spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach

Vec: Pripomienkové konanie k materiálu rezortné číslo 2013-2923/7020:1-924 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V zmysle čl. 13 ods. 3 a 14 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, schválených uznesením vlády SR č. 352, v znení uznesenia vlády SR č. 693, uznesenia vlády SR č. 895, uznesenia vlády SR č. 163, uznesenia vlády SR č. 472, uznesenia vlády SR č. 210,  uznesenia vlády SR č. 620 a uznesenia vlády SR č. 680 (ďalej len „legislatívne pravidlá“) zasielame hromadnú pripomienku k materiálu rezortné číslo 2013-2923/7020:1-924, t. j. k k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Znenie hromadnej pripomienky je zaslané prostredníctvom Portálu právnych predpisov elektronicky. Za splnomocnenca pre zastupovanie pri rokovaní o hromadnej pripomienke určujeme doc. Ing. Miroslava Beblavého, PhD., Koperníkova 47, Bratislava 821 04. Žiadame, aby v prípade, že navrhovateľ úplne alebo čiastočne nevyhovie predmetnej hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14 ods. 6 legislatívnych pravidiel. Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:


K čl. I novelizačným bodom 1 a 2 – zásadná pripomienka

V čl. I žiadame vypustiť novelizačné body 1 a 2. 

Odôvodnenie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky navrhuje v predmetnom ustanovení zvýšiť maximálny počet detí v triedach nasledovne:

- v 1. ročníku z 22 na 28 žiakov,
- v 2.- 4. ročníku z 25 na 28 žiakov,
- v 5.- 9. ročníku z 28 na 30 žiakov.

Tieto údaje sú však zavádzajúce. Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, presadený ministrom Čaplovičom minulý rok totiž umožnil zvýšenie počtu žiakov v triede o ďalších troch individuálnym rozhodnutím s účinnosťou od 1. septembra 2013.

Spolu to bude znamenať, že skok v maximálnom počte žiakov bude nasledovný:

- v 1. ročníku z 22 na 31 žiakov,
- v 2.- 4. ročníku z 25 na 31 žiakov,
- v 5.-9. ročníku z 28 na 33 žiakov.

Podporujeme racionalizáciu školskej siete, máme však za to, že takýto skok zásadne ohrozuje kvalitu vzdelávacieho procesu najmä na prvom stupni. Pedagogický zamestnanec bude musieť kvalitne odučiť až o 9 žiakov viac, než doteraz. Ministerstvo nepripravilo žiadny program ani opatrenia na podporu učiteľov a na prevenciu zníženia kvality výučby. Doterajšia skúsenosť s ministrom Čaplovičom nevyvoláva dôveru v schopnosť a ochotu ministerstva zabezpečiť rovnakú kvalitu výučby.

Zároveň ide o nesystémový krok. Samotné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dokumente Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu totiž v bode 45 uviedlo nasledovné: "Máme veľa základných škôl s nízkym počtom žiakov. Napríklad 110 škôl s počtom žiakov menej ako 13, 248 škôl s počtom žiakom od 13 do 24 a 167 škôl s počtom žiakov od 25 do 36 žiakov." Tieto školy návrh nerieši, zameriava sa len na to, aby sa ešte viac naplnili tie triedy, ktoré sú už dnes plné a preplnené.

Na konkrétnom príklade troch základných škôl to bude znamenať, že ak je v súčasnosti v prvej z nich v 1. ročníku 10 žiakov v triede, v druhej 20 žiakov v triede a v tretej 22 žiakov v triede (dnešný maximálny počet), tak návrhom sa žiadnym spôsobom nezmení stav v prvých dvoch modelových základných školách. Naopak, návrhom sa umožní ešte viac zvýšiť počet žiakov v tretej modelovej triede, a to až na 31 žiakov. Zákon tak bude vytvárať tlak na zlučovanie tried a škôl v tých mestách, ktoré už predtým svoju školskú sieť racionalizovali. 

Ministerstvo školstva argumentuje snahou lepšie platiť menší počet učiteľov. Zároveň však nehospodárne vynakladá existujúce prostriedky (25 mil. EUR na Národnú sústavu kvalifikácii) alebo ich rovno zo školstva berie (obciam odovzdala prostriedky na detské krúžky a ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 70 mil. EUR z eurofondov). Zákon neobsahuje ani žiadne garancie zásadného zlepšenia platov učiteľov a ich kvality.

Novelizačné body 1 a 2 preto požadujeme vypustiť a nahradiť systémovými opatreniami na efektívnejšie riadenie školstva. Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
15.8.2013 09:05 | Janka

Nesúhlasím so zvýšením počtu žiakov v triedach, zhoršilo by to kvalitu vyučovacieho procesu!!!
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
12.8.2013 14:13 | Renata

Nesúhlasím!!!

Ale mám lepší návrh pre pána ministra: "Čo tak napríklad učiť všetky ročníky v telocvični"?
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
25.6.2013 20:59 | Helena Vašutová

Nesúhlasím. Vysoké počty žiakov v triede, rôzne poruchy učenia žiakov, aká bude kvalita vzdelávania?
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
18.6.2013 14:45 | Mária Pažinová

Nesúhlasím s navyšovaním počtu žiakov v triedach.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
18.6.2013 14:45 | Mária Pažinová

Nesúhlasím s navyšovaním počtu žiakov v triedach.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
16.6.2013 18:41 | Mária Tothová

Je to veľmi krátkozraká politika, ide len o to za každú cenu ušetriť peniaze. Zamyslel sa niekto z kompetentných, koľko škody sa tým narobí? Ako poklesne kvalita vyučovania? Učiteľ môže byť akokoľvek pripravený, počet žiakov v triede ho nepustí a utrpí tým najmä individuálny prístup nielen k slabším, ale aj nadaným žiakom. Vraciame sa 20 rokov dozadu. Keď som začínala učiť v prvej triede pred 25 - timi rokmi, mala som okolo 30 prvákov. Bola to fuška, ale zvládla som to. V triede sa našli 2-3 problémoví žiaci, ktorým som sa stíhala venovať. Teraz mám 18 žiakov,ale mám pocit, že ich mám 30, lebo len 2-3 sa akútne venovať nemusím, všetci ostatní majú nejaký problém či už v oblasti prospechu alebo správania. Uvedomujú si páni na ministerstve, že deti sú dnes trochu iné ako boli kedysi? O príčinách sa tu nemienim rozpisovať, ale je to tak. Asi by naozaj nezaškodilo postaviť tých, ktorí o počte v triedach rozhodujú, aspoň na 2 týždne za katedru pred 30 žiakov. A nakoniec súhlasím s názorom, že by mali zasiahnuť aj rodičia, tento krok by bol možno najúčinnejší.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
15.6.2013 22:28 | Emília Žecová

Nesúhlasím s navyšovaním počtu žiakov v triede. Nie všetci žiaci sú nadaní natoľko, aby pochopili čo od nich chcete na prvý krát.K tým menej nadaným sa musí pristupovať individuálne, čo si pri navýšení počtu žiakov v triede neviem dosť dobre predstaviť. Kde sa to odzrkadlí?
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
14.6.2013 17:25 | Edita Horvátová

Bolo by dobré, keby pán Beblavý si nerobil politickú kampaň, ale pristupoval k problémom školstva objektívne v prospech učiteľov aj žiakov.Zvyšovaniu počtu žiakov v triede nie je pozitívne, ale kvalita výuky závisí od toho, ako učiteľ príde na hodiny pripravený. To v dnešnej dobe politikov akosi nezaujíma.Príprava mnohých učiteľov je nedostatočná, nerobia si prípravy,
nezvládajú disciplínu.Nestačí žiakov posadiť k počítaču.
Učiteľ by sa mal hodnotiť podľa toho, akú prácu odvedie, čo žiakov naučí.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
13.6.2013 17:02 | Alica

Nesúhlasím!!!!!!!!!!!!!!!!!Tak toto môže urobiť len vláda, ktorá nemá ani tušenie, ako to dnes v školstve vyzerá!!!!! Prajem pánovi ministrovi a ostatným členom našej vlády aby si odučili jedinký mesiac v obyčajnej základnej škole za plat, ktorý priznali za takúto prácu nám učiteľom.
Možno potom takéto skvelé nápady zadusia hneď v zárodku a uvedomia si že aj učiteľ je človek!
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
13.6.2013 14:11 | Gabriela Mrázková

Vážený pán minister, učím už zopár rokov na základnej škole. Škola a triedy v nej boli stavebným zákonom a normami dimenzované na určitý počet detí. Norma 1.69m2 na žiaka. To znamená, že minimálny životný priestor je dodržaný vtedy, ak dieťa upaží a priestor okolo neho je voľný.
Neviem a ani nechcem si predstaviť ten marazmus v triede s navrhovaným počtom žiakov. A môžem zodpovedne povedať, že kvalita výuky pôjde dole, keďže pri takomto počte detí nieje šanca na individuálny prístup.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
13.6.2013 11:55 | denisa.slavikova

nesuhlasim
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
13.6.2013 10:34 | Ľudovika Vyskočová

Podľa mňa je problém, že v malých obciach sú školy s nízkym počtom žiakov a ich udržiavanie je nerentabilné. Ale tento problém sa nevyrieši zvyšovaním počtov žiakov. Skôr by mal byť stanovený MINIMÁLNY počet žiakov. Ak je ich menej ako 15, je nám ľúto, školu treba zavrieť.
Prečo v celom svete môžu deti zvážať školskými autobusmi zo vzdialených miest do škôl, len u nás nie?
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
12.6.2013 18:24 | Kaja

Nesúhlasím so zvýšením počtu žiakov v triedach, zhoršilo by to kvalitu vyučovacieho procesu
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
12.6.2013 15:58 | D. Jakubisová

To nie je len krok späť, ale aj krok do pekla!Požaduje sa takmer individuálny prístup ku každému dieťaťu.Povinnosť asistenta učiteľa do každej triedy s "vyšším " počtom detí sa ale nespomína.
Kedysi bolo žiakom jasné, že počas vyučovacej hodiny nesmú nahlas rozprávať. Dnes inak ako nahlas /a ešte ako nahlas/ niektoré deti ani hovoriť nevedia. Byť zdravo sebavedomý je dobré, ale vie dieťa odhadnúť prípustné hranice ak je vedené predovšetkým k obhajovaniu vlastných názorov a práv a forma je až druhoradá? Práca učiteľa by mala byť na úrovni kvalitného managera.Bude taký aj jeho plat? Ako dlho vydrží byť kvalitný vrcholový manager v dobrej kondícii?
Nový školský zákon sú iba inými slovami povedané tie isté veci. (A koľko času na úkor vyučovania nás stálo naučiť sa to hovotíť inou rečou). Podstatné veci ako spôsob hodnotenia,ktorý je postavený často na emócii a narúša vzťahy, materiálne vybavenie, personálne obsadenie atď. zostali nezmenené, alebo sa menia iba veľmi pomaly. Neustále sa mení iba forma toho istého problému. Postavenie učiteľa má ďaleko od postavenia profesionála, ktorý cibrí svoj profesionálny prístup.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
12.6.2013 12:10 | Štefan Rác

Zvyšovanie počtu žiakov v triedach nedovolí používať moderné metódy vyučovania.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
11.6.2013 20:59 | Gabriela Miklánková

Nesúhlasím so zvýšovaním počtu žiakov
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
11.6.2013 19:06 | Viera Procházková

Je to absurdita,ktorú vymyslí len nevedomá hlava.Veľmi živo si viem predstaviť ako by to dopadlo, keby takéto hlavy učili naše deti. Doporučujem im nech si to v škole vyskúšajú s týmto počtom detí v triede, zaujať ich aspoň hodinu obyčajným rozhovorom a udržať si štipku pozornosti a disciplíny.Možno by sa vrátili do detských rokov a takto neblbli.Veď v učiteľských radoch je množstvo žien/matiek/,tak im práce ešte naložme!/ za deravý groš/.
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
11.6.2013 09:16 | Soňa Olekšáková

žiadne zvýšenie počtu žiakov v triede, úsporné opatrenia nerobiť na úkor žiakov a učiteľov, začať treba od hora...
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
10.6.2013 20:53 | Anna Lipková

Viem že treba v školstve urobiť zmeny ale isť dozadu a vracať sa nemá nikdy zmysel a nič podstatné nerieši.....
Ad: Hromadná pripomienka proti nesystémovému a skokovému zvýšeniu maximálneho počtu žiakov v triedach
10.6.2013 18:58 | Zdenka

NesúhlasímPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (96)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS