spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo dňa 13.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o odbytovom fonde (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=191&matEID=5911&langEID=1). Návrh zákona, ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2013, považujeme za nezmyselný a škodlivý ako celok. Má sa ním zriadiť nová zbytočná inštitúcia – odbytový fond, ktorý bude financovaný z povinných príspevkov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, fakticky novou daňou. Zákon zvýši finančné a administratívne zaťaženie podnikateľov, bude deformovať podnikateľské prostredie a vytvárať priestor pre korupciu a klientelizmus. Zvýšené náklady podnikateľského sektora sa môžu premietnuť do zvýšenej ceny potravín.

V hromadnej pripomienke navrhujeme odmietnuť návrh zákona ako celok. V prípade, že ministerstvo nevyhovie našej požiadavke, navrhujeme text návrhu zákona upraviť nasledovne:
  • zrušenie povinných príspevkov do fondu,
  • posunutie účinnosti zákona o 10 rokov,
  • zriadenie fondu na dobu určitú v trvaní tri roky,
  • zavedenie merateľných kritérií úspešnosti fondu a ich každoročné vyhodnocovanie.

Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Radovan Kazda, vydavateľ odborných periodík
Richard Ďurana, riaditeľ INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana, analytik INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Mikuláš Knapp, predseda Aliancie živnostníkov a slobodných povolaní
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI)
Juraj Petrovič, predseda Programovej rady OKS
Dušan Sloboda, analytik KI
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Ivan Kuhn, podpredseda OKS
Silvester Bizoň, kancelár OKS
Ronald König, člen OKS, prispievateľ portálu Menej štátu
Michal Novota, konzultant, spolupracovník KI
Matej Števove, šéfredaktor Denníka RSS


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v utorok 5.3.2013.Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona o odbytovom fonde

(Rezortné číslo: 1416/2013-410)Navrhujeme odmietnuť návrh zákona ako celok

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhovaným zákonom sa má zriadiť odbytový fond ako verejnoprávna inštitúcia na propagáciu odbytu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a na rozvoj poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Fond má byť financovaný predovšetkým z povinných príspevkov platiteľov, ktorými majú byť podnikateľské subjekty v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Platitelia majú odvádzať do fondu príspevok vo výške 0,06 % zo všetkých tržieb. Celý návrh považujeme za nezmyselný a škodlivý z nasledovných dôvodov:
  • povinnými príspevkami do fondu sa zavádza fakticky nová daň, ktorá zvýši finančné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva,
  • zriadením fondu sa vytvára nový zbytočný úrad, ktorý nikto nepotrebuje a ktorý doteraz nikomu nechýbal,
  • účel fondu a využitie jeho prostriedkov, ako aj ich prínos pre ekonomiku a občanov sú nekonkretizované a nejasné,
  • prerozdeľovanie prostriedkov získaných povinnými platbami prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie deformuje podnikateľské prostredie a vytvára priestor pre korupciu a klientelizmus,
  • zvýšenie finančnej a administratívnej záťaže ohrozuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov,
  • jedným z možným dôsledkom zavedenia povinných príspevkov je zvýšenie cien potravín.

Sme presvedčení, že nie je úlohou štátu takýmto spôsobom zasahovať do ekonomiky a že zo schválenia takéhoto zákona by profitovali iba úradníci, ktorí sa zamestnajú v novozriadenej inštitúcii, a firmy, ktoré si dokážu vylobovať podporu z prostriedkov fondu, resp. sa budú podieľať na realizácii jeho aktivít. Zákon by však poškodzoval celé slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo, deformoval podnikateľské prostredie a bol v rozpore so záujmami občanov Slovenskej republiky. Preto navrhujeme odmietnuť návrh zákona ako celok.

***

V prípade, že ministerstvo nevyhovie našej pripomienke, ktorou požadujeme odmietnuť návrh zákona ako celok, predkladáme k návrhu zákona tieto pripomienky, ktorými navrhujeme upraviť text návrhu zákona.Zrušenie povinných príspevkov do fondu

Navrhujeme vypustiť § 9 ods. 1 písm. a) a d), § 10 až 12 a § 13 ods. 1.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: V prípade, že návrh zákona nebude odmietnutý ako celok, navrhujeme, aby bol odbytový fond financovaný iba na dobrovoľnej báze. Povinné príspevky od podnikateľských subjektov predstavujú najproblematickejšiu časť návrhu zákona a najvážnejší zásah do podnikateľského prostredia. Preto navrhuje z príjmov fondu vypustiť povinné príspevky od podnikateľských subjektov a výnos z neplatenia alebo omeškania platenia týchto príspevkov. To znamená, že fond by bol financovaný z darov od fyzických osôb a právnických osôb, z úrokov vkladov a z iných príjmov, napr. z vlastnej činnosti. Financovanie dotáciami zo štátneho rozpočtu ani z iných verejných prostriedkov neprichádza do úvahy, pretože v § 1 ods. 1 sa uvádza, že fond nehospodári s verejnými prostriedkami.Posunutie účinnosti zákona na 1.1.2023

V § 14 navrhujeme zmeniť dátum nadobudnutia účinnosti zákona na 1. januára 2023

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Prípadné schválenie návrhu zákona považujeme za negatívny zásah do podnikateľského prostredia, ktorý bude znamenať zvýšenie finančného aj administratívneho zaťaženia podnikateľského sektora a tým aj negatívny dopad na zamestnanosť. Takéto zasahovanie štátu do podnikania je nevhodné v každom čase, ale zvlášť škodlivé by bolo v čase ešte stále trvajúcej hospodárskej krízy. Preto v prípade, žeby ministerstvo neustúpilo od zámeru schváliť tento zákon, navrhujeme aspoň posunúť jeho účinnosť na neskoršie obdobie, konkrétne o 10 rokov na 1.1.2023.Zradenie fondu na dobu určitú v trvaní tri roky

V § 14 navrhujeme stanoviť dobu účinnosti zákona na obdobie troch rokov od nadobudnutia účinnosti zákona.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: V prípade vytvorenia fondu by nemalo ísť o vytvorenie inštitúcie na dobu neurčitú, ale o dočasné riešenie, ktoré sa bude priebežne vyhodnocovať a účinnosť zákona a existencia fondu sa budú predlžovať iba v tom prípade, že sa nesporne preukáže ich pozitívny prínos.Zavedenie merateľných kritérií úspešnosti fondu a ich každoročné vyhodnocovanie

Navrhujeme do zákona doplniť ustanovenia, ktorými sa zavedú jasné a merateľné kritéria úspešnosti a spôsob ich každoročného vyhodnocovania.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: V záujme efektívnosti pôsobenia fondu a využívania jeho prostriedkov je potrebné stanoviť jasné kritériá, či prostriedky fondu sú využívané na účel, na ktorý bol fond zriadený a či je pôsobenie fondu úspešné. Rovnako je potrebné zaviesť mechanizmus vyhodnocovania úspešnosti fondu. V opačnom prípade hrozí, že sa fond stane len samoúčelnou inštitúciou, ktorej existencia nebude mať žiadny pozitívny dopad. Zavedenie kritérií a ich pravidelné vyhodnocovanie sú potrebné aj z hľadiska posúdenia ďalšej existencie takéhoto fondu v rámci stanovenia dočasnej účinnosti zákona, ktorá bude predĺžená len v prípade, že sa preukáže jeho pozitívny prínos.Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Radovan Kazda, Jiráskova 165/2, 916 01, Stará Turá
Richard Ďurana, Hodálova 4, 841 04 Bratislava
Radovan Ďurana, Nábrežná 3/26, 03861, Vrútky
Peter Gonda, Tupého 51B, 831 01 Bratislava
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
12.3.2013 13:10 | Marián Orávik

Keď si zahraničné banky, alebo mobilní operátori na Slovensku spravia kartel a dohadujú sa ako najviac vyžmýkať ľudí, alebo keď si tu spravia kartel zahraničné obchodné reťazce a dohodujú sa na tom, ako čo najdrahšie predať čo najväčší humus ľuďom na Slovensku, alebo keď si tu zahraniční poľnohopodári v spolupráci s Bruselom, v ktorom majú tisícky lobistov robia takú politiku, že Slovenskí poľnohospodári krachujú a slovenská pôda vo veľkom prechádza do zahraničných rúk, tak od toho každý dáva ruky preč.

Nikto nič nevidí, alebo nechce vidieť, alebo proti tomu nič nemá. buď ho platí tento zahraničný kapitál, alebo sa nechal vypláchnuť nejakou zahraničnou ideológiou. Zrejme nie komunistickou, ale skôr neoliberálnou, libertariánskou, v horšom prípade fašistickou.

Na druhej strane ak niekto chce transparentne, demokraticky a na základe jasne definovaných pravidiel vytvoriť napr. organizáciu, ktorej úlohou by neboli žiadne intrigy (ako dumpovanie cien, zvýhodňovanie výrobcov z istých krajín, cenová vojna a pod.) ale iba neškodné propagovanie slovenských výrobkov, tak sa hneď vyrojí hromada "odborníkov", ktorí budú tvrdiť, ako je zasahovanie do slobodného trhu nesprávne a ako by bolo nespravodlivé, keby sme sa takejto krivdy voči slobodnému trhu dopustili.

Na hlúposť sa možno nezomiera, ale žije sa s ňou veľmi biedne vážení.
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
11.3.2013 13:12 | Agnesa Vargová

SÚHLAS!!!
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
8.3.2013 19:02 | Andrea Plávková

Ďalší nezmyselný úrad? A príspevky dokonca? Si snáď robia srandu.
Re: Marián Orávik
6.3.2013 22:56 | Viktor Klimo

Fnukať nad tým, že sme potravinovo nesebestačný a spoliehať sa na štát, že to má opraviť je zcestné rozmýšlanie. Štát totiž nemôže vymeniť svojich občanov. A keď občan denne "volí" svojimi peniazmi nekvalitné potraviny, potom sa my dvaja môžme aj na hlavu postaviť, nezmeníme to.

Túto tému nikto neotvoril a už vôbec nie Jahnátek. To ju už skôr otvoril Židek so svojim varením. Vážne. Toto je len ďalšia trafika pre niekoho, nič iné.
Re: Marián Orávik
6.3.2013 11:36 | Ondrej Dostál

Pán Orávik,
keď to chcú financovať výrobcovia, nech to financujú. Nikto im v tom nebráni. Na to predsa nepotrebujú zákon.
Re: Alexander Císar
6.3.2013 11:34 | Ondrej Dostál

Pán Císar,
pripomienkové konanie trvalo do 5.3., takže dnes už nie je možné hromadnú pripomienku podporiť.
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
6.3.2013 11:19 | Vladimír Pašiak

Súhlasím s pripomienkou.
netreba zriaďovať žiadny úrad.

Odmietnuť zákon- úradov máme dosť, je to žungľa.
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
6.3.2013 09:12 | Alexander Císar

Toto nie je pripomienka, ale otázka: uviedli ste, že máme možnosť reagovať do 5.3. To bolo včera. Tak máme či nemáme ???
Re: Ondrej Dostál
6.3.2013 02:06 | Marián Orávik

V tom, že by sa malo požadovať aby bol ten fond dobrovoľný sa určite zhodneme. Keby tá hromadná pripomienka obsahovala iba túto jedinú požiadavku, tak by som ju rád podporil.

To ostatné politikárčenie okolo toho sa mi však nepáči, preto ju nepodporím. Minister síce z pozície moci navrhuje toto riešenie ako povinné pre všetkých, čo si myslím, že je zlé, rovnako je však podľa mňa zlé je aj to, že vy ako zástupca opozície to chcete kvôli tomu celé zrušiť ešte pred vznikom.

Aj napriek tomu, že myšlienka, aby slovenskí výrobcovia podporovali slovenské výrobky je podľa môjho názoru určite správna, je to totižto v záujme slovenských výrobcov, štátu ale najmä všetkých občanov v SR. Alebo máte iný názor?

Lenže keďže povedomie o tomto medzi občanmi je slabé, treba robiť aj osvetu a tá niečo stojí. A keďže toto EU financovať nebude a štátu to tiež zakazuje, tak jediný spôsob ako to dosiahnuť je, že to budú financovať výrobcovia. Alebo máte nejaký iný návrh?

Ani výrobcovia však na to nemajú peniaze, ani kapacity, aby sa do takéhoto projektu púšťali, tak je podľa mňa správne, že sa konečne iniciatívy chytil štát a snaží sa spraviť aspoň niečo málo, aby nenechával slovenských výrobcov napospas dobre organizovaným zahraničným korporáciám, ktoré ich silné materské štáty zvýhodňujú nielen finančne, ale aj legislatívne a to nielen priamo na národnej úrovni, ale aj nepriamo prostredníctvom EU v ktorej majú oveľa väčšie slovo ako my.

Tým že si oni svoje poľnohospodárstvo tvrdo chránia a u nás dlhú dobu pri moci boli rôzni fanatici posadnutí neoliberálnou, alebo libertariánskou ideológiou, alebo to boli jednoducho ignoranti, prípadne zahraničím dotovaní agenti, ktorí spôsobili, že Slovensko na rozdiel od iných vyspelých krajín nijak nechránilo svoje poľnohospodárstvo. A títo ešte navyše súhlasili s omnoho horšími podmienkami pre našich poľnohospodárov, ktorých tým úplne zdecimovali. Prvovýrobu, spracovateľský priemysel, obchod, všetko...

Výsledkom čoho je to, že väčšina potravín sa na Slovensko musí dovážať, typicky sa pritom jedná o nekvalitné potraviny, ktoré potom tvoria väčšinu slovenského trhu. To okrem zdravotných dôsledkov má vplyv aj na nezamestnanosť, tak na zvýšenú chudobu, väčšiu dieru v štátnom rozpočte a iné negatívne javy, ktoré dnes dopadajú na každého.

Preto tento problém treba nejako riešiť a preto je podľa mňa pozitívne, že sa niekto konečne rozhodol túto tému aspoň otvoriť.

Štát to však už nemôže priamo financovať, ale môže (podľa mňa by aj mal) minimálne otvoriť túto tému, snažiť sa hľadať nejaké riešenie tohoto problému a vytvoriť preň, čo možno najvhodnejšie (aj legislatívne) podmienky (napr. aby tie náklady naň nezaťažili výrobcov, ale mohli byť odpočítateľnou položkou z daní).

Preto Váš postoj, že štát by do toho nemal zasahovať je podľa mňa ešte škodlivejší ako postoj ministra, ktorý naopak núti všetkých slovenských poľnohospodárov, aby sa povinne snažili propagovať slovenské výrobky.

Zlatú strednú cestu vidím v tom spraviť takýto nástroj, ale zároveň snažiť sa pomôcť s tým, aby bol vytvorený čo najlepšie a najefektívenejšie z čoho okrem iného vyplýva, aby bol na dobrovoľnej báze.

Vašu snahu o jeho celkové odmietnutie ešte pred jeho vznikom a iné podmienky, ktoré sledujú rovnaký cieľ (ako napr. odklad o 10 rokov) však vnímam skôr negatívne a preto túto pripomienku ako celok podporiť nemôžem.
Re: Marián Orávik
5.3.2013 14:44 | Ondrej Dostál

Pán Orávik,
Vy ste asi tú pripomienku nečítali celú, však?
Veď v prvom bode navrhujeme odmietnuť zákon ako celok.
A v druhom (pre prípad, že nebude akceptovaná prvá) zrušiť povinné príspevky, čiže nechať fond na dobrovoľnej báze.
Až v tých ďalších bodoch sa zaoberáme účinnosťou zákona.

Čo to má s totalitným myslením?

Ale úplne s Vami súhlasím, že treba trvať na dobrovoľnosti celého fondu. Lenže ak má byť fond dobrovoľný, tak je vlastne zbytočné, aby sa kvôli tomu schvaľoval nejaký zákon. Dobrovoľný fond si môžu zriadiť tí podnikatelia, ktorí budú chcieť. A dobrovoľne doň prispievať v sume, na akej sa dohodnú. A využívať prostriedky na to, na čo sa dohodnú. Na to predsa nepotrebujú žiadny zákon.
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
5.3.2013 12:37 | Marián Orávik

A nestačilo by jednoducho trvať na dobrovoľnosti daného fondu?

Veď ostatné už vyrieši trh..

Každý by začal platiť kedy by chcel a platil by ako dlho by chcel.

Načo sa snažiť to zakázať, navrhovať uzákonenie povinného odkladu o 10 rokov a obmedzovať účinnosť iba na 3 roky pre všetkých?

Aj to zavedenie merateľných kritérií je predsa v záujme prispievateľov do toho fondu, takže ak by to bolo dobrovoľné, tak by si to vedeli vyjednať s fondom sami, ak by to chceli.

Neprejavilo sa náhodou totalitné myslenie aj v tejto pripomienke?

Keď to bude dobrovoľné, tak to bude slobodné. Ostatné pripomienky sú podľa môjho názoru iba iná forma útlaku. Ibaže nie povinnosť, ale zákaz.

Tak sa mi zdá že všetky politické strany sú na jedno brďo...
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
5.3.2013 11:00 | Ing.Vladimír Bizoň

Čokoľvek povinné - nech sa pozriem trebárs na povinnú školskú dochádzku či povinnú vojenskú službu alebo povinné odvody peňazí do fondov - považujem za neprimerané obmedzovania až útlak človeka zo strany štátnej byrokracie.... Nápad zaviesť novú povinnosť môže vzniknúť len v mysli človeka, postihnutého ľavicovým šialenstvom....

Nie je už načase pochopiť, že tzv. moderná psychológia s postulátom "prispôsobenia sa“ nám chce vštepiť vieru: ? Ľudia, veď takto môžeme byť zotročení v tom najposlednejšom cintoríne zo všetkých – v sociálnom štáte....
Ad: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde
5.3.2013 10:42 | Matej Kendra

Súhlasím s celým znením pripomienky.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (13)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt