spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Golf vs. verejný priestor Výzva primátorovi Trenčína: Nepodpíšte pre mesto nevýhodné uznesenia MsZ


Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín
Mierové nám. 2
911 64  Trenčín


V Trenčíne, dňa 12. 2. 2013Vážený pán primátor,

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prijalo na svojom zasadnutí dňa 8. 2. 2013 uznesenia týkajúce sa bodu "Návrh na výpožičku nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa § 9a ods. 9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. v z.n.p. a následne na zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta podľa § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. v z.n.p. a návrh na schválenie Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti a zmluvy o uzavretí budúcej zámennej  zmluvy."

Na základe informácií prednesených občanmi a niektorými poslancami počas rokovania Mestského zastupiteľstva sme presvedčení o tom, že uvedené uznesenia sú pre mesto zjavne nevýhodné. 

Z množstva skutočností svedčiacich o nevýhodnosti pre mesto vyberáme:

Pre mesto sú nevýhodné tak cena, ako aj podmienky tejto transakcie určené v uzneseniach MsZ. Na rokovaní MsZ bol predložený znalecký posudok, ktorý pozemky, ktoré majú byť predmetom prevodu ohodnotil na viac ako 576 tisíc eur. Schválený materiál pritom ráta s protihodnotou vo forme nedostatočne špecifikovanej investície HossCorp vo výške 100 tis. eur, do výstavby parkoviska a relaxačného areálu, ktoré však majú byť vzápätí dlhodobo vypožičané investorovi a tvoriť zázemie jeho súkromného golfového areálu.

Mesto Trenčín obchádza účel zákona o majetku obcí, keď nenakladá s majetkom mesta na základe verejnej obchodnej súťaže. Bez adekvátnych dôvodov využíva inštitút dôvodu hodného osobitného zreteľa, aby za neprimerane nízku cenu a v rozpore s verejným záujmom previedlo majetok do vlastníctva súkromnej spoločnosti.

Uznesenia sú zjavne nevýhodné aj z hľadiska rozvoja mesta a života jeho obyvateľov. Územie pri rieke, ktoré má byť predmetom výpožičky a zámeny, je dnes verejným priestranstvom využívaným na mestskú rekreáciu v prírodnom prostredí. Priestor má obrovský potenciál rozvoja jeho rekreačných funkcií a všetky predpoklady pre jeho naplnenie - je vo vlastníctve mesta, má výbornú polohu a je dobre dostupný pre takmer polovicu obyvateľov mesta, dostatočnou rozlohou je porovnateľný s rekreačným areálom na Ostrove. Privatizácia by priestor pre verejnú rekreáciu zneprístupnila a predovšetkým by znamenala zmarenie možnosti jeho rozvoja, ako verejného rekreačného areálu. Mesto už žiaden ďalší podobný priestor vhodný na tento účel nemá. 

Upozorňujeme tiež, že zámer budovania golfového areálu v záplavovom území, sa podľa predbežných stanovísk dotknutých organizácií javí byť aj v rozpore so záujmami ochrany prírody. Pripomíname Vám preto povinnosť orgánov obce dbať pri hospodárení s majetkom, aj na záujmy ochrany a tvorby životného prostredia v zmysle § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí.

Uznesenia mestského zastupiteľstva sú pre mesto zjavne nevýhodné z finančného hľadiska, z hľadiska rozvoja mesta, záujmov ochrany prírody a sú v rozpore s verejným záujmom. Nesúhlas s týmto zámerom ako aj s postupom mesta jasne vyjadrilo nezanedbateľné množstvo občanov Trenčína.

Preto Vás žiadame, aby ste zodpovedne, v súlade s predvolebnými sľubmi ako aj s povinnosťami, ktoré Vám zákony ukladajú ako primátorovi mesta a v súlade s § 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení uznesenia týkajúce sa tohto bodu rokovania nepodpísal.

Považujte, prosím, túto výzvu za otvorenú.


S pozdravom,

Občania mesta Trenčín:
Juraj Benko, Anton Beták, Norbert Brázda, Elena Gogoláková, Richard Medal, Klaudia Medalová, Zdeno Šťastný, Terézia Betáková, Zuzana Betáková, Katarína Betáková, Dagmar Drgonová, Peter Drgon, Ivan Drgon, Ivan Drgon ml., Anton Beták st., Jozefa Ľahká, Lubomír Klas, Pavol Mečiar, Ján Like, Pavol Malík, Jakub Bukovčák, Roman Sokol, Emil Juraj, Michal Pádivý, Daniela Divílková, Miloš Zajac, Lucia Almášiová, Martina Lamačková, Tadeáš Lamačka, Dorota Lamačková, Radovan Jambor, Viera Marčeková, Jozef Kudla, Alfonz Liška, Alena Pohorencová, Peter Pašš, Marta Paššová, Miroslav Pašš, Martin Pašš, Lenka Neštická, Drahomíra Mareková, Katarína Súkeníková, Peter Brecík, Tatiana Brecíková, Alena Dzúriková, Drahomír Stano, Jaromír Polanský, Branislav Tichan, Mária Tichanová, Peter Bilický, Janka Ovesná, Táňa Kadlecová, Viera Kadlecová, Anna Šrobová, Monika Stančíková, Martin Stančík, Ľubomír Hromádka, Viera Hromádková, Vladimír Mertan, Margita Pádivá, Alena Pohorencová st., Jakub Medal, Jaroslav Martoň, Ivana Maláková, Zuzana Mokrášová, Hana Pisová, Milan Sulety, Dagmar Lišková, Ján Babič, Martina Kedrová, Juraj Kováč, Michal Revilák, Kamil Ponduša, Jana Pondušová, Jana Lesajová, Peter Vojtech, Martin Lesaj, Jozef Šrámek, Anna Pniaková, Monika Schmidtová, Milan Šifra, Marianna Opatovská, Igor Zúbek, Tomáš Plánka, Michal Tarbajovský, Monika Vinterová, Alica Gogoláková, Slávka Miklošová, Oskar Pompa, Ľubica Holá, Adam Kvasnička, Marián Benka, Veronika Bezáková, Ján Hanušin, Karol Mikloš, Róbert Lifka, Vanda Mokráňová, Martin Barčák, Tomáš Mokráň, Libuša Glosová, Lucia Baginová, Ján Oriešek, Monika Oriešková a ďalší...---
§ 13 ods. 6 zákona o obecnom zriadení:
"Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše".

§ 8 ods. 3 zákona o obecnom zriadení:
"Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať."

§ 7 zákona o majetku obcí:

(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

Ďalšie informácie k téme:
https://www.facebook.com/events/116488201864604/

Golf vs. verejný priestor


POZNÁMKY / vaše reakcie
plusy a minusy
23.2.2013 13:27 | Miro Jánošík

Je pre mňa ťažké zhodnotiť či je toto rozhodnutie pre mesto pozitívne alebo negatívne.

Pozitívom je rozvoj mesta, negatívom je zmena verejnej oddychovej zóny ktorú som aj ja používal na súkromnú.

Nepozdáva sa mi že zmluva sa zmenila tesne pred podpisom, obzvlášť ten detail kde sa zmenil prenájom pozemku na prevod (zámenu) pozemku. Tiež je zvláštne ze sa zmenšila plocha verejnej zóny a znížila sa suma na jej vystavanie.

Som zvedavý aj na dôvod doby prenájmu - 70 rokov. Za 70 rokov sa tu vystriedajú tri generácie. Väčšina z nás tu už o 70 rokov nebude. Prečo je prenájom na takú dlhú dobu? Prečo nie na 20 alebo 30 rokov? (tieto otázky sú už ale irelevantné keďže po novom ide o zámenu, nie o prenájom pozemkov)

Tiež som zvedavý na to či je nejak limitované vyberanie poplatkov za návštevu verejnej zóny alebo nie, prípadne či mesto môže prevziať správu nad touto oblasťou ak budú občania nespokojní so správou súkromnou spoločnosťou.
Ad: Výzva primátorovi Trenčína: Nepodpíšte pre mesto nevýhodné uznesenia MsZ
15.2.2013 22:42 | Vladimír Koláček

nešsúhlasíms touto petíciou.. lebo len odzrkadľuje najhoršie vlastnosti slováka.. psy tam hćhodia kadiť STO rokov a ďaľších sto tam nič nebude.. ale ak tam niekto chce niečo vybudovať, tak mu hned všetci závidíme.. že prečo by to mal dostať zadara.. na 77 rokov?? lebo TAM CHCE INVESTOVAŤ SVOJE PRACHY.. ktoré ani mesto ani jeden z vás nemá,. čo to tu šírite.. preto s tým súhlasím.. lebo to bude dobré pre mesto .. ako je dobrý aj MG RINK... a tiež za euro pôda.. kto by to postavil z VÁS?? NIKTO:. len ste proti.. lebo závidíte ...prečo Vy všetci podpísaní ste tam nič neinvestovali??? doteraz??
Ad: Výzva primátorovi Trenčína: Nepodpíšte pre mesto nevýhodné uznesenia MsZ
14.2.2013 09:27 | Vlado Kulíšek

Ano pripajam sa aj ja
Ad: Výzva primátorovi Trenčína: Nepodpíšte pre mesto nevýhodné uznesenia MsZ
13.2.2013 22:27 | Gabriel Gašpar

Moj list bol odovzdaný na podateľni MsÚ 6.2.2013. Týmto emailom sa pripájam k výzve.
Ad: Výzva primátorovi Trenčína: Nepodpíšte pre mesto nevýhodné uznesenia MsZ
13.2.2013 17:10 | jozef sjekel

Kedy sa aKtivisti trenčianski začnú živo zaujímať aj o aktivity trenčianskej "polície" obecnej mestskej a jej výhodnosť a opodstatnensť pre zadlžené mafijánske Me100 pre ľudí....?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Ekonomika
Občianska spoločnosť

Súvisiace regióny
Trenčín


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS