spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Golf vs. verejný priestor Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov

Vážený pán poslanec,

obraciam sa na Vás ako na voleného zástupcu občanov mesta Trenčín, aby som vyjadril nesúhlas s plánovaným zámerom mesta prenajať mestský pozemok na 70 rokov za 1 euro akciovej spoločnosti HossCorp., ktorá na ňom zamýšľa vybudovať súkromný golfový areál s priľahlou verejnou plážovou zónou. 

Ako možno viete, ide o 6 hektárový pozemok na ľavom brehu Váhu na úrovni stavidiel. Je prirodzenou súčasťou 10 hektárovej verejne prístupnej plochy s prírodným charakterom medzi hrádzou a riekou. Nachádza sa v tesnej blízkosti sídliska Noviny, je ľahko dostupný aj z priľahlých, relatívne husto obývaných mestských častí – zo Sihote, centra, Dolného mesta, z častí Soblahovská či Dlhé Hony. 

Poloha, šírka, rozloha a tvar tejto plochy ju stavia na výnimočné miesto v pozemkovom fonde mesta – na tento záver stačí aj letmý pohľad na mapu Trenčína. Väčšina mestských pozemkov pri rieke pod hrádzou je omnoho užšia, čím sú zúžené aj možnosti ich využitia či ďalšieho rozvoja. Okolitý urbánny vývoj túto lokalitu v blízkej dobe ešte viac posunie k centrálnej zóne mesta a ešte viac zvýši jej atraktivitu. Celkovo má prírodný areál pri stavidlách parametre, ktoré z neho robia cenný verejný priestor s mimoriadnym rekreačným potenciálom a to aj napriek tomu, že leží v záplavovej oblasti. Fakticky mesto takým areálom inde už nedisponuje.

Domnievam sa, že zámer predložený investorom a podporovaný predstaviteľmi mesta, degraduje mnohoraký potenciál pre rekreáciu a relax, ktorý tento priestor má a mohol by byť v budúcnosti naplnený.

Predovšetkým: projekt zásadne zredukuje aktuálne i potenciálne využitie 9/10 verejnej plochy len na jeden špecifický účel: golf. Prístup na pozemok bude možný len pre úzku skupinu ľudí práve v čase, v ktorom je v súčasnosti najvyužívanejší – teda počas dňa, počas pekného počasia a počas ročných období priaznivých pre aktivity vonku. Z jednoduchého dôvodu – akákoľvek voľnočasová aktivita na tomto území bude kolidovať s s jeho výsadnou funkciou: golfom. Je viac než odôvodnená obava, že areál znemožní pohyb ľudí aj po brehovej čiare a nakoniec bude oplotený.

Golfový areál bude po celej svojej dĺžke predstavovať bariéru, ktorá odreže priľahlé sídlisko Noviny od priameho prístupu k rieke.

Projekt zohľadňuje len okrajovo záujem širokej verejnosti, aj keď na jeho realizáciu padne za obeť verejný priestor. Napriek samo o sebe zavádzajúcej informácii HossCorp, a.s., že golf je najrozšírenejší šport na svete, z obyvateľov Slovenska i Trenčína sa golfu venuje nepatrná časť. Pri zámere požičať na 70 rokov verejne využívaný mestský pozemok, by predstavitelia samosprávy mali vziať do úvahy širšie spektrum aktuálnych voľnočasových záujmov občanov, od ktorých získali mandát k výkonu svojich funkcií.

Plán, že na desatine zabratej verejnej plochy má vzniknúť malá plážová zóna, túto ignoranciu nijako neeliminuje. Možno má legitimizovať negáciu verejného priestoru súkromným podnikateľom, no skôr podčiarkuje, o čo tu primárne ide. Pre vyslovene drvivú väčšinu obyvateľstva je v projekte „zveľadenia“ verejného priestoru určená 1/10 prenajatého verejného priestoru, pre aktuálne nepatrnú menšinu obyvateľstva bude určená 9/10 daného priestoru, ktorý bude prispôsobený a vyhradený na jednu špecifickú aktivitu. 

Jedným z propagačných argumentov investora, ktorým chce ospravedlniť svoj zámer realizovať projekt golfového a plážového areálu práve na tomto mieste, je poukázanie na doterajší stav pozemku: bol rad rokov zanedbávaný. Pritom sa s ním stalo presne to isté, čo sa stane s každým väčším, sebalukratívnejším pozemkom v ktorejkoľvek časti mesta, o ktorý sa jeho majiteľ či správca nestaral nestaral – zarástol, objavili sa tu bezdomovci a smeti. Zarážajúca je pritom skutočnosť, že PR slovník, rétoriku a argumenty investora o údajnom „schátraní“ areálu a jeho plánovanom „zveľadení“ výstavbou golfového areálu prevzali aj predstavitelia organizácie, ktorá je občanmi poverená správou pozemku a je priamo zodpovedná za jeho zanedbaný stav – Mesto Trenčín. V súzvuku s investorom sa snažia vykresliť pred občanmi obraz tohto priestoru ako div nie najodstrašujúcejšieho miesta v meste.

V každom prípade, doterajší zanedbaný stav nie je ťarchou, ktorá by ho znehodnotila. Nie sú to ani schátrané betónové skelety, ani priemyselný, banský či toxický odpad. Naopak, potenciál tejto prírodnej lokality sa dá ľahko, rýchlo a bez väčších finančných nákladov odkryť, tak, ako v ostatnom roku ukázali členovia Rybárskeho zväzu. Zanedbaný stav nemôže byť hlavným dôvodom na odovzdanie verejného priestoru prvému investorovi, ktorý príde, s argumentom, že „hocičo je lepšie, ako nič“. To „nič“ je pri len trochu zodpovednom spravovaní tohto majetku mesta minimálne príťažlivým prírodným areálom – pre všetkých obyvateľov.

Zámer vedenia mesta prenajať tento pozemok na 70 rokov za 1 euro vznikol výlučne na základe komunikácie s predstaviteľmi HossCorp, a.s., a bez zmysluplnej komunikácie s odbornou a laickou verejnosťou. Diskusie ktoré zatiaľ prebehli medzi mestom a verejnosťou za zmysluplné nepokladám, nakoľko mesto v nich nezastáva pozíciu nezávislého arbitra, ale naopak sa angažuje ako PR agentúra investora. Kritiku zo strany časti verejnosti primárne odmieta a je pravdepodobné, že ju ani nezohľadní. Nepodložene podsúva tvrdenie, že väčšina obyvateľstva tento zámer víta, napriek tomu, že funkcionári mesta nemajú a nesnažili sa získať komplexnejšiu informáciu o predstavách verejnosti. Navyše, v médiách sa s investorom spolupodieľa na vytváraní obrazu, že nesúhlas so zámerom prejavujú iba miestni rybári, napriek tomu, že to evidentne nezodpovedá celej skutočnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti na Vás ako občan a obyvateľ tohto mesta apelujem, aby ste za zámer prenajať akciovej spoločnosti HossCorp mestský pozemok pri stavidlách nehlasovali.

Ďalej Vás žiadam, aby ste sa zasadili o to, aby prebehla diskusia o budúcej funkcii a účele tejto plochy pre obyvateľov Trenčína a blízkeho okolia, prieskum názorov a postojov obyvateľov mesta k možnému využitiu tejto plochy. Pokiaľ predstavitelia samosprávy následne dospejú k fundovanému záveru, že mesto nemôže v dôsledku vlastných finančných limitov efektívne udržiavať a prevádzkovať areál v súlade s verejným konsenzom, nech zabezpečí aspoň podmienky pre férovú súťaž projektov, ktorá by zohľadňovala výsledky diskusie a prieskumu mienky obyvateľstva. Myslím, že obyvateľom Trenčína bude cťou, keď sa férovej urbanistickej súťaže zúčastní aj HossCorp, a.s. so svojou víziou. Dovtedy by si malo mesto plniť svoje povinnosti a starať sa o mestský majetok zodpovedne.

Hoci táto lokalita nebola zaradený do centrálnej mestskej zóny, svojou jedinečnosťou, významom a potenciálom by si zaslúžila, aby sa stala predmetom participatívneho plánovania rozvoja mesta a pri rozhodovaní o ňom sa uplatnili adekvátne pravidlá.

Domnievam, že na prenajatie tohto jedinečného areálu na 70 rokov za 1 euro bez zohľadnenia názoru verejnosti a bez toho, aby sa dala šanca iným iniciatívam, nápadom a projektom, nedostali volení zástupcovia od občanov mesta Trenčín v komunálnych voľbách mandát. Dajte tomu verejnému priestoru šancu!Ďalšie informácie o téme:
https://www.facebook.com/ArealPreVsetkychTrencanov
Golf vs. verejný priestor


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
6.12.2012 07:23 | Tono Beták

No to že to zrušili neospravedlňuje vôbec.Mesto to totižto urobilo!Na návrh niektorých poslancov.Títo páni stratili moju dôveru..ešte chvíľku tam budú..do najbližších volieb..tak ako som sa nikdy neangažoval v žiadnej kampani,tak o dva roky to urobím..v prospech ľudí,ktorí ma presvedčia o tom že nie sú ako títo pajkovia...neschopní táraji
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
5.12.2012 14:43 | Noro Brázda

Okolo obeda mi volal p. Slynko z MsÚ, akceptoval argumenty a dohodli sme sa, že zrušia blokovanie mailov z @changenet.sk.

V každom prípade, ignorácia ako pracovná metóda poslancov je šokujúca. Netýka sa to iba tohto prípadu, je to dlhodobý problém.
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
5.12.2012 14:28 | Tono Beták

Takže poslanci názor občana považujú za spam?&výborne páni a ja považujem týchto poslancov za nedôveryhodných,ktorí nemajú právoro zhodovať,nakoľko porušujú tú časť zákona o verejných zastupiteľstvách,kde sa hovorí o tom že musia rozhodovať vo verejnom záujme..lenže názor verejnosti označili ako spam...tak žiadam vzdajte sa mandátov a predstúpte pred vašich voličov a vysvetlite im svoje konanie...
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
5.12.2012 09:26 | Noro Brázda

Odpoveď z MsÚ, p. Slynko:
"elektronicka posta z domeny @changenet bola zablokovana na nasom e-mailovom serveri na podnet niektorych nasich poslancov, ktori sa stazovali na mnozstvo e-mailov, prichadzajucich z tejto domeny, preto sme postu z tejto domeny zacali vyhodnocovat ako spam. Ak sa odstrani „generovanie spamov“ z tejto domeny, nie je problem ju odblokovat."


A moja následná reakcia:
"Pod "spamom" máte zrejme na mysli otvorený list občanov adresovaný poslancom MsZ, týkajúci sa zámeru vybudovať golfový areál pri Novinách (www.changenet.sk/?section=kamp...).

Odporúčam, aby ste sa oboznámili s jeho obsahom. Súdnemu človeku musí byť zrejmé, že nejde o spam. Opakujem, ide o otvorený list adresovaný poslancom. Po vyplnení formulára na webe je vygenerovaná správa s textom listu, menom a priezviskom občana a jeho poštovou adresou. Takýto spôsob nakladania s podnetmi občanov považujem za neprijateľný a opätovne žiadam o odstránenie filtra blokujúceho poštu z domény @changenet.sk (keďže o.i. blokuje aj poštu adresovanú mestskému úradu od iných užívateľov v nesúvisiacich veciach).

Je zarážajúce, že nikto z poslancov na list (zasielaný aj z iných email adries) nereagoval. Preto by som rád vedel mená všetkých poslancov, ktorí sa listy zasielané občanmi prostredníctvom CHANGENET.SK sťažovali."
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
4.12.2012 20:52 | Noro Brázda

Mestský úrad sa s touto výzvou adresovanou a odosielanou poslancom mestského zastupiteľstva vysporiadal tak, že ZABLOKOVAL prijímanie všetkej elektronickej pošty z domény @changenet.sk.

Tomu sa povie komunikácia s občanmi na úrovni. Gratulujeme!
Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
21.11.2012 11:07 | peter polacik

toto miesto sa da jednoduchym sposom upravit a pouzivat ako park na brehu rieky, ktory bude sluzit vsetkym..
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
21.11.2012 09:55 | Katarina Trnkova

areal pre deti , pre dochodcov nie pre vyvolenych
Ad: Chceme areál pre všetkých, nie pre pár golfistov
19.11.2012 19:35 | Jarmila Pokorná

Pre všetkých obyvateľov, nie len pre golfistovPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (8)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Šport
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS