spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti zahusťovaniu zástavby v MČ Bratislava - Rača

Petícia proti návrhom urbanistickej štúdie zóny Račany Rosso a ďalšiemu neprimeranému zahusťovaniu zástavby MČ Bratislava - Rača


Vážené  poslankyne, vážení poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave!

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, žiadame Vás, našich zástupcov, aby ste pri hlasovaní ZAMIETLI „Urbanistickú štúdiu zóny Račany Rosso“ (UŠ) a v nej obsiahnuté návrhy, ktoré sú podkladom pre zmenu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.


Odôvodnenie:

Urbanistická štúdia zóny Račany Rosso navrhuje zvýšiť v pôvodne vinohradníckej lokalite Rače hustotu zastavania nad rámec platného Územného plánu hl. mesta (ÚP) a na úpätie Malých Karpát umiestniť aj výškovú zástavbu. 

Realizácia investičného zámeru podľa tejto UŠ podstatne negatívne ovplyvní zhoršujúcu sa kvalitu života obyvateľov MČ Bratislava - Rača (doprava, hluk, emisie) a Raču približuje k dopravnému kolapsu:

 

  1. UŠ zvyšuje v predmetnej lokalite zástavbu a počet obyvateľov nad rámec ÚP, čím výrazne zvyšuje dopravnú záťaž Púchovskej cesty a celej MČ Bratislava - Rača, ktorú vôbec nerieši. Pritom už súčasná dopravná situácia je kritická a v blízkej budúcnosti sa ešte zhorší nárastom obyvateľov sídliska Račany Bianco a realizáciou výstavby na Radničnom námestí a v iných lokalitách MČ.
  2. UŠ zvýšením intenzity dopravy na Podbrezovskej ulici neprijateľne znižuje bezpečnosť chodcov a kvalitu životného prostredia (hluk, emisie) jej obyvateľov a obyvateľov domova dôchodcov.
  3. UŠ nedostatočne dimenzuje retenčné nádrže na zachytenie prívalových vôd iba na 50-ročnú vodu (viď záplavy sídliska Komisárky a Púchovskej cesty v roku 1999). Z UŠ nie je jasné ani to, za akých podmienok SVP, š. p. súhlasí so zaústením dažďovej vody do potoka „Na pántoch“.
  4. UŠ pracuje s nesprávnym predpokladom, že v materských školách MČ Bratislava - Rača je rezerva cca 60 miest, kým v skutočnosti počet prihlásených detí ich kapacitné možnosti prevyšuje.
  5. UŠ podhodnocuje bilančné nároky na počet miest v základných školách a zároveň vychádza z nereálnej rezervy 500 miest v zrušenej ZŠ Plickova.
  6. UŠ dostatočne nerieši hrozbu erózie, radónové riziko, hlukové zaťaženie spôsobené železnicou a dopravnou tepnou, primeranú občiansku vybavenosť, ani požiadavku postupne znižovať výšku budov smerom k ochrannému pásmu výhľadovej plochy cintorína.

 

Presadenie návrhov UŠ do ÚP nie je ani v záujme obyvateľov MČ Bratislava - Rača, či hlavného mesta SR Bratislavy, ani tranzitujúcich občanov SR. Navrhnutý prírastok bytov a zahustenie územia dostatočne nezohľadňuje dôležité faktory (ochrana krajiny, stav a rozvoj dopravnej infraštruktúry a občianskej vybavenosti, výstavba v nadväzujúcich lokalitách a i.) a znižuje kvalitu života v území.

Bližšie informácie:

http://rosso.racan.sk
racan.sk@gmail.com; drotovan@yahoo.com 

Petičný hárok na vyplnenie a podpísanie je dostupný na tejto adrese: http://files.racan.sk/downloads/MC-Raca/Racany-Rosso/US-Racany-Rosso-peticia.pdf
Po jeho vyplnení poprosíme ho zaslať na ktorúkoľvek adresu 15 členov petičného výboru. Petíciu je možné podporiť aj on-line na www.changenet.sk. Dôležité sú však vyplnené podpisové hárky.

Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú:

Mgr. Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06 Bratislava - osoba určená petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy;
Jozef Dolinský, Karpatské námestie 19, 831 06 Bratislava;  
Ing. Boris Krošlák, Tbiliská 29, 831 06 Bratislava;
Ing. Zuzana Dzivjáková, Kadnárova 18, 831 05 Bratislava; 
 Eva Polakovičová, Pri vinohradoch 338, 831 06 Bratislava;
Ľudovít Havlovič, Podbrezovská 37, 831 06 Bratislava;  
Cyril Sekerka, Dopravná 27, 831 06 Bratislava;
Ing. Jozef Házy, Cyprichova 46, 831 53 Bratislava;  
Ing. Miroslav Ščibrany, Albánska 5A, 831 06 Bratislava;
Ing. Miloslav Jošt, Detvianska 15, 831 06 Bratislava;  
Ing. Ingrid Vanerková, Lisovňa 29, 831 06 Bratislava;
Mário Khandl, Karpatské námestie 12, 831 06 Bratislava;  
Marek Varga, Karpatské námestie 13, 831 06 Bratislava;
Doc. Ing. Michal Krištofič, PhD., Výhonská 2c, 831 06 Bratislava;  
JUDr. Marián Vulgan, Cígeľská 12, , 831 06 Bratislava.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia proti zahusťovaniu zástavby v MČ Bratislava - Rača
4.3.2013 15:46 | Yuri

Vidím to blede priatelia,tu už rozhodli developeri a bakšiše na miestnom zastupitelstve sú už rozšábované.
Ad: Petícia proti zahusťovaniu zástavby v MČ Bratislava - Rača
23.1.2013 09:49 | Eva Gnipová

Som zásadne proti výstavbe,

v dnešnej dobe smogu a rôznzch chorôb!!!! Ako budú existovať naše deti a ich deti...! Tak akože: ,, V BA je troška zelene a tak sme sa rozhodli, že ju treba zlikvidovať!,, Zobuďme sa Bratislavčania!

Eva
Ad: Petícia proti zahusťovaniu zástavby v MČ Bratislava - Rača
21.1.2013 23:57 | Janete vaculova

Som zasadne proti tejto vystavbePridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (3)

 Súvisiace témy:
Rozvoj
Samospráva
Ekonomika
Doprava
Životné prostredie

Súvisiace regióny
Rača


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS