spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn

Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva!

My, občania Trnavy, ktorým záleží na vzhľade, charaktere a budúcnosti nášho mesta, nám, ktorým záleží na tom, ako sa rozvíja a ako vyzerá  mesto, nesúhlasíme so spôsobmi a postupmi, akými sa pripravuje projekt západného cestného prepojenia cez lesopark na Kamennej ceste v Trnave, ktorý patrí do jedinej prírodnej zóny v Trnave.

Lesopark denne využívajú Trnavčania na oddych a rekreáciu v prírodnom prostredí. Aj preto nemôžeme súhlasiť s naplánovanou štvorprúdovou cestou komunikáciou, ktorá by mala pretínať lesopark v jeho strede.

Preto Vás opätovne verejne vyzývame  a žiadame:

Zachovať a vysadiť čo najviac stromov a zelene.

Žiadame, aby sa predmetná lokalita aj naďalej využívala ako miesto na oddych, ktoré využívajú rodiny s deťmi, bežci, cyklisti i chodci viac ako 30 rokov.

Žiadame, aby prístupová cesta do komplexu Obytná zóna Kamenný mlyn nepretínala lesopark v jeho strede, ale aby bola postavená popri železničnej trati, tak, ako je to naznačené  v urbanistickej štúdii z roku 2008. (http://old.trnava.sk/new/viewpage.php?page_id=1362)

Hľadajte spolu s investorom alternatívy na vybudovanie mimoúrovňového križovania cesty budúceho západného prepojenia s chodníkom v lesoparku.

Žiadame aby Memorandum medzi mestom a investorom malo právnu záväznosť, vo forme zmluvy, s právami a povinnosťami, a aby nebolo iba vágne formulovaným nezáväzným vyhlásením.

Žiadame primátora mesta, aby dal urobiť dôveryhodný prieskum verejnej mienky Trnavčanov s cieľom zistiť ich názor na všetky alternatívy ďalšieho rozvoja v tejto lokalite. 

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto verejnou výzvou, Vás vyzývame a žiadame, aby ste hájili záujmy občanov mesta Trnava a zachovali jedinú prírodnú zónu na relax, ktorú Trnava má.


Vážený pán primátor, vážení poslanci!

Záleží nám na našom meste. Ukážte občanom, že aj Vám ide len a len o čo najlepšie riešenie. Umožnite, aby táto výstavba viedla k riešeniu, ktoré bude akceptované širokou odbornou, ale aj laickou verejnosťou, a ktorá bude na prospech mesta Trnava, jej občanom ako aj všetkým, ktorí ju navštívia. Trnava si to zaslúži.


Andrea Pallang
Peter Wilfling
Vladimír Špánik


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn
29.6.2013 21:33 | Michaela Macková

Dobrý deň tiež sa pripájam v Trnave som sa narodila a nesúhlasim s tým od malička tade chodím ľudia sa tam prechádzajú deti bicyklujú korčulujeme sa tam takže nechajte to takto ako to je
Ad: Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn
8.6.2013 08:56 | ~~^~^~^~^~^~^~^~^~^

Vážený pán primátor, vážení poslanci mestského zastupiteľstva!
NEBUĎTE OTROKMI INVESTOROV A MYSLITE NA TO, ŽE AK V TRNAVE BUDE MÁLO ZELENE, AJ VAŠE DETI A ICH DETI SI TO VYTRPIA !!
..a ľudia sa začnú sťahovať preč z Trnavy, čo sa už začalo diať.
Ad: Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn
6.6.2013 20:29 | ap

PRIMATOR MESTA TRNAVA, V. BUTKO, NEPOVOLI VEREJNY PROTEST NA NADVORI RADNICE!!!!

"VEC: Žiadosť o povolenie verejného zhromaždenia na nádvorí radnice

Vo veci Vašej horeuvedenej žiadosti Vám oznamujem, že verejné zhromaždenie môžete uskutočniť na verejne prístupných miestach. Súhlas za vlastníka na uskutočnenie verejného zhromaždenia na nádvorí radnice Vám neudeľujem z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré som na tento termín zvolal v súlade s harmonogramom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava, Mestskej rady Mesta Trnava a Majetkovej komisie MZ v roku 2013 schváleného v januári 2013. Zároveň týmto nesúhlasným stanoviskom nie je vylúčená účasť verejnosti na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré je verejné."
Ad: Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn
6.6.2013 08:29 | Alena Micháliková

Dobrý deň,
pripájam sa k protestujúcim a som za zachovanie lesoparku Kamenný mlyn ako peši dostupnú zónu prírody a oddychu pre Trnavčanov, ktorú takmer denne využíva aj naša rodina. V dnešnej dobe technológií a vyvinutej techniky sa istotne dá nájsť riešenie, ako zachovať túto oblasť pre Trnavčanov aspoň v takom stave ako je doteraz.
Oznámenie verejnou vyhláškou - IBV Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inžinierske siete, II. etapa Dňa 28. mája 2013 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou na začatie územného konania o zmene umiestnenia stavby IBV Kamenn
30.5.2013 11:37 | ap

Oznámenie verejnou vyhláškou - IBV Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inžinierske siete, II. etapa

Dňa 28. mája 2013 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou na začatie územného konania o zmene umiestnenia stavby IBV Kamenný mlyn, Trnava, Doprava a inžinierske siete, II. etapa. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.


PRIHLASTE SA!!!!

www.trnava.sk/sk/uradny-oznam/...

"Kto sa môže stať účastníkom územného konania ?

Účastníkom územného konania je zo zákona navrhovateľ, obec (ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie) a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu. Takýmto predpisom je napr. zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý určuje podmienky, za ktorých sa účastníkmi územného konania pre umiestnenie vybraných stavieb môžu stať aj členovia verejnosti. Viac sa o tomto procese dozviete tu.

V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Nejedná sa pritom len o vlastníkov bezprostredne susediacich pozemkov, ale aj takých, kde je zjavné, že územné konanie bude mať na pozemok vplyv. Inými, ako vlastníckymi právami, sa majú na mysli napr. práva týkajúce sa ochrany zdravia. V prípade, ak umiestňovaná prevádzka bude mať na zdravie dotknutých obyvateľov dopad, mali by mať títo obyvatelia právo účasti v územnom konaní." via iuris
Protestne zhromazdenie obcanov v Trnave.
29.5.2013 11:01 | ap

Priatelia,

zaroven vas pozyvam na protestne zhromazdenie obcanov, ktore sa bude konat v den, ked zasada Mestke zastupitelstvo, 25.06.2013 od 13h do 19h. Vidime sa na nadvori Radnice, Hlavna 1 v Trnave.Prineste si pistalky a vsetko, co robi poriadny ramus.

www.facebook.com/events/202039...
Ad: Verejná výzva primátorovi a poslancom MZ Trnavy na zmenu postupu pri príprave budovania západného prepojenia a vstupu do IBV Kamenný mlyn
28.5.2013 22:45 | Martina Fandelová
Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (7)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Doprava
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Trnava


REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt