pouzivat pitnu vodu
takýmto sposobom. Jednoznacne ma tesi ze zijem v krajine kde tuto moznost
mame, som za nu vdacny a toto nam moze zavidiet aj Kuvajt, Saudská Arábia
... Otazkou je ako dlho. A myslím si ze v blizkej buducnosti bude nutne na
tejto teme vo verejnosti pracovat. Aby si verejnost uvedomovala tento luxus
a ucila sa opatrne s týmito vymozenostami nakladat. Zmena rozvodov vody a
ich mozna diverzifikacia a podmienena obnovitelnost bude vyzadovat obrovske
financne aj casové zdroje v blizkej buducnosti aj na Slovensku - nie len na
budovanie dualneho systemu rozvodov, a kontrolu ťažobných práv z vodných
zdrojov SR ale tiež na vzdelávanie a osvetu obyvatelstva v tejto oblasti a
prepojenie systemu rozvodu vody s alternatívnymi zdrojmi energie a ich
aktívneho využívania (solarne kolektory na ohrev vody, vyuzivanie vrtov a
zemskej tepelnej energie na ohrev vody vyhrev domacnosti... ) Naslednou
temou potom vyvstava aj kontrola čistenia odpadových vod resp. celoplošne
aktívne a selektívne nakladanie s odpadmi a osveta pri recyklacii
obnovitelných zdrojov a vyuzitia druhotných surovín napr. aj v novodobých
obytných celkoch akými su sidliská a satelitné mestečká s rodinnými domami (
s luxusom a dobrou životnou urovnou pada lojalita občanov konať efektívne a
v sulade s trvalo udržateľným rozvojom a učiť k tomu aj dalsie generácie.)

B/ Slovensko je krajinou vody - ako ma Kuvajt ropu (neobnovitený zdroj) Tak
Slovensko leží na obrovských zdrojoch kvalitnej vody (pitnej aj užitkovej) s
moznostou - napr. pomoci inym krajinam v tejto suvislosti samozrejme ak si
to uvedomí a zabezpeci dostatok kvalitnej vody pre miestne obyvatelstvo.
Buducnost predpovedá (verím že sa tak nebude diat)mozno až svetové vojny o
kvalitne vodne zdroje. Ak si ich spolocnym verejnym zaujmom , a tlakom na
kvalitnu legislatívu chraniacu tieto zdroje neochránime moze nastat situácia
ktorá uz sa potichu deje zatial komercnym sposobom ze o tieto zdroje
prídeme. Legislatíva tiez suvisi s bezpečnostou nasej krajiny a teda tvrdou
ochranou týchto zdrojov kedze nedostatok kvalitnej a hlavne pitnej vody sa
stava naozajstným problemom v buducnosti. Uz teraz sa totiz deje ze
zahranicne spolocnosti ziskavaju priamo ci nepriamo práva čerpať kvalitnu
vodu z nasich zdrojov a obchodovat s nou. Kedze jednouchou zbranou ako
poškodit nejakej krajine je ovladnut jej zdroje pitnej vody resp. ich
poškodiť. Prepacte ze mozno mail posobí trochu apokalypticky len si myslím
ze stojí za uvahu tento problem prebrat na politickej urovni a na verejnosti
kedze ina cesta ako politický zaujem na rieseni tohto problemu celoplosne a
razantne neexistuje. To radový občan nevyrieši. Zvlast ak riesi dennodenne
starosti o prežitie.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Právo
VodaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS