spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka

V Bratislave, dňa 26.3.2013


Slovenská výtvarná a kultúrna obec týmto dôrazne protestuje voči odvolaniu Mgr. Richarda Gregora z funkcie vedúceho Centra vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto a súčasne jeho výpovedi z postu kurátora Galérie Cypriána Majerníka (GCM) v Bratislave, ktorú na základe rozhodnutia Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (MČ) obdržal dňa 21.3.2013. Tento krok zo strany vedenia MČ považujeme za neuvážený, ohrozujúci činnosť a samotnú existenciu GCM. Vnímame ho ako výrazne negatívny signál postupného decimovania kvalitne fungujúcej galerijnej inštitúcie, o ktorej vznik, etablovanie a úspešný rozvoj sa zaslúžil práve historik a teoretik umenia Richard Gregor.


Richard Gregor patrí medzi renomovaných predstaviteľov slovenskej kunsthistórie, čo dokladá nielen množstvo jeho odborných výstupov, vrátane zahraničných fór a konferencií, realizovaných kolektívnych i autorských výstav, ale aj viacero iniciatív zásadných projektov na podporu, prezentáciu a reflexiu (najmä) súčasného slovenského umenia. Jeho zásluhou bola v roku 2008 obnovená GCM ako preddavková organizácia resp. projekt pod správou zriaďovateľa MČ so sídlom v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave. Popri aktívnej a úspešnej galerijnej, kurátorskej a manažérskej činnosti Richard Gregor inicioval a v roku 2009 založil galerijné periodikum Jazdec – časopis zameraný na kritickú reflexiu aktuálneho výtvarného diania, ako aj interaktívny webový portál Art Dispečing ako koncentrovaný priestor výtvarnej kritiky a informácií zo sveta výtvarného diania nielen na Slovensku.

V histórii obnovenej značky GCM opäť z iniciatívy a pod vedením Richarda Gregora bolo najvýznamnejším počinom zostavenie iniciačnej zbierky umeleckých diel z darov renomovaných slovenských výtvarníkov. Následne bola GCM prijatá za člena Rady galérií Slovenska a v roku 2012 vďaka grantu MK SR realizovala prvé akvizície. Zbierka má dnes hodnotu viac ako 50.000 €. Aj z tohto spoločensky závažného a prínosného dôvodu (tvorba kultúrneho dedičstva) vnímame výpoveď Richardovi Gregorovi ako nekorektnú a neprijateľnú. Je mimoriadne negatívnym signálom postoja MČ nielen voči okruhu autorov – donátorov, ktorí v dobrej viere v pretrvanie galérie dielami prispeli, ale voči celej výtvarnej obci. Na základe uvedeného dôrazne protestujeme proti takejto výpovedi oficiálne podanej z dôvodu „zníženia stavu zamestnancov“. Výsledky kontroly hospodárenia za rok 2011, ktorými vedenie MČ výpoveď v médiách dodatočne zdôvodňuje, považujeme za nedostatočné. Jej zistenia predstavujú vo vzťahu k uvedenému prínosu Richarda Gregora len bežné, administratívne odstrániteľné pochybenia.

Ako aktívni predstavitelia výtvarnej a kultúrnej obce považujeme za veľmi nešťastné, že výpoveď bola podaná uprostred rozbehnutého dramaturgického plánu galérie, deň pred vernisážou novej kolektívnej výstavy (Hranice tela), deň pred vydaním nového čísla časopisu Jazdec a rovnako nového katalógu – Ročenky GCM 2012. Deje sa tak tiež uprostred schvaľovacieho procesu početných žiadostí o granty na MK SR, ktoré GCM podala na svoje projekty menom svojho zriaďovateľa – MČ. Grantové a sponzorské finančné zdroje dlhodobo pokrývajú veľkú časť nákladov na realizáciu výstavných, akvizičných a edičných projektov galérie. Richard Gregor je autorsky i organizačne podpísaný pod väčšinou z nich.

Práve vďaka uvedeným projektom, približne 50-tke kvalitných výstav, ktoré boli doteraz v GCM prezentované, odborným katalógom a publikáciám, ako aj celkovému profesionálnemu vedeniu sa GCM rýchlo zaradila medzi 3 najvýznamnejšie inštitúcie tohto typu v Bratislave. Jej činnosť má pozitívny ohlas u odbornej i laickej verejnosti, je pravidelne recenzovaná a reflektovaná v relevantných médiách. GCM sa po piatich rokoch od svojho etablovania stala odborne i spoločensky neoddeliteľnou a prestížnou súčasťou kultúrnej štruktúry Bratislavy. Po Slovenskej národnej galérii je druhou najstaršou verejnou galériou v meste (od roku 1957). Zároveň je prvým priestorom špecializovaným aj na mladú výtvarnú tvorbu na Slovensku. Výtvarná a kultúrna obec Slovenska a špeciálne hlavného mesta Bratislavy má eminentný záujem na jej zachovaní a ďalšom rozvíjaní minimálne na rovnakej kvalitatívnej úrovni.

V roku 2011 stál Richard Gregor aj pri vzniku medzinárodne zameranej Galérie Faica na Františkánskom námestí v Bratislave, ktorej fungovanie bolo zrušené z iniciatívy poslancov MZ MČ Bratislava-Staré Mesto, pričom doposiaľ nebolo nahradené žiadnou adekvátne kultúrnou činnosťou.

Vyzývame týmto vedenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako zriaďovateľa GCM, aby prehodnotilo svoj postoj a aby tak dodržalo svoj volebný program resp. vyhlásenie z roku 2010, v ktorom sa hovorí: „Existujúce kultúrne zariadenia v správe mestskej časti zachováme, budeme sa snažiť nielen o ich fyzickú údržbu a zveľadenie, ale aj o ich zmysluplnú a koordinovanú náplň...“ GCM je z pohľadu vyššie uvedených argumentov jedinečná a nenahraditeľná inými aktivitami. Je potrebné ju naďalej, aj v čase deklarovanej krízy, podporiť a zachovať jej hlavné činnosti.


Signatári:

Zuzana Bartošová, Ph.D.
Historička a kritička výtvarného umenia, kurátorka výstav a zbierok, Bratislava
Členka Galerijnej rady GCM (v rokoch 2008 – 2012)

Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Rektor Vysokej školy výtvarných umení, Bratislava

Alexandra Kusá, PhD.
Generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie, Bratislava

PhDr. Ivan Jančár
Riaditeľ Galérie mesta Bratislavy, Bratislava

Prof. akad. soch. Juraj Bartusz
Výtvarník a pedagóg, Košice

Prof. Jozef Jankovič
Výtvarník a pedagóg, Bratislava

Prof. Rudolf Sikora
Výtvarník a pedagóg, Bratislava

Doc. akad. soch. Marián Mudroch
Výtvarník, Bratislava

Mgr. Jana Geržová
Šéfredaktorka časopisu Profil – Contemporary Art Magazine

Mgr. Juraj Čarný
Prezident Slovenskej sekcie AICA – Medzinárodná asociácia kritikov umenia
Viceprezident AICA International
Šéfredaktor časopisu Flash Art CZ/SK

Mgr. Ľuba Belohradská
Historička a teoretička výtvarného umenia, nezávislá kurátorka, Bratislava

PhDr. Alena Vrbanová, PhD.
Historička a teoretička výtvarného umenia, kurátorka výstav
FVU Akadémie umení a PF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dušan Buran
Historik umenia, Bratislava

Katarína Müllerová, M.A.
Riaditeľka Galérie Nedbalka, Bratislava

Pavol Kráľ, akad. mal.
Predseda Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava
Člen Galerijnej rady GCM (od roku 2013)

Mgr. Magdaléna Klobučníková
Predsedníčka Rady galérií Slovenska
Riaditeľka Galérie umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky

Mgr. Mira Sikorová-Putišová
Kurátorka Považskej galérie umenia, Žilina

Mag. phil. Omar Mirza
Predseda Združenia teoretikov súčasného výtvarného umenia, Bratislava
Kurátor Nitrianskej galérie, Nitra

Mgr. Nina Vrbanová
Estetička, kritička výtvarného umenia, kurátorka výstav, Bratislava
Doktorandka Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF, Nitra

Mgr. Zoja Droppová
Historička umenia, Bratislava
Zodpovedná redaktorka časopisu Projekt – Slovenská architektonická revue

Marek Adamov
Riaditeľ kultúrnej inštitúcie Stanica Žilina – Záriečie

Michal Hvorecký
Spisovateľ, Bratislava

Mgr. art. Martin Knut
Predseda správnej rady Ligy za duševné zdraviePOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
17.4.2013 20:46 | Mamina

No, vystavovať v galérii špinu z pupku a ešte to vydávať za umenie - galériu zrušiť a peniaze použiť pre deti alebo dôchodcov.
Ale ako je to v Starom Meste moderné, finančné prostriedky sa aj tak použijú pre adoptovaných psíkov :)
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
28.3.2013 19:49 | Pavol Kráľ

Ad „kunsthistorik X“
Odpoviem vám napriek tomu, že:
- svoje názory formulujete síce veľmi odvážne, ale zjavne vám už nezostalo dosť odvahy na to, aby ste sa pod ne aj podpísali,
- z bezpečia svojej anonymity hádžete na jednu kopu finančnú nezávislosť UBS, prezidenta Masaryka, palec Ing. arch. Brtka i zdvihnutý prostredník (čo tak pridať ešte palec, ukazovák a malíček, aby ste to mali komplet?), svoju odbornosť či erudovanosť naznačujete pseudonymom „kunsthistorik“, ale obávam sa, že máte problém nielen s elementárnou kultúrnosťou, ale i s orientáciou v problematike...
1/ Začnem s odstavcom o finančnej nezávislosti: je záhadné, k čomu a na základe čoho sa vlastne vyjadrujete, skúsme si to teda aspoň trochu utriediť.
a/ Máte problém s jednotlivými pojmami: predpokladám, že ste chceli zareagovať na SVÚ, o ktorej som písal ja, splietate však dokopy UBS (Umelecká beseda slovenská, občianske združenie) s FVU (predpokladám, že FVU ste mali na mysli pod výrazom “organizácie združené pod palcom Ing.arch. Brtka“ ??) – každá z týchto troch je samostatná, nezávislá organizácia, nie sú vo vzťahu vzájomnej nadriadenosti či podriadenosti.
b/ Zjavne ste odborníkom na „finančnú nezávislosť“. Proste ste sa rozhodli, že SVÚ finančne nezávislá nie je a neznalosť faktov vám vôbec neprekáža:
- SVÚ nedostáva už cca 20 rokov od štátu či z iných verejných zdrojov žiadny príspevok na platy zamestnancov, na prevádzku, kúrenie, energie, poistenie, technické vybavenie atď – je nezávislým občianskym združením,
- len úplne výnimočne dostane príspevok na nevyhnutnú údržbu skoro 100 ročnej budovy, národnej kultúrnej pamiatky, či odstraňovanie havárii a prakticky priebežne prebiehajúce rekonštrukcie (naposledy dostala príspevok pred 7 rokmi),
- príspevky z grantového systému MK na zopár z množstva projektov, ktoré každý rok SVÚ realizuje, pokrývajú cca len 5 % z celkových nákladov a zvládame to neraz len vďaka obetavosti a nadšeniu; veľká časť našich aktivít pritom výrazne prekračuje rámec bežnej spolkovej činnosti, i v medzinárodnom meradle si SVÚ svojimi aktivitami získala rešpekt, spolupracuje s 5 medzinárodnými organizáciami umelcov, vedúce postavenie má v IAA Europe.
Takže existencia SVÚ závisí predovšetkým na nás samotných a našu finančnú nezávislosť podčiarkuje i nezávislosť po stránke organizačnej či personálnej, pretože SVÚ nie je nikomu podriadená.
2/Citujem z vášho vyjadrenia: „akosi prehliadate, že zriaďovateľom GCM je obec/mestská časť, ale citujete programové vyhlásenie vlády, pričom navzájom nemajú nič spoločné v zmysle záväznosti vzťahov“. Nuž, nič neprehliadam, ale vám zrejme uniká zmysel napísaného textu. Už slovo „galérií“ (v množnom čísle!) v prvom riadku odseku, v ktorom som spomenul programové vyhlásenie vlády, slovo „Poľsko“, opakovane výrazy ako „Slovensko“, „priemer EU“ a „HDP“ vám mohli naznačiť, že nepíšem o JEDNEJ konkrétnej galérii, že nepíšem o mestskej časti (a už vôbec nie „v zmysle záväznosti vzťahov“ !?), ale vyjadrujem sa k situácii v kultúre všeobecne, v širších súvislostiach. Z pohľadu kultúry ako takej je totiž v podstate viac-menej jedno, či sa nevyhnutné finančné prostriedky nájdu v rozpočte ministerstva kultúry, regiónu, miest alebo jednotlivých inštitúcií: podstatné a alarmujúce je, ak ako celok dlhodobo na Slovensku klesajú: z 1,03 % HDP v roku 1993 na 0,47 % HDP v roku 2010! To sa podpísalo na stave kultúry i spoločnosti v tom najširšom zmysle slova, poznačilo to nielen galérie, ale všetky druhy umenia, stav historických pamiatok atď.
3/ Ak sa vám však aj 0,47 % zdá priveľa (citujem z vášho vyjadrenia: „ak teda je GCM tak životne dôležitá pre verejnosť, nech si ju teda vydržiava jej vlastné obecenstvo, prípadne iní dobrodinci“), dovolím si opäť aspoň stručne pripomenúť (už veľa krát som sa k tomu pri rôznych príležitostiach podrobne vyjadril: najmä v posledných rokoch sa téme prínosu umenia, kultúry a tvorivého sektora pre celkový rozvoj spoločnosti v odborných kruhoch venuje zvýšená pozornosť napr. Konvencia UNESCO o podpore rôznorodostí kultúrnych vyjadrení – 2005, The Status of Artists in Europe –november 2006, The Economy of Culture in Europe - 2006, White Book – 1st European Convention of Visual Artists - Paris 2009, štúdia TERA Consultants - marec 2010, Green Paper 2010 atď):
- kultúra (podobne ako vzdelávanie, zdravie, veda, obrana, šport, budovanie infraštruktúry atď) sa nikde v civilizovanom svete bez podpory štátu nezaobíde,
- kultúra – rovnako ako vzdelanie a zdravie – nemôže byť hodnotená iba z hľadiska finančného efektu: spoločnosť bez kultúry, či vzdelania alebo zdravia by bola spoločnosťou bez budúcnosti, dokonca aj keby to bola veľmi bohatá spoločnosť,
- na druhej strane (pokiaľ máte problém s nemerateľnými kultúrnymi či duchovnými hodnotami a vzťah ku kultúre ste si ešte nenašli) kultúrny sektor prispieva aj z ekonomického hľadiska, a to výrazne, tvorivý sektor v EU rozhodne nie je marginálny z hľadiska ekonomického potenciálu jednotlivých štátov:
- prispieva na tvorbu HDP viac ako mnohé priemyselné odvetvia – jednotlivé štúdie uvádzajú príspevok tvorivého sektora vo výške 2,6 až 6,9 % HDP (porovnajte si to z výdavkami na kultúru u nás na úrovni cca 0,4 - 0,5 %HDP !)
- má väčší obrat, ako automobilový priemysel,
- vytvára pracovné miesta, zamestnáva milióny ľudí (v EU 6 – 7 miliónov, podľa štúdie z roku 2010 spolu s nadväzujúcimi službami až 14 miliónov, čo je okolo 6,5% celkovej pracovnej sily EU!),
- patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odvetviam v EU,
- je v podstate bezproblémový z hľadiska možnosti udržateľného rozvoja, nie je spravidla náročný na energie a suroviny, nezaťažuje životné prostredie, vytvára vysokú pridanú hodnotu,
- pozitívne vplýva aj na iné odvetvia, napr.:
- na elektrotechnický priemysel – DVD prehrávače, walkmany či televízory by bez „pridanej kultúrnej hodnoty“, ktorú sprístupňujú (hudba, filmy, videoklipy atď.) boli zbytočné a teda v podstate nepredajné,
- na cestovný a turistický „priemysel“ – kultúra popri prírode patrí nepochybne k hlavným faktorom z hľadiska potenciálu konkrétnej krajiny; 55 % z celosvetového obratu sa realizuje v Európe a vytvára nezanedbateľných 5,5% HDP EU,
- na obchod a všetky odvetvia, produkujúce tovar na predaj: prínos tvorivého sektora v oblasti dizajnu je nesporný, snáď ani nie je potrebné zdôrazňovať, že bez adekvátneho dizajnu nie je už možné predať takmer nič,
- vďaka tvorivému a vzdelanostnému potenciálu pracovníkov v oblasti kultúry (46,8 % z nich má vzdelanie na univerzitnej úrovni oproti 25,7 % celkove) má pozitívny vplyv na inovácie a celkový rozvoj aj v iných odvetviach.

Na záver: Ak teda tvorivý sektor poskytuje v EU prácu 14 miliónom ľudí (ktorí vďaka tomu nezaťažujú sociálny systém a platia dane), nemali by to ignorovať ani ľudia, pre ktorých kultúra nie je prioritou.
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
28.3.2013 13:30 | Peter Rónai

Nehovorím, že to bola dobrá galéria... ale na Slovensku aj to je lepšie, ako nič... Na rozdiel od Bezáka podporujem odvolaného, keď nebude kandidovať
za prezidenta

peterronai
vyjadrenie podpory
27.3.2013 21:17 | Lucia L. Fišerová

Týmto vyjadrujem plnú podporu Richardovi Gregorovi. Ide o nesmierne húževnatého a schopného človeka, ktorý má za sebou dobré výsledky. Ku galérii Cypriana Majerníka mám sentimentálny vzťah z detstva, keď bola ešte na Hurbanovom námestí a chodilo sa do nej okolo smetiakov...no, mrzelo by ma, keby takto neslávne skončila.

Lucia L. Fišerová
historička umenia a nezávislá kurátora
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
27.3.2013 20:44 | kunsthistorik X

Paľko Kráľ a spol.,
- akosi prehliadate, že zriaďovateľom GCM je obec/mestská časť, ale citujete programové vyhlásenie vlády, pričom navzájom nemajú nič spoločné v zmysle záväznosti vzťahov;
- škoda, že finančná nezávislosť UBS 1920/30-rokov už neplatí v súčasných dňoch: aj Vaša organizácia (spolu s inými, združenými pod palcom Ing.arch. Brtka, pohrobka starých socialistických čias par excellance!) je totiž každoročným žiadateľom o grant z MK SR = od štátu. Presne toho, ktorý za Masaryka by Vám ukázal akurát zdvihnutý prostredník!
- ak teda je GCM tak životne dôležitá pre verejnosť, nech si ju teda vydržiava jej vlastné obecenstvo, prípadne iní dobrodinci (od verejnej zbierky až po vyberanie vstupného, možností je dosť - príklad si možno vziať hoci aj z UBS dávno minulých čias). Mne sa skôr zdá, že nanajvýš vernisáží sa zúčastňovala akurát tak "galerijná rada" (zložená z autorov petície), aby tá trápna prázdnota výstav nebola tak úplne do očí bijúca...
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
27.3.2013 16:40 | Pavol Kráľ

Som jedným zo signatárov petície, v ktorej (najmä z dôvodu časovej tiesne) došlo k uverejneniu nesprávnej informácie v tejto vete: „Po Slovenskej národnej galérii je (GCM) druhou najstaršou verejnou galériou v meste (od roku 1957)“. Realite viac zodpovedá text: „Po Slovenskej národnej galérii (ktorá začala činnosť v roku 1949) je Galéria Cypriána Majerníka druhou najstaršou verejnou galériou v Bratislave (od roku 1957), pokiaľ hovoríme o galériách financovaných zo štátneho rozpočtu resp. verejných zdrojov. Staršie sú zrejme len výstavné priestory Galérie Slovenskej výtvarnej únie v pôvodnej budove Umeleckej besedy, slúžiacej ako galéria verejnosti nepretržite už od roku 1926, ktoré pri svojom zrode neboli a ani v súčasnosti nie sú financované zo štátnych resp. verejných zdrojov.“
Je snáď vhodné pripomenúť si práve v situácii, keď kultúrnu verejnosť znepokojili informácie o možnom ohrození existencie Galérie CM:
- že v rozpore s rozšíreným názorom umelci nie sú tí, ktorí od štátu len pýtajú,
- že to boli samotní umelci, ktorí desiatky rokov predtým, ako štát zriadil prvé galérie, postavili a sprevádzkovali galériu, verejnú v tom podstatnom zmysle slova: verejnosti trvalo a spravidla aj bezplatne prístupnú,
- že výstavné priestory majú v Bratislave tradíciu a opodstatnenie, čoho príkladom je určite aj galéria v budove Umeleckej besedy, ktorá už skoro 90 rokov nepretržite slúži verejnosti: to nemožno pravdepodobne povedať o žiadnom inom výstavnom priestore na Slovensku,
- že situácia s priestormi pre výtvarné umenie zďaleka nie je ideálna a zďaleka nie všetky sú financované z verejných prostriedkov (aj keď si to verejnosť neraz myslí), čoho príkladom je aj Galéria SVÚ,
- že podpora kultúry nie je plytvaním, ale výhodnou investíciou, čo dokazujú mnohé štúdie najmä z posledného desaťročia: kultúra teda robí život nielen krajším, ale aj bohatším.
Preto nás znepokojuje spochybňovanie významu galérií či ďalšie možné zhoršenie situácie v kultúre. Chápeme nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií, ale kultúra je úsporami decimovaná a výdavky na kultúru klesajú dlhodobo - už 20 rokov. Podiel výdavkov na kultúru je na Slovensku v porovnaní s priemerom EU niekoľkonásobné nižší (1,9% HDP priemer EU oproti cca 0,5% HDP na Slovensku) a neobstojí ani pri porovnaní s našimi susedmi (Poľsko cca 0,7 – 0,8 % HDP, v najbližších rokoch má dosiahnuť 1% HDP). Sú však aj pozitívne náznaky, pripomíname slová z programového vyhlásenia vlády: „Vláda si uvedomuje dlhodobý verejný dlh voči kultúre, nedocenenie jej významu a absenciu systémových zmien utvárajúcich adekvátne podmienky na jej rozvoj. Je potrebná politika, ktorá kultúre nielen prizná spoločenskú dôležitosť, ale jej poskytne aj výraznejšiu podporu. Nejde o oblasť, na ktorej sa dá v nasledujúcich rokoch šetriť.“
Chceme preto veriť, že konštruktívne riešenia existujú.
Ad: X
27.3.2013 12:05 | Richard Gregor

Vychádzate z rozpočtu, ktorý bol na rok 2011, ktorého časť ešte galéria figurovala pod Centrom hudby, t.j. jedná sa o rozpočet Centra hudby. Galéria prešla pod Centrum vizuálneho umenia od apríla 2011 a preniesla z rozpočtu Centra hudby do svojho rozpočtu asi 3000€. Išlo o rozpočet na činnosť, bez platov. Galéria C. Majerníka má dvoch odborných zamestnancov, spolu na 1,8 pracovného úväzku. Na pol úväzku zdieľame technika a dozorcu výstavných priestorov, ktorý vo zvyšku svojho úväzku pracuje pre Centrum hudby. Spolu je teda v galérii 2,3 pracovného úväzku.
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
27.3.2013 11:34 | X

uz by mi mohol niekto napisat kolko zamestnancov ma ta galeria? Ako som sa dozvedel z tlace (inde samozrejme nezverejnene), tak rozpocet z verejnych zdrojov je 84 000 eur rocne....
Ad: Protest výtvarnej a kultúrnej obce proti odvolaniu z funkcie a výpovedi Richarda Gregora z Galérie Cypriána Majerníka
26.3.2013 14:37 | Lýdia Jergzšová-Vydarená

Pána Richarda Gregora poznám už dlhé roky a podľa mojej mienky je jedným z najpragmatickejšich a aj najnadanejších súčasných teoretikov umenia a ja osobne si vysoko vážim jeho prácu. Kvalita jeho diela sa jasne ukázala najmä na výstave Nulté roky a text v katalógu o súčasnej výtvarnej scéne na Slovensku bol vysoko profesionálny a pôvodný . Aj keď na Slovensku stále vyhrávajú úradnici a nie profesionáli / viď prípad pána Beskida /, držím palce, aby to tento raz bolo iné.
Jergušová-VydarenáPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (9)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Umenie

Súvisiace regióny
Bratislava


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS