spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition

Žiadosť o aktualizáciu legislatívnych noriem a rozvoj programov na skvalitnenie stravovania na Slovensku.

Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie oceňuje doterajšie aktivity slovenskej vlády, parlamentu, ministerstiev a ďalších inštitúcií v oblasti stravovania obyvateľov a obracia sa na ne, aby (s ohľadom na ľudské, občianske i ďalšie práva, aktuálny zdravotný stav slovenskej i svetovej populácie, stav životného prostredia, názory odborníkov a hlasy volajúce po pozitívnych zmenách v týchto oblastiach na Slovensku i vo svete) rozvinuli na Slovensku ďalšie programy na skvalitnenie stravovania, života a zdravia a v rámci nich aj programy vegetariánskeho stravovania v predškolských, školských a ďalších stravovacích zariadeniach.

...som matka dva a pol ročnej dcéry, ktorá v septembri 2013 nastúpi do materskej školy. Prečítala som si jedálny lístok na tento týždeň. Oškvarková nátierka s chlebom, segedínsky guláš s knedľou, bravčová paštéta, francúzske zemiaky s klobásou... Viete, my síce nie sme vegetariáni, ale naozaj nechceme, aby naše deti jedli takéto veci... 
J. B., Brezno, 6.5.2013

...my sme si preskákali svoje, kým deti chodili do školy, takže vieme, aké je to ťažké pre vegetariánske deti. Boris mal obdobie, keď chcel chodiť so spolužiakmi na obedy a tak tam jedával vlastne len prílohy a asi po troch mesiacoch prestal chodiť, lebo sa tam nenajedol. Odvtedy to už so školskými jedálňami neskúšal.
A. K., Banská Bystrica, 11.4.2013

Pán Martin B. má asi 79 rokov. Manželka mu zomrela a keďže deti nemali..., no jednoducho žije v domove dôchodcov. Riaditeľku domova poznáme, ale vegetariánsku stravu pánovi B. zabezpečiť nevieme. Vraj bývalá pani riaditeľka tohto domova dôchodcov odišla pre nedodržiavanie stravovacích noriem a ona si ich nedovolí nedodržať.
Ľ. O., Stará Turá, 12.3.2013


„Uveďme člověka na svobodu“
Ján Ámos Komenský


Úvodné slovo

Oceňujeme pozitívne snahy a konkrétne opatrenia slovenskej vlády a príslušných orgánov v záujme kvalitného stravovania obyvateľov, ktoré boli vykonané v ostatnom období. Zotrvačnosťou však zostávajú  na Slovensku v školskom i iných oblastiach stravovania v platnosti legislatívne normy, ktoré v nedostatočnej miere prihliadajú na aktuálne poznatky, stav životného prostredia vo svete, zdravotný stav a potreby obyvateľov Slovenska.

Ide o dobou a dobovým poznaním podmienené predpisy, ktoré ako jediný vhodný typ stravy v školských i niektorých iných stravovacích zariadeniach akceptujú len tzv. zmiešanú stravu (ktorej hlavnými zložkami sú potraviny živočíšneho pôvodu - rozličné druhy mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydiny a rýb). Tieto predpisy znemožňujú slobodný výber stravy občanom – deťom v predškolských a školských zariadeniach, ľuďom v aktívnom veku i dôchodcom a pravdepodobne aj ďalším skupinám a jednotlivcom, ktorí sú odkázaní na stravovanie v týchto zariadeniach, pričom z rozličných (etických, ekologických, náboženských, zdravotných či iných) dôvodov sa doma stravujú a v príslušných zariadeniach chcú stravovať inak (bez živočíšnych prísad – vegánsky, lakto-vegetariánsky a podobne). 

V tomto ohľade teda dochádza na Slovensku k porušovaniu ľudských a občianskych práv, obmedzovaniu časti obyvateľov, k znižovaniu kvality ich života a zdravia a v neposlednom rade tiež k poškodzovaniu životného prostredia – tu a sprostredkovane i vo svete. Je totiž známe, že časť potravín živočíšneho pôvodu sa na Slovensko dováža. Ich vo všeobecnosti vysoká spotreba spojená s nadmerným chovom dobytka i iných druhov živočíchov, prispieva nielen k zlému zaobchádzaniu s nimi a porušovaniu ich práv, ale veľmi výrazne tiež k ničeniu prírodného a životného prostredia vo svete.

Na podporu pozitívnych zmien v tejto oblasti vznikla v januári 2013 v meste Martin (Slovenská republika) Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie. Toto voľné zoskupenie občanov SR i ďalších krajín sa obracia na zodpovedné slovenské inštitúcie (vládu SR, Národnú radu SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a ďalšie orgány) a žiada ich, aby úpravou príslušných právnych predpisov a následnými opatreniami prispeli  k riešeniu naznačených  problémov. 

Obraciame sa tiež na predstaviteľov slovenských politických strán akejkoľvek časti politického spektra, domácich i zahraničných odborníkov a verejnosť, aby všetkých tých, ktorí nesú či cítia za príslušné záležitosti zodpovednosť, v ich dobrom úsilí o pozitívne zmeny – pripojením podpisu k tomuto stanovisku – podporili.


DEKLARÁCIA A ŽIADOSŤ O AKTUALIZÁCIU LEGISLATÍVNYCH NORIEM A ROZVOJ PROGRAMOV NA SKVALITNENIE STRAVOVANIA NA SLOVENSKU

Podporujeme medzinárodné úsilia o ochranu a skvalitňovanie života

Vychádzajúc z najnovších vedeckých poznatkov, vlastných skúseností, verejne dostupných informácií (ktoré dokladajú, ako sa z roka na rok zhoršujú životné podmienky a zdravie ľudí, zvierat, rastlín a tiež kvalita potravín vo svete) dovoľujeme si vyjadriť podporu Organizácii spojených národov, Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a všetkým vládnym i mimovládnym organizáciám, skupinám a jednotlivcom na Slovensku i vo svete, ktorí sa snažia o pozitívne zmeny v uvedených oblastiach.

Oceňujeme etické, voči životnému prostrediu ohľaduplné a zdraviu prospešné formy stravovania

Strava predstavuje významnú súčasť nášho života, preto oceňujeme všetkých, ktorí dohliadajú na jej dostatok pre všetkých, kvalitu a pôvod. Ako ľudia sme súčasťou ľudskej spoločnosti a širšieho prostredia, preto osobitne oceňujeme tie spôsoby stravovania, ktoré berú ohľad na životné, sociálne a pracovné podmienky tých, ktorí sa na produkcii potravín podieľajú, sú ohľaduplné voči zvieratám i životnému prostrediu vôbec.

Výskumy z posledných desaťročí dokazujú, že príčinou mnohých civilizačných ochorení, ktoré sa v posledných rokoch prejavujú už u detí útleho veku – vo svete i v slovenskej populácii – sú popri iných faktoroch zvlášť potraviny živočíšneho pôvodu. Odborníci preto vo všeobecnosti odporúčajú podiel týchto potravín (zvlášť priemyselne spracovaných mäsových výrobkov) v strave minimalizovať, resp. ich zo stravy úplne vylúčiť.

V tejto súvislosti sa stotožňujeme so stanoviskom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) formulovaným v Programe rozvoja školského stravovania v európskom regióne (vydanom v Kodani v roku 2006, v bode 4. Odporúčania pre zdraviu prospešné stravovanie a aktívny životný štýl detí), podľa ktorého: 
„Správna výživa by mala zahŕňať širokú paletu potravín s uprednostnením potravín rastlinného pôvodu pred  živočíšnymi“.
(26. októbra 2015 IARC, medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny, vydala prehlásenie, podľa ktorého: „Po hĺbkovom prieskume zhromaždenej vedeckej literatúry pracovná skupina 22 odborníkov z 10 krajín ... klasifikovala konzumáciu červeného mäsa ako pre ľudí pravdepodobne karcinogénnu...  Mäsové výrobky boli klasifikované ako pre ľudí karcinogénne.“ )

Rovnako sa stotožňujeme s konštatovaním, ktoré – na základe sústavného vyhodnocovania výsledkov výskumných štúdií z mnohých častí sveta, vrátane Európy a Slovenska – opakovane publikujú renomovaní odborníci v Stanovisku Americkej dietetickej asociácie a Kanadských dietológov: 
„Správne rozvrhnutá vegetariánska strava je zdravá, nutrične vyvážená a zdravotne prínosná v prevencii i v liečbe rôznych ochorení.
Dobre rozvrhnutá veganská, lakto vegetariánska a laktoovovegetariánska strava je vhodná pre všetky životné obdobia. 
Vhodne plánovaná veganská, laktovegetariánska a laktoovovegetariánska strava zabezpečí nutričné požiadavky batoliat, detí i adolescentov a vedie k normálnemu vývoju.
Vegetariánska strava v detstve a dospievaní môže pomôcť zaistiť celoživotne zdravé stravovacie návyky a môže prinášať niektoré dôležité výhody vo výžive.“

Odporúčame, žiadame a ďakujeme

V záujme ochrany a skvalitňovania života a zdravia na Zemi odporúčame a žiadame zodpovedné medzinárodné i národné orgány a organizácie (na Slovensku vládu, parlament, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ďalšie inštitúcie a ich predstaviteľov) o opatrenia a rozvoj programov, ktoré by zabezpečili, aby:

  • všetky typy stravy (v jednotlivých krajinách), ich zdroje, zloženie, kvalita a účinky (na zdravie i životné prostredie) boli sledované a skúmané starostlivejšie (na Slovensku aby bol podporovaný základný výskum v tejto oblasti), 
  • zistené poznatky boli osvetľované všetkým skupinám obyvateľov v dostatočnej miere a už od útleho detstva (na Slovensku napr. aby bolo do škôl zavedené vzdelávanie o výžive, opierajúce sa tak o poznatky moderných, ako aj tradičných systémov, napr. ajurvédy a iných),
  • kvalita potravín vo všeobecnosti neklesala a aby výrobcovia (najmä prvovýrobcovia) a distribútori, ktorým na nej záleží, boli podporovaní
  • v zariadeniach predškolského, školského, podnikového a verejného stravovania, tiež v zariadeniach poskytujúcich stravu nemocným, dôchodcom i osobám postaveným mimo zákon, boli popri konvenčných (mäso, ryby, vajíčka obsahujúcich) typoch stravy rovnocenne ponúkané aj iné typy stravy, vrátane stravy vegetariánskej; na Slovensku v tejto súvislosti požadujeme upraviť Vyhlášku Ministerstva školstva č. 330/2009, týkajúcu sa stravovania na školách a v predškolských zariadeniach, tiež ďalšie predpisy, týkajúce sa stravovania vôbec,  tam, kde bude záujem, umožniť vytváranie samostatných  zariadení, napr. škôl a škôlok s vegetariánskym stravovaním,
  • obyvatelia, ktorí dbajú o svoje zdravie (výberom vhodnej stravy a inými pozitívnymi zmenami v životnom štýle), ako aj tí, ktorí sa oň z rôznych dôvodov (napr. kvôli nízkemu či nedostatočnému príjmu, životu na okraji spoločnosti a pod.) nestarajú dostatočne či starať nedokážu, boli vhodnými spôsobmi k tomu motivovaní a podporovaní; na Slovensku, aby v tomto duchu boli zo štátneho rozpočtu pravidelne vyčleňované finančné prostriedky na podporu programov zameraných na pozitívne zmeny v stravovacích návykoch obyvateľstva, napríklad zo zdravotného poistenia (inšpiráciou môže byť úspešný program “Severná Karélia“ z Fínska) a na skvalitnenie stravy a stravovania obyvateľov v núdzi.

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na vlastnom zdraví, zdraví a životoch ostatných, na životnom prostredí Slovenska i sveta, dnes i s ohľadom na budúce generácie. Ďakujeme  všetkým zodpovedným, ktorí v tomto smere podniknú potrebné opatrenia – na Slovensku i v ďalších krajinách – v záujme slobody a naplnenia práv všetkých obyvateľov sveta.

20. apríla 2013

Priatelia Martinskej iniciatívy za kvalitné školské stravovanie

Fredy Ayisi, choreograf, Bratislava, SK
Mgr. Ján Bakša, PhD., vedec, matematik, vysokoškolský pedagóg, Zvolen, SK
RNDr. Marta Bakšová, PhD., vysokoškolský pedagóg, matematička, Zvolen, SK
MUDr. Roman Bednár, rehabilitačný lekár, Banská Bystrica, SK
Janka Bizoňová, matka, Brezno, SK
Ing. Eva Bohdanová, biochemička, Kláštor pod Znievom, SK
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., prednosta Ústavu experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, SK
MUDr. Igor Bukovský, PhD., lekár, popularizátor zdravej výživy a zdravia, bývalý prezident Európskej vegetariánskej únie, Bratislava, SK
Doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc., vedec, potravinársky chemik, vysokoškolský pedagóg, Banská Bystrica, SK
MUDr. Vít Čajka, praktický lekár, Malín, CZ
MUDr. Zuzana Čajková P.G.Hom., lekárka, neurologička, homeopatka, Olomouc, CZ
Bc. Silvia Čaňová, Sloboda zvierat, Bratislava, SK
Doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD., lekár, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ, Trenčín, SK
Selma de Donnová, Sloboda zvierat, Bratislava, SK
RNDr. Allan Dudinský, lekárnik, Levoča, SK
Mgr. Jana Dudinská, vedúca výdajne zdravotníckych pomôcok a doplnkovej výživy, Levoča, SK
Mgr. Janka Dudinská, psychologička, psychoterapeutka, Levoča, SK
MUDr. Martin Froľo, praktický lekár, Martin, SK
Beáta Gildeinová, matka, Poprad, SK
Ing. Robert Gramata, IT-analytik, Malá Poľana, SK
RNDr. Mária Gramatová, chemička, bývalá vedecká pracovníčka Univerzity veterinárneho lekárstva a odborná pracovníčka SAV v Košiciach, Malá Poľana, SK
Juraj Hipš, riaditeľ, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava, SK
MUDr. Marta Horáková, PhD., lekárka-gastroenterologička, primárka, Martin, SK
Radoslav Hovorka, člen prezídia, Slovenská únia Joga v dennom živote, Bratislava, SK
MUDr. Marta Hricová, všeobecná lekárka pre deti a dorast, Lučenec, SK
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedec, geograf, krajinný ekológ a environmentalista, Bratislava, SK
Daniela Juričić, MSc. (Ayur.), lekárka, Zagreb, HR
RNDr. Peter Karailiev, analytik, občiansky aktivista, Pliešovce, SK
Andrea Karkuszová, súkromná podnikateľka, Poprad, SK
Ing. Marta Klimeková, matka, bývala dlhoročná výskumná pracovníčka Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany, predsedkyňa Združenia pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, Považany, SK
MUDr. Jiří Knap, Rehabilitační ústav Hrabyně, primár neurologicko-rehabilitačného oddelenia, CZ
RNDr. Martin Knap, stredoškolský učiteľ, Martin, SK
MUDr. Jana Konečná, gastroenerológ, Žilina, SK
Mgr. Andrej Kožuch, projektový manažér, Martin, SK
Michelle Kožuchová Bajema, grafická dizajnérka, Martin, SK
Dr. Martin Kramár , PhD., klinický psychológ, Dubai, UAE 
Žofia Kučerová, mama, pracovníčka školského klubu detí, Martin, SK
MUDr. Andrea Kýšková, praktická lekárka, Martin, SK
Janica Lacová, ambasádorka nadácie Food Revolution Foundation Jamieho Olivera na Slovensku, zakladateľka projektu www.jemine.sk, Bratislava, SK
Alena Lámiová, Martin, SK
Ing. Ján Lunter, konateľ spoločnosti Alfa-Bio, Banská Bystrica, SK
MUDr. Zbyněk Luňáček, praktický lekár pre dospelých, Frýdlant nad Ostravicí, CZ
MUDr. Natália Marečková, urológ, Brno, CZ
Mgr. Richard Medal, biológ a chemik, ochranár, občiansky aktivista, Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín, SK
Ing. Klaudia Medalová, editorka portálu www.biospotrebitel.sk, Trenčín, SK
Alica Melicháčová, prekladateľka, Piešťany, SK
Štefan Michalko, výkonný riaditeľ, Slovenská únia Joga v dennom živote, Martin, SK
Danka Milanová, vedúca školskej jedálne, Martin, SK
PhDr. Lýdia Mlčochová, vedúca sestra na odd. gastroenerológie, Martinská fakultná nemocnica, Martin, SK
Martin Nikodým, televízny moderátor, cestovateľ, fotograf, Bratislava, SK
MUDr. Janka Nosková, detská lekárka, Ružomberok, SK
Jaromír Novota, o. z. Život a zdravie, koordinátor klubov zdravia, Zlaté Moravce, SK
MUDr. Gabriela Oravcová, lekárka, pneumologička, Martin, SK
MUDr. Ronald Pavlov, gastroenterológ, Košice, SK
Ing. Miroslava Piláriková, Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA, manažérka programu Zelená škola, Zvolen, SK
Peter Planieta, poradca zdravého životného štýlu a majiteľ Planeta Food - siete predajní zdravej výživy, spolumajiteľ reštaurácie Good Five, Bratislava, SK
Mgr. Eva Pokorná, učiteľka, koordinátorka programu Zelená škola na Základnej škole P. Škrabáka, Dolný Kubín, SK
RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., dietologička, Košice, SK
Doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., filologička, Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, SK
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D., dietologička, Praha, CZ
MUDr. Mária Schmidtová, praktická lekárka, Martin, SK
MUDr. Renáta Szépeová, PhD., detská gastroenterologička, Martin, SK
Ing. Roman Súlovec, PhD., manažér, IT konzultant, Žilina, SK
Ing. Eva Súlovcová, manažérka, Žilina, SK
MUDr. Juraj Svitač, CSc., urológ, Žilina, SK
MUDr. Dikta Svitačová, anesteziologička, Martin, SK
MUDr. Marek Šebo, kardiológ, Brno, CZ
Mgr. Milan Šišmiš, historik, redaktor, Martin, SK
Zorka Šišmišová, študentka, Martin, SK
MUDr. Ignác Škereň, lekár- internista na dôchodku, bývalý primár Oddelenia naturálnej medicíny v Lehniciach, Bratislava, SK
RNDr. Mária Škereňová, biochemička, Martin, SK
Jaroslav Škvařil, výživový poradca, člen pracovnej skupiny pre rozvoj školského stravovania Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky, Brno, CZ
MUDr. Eva Tóthová, otorinolaryngologička, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, CZ
Doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc., bývalý primár interného oddelenia Martinskej univerzitnej nemocnice, odborný garant všeobecného lekárstva v Žilinskom kraji, Martin, SK
MUDr. Danica Vladárová, neurologička, Martin, SK
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava, SK 
Centrum environmentálnych aktivít, o. z., Trenčín, SK
Sloboda zvierat, Bratislava, SK
Slovenská únia Joga v dennom živote, Bratislava, SK
a ďalší

Čestní priaznivci

Prof. Dr. Dr. h.c. Timi Ecimović, vedec, klimatológ, medzinárodný mierový aktivista (kancelár Svetového fóra filozofov, Univerzita v Aténach, Grécko, predseda vied o životnom prostredí na ANSTED University, predseda SEM Inštitútu pre klimatické zmeny, viackrát nominovaný na Nobelovu cenu  mieru), Korte, SI, www.institut-climatechange.si
Prof. John Scharffenberg, MD, MPH, vedec, odborník na výživu, vysokoškolský pedagóg, Loma Linda University, Loma Linda, CA, USA
Doc. MUDr. Peter Pribiš, DrPH, RD, dietológ, vedec, vysokoškolský pedagóg, Andrews University, Berrien Springs, Michigan, USA
Vasant Lad, M.A.Sc., ajurvédsky lekár, autor odborných publikácií, zakladateľ a riaditeľ Ajurvédskeho inštitútu (The Ayurvedic Institute), Albuquerque, NM, USA
Dr Jagdish Gandhi, zakladateľ a správca, Dr Bharti Gandhi, riaditeľka, a Shishir Srivastava, učiteľ City Montessori School, Lucknow, India (najväčšej školy na svete, v roku 2002 ocenenej Cenou UNESCO za výchovu k mieru), www.cmseducation.org
Aarti Batavia. M.S., R.D., C.L.T., terapeutka, odborníčka na potravinové intolerancie, Novi, MI and Ann Arbor, MI, USA, www.aartibatavia.com
William Harris, M.D., lekár, dietológ, Honolulu, HI, USA, www.vsh.org, 
Jack Norris, registrovaný dietológ, Davis, CA, USA, www.veganoutreach.org, www.veganhealth.org

Odkazy

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009, týkajúca sa školského stravovania: 
http://www.minedu.sk/data/att/653.pdf
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Program rozvoja školského stravovania v európskom regióne (Kodaň, 2006):
anglicky: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/152218/E89501.pdf
slovensky: http://www.alfabio.com/wp-content/uploads/2013/01/WHO-Food-and-nutrition-policy-for-schools-sloven%C4%8Dina1.pdf
Vyjadrenie IARC ku konzumácii červeného mäsa a mäsových výrobkov:
anglicky: https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
Stanovisko Americkej dietetickej asociácie a Kanadských dietológov – Vegetariánska strava:
2009 – 2013, anglicky: http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf
2003 – 2008, česky: http://blisty.cz/art/25066.html,   http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=94:odkaz-na-adu&catid=16&Itemid=85
O projekte Severná Karélia: 
http://www.bmj.sk/1997/09802-01.pdf

Kontakty

Administrátor, bežná komunikácia:
Mgr. Milan Šišmiš, sismismilan@gmail.com

Odborné otázky, týkajúce sa stravy, výživy:
MUDr. Igor Bukovský, PhD., www.akv.sk, akv@akv.sk
Doc. Ing. Kamil Cejpek, CSc., kamil.cejpek@gmail.com 
Daniela Juričić, MSc., www.ayurdharma.com, daniela@ayurdharma.com 
MUDr. Janka Nosková, jnoskova2@gmail.com 
Doc. MUDr. Peter Pribiš, DrPH, RD, peterpribis@gmail.com
RNDr. Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., www.dietologicka.eu, dietologicka@hotmail.com
Ing. Jaroslav Škvařil, www.csvv, Jaroslav.skvaril@gmail.com


___

A request to regulate legislative rules and develop programs to improve nutrition in Slovakia.

The Martin Initiative for Quality School Nutrition appreciates the existing activities of the Slovak government, parliament, ministries and other institutions in the field of citizens´ nutrition and addresses to these institutions (with respect to human, civil and other rights, current health state of both Slovak and world population, the state of the world´s environment, professionals´ opinion and voices calling for positive change in this area in Slovakia and in the world) to develop additional programs in Slovakia aimed at improving nutrition, life and health along with vegetarian diet programs in pre-school, school and other catering establishments.

...I am a mother of a two and a half year old daughter who starts going to kindergarten in September 2013. I read the menu for this week. Bread with pork crackling spread, Szeged goulash with dumplings, pork pate, French potatoes with sausage … You see, we are not vegetarians, but I really do not want our children to eat such things…
J. B., Brezno, 06.05.2013

...we had to endure a lot when children went to school so we know how difficult it is for vegetarian children. There was a time when Boris wanted to join his classmates for lunch, but he only ate side dishes there so after about three months he stopped going there as it was not enough for him. He has not eaten in a school canteen ever since.
A.K., Banská Bystrica, 11.04.2013

Mr.Martin B. is about 79. His wife died and as they did not have children …, well, simply now he lives in an old people´s home. We know the directress but we are not able to ensure vegetarian diet for Mr.B. Allegedly, the former directress had to leave for not adhering to food standards hence the new directress would not dare to violate them.
Ľ. O., Stará Turá, 12.03.2013


“Let us lead human to freedom”
John Amos Comenius


Foreword

We appreciate positive efforts and concrete actions recently taken by the Slovak Government and the competent authorities in order to bring quality into citizens´ nutrition. However, there are still some legislative standards in Slovakia´s school nutrition and other areas of foodservice operations that insufficiently respect the current knowledge, the state of the world´s environment, health state and needs of the Slovak population. 

These rules have been influenced by and based on the period in which they arose and according to these rules the only appropriate diet accepted for schools and some other catering establishments is so called mixed diet (main components of such diet are foods of animal origin, i.e. different kinds of meat and meat products including poultry and fish). These rules prevent citizens from a free choice of diet, i.e. children in pre-school and school facilities, people of working age and pensioners and probably other groups and individuals who are dependent on eating at these establishments and from different reasons (ethical, ecological, religious, health or other) their diets are different (without animal ingredients – vegan diet, lacto-vegetarian diet, etc.) and they wish to pursue such diets also in those facilities. 

Therefore, in this respect human and civil rights in Slovakia are being violated, a part of population is restricted, quality of their lives and health is reduced, which is, last but not least, harming the environment not only in this country, but indirectly in the world. As is known, part of foods of animal origin is imported to Slovakia. Their generally high consumption associated with excessive cattle and other animals raising not only contributes to ill-treatment of these animals and violation of their rights, but very significantly adds to destruction of nature and environment in the world. 

With the aim of bringing about positive changes in this area the Martin Initiative for the Quality School Nutrition was established in the city of Martin in January 2013. This free grouping of citizens of the SR and other countries addresses relevant Slovak authorities (Government of the SR, the National Council of the SR, Ministry of Education, Science, Research and Sports of the SR, Ministry of Health of the SR and other authorities) and asks them to amend the relevant legislation and then with subsequent measures contribute to solving the aforementioned issues. 

We also appeal to the representatives of Slovak political parties in all political spectra, both local and foreign experts and the public, to sign this document and thus support all those are or feel to be responsible for these issues and encourage them in their efforts for positive changes.


DECLARATION AND A REQUEST TO REGULATE LEGISLATIVE RULES AND DEVELOP PROGRAMS TO IMPROVE NUTRITION IN SLOVAKIA

We support international efforts to protect and improve life

Based on the latest scientific knowledge, own experience, publicly available information (proving continuous deterioration of living conditions and health of humans, animals, plants as well as the quality of food worldwide) we would like to express our support for the United Nations, the World Health Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO) and all governmental and non-governmental organizations, groups and individuals in Slovakia and abroad, who seek positive changes in these areas.

We appreciate those types of diet that are ethical, environment friendly and beneficial to health

Diet is an important part of our lives, therefore we appreciate all those who see that there is enough and good quality food for everybody. As humans we are part of human society and the wider environment, therefore we especially appreciate those diets that take into account the environmental, social and working conditions of those involved in the food production, are considerate to animals and the environment in general.

Research of the last decades show that, among other factors, it is especially the food of animal origin that cause many civilization diseases that in recent years manifest already in children of very early age both in the world and Slovak population. Experts therefore generally recommend minimizing the portion of these foods (especially the industrially processed meat products) in meals or to eliminate them from diet completely.  

In this context, we agree with the position of the World Health Organization (WHO) formulated in the Programme for Development of School Nutrition in the European Region (issued in 2006 in Copenhagen, item 4. Recommendations for healthy eating and active lifestyles for children), according to which:
“A nutritious diet should be based on a variety of foods originating mainly from plants, rather than animals.”
(On 26 October 2016 WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) reported: "After thoroughly reviewing the accumulated scientific literature, a Working Group of 22 experts from 10 countries ... classified the consumption of red meat as probably carcinogenic to humans... Processed meat was classified as carcinogenic to humans..."

We further agree with the statement that, based on systematic evaluation of results presented by international research teams and studies from different parts of world including Europe and Slovakia, was repeatedly published by leading professionals in the Position of the American Dietetic Association and Canadian Dietitians:
“Appropriately planned vegetarian diet is healthful, nutritionally adequate and beneficial in the prevention and treatment of various diseases.
Well planned vegan, lacto-vegeratian and lacto-ovo-vegetarian diets are appropriate for all stages of the life cycle.
Appropriately planned vegan, lacto-vegetarian and lacto-ovo-vegetarian diets provides nutritional requirements of infants, children and adolescents and results in normal development.
Vegetarian diets in childhood and adolescence can help ensure lifelong healthy eating habits and can bring some important benefits in nutrition.“

We recommend, demand and thank

In the interest of protection and improvement of life and health on the Earth, we call on the international and national authorities and organizations (in Slovakia – the Government, Parliament, Ministry of Education, Science, Research and Sports, Ministry of Health, Ministry of Agriculture and Rural Development and other institutions and their representatives) to take measures and develop programs so that:

  • all types of foods (in different countries) their sources, composition, quality and effects (on health and environment) were watched and examined more carefully; in Slovakia, to support basic research in this area;
  • the knowledge found were made available to all groups of population, even to small children sufficiently; in Slovakia, e.g., introduce nutrition education into schools based on both knowledge of modern medicine and traditional systems, such as Ayurveda and others;
  • the quality of food in general did not decline and producers (especially primary producers) and distributors who care about quality, were supported;
  • in facilities of pre-school, school, business and public catering as well as in facilities providing meals to sick people, pensioners and outlawed persons were, next to the conventional types of diet (meat, fish, egg containing types of diet), equally offered also other types of diet including vegetarian diet; in Slovakia, in this context, we request amendment of the Ministry of Education Regulation No. 330/2009 concerning nutrition in schools and pre-school facilities as well as other regulations concerning nutrition in general, where there will be interest provide for developing separate facilities, e.g. schools and kindergartens providing vegetarian diet;
  • those who care about their own health (by selecting appropriate diet and making other positive changes in their lifestyles), as well as those who, due to various reasons (e.g. due to low or inadequate income, living on the margin of the society, etc.) do not or are not able to care sufficiently, were motivated and encouraged to it in an appropriate way; in Slovakia funds should be regularly assigned from the state budget to support programs aimed at positive changes in people´s eating habits, e.g. these could be taken from health insurance system ( Finland´s “North Karelia” program can serve as an inspiration) and to improve diet and nourishment of those in need.

We would like to thank to all who care about their own health, the health and lives of others, the environment of Slovakia and the world, today and with respect to future generations. We would like to thank to all those who will take action in this regard - in Slovakia and other countries - for the sake of freedom and fulfillment of rights of people in the world.

22 April 2013

Friends of the Martin Initiative for Quality School Nutrition

Fredy Ayisi, choreographer, Bratislava, SK
Mgr. Ján Bakša, PhD., scientist, mathematician, university teacher, Zvolen, SK
RNDr. Marta Bakšová, PhD., university teacher, mathematician, Zvolen, SK
MUDr. Roman Bednár, rehabilitation physician, Banská Bystrica, SK
Janka Bizoňová, mother, Brezno, SK
Ing. Eva Bohdanová, biochemist, Kláštor pod Znievom, SK
MVDr. Alojz Bomba, DrSc., Head of the Institute of Experimental Medicine, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice, SK
MUDr. Igor Bukovský, PhD., physician, popularize of healthy nutrition and health, former president the European Vegetarian Union, Bratislava, SK
Assoc. Prof. Ing. Kamil Cejpek, CSc., scientist, food chemist, university teacher, Banská Bystrica, SK
MUDr. Vít Čajka, general practitioner, Malín, CZ
MUDr. Zuzana Čajková P.G.Hom., physician, neurologist, homeopath, Olomouc, CZ
Bc. Silvia Čaňová, Sloboda zvierat (Freedom for Animals), Bratislava, SK
Assoc. Prof.  MUDr. Juraj Čelko, PhD., physician, university teacher, writer, Trenčín, SK
Selma de Donnová, Sloboda zvierat (Freedom for Animals), Bratislava, SK
RNDr. Allan Dudinský, pharmacist, Levoča, Sk
Mgr. Jana Dudinská, head of medical devices and complementary food dispensary, Levoča, SK
Mgr. Janka Dudinská, psychologist, psychotherapist, Levoča, SK
MUDr. Martin Froľo, general practitioner, Martin, SK
Beáta Gildeinová, mother, Poprad, SK
Ing. Robert Gramata, IT analyst, Malá Poľana, SK
RNDr. Mária Gramatová, chemist, former research fellow at the University of Veterinary Medicine and a professional staff at the Slovak Academy of Science in Košice, Malá Poľana, SK
Juraj Hipš, director, Centre for Environmental and Ethical Education Živica, Bratislava, SK
MUDr. Marta Horáková, PhD., physician – gastroenterologist, primary of the department, Martin, SK
Radovan Hovorka, member of the Board of Directors, Slovak Union Yoga in Daily Life, Bratislava, SK
MUDr. Marta Hricová, physician for children and teenagers, Lučenec, SK
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., MP, scientist, geographer, landscape ecologist and environmentalist, Bratislava, SK
Daniela Juričić, MSc. (Ayur.), physician, Zagreb, HR
RNDr. Peter Karailiev, analyst, civic activist, Pliešovce, SK
Andrea Karkuszová, self-employed, Poprad, SK
Ing. Marta Klimeková, mother, former long-term researcher at the Research Centre of Plants Production in Piešťany, president of the Slovak Association for Sustainable Agriculture “SASA”, Považany, SK
MUDr. Jiří Knap, Rehabilitation Institute Hrabyně, Head of Neurological Rehabilitation Department, CZ
RNDr. Martin Knap, high school teacher, Martin, SK
MUDr. Jana Konečná, gastroenterologist, Žilina, SK
Mgr. Andrej Kožuch, project manager, Martin, SK
Michelle Kožuchová Bajema, graphic designer, Martin, SK
Dr. Martin Kramár, PhD., clinical psychologist, Dubai, UAE
Žofia Kučerová, mother, school children´s club employee, Martin, SK
MUDr. Andrea Kýšková, physician, Martin, SK
Janica Lacová, Food Revolution Jamie Oliver Foundation, ambassador in Slovakia, founder of the project www.jemine.sk, Bratislava, SK
Alena Lámiová, Martin, SK
Ing. Jan Lunter, co. Alfa-Bio, first executive, Banská Bystrica, SK
MUDr. Zbyněk Luňáček, general practitioner for adults, Frýdlant nad Ostravicí, CZ
MUDr. Natália Marečková, urologist, Brno, CZ
Mgr. Richard Medal, biologist and chemist, conservationist, civic activist, Centre for Environmental Activities, Trenčín, SK
Ing. Klaudia Medalová, www.biospotrebitel.sk portal editor, Trenčín, SK
Alica Melicháčová, translator, Piešťany, SK
Danka Milanová, head of school canteen, Martin, SK
Štefan Michalko, executive director, Slovak Union Yoga in Daily Life, Martin, SK
PhDr. Lýdia Mlčochová, head nurse, Martin faculty hospital, Martin, SK
Martin Nikodým, TV presenter, traveler, photographer, Bratislava, SK
MUDr. Janka Nosková, pediatrician, Ružomberok, SK
Jaromír Novota, civic association Life and Health, health clubs coordinator, Zlaté Moravce, SK
MUDr. Gabriela Oravcová, physician, pulmonologist, Martin, SK
MUDr. Ronald Pavlov, gastroenterologist, Košice, SK
Ing. Miroslava Piláriková, Centre for Environmental and Ethical Education Živica, manager for the Green School Program, Zvolen, SK
Peter Planieta, healthy lifestyle consultant and owner Planet Food - health food stores network, co-owner of restaurant Good Five, Bratislava, SK
Mgr. Eva Pokorná, teacher, Green School program coordinator at the Elementary School of P. Škrabák, Dolný Kubín, SK
RNDr.  Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., dietitian, Košice, SK
Assoc. Prof.  PhDr. Marianna Sedláková, PhD., philologist, Faculty of Philosophy, Pavol Jozef   Šafárik University, Košice, SK
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D, dietitian, Prague, CZ
MUDr. Mária Schmidtová, general practitioner, Martin, SK
MUDr. Renáta Szépeová, PhD., pediatric gastroenterologist, Martin, SK
Ing. Roman Súlovec, PhD., manager, IT consultant, Žilina, SK
Ing. Eva Súlovcová, manager, Žilina, SK
MUDr. Juraj Svitač, CSc., urologist, Žilina, SK
MUDr. Dikta Svitačová, anesthesiologist, Martin, SK
MUDr. Marek Šebo, cardiologist, Brno, CZ
Mgr. Milan Šišmiš, historian, editor, Martin, SK
Zorka Šišmišová, student, Martin, SK
MUDr. Ignác Škereň, retired physician – internist, former chief of Natural Medicine Department in Lehnice, Bratislava, SK
RNDr. Mária Škereňová, biochemist, Martin, SK
Jaroslav Škvařil, nutritional consultant, member of Task Force for Development of School nutrition at the Czech Republic Ministry of Education, Youth and Sports, Brno, CZ
MUDr. Eva Tóthová, otorhinolaryngologist, St. Anne´s University Hospital, Brno, CZ
Assoc. Prof.  MUDr. Ľubomír Vladár, CSc., former chief of internal department at Martin University Hospital, general medicine guarantor in Žilina district, Martin, SK
MUDr. Danica Vladárová, neurologist, Martin, SK
Centre for Environmental and Ethical Education Živica, Bratislava, SK
Centre for Environmental Activities, civic association, Trenčín, SK
Sloboda zvierat (Freedom for Animals), member of the Eurogroup for Animals and the European Network for Farm Animal Protection (ENFAP), Bratislava, SK
Slovak Union Yoga in Daily Life, Bratislava, SK
and others

Honorary supporters

Prof. Dr. Dr. h.c. Timi Ecimović, scientist, climatologist, international peace activist (Chancellor of the World Philosophical Forum, University of  Athens, Greece, Chairman of Environmental Sciences at ANSTED University, Chairman of SEM Institute for Climatic Changes, several times nominated for the Nobel Peace Prize), Korte, SI, www.institut-climatechange.si
Prof. John Scharffenberg, MD, MPH, scientist, dietitian, university teacher, Loma Linda University, Loma Linda, CA, USA
Assoc. Prof. MUDr. Peter Pribiš, DrPH, RD, dietitian, scientist, university teacher, Andrews University, Berrien Springs, MI, USA
Vasant Lad, M.A.Sc., Ayurvedic physician, author of professional publications, founder and director of the Ayurvedic Institute, Albuquerque, NM, USA
Dr Jagdish Gandhi, founder and administrator, Dr Bharti Gandhi, directress, and Shishir Srivastava, teacher at the City Montessori School, Lucknow, India (the largest school in the world, in 2002 it was awarded the UNESCO Prize for Peace Education), www.cmseducation.org
Aarti Batavia. M.S., R.D., C.L.T., therapist, food intolerance expert, Novi, MI and Ann Arbor, MI, USA, www.aartibatavia.com
William Harris, M.D., physician dietitian, Honolulu, HI, USA, www.vsh.org,
Jack Norris, registered dietitian, Davis, CA, USA, www.veganoutreach.org, www.veganhealth.org

References

Regulation of Ministry of Education of the Slovak Republic No. 330/2009 regarding school nutrition:
in Slovak: http://www.minedu.sk/data/att/653.pdf
World Health Organization (WHO), Programme for Development of School Nutrition in the European Region (Copenhagen, 2006):
in English: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/152218/E89501.pdf
in Slovak: http://www.alfabio.com/wp-content/uploads/2013/01/WHO-Food-and-nutrition-policy-for-schools-sloven%C4%8Dina1.pdf
IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed meat:
in English: https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
Position of the American Dietetic Association and Canadian Dietitians - Vegetarian Food: 
2009 – 2013: 
in English: http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf
2003 – 2008: 
in Czech: http://blisty.cz/art/25066.html, http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=94:odkaz-na-adu&catid=16&Itemid=85
On the North Karelia Project: 
in Slovak: http://www.bmj.sk/1997/09802-01.pdf

Contacts

Coordinator, general communication:
Mgr. Milan Šišmiš, sismismilan@gmail.com 

Professional issues related to diet, nutrition:
MUDr. Igor Bukovský, PhD., www.akv.sk, akv@akv.sk
Assoc. Prof. Ing. Kamil Cejpek, CSc., kamil.cejpek@gmail.com
Daniela Juričić, MSc., www.ayurdharma.com, daniela@ayurdharma.com
MUDr. Janka Nosková, jnoskova2@gmail.com
Assoc. Prof.  MUDr. Peter Pribiš, DrPH, RD, peterpribis@gmail.com
RNDr.  Mgr. Gabriela Sabolová, PhD., www.dietologicka.eu, dietologicka@hotmail.com
Ing. Jaroslav Škvařil, www.csvv, Jaroslav.skvaril@gmail.com

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
25.5.2018 10:54 | Diana Stanislavová

Suhlasim a podporujem iniciativu.sucasna strava v zariadeniach je priam nechutna sama by som bola radsej hladna ako to jest.uz vcera bolo neskoro.predpisy okamzite zrusit.ludia by mali mat slobodnu volbu co budu jest a davat svojim detom.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
9.2.2016 21:08 | Zuzana

Podporujem túto iniciatívu, pretože je načase zmeniť stravu v školských jedálňach.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
5.2.2016 16:11 | Simona Mataninova

velmi dobry projekt, dufam ze sa to skutocne zmeni.... uz prosim ziadne caje a vody so sirupom, hlbokomrazene sulance s makom, kdejake kupene natierky a ine divne kombinacie... kazda skolka by mohla mat zdravu kucharsku knihu..
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
5.11.2015 21:25 | RNDr.viera hermanova

Pán Olivier,známy popularizátor zdravej stravy má veľa zdravých,rýchlych receptov vhodných pre nás dospelých ,aj deti. Podobne pán Dr. Bukovský v jeho knihách! Znížila by sa aj obezita detí.Taká strava v nemocniciach by pacientov rýchlejšie revitalizovala.Je smutné, že vpodstate musíme bojovať za zdravú stravu našich starých mám,keď sme mäso jedli iba raz do týždňa, zato fazuľa,hrach,mak,sudová kapusta a pod. boli bežne na jedálnom lístku.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
5.11.2015 15:01 | Jozef Dobrý, Ing.

Je už všetko povedané, niet čo dodať, iba urobiť praktické kroky na zmenu nezmyselných zákonov, nariadení a všakovakých predpisov, ktoré bránia nám všetkým, aby sme si určili akým spôsobom sa chceme zbaviť starých návykov v stravovaní, ktoré je v živote človeka prioritou. Čo jem, to som. Od stravy a zdravého životného štýlu závisí zdravie naše, našich detí čo úzko súvisí s celkovým ovzduším v školách, na verejnosti a vôbec v celej našej spoločnosti...
Vrelo doporučujem a podporujem!
Jozef, Vrútky
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
28.9.2015 21:49 | Lada

By som to poopravila si tak, že: ľudia majú toľko problémov so zdravím práve preto, lebo si nechcú dať poradiť vo veciach výživy. Či to malo byť ináč?
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
27.8.2015 11:44 | Ivo Benda

NIKDO NEMA PRAVO LIDEM DIKTOVAT, CO MAJI JIST, ZVLAST KDYZ LIDE MAJI TOLIK PROBLEMU SE ZDRAVIM. TO PLATI I O DETECH. co-jist.cz
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
23.8.2015 13:21 | Ivan Bračok

Ďakujem všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí toto rozbehli a podporujú. Rád by som sa pripojil
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
7.10.2014 08:44 | Mgr. Katarína Bellová

Keďže sa strave venujem už dlho, viem, čo dokáže urobiť v tele - či pozitívne, či negatívne - a hoci aj nie som vegetariánka, maximálne podporujem takéto iniciatívy. Stav povedomia o výžive je napriek informačnému boomu žalostný, v jedálňach a reštauráciách sa varí poväčšine totálna nekvalita z lacných dovezených potravín, normy sú z čias tvrdého socializmu, zdravé a kvalitné potraviny sú o dosť drahšie, ako tie menej kvalitné, nezdravé, jedlo je všade prihrievané v mikrovlnných rúrach, ľudia miesto vody z vodovodu kupujú a pijú nekvalitné sladené nápoje v plastoch, deti uprednostňujú vyprážané jedlá, sladkosti, malinovky pred ovocím, zeleninou, orechmi a čistou vodou, či nesladenými čajmi, ľudia sa prestali "hýbať", príjem často mnohonásobne prevyšuje výdaj, v rodinách sa prestáva variť domáce jedlo, rastie spotreba polotovarov, v školách chýba predmet o výžive a zdravom životnom štýle, naši budúci lekári sa vo svojom štúdiu takmer vôbec nevenujú najnovším poznatkom z výživy a jej vplyvom na ľudský organizmus a možnostiam liečby stravou, lekári samotní miesto úpravy stravy pacienta radšej predpíšu lieky...je toho neskutočne mnoho a už je čas s tým niečo robiť (ak už nie je aj trochu neskoro...). Pozrime sa na množstvo obéznych ľudí (a už detí...) okolo seba a na stále plné čakárne u lekárov. Je to alarmujúce.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
28.9.2014 16:25 | Peter Bielik

Rozšírený jedálniček, teda výber min. z dvoch jedál, je v západnej Európe bežnou praxou. Aj v slovenskej populácii je asi 4% vegetariánov (myslím bezmäsito sa stravujúcich). Je zarážajúce, že ani na slov. vysokých školách študenti nemajú ponúkanú vegetariánsku možnosť (veľakrát musia voliť buď sladkú alternatívu, aby sa vyhli mäsu (napr. obrovský makovník), alebo volia nejaký diétny chod (volám to budhistické dvojfarebné jedlo, napr. zemiak. kaša s fazuľou), alebo volia tzv. ovocný balíček (v igelitke rôzne druhy ovocia, asi nakúpené najlacnejšie, lebo mnohé je nezrelé). Tieto tri stravovacie možnosti sú výraznejšie lacnejšie a tak prispievajú na stravu mäsožravcom. Zdá sa, že Slovensko je ešte morálne nezrelé na vegetariánsku možnosť stravovania, tú, ktorá je napr. v Nemecku samozrejmosťou. Mäso a živočíšne produkty boli glorifikované v minulom režime, bolo znakom „prosperity“, a po revolúcii sa zrazu zistilo, že Slováci prijímali trojnásobok živočíšnych bielkových ako je odporúčané množstvo súčasnou vedou. Takže vznikol zvyk, ktorý je načase zmeniť, zmierniť, upraviť. Preto umožnenie bezmäsitej stravy by bolo skutočne žiaduce. A výsostne etické, avšak to je iná kapitola/argument.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
11.9.2014 15:52 | danka Jellinková

Dobrý deň, veľmi sa teším že som mohla podporiť Vašu iniciatívu za zdravé stravovanie. Myslím, že dnes už neobstojí argument slovenská kuchyňa, alebo diéta....... stravovanie treba zmeniť na celý život, aby sme sa vyhli chorobám, lekárom a hlavne psychiatrom......
Roky som robila prednášky o zdravom stravovaní pre kultúrne centrá a školy, dnes pracujem ako tajomníčka pre čínsku medicínu na Slovensku a pre študentov Akupunktúry, máme jeden z povinných seminárov 4 dňový seminár Dieteiky, čo hovorí za všetko.

Nevedela som o Vás teším sa že podporujete na tomto rozkradnutom a chaotickom Slovensku správne smerovanie ľudí :-) ďakujem, priateľsky pozdravujem, Jellinková.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
8.9.2014 09:17 | Dana Dzúriková

Podporujem túto iniciatívu.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
8.9.2014 09:17 | Dana Dzúriková

Podporujem túto iniciatívu.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
21.3.2014 11:31 | Ľubica Micháliková

Stotožňujem sa .
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
12.3.2014 08:12 | Daniel

Možno by väčšine detí postačilo keby im rodičia nekúpili najnovšiu PC/PS hru a inšpirovali ich k zdravému pohybu. Mám 30 rokov a v škole sme jedli myslím to isté, no toľko tlstých detí medzi nami určite nebolo. Tiež by ste si mohli ľudia začať čítať čo obsahujú obľúbené pochúťky Vás a Vašich detí, ktoré sebe a im doma určite neodopriete.
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
16.11.2013 20:28 | Lada

?
Sebe lepšie, dieťaťu horšie?
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
15.11.2013 15:11 | Denisa Veselska

Podporujem tuto iniciativu. Mam 3,5-rocne dieta v sukromnej skolke, ktora ma celkom pestry jedalnicek, aj ked je tam par veci, ktore by som najradsej vylucila. Nevychovavam ju vegetariansky aj ked sama som, pretoze jej chcem dat na vyber - nech sama rozhodne ked bude starsia, ci chce jest maso alebo nie. Odopieranim masa od mala by som jej podsuvala, ze jest maso je pre bezneho cloveka zle. Dolezity je vyber zdrojov potravy (kvalitne, domace). Som vsak zvedava, ako to bude, ked pojde na zakladnu.
Denisa Veselska, autorka stranok o jogovej terapii www.jogaprezdravie.sk
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
16.10.2013 15:03 | Ivka Š.

Plne sa stotožňujem s touto požiadavkou a verím, že sa podarí presadiť túto veľmi potrebnú zmenu. Ako matka malého dieťaťa som sa najprv stretla s prekvapením vedúcej jedálne MŠ keď som žiadala nesladiť pre syna nápoje, neskôr s prekvapením vedúcej krajskej školskej správy - vraj som prvá matka, čo požaduje zmeniť normy k zdravej strave, zatiaľ sa stretli len s ohlasmi na zavedenie hranoliek, vyprážaných jedál a hamburgerov. Súčasná MŠ ktorú môj syn navštevuje nie je ochotná vyhovieť ani základnej prosbe aby synovi nepodávali mlieko a mliečne výrobky počas 1-2 týždňov lebo bol dosť zahlienený, vraj potrebujú potvrdenie od alergológa. A zdravá strava? Ani reči!

Deti majú po skrinkách sladkosti od rodičov, napriek tomu, že je to školským poriadkom zakázané. V prvom rade je potrebné zmeniť rodičov, deti len kopírujú ich obraz.

Obdivujem rodičov jednej popradskej škôlky, ktorí presadili zdravé stravovanie pre svoje ratolesti. V našej škôlke pijeme "zdravé" mlieko ....

Iva
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
15.9.2013 16:50 | Nataša

Plne odporujem túto iniciatívu, zvlášť preto, že je v našich rukách chrániť zdravie detí, keď sa na to patričné orgány nedokážu, resp. nechcú odhodlať, lebo fungujú v systéme, na ktorý je jednoduchšie sa vyhovoriť ako sa ho snažiť vlastným úsilím (prípadne konaním) zmeniť. Odkedy sú moje dieti v škôlke, pozerám sa na stravovanie ešte prísnejšie, pretože jedálny lístok je v podstate presne taký stereotyp, ako písala Lada (pričom môžem len hádať, z akých zdrojov pochádza...až na to, že to zaklincujú sladenou limonádou, prípadne vodou so sirupom, pričom by ma zaujímalo, aký chemický koktejl našim deťom takto miešajú. Keď sa potom dožadujem, aby deti nechali čistiť si zúbky, tak ma odbijú s odpoveďou, že si zničia zubnú sklovinu, čo je určite pravda, ale nebyť tých umelých vôd, žiadne pokazené zuby by neboli...a odoberať ovocie do jedálne od lokálnych pestovateľov?nie sú peniaze...radšej kúpia ovocie v obchode, ktoré má od chuti skutočne ďaleko(nehovoriac o všetkom, čo do nich napchali, aby rýchlo dozreli a zvládli cestu do obchodu.
Tiež nechcem, aby moje deti jedli mäso každý deň, a keď je aspoň jeden deň bez mäsa, musia aj tam napchať aspoň vývar alebo nátierku zo šunkovej peny, ktorá je podľa môjho názoru pre malé deti absolútne nezdravá. Ten, kto vydáva dokola také nezmyselné vyhlášky, evidentne (a arogantne) ignoruje fakt, že každý človek či dieťa je iné a preto aj inklinuje k iným chutiam či návykom, a tým, že sa mu nedáva možnosť slobodného výberu, ho môže len uistiť v tom, že nežije v slobodnom štáte, za ktorý sa naša republika tak hrdo vyhlasuje vládnou elitou...A tento komunistický (vydri)duch chce rozhodovať ešte aj o tom, čo a ako budeme jesť, ale nebude niesť za to žiadne následky, pretože o to už nemá záujem.
Preto držím palce všetkým tým, od ktorých vyšla táto iniciatíva, aby to dotiahli do úspešného konca a nám ostatným ešte veľa trpezlivosti...
Ad: Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu / Position of Slovak/foreign experts and public on diet and nutrition
22.8.2013 14:43 | katarina rakociova

chcem aby bolo konecne doriesene aj stravovanie dochodcov resp. osob ktore su mladsie ale tazko zdravotne postihnute.tymto ludom treba vzdat uctu, nielen ich "pouzivat" ako pokusnych kralikov pri liecbe novymi nevyskusanymi liekmi.kazda obec ma bud matersku alebo zakladnu skolu kde su vyvarovne, v pripade ze existuje obec ze tomu tak nie je, tak je tam urcite hostinec-kde varia.podla poctu zaujemcov o obedy - vytvorit dalsie miesto kucharky a pomocnej sily a tym dojde aj k znizeniu nezamestnanosti.VED SA UZ PROSIM zobudte. kat.rakociova tazko zdravotne postihnuta.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (53)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt