spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) predložil [2] dňa 23.10.2012 cez Portál právnych predpisov do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona o geodézii a kartografii č.215/1995 Z.z. Deklarovaným cieľom je "plnohodnotné poskytovanie elektronických služieb pre verejnosť, pre orgány štátnej a verejnej správy a samosprávy".

Pri pozornom čítaní však nájdeme v návrhu novely aj iné charakteristiky:
  • snahu o poskytovanie všetkých služieb za odplatu, ktorej "cenotvorbu" (bez zákonných obmedzení) riadi ÚGKK SR
  • rozšírenie pravidiel obmedzujúcich prácu s údajmi a ich ďalšie použitie
  • súčasne sa rozširuje okruh situácií, kedy je použitie údajov pre ďalšie subjekty povinné
Tento prístup podľa nášho názoru nie je možné nazvať plnohodnotnou elektronickou službou, v niektorých prípadoch vytvára až absurdné situácie (napr. subjektu môže byť zakázaný prístup k údajom, ktoré musí povinne použiť) a v konečnom dôsledku bránenie širokého využitia údajov brzdí informatizáciu spoločnosti, čo spätne oberá spoločnosť o hodnoty, ktoré by využitím údajov vznikli.

Preto podávame túto hromadnú pripomienku, ktorou chceme podporiť efektívnejší a jednoduchší prístup k digitálnemu obsahu verejnej správy (tak, ako je predpokladaný v existujúcom prostredí, napr.: Zákon 275/2006 o o informačných systémoch verejnej správy, Zákon 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, Zákon 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI), alebo prístup ku problematike Public Sector Information v stratégii rozvoja konkurencieschopnosti EÚ) a docieliť to, aby sa čo najviac používali štátom garantované referenčné dáta cestou využívania elektronických služieb. Cesta vysokých poplatkov znamená, že štátna dokumentácia sa stane nedostupnou pre mnohé subjekty, údaje časom zastarajú a vytratí sa dôvod ich používať. 

Zároveň nie je efektívne, aby organizácie verejnej správy kupovali od súkromného sektora viackrát tie isté údaje. Ide často o podklady, ktoré štát nevie sám zabezpečiť svojimi kapacitami, napr. tvorbu digitalnych modelov terénu alebo ortofotomáp.

Príkladomom fungovania e-Governmentu v oblasti geodézie, kartografie a katastra nám môže byť už aj Česká republika. Tam v súlade so zákonom 11/2009 Sb. o Základných registroch bola od 1.7.2012 spustená prevádzka celého systému základných registrov. Český úřad zeměměřický a katastrální je správcom RÚIAN (register územnej identifikácie, adries a nehnuteľností na http://www.ruian.cz). V Čechách majú zadarmo prístupnú aplikáciu Verejný diaľkový prístup k dátam RÚIAN (adresy, ulice, stavebné parcely) na http://vdp.cuzk.cz.

Preto Vás žiadame o podporu tejto hromadnej pripomienky

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie
Občianske združenie Freemap Slovakia
Geoinformatika.sk - Spravodajský portál slovenskej a českej geokomunity


Text hromadnej pripomienky:

1. K bodu 15, §11 odsek 4: Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Údaje zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu, pokiaľ tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak."

Odôvodnenie:
Vzhľadom na prekrývanie sa dátových zdrojov, popísaných pod jednotlivými agendami v tomto zákone (štátna dokumentácia, informačný systém geodézie, kartografie a katastra), je pre zvýšenie právnej istoty potrebné zdôrazniť, že aj ustanovenia tohto zákona vytvárajúce bezodplatný prístup k údajom (viď. aj niektoré ďalšie požiadavky) majú prednosť pred znením §11 ods.4.


2. K bodu 15, §11:
Žiadame doplniť nový odsek v znení "(7) Správca zverejní vo formáte a spôsobom umožňujúcim bezodplatný prístup a automatizované strojové spracovanie štátnu dokumentáciu vedenú v elektronickej forme vzťahujúcu sa na
a) geodetické základy,
b) výsledky činností podľa §4 ods.2 písm.a) až c), r),
c) štátne mapové dielo, najmä základné mapy a administratívne mapy vo všetkých mierkach, vojenské topografické mapy rastrové aj vektorové,
d) definičné body obcí a častí obcí,
e) výsledky digitalizácie podľa §6 ods.1 písm.e), f),
f) štandardizované geografické názvoslovie s priestorovou lokalizáciou.

Odôvodnenie:
Viaceré z typov údajov, ktoré sú obsahom štátnej dokumentácie, majú charakter referenčných údajov pre iných správcov (napr. geodetické základy, definičné body, geografické názvoslovie) alebo orientačného mapového podkladu (základné a topografické mapy). Ak takéto údaje existujú v elektronickej forme, sú uložené a spracúvané v informačnom systéme, ktorý spĺňa v zmysle §2  písm.i) zákona  č.275/2006 Z.z. znaky základného registera. Zverejnenie údajov z tohto registra je preto vo verejnom záujme a v súlade s ustanovením §3 odsek 4, písm.j) zákona č.275/2006 Z.z. Tento prístup sa týka údajov podľa bodov a), b), d), f) z navrhovaného znenia ods.7.

Základnou charakteristikou údajov v elektronickej forme je možnosť neobmedzeného vytvárania kópií údajov a ich využietie pre rôzne účely. Pri súčasných možnostiach komunikačných sietí aj ich jednoduché sprístupňovanie za náklady, ktoré sú pri porovnaní s nákladmi na vytvorenie údajov zanedbateľné. Ak je požadované sprístupnenie údajov existujúcich iba v "papierovej" forme, úrad poskytuje možnosť ich digitalizácie ako spoplatnenú službu - takýmto spôsobom sú náklady na vytvorenie elektronickej formy už kompenzované. Zároveň na sprístupnenie (alebo zverejnenie) údajov už vedených v elektronickej forme nie je v prípade navrhovaných typov štátnej dokumentácie potrebný výkon ďalších aktivít na strane ich správcu (okrem samotného skoírovania údajov) - ani v tomto smere nevznikajú náklady, ktoré by bolo potrebné kompenzovať spoplatnením prístupu.


3. Ku bodu 29., §21 ods.2:
Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ poskytuje údaje a služby z informačného systému geodézie, kartografie a katastra bezplatne."

Odôvodnenie:
Informačný systém geodézie, kartografie a katastra (IS GKK) obsahuje podľa §20 informačný systém geodetických základov (IS GZ), informačný systém katastra nehnuteľností (IS KN) a informačný systém základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS). 

IS KN obsahuje katastrálne operáty, ktoré sú v zmysle  §68 ods.1  zákona č.162/1995 Z.z. verejné, čiže "každý má právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty".

ZB GIS slúži na poskytovanie referenčných údajov a služieb, sučasne je "lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie" (viď. §2 ods. 14) Na základe uvedených skutočností spĺňa tento IS v zmysle §2  písm.i) zákona č.275/2006 Z.z. znaky základného registra. Zverejnenie údajov zo ZB GIS je preto vo verejnom záujme a je v súlade s ustanovením §3 ods.4, písm.j) zákona č.275/2006 Z.z.

IS GZ poskytuje údaje pre súradnicové referenčné systémy - jednotné referenčné informácie o priestore v podobe množiny súradníc  (x, y) a nadmorskej výšky h a/alebo zemepisnej šírky, dĺžky a elipsoidickej výšky. Súradnicové referenčné systémy sú primárnou témou priestorových údajov NIPI a ÚGKK je povinnou osobou pre ich ďalšie poskytovanie. Keďže ide o referenčné údaje, platí obdobná argumentácia ako pre ZB GIS uvedená vyššie.

Zákon na viacerých miestach stanovuje rôznym subjektom povinnosť používať údaje spracované v rámci IS GKK pre ich činnosti, je preto vo verejnom záujme umožniť čo najjednoduchší a nediskriminačný prístup k údajom.


4. K bodu 30, §21 ods.5: Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ sprístupní údaje podľa ods.1 spôsobom a vo formáte umožňujúcom automatizované strojové spracovanie údajov."

Odôvodnenie:
K vypustenie pôvodného textu: Ako je uvedené v pripomienke k bodu 29, údaje z IS GKK majú byť verejne prístupné bez obmedzení. Označenie určitých údajov za referenčné a súčasné podmienenie ich použitia súhlasom prevádzkovateľa považujeme za vzájomne sa vylučujúce. Podmienky na udelenie súhlasu prevádzkovateľa zároveň navrhovateľ novely nijakým spôsobom neohraničil, čo môže viesť až k absurdným situáciám, napr. odmietnutie súhlasu na použitie údajov v situácii, kedy je (v inom ustanovení zákona) ich použitie určené ako povinné.

K novo navrhovanému textu: "Umožnenie automatizovanej strojovej spracovateľnosti údajov" je v súlade so Smernicou 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora. Podotýkame, že na formáty prístupu sa samozrejme vzťahujú ostatné legislatívne požiadavky, napr. uvedené v §6 ods.1 zákona č.275/2006 Z.z., čo je požiadavka na otvorené a technologicky neutrálne formáty.


5. K bodu 31, §21 odsek 6: Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "Prevádzkovateľ môže obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov, ak je to nevyhnutné na ochranu medzinárodných vzťahov, vnútornú bezpečnosť, verejný poriadok, obranu štátu. Obmedzenie prístupu podľa tohto bodu sa vykoná rozhodnutím, ktoré bude zverejnené s výnimkou určenia dotknutej osoby."

Odôvodnenie:
Vzhľadom na potrebu sprístupnenia údajov zverejnením sú požiadavky uvedené v prvej vete pripomienkovaného znenia tohto bodu irelevantné (viď. aj odôvodnenie k predchádzajúcim bodom). Upresnenie formulácie "nepriaznivo ovyplvnil" na "je nevyhnutné na ochranu" v druhej vete pripomienkovaného znenia je v súlade s nevyhnutnou podmienkou na obmedzenie prístupu k informáciám podľa čl.26 bod 4 Ústavy SR.


6. K §21 ods.7 a 8 (v pôvodnom číslovaní §21 ods.6 a 7):
Žiadame tieto odseky zo zákona vypustiť.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na potrebu sprístupnenia údajov zverejnením sú požiadavky uvedené v  týchto odsekoch irelevantné.


7. K bodu 33, §21 ods.9: Znenie tohto bodu žiadame nahradiť nasledovným: "§ 21 ods. 9 znie: V tých častiach, kde stav budovania informačného systému geodézie, kartografie a katastra neumožňuje ani čiastkové sprístupnenie údajov, prevádzkovateľ obmedzí prístup k údajom a službám. Informáciu o rozsahu obmedzenia prístupu podľa tohto bodu prevádzkovateľ zverejní."

Odôvodnenie:
V prvej vete znenia navrhujeme negatívne vymedzenie možnosti obmedziť prístup k údajom a službám v súlade s postupujúcou informatizáciou u prevádzkovateľa (deklarovanou aj v predkladacej správe tejto novely), s cieľom zmenšiť možnosť neoprávneného obmedzenia prístupu a zlepšenia možnosti kontroly opodstatnenosti postupu prevádzkovateľa. Druhú veta navrhujeme za účelom zvýšenia transparentnosti.


8. K §22: Žiadame do novely doplniť článok novelizujúci zákon č.165/1995 Z.z., v ktorom do §69 ods.5 tohto zákona doplniť nasledovnú vetu:"Prevádzkovateľ portálu zabezpečí sprístupnenie údajov vo formáte a spôsobom umožňujúcom automatizované strojové spracovanie údajov a vo formáte a spôsobom umožňujúcom priame prehliadanie údajov používateľovi."

Odôvodnenie:
Ide o analogickú úpravu k zneniu navrhnutému v §21 ods.5. Tento bod je potrebný pre zvýšenie právnej istoty pri sprístupňovaní údajov z IS KN, nakoľko tento IS je pokrývaný zákonom č.215/1995 Z.z. aj zákonom č.162/1995 Z.z. V súčasnosti portál obsahuje iba sprístupnenie údajov spôsobom umožňujúcicm priame prehliadanie údajov používateľovi, čo je nedostatočné.


9. K §12 ods.1 písm.e) a f):
Žiadame upraviť znenie takým spôsobom, aby pri odovzdaní diela v elektronickej forme nebolo požadované aj jeho odovzdanie v papierovej - analógovej forme.

Odôvodnenie:
V prípade ak papierová verzia vydaného diela neexistuje, požiadavka na jej vytvorenie znamená zvýšené náklady pre vydavateľa neúmerné efektu, ktorý takéto poskytnutie má pre prevádzkovateľa IS, a to aj vzhľadom na digitalizáciu interných procesov.


10. K doložke vplyvov predkladanej novely: Žiadame v bodoch 1 a 2 doložky uviesť "negatívne dopady" a v prípade neakceptovania našich pripomienok v bode 5 doložky uviesť "negatívne dopady"

Odôvodnenie:
K bodu 1 doložky: Predkladaná novela potvrdzuje a upevňuje vysokú finančnú náročnosť prístupu k údajom a súčasne stanovuje subjektom verejnej správy povinnosť ich využívať. Neobvyklé ponechanie "cenotvorby" na ľubovôli ÚGKK SR (viď. všeobecná dôvodová správa) vytvára vysoké riziko stanovenia neprimerane vysokých cien - predkladaná novela neobsahuje žiadne mechanizmy brániace vzniku tejto varianty.
K bodu 2 doložky: Predkladaná novela vytvára vo viacerých oblastiach nové regulačné požiadavky, ktoré doteraz neboli predmetom zákona, napr. výhradné postavenie (spoplatnenej) služby SKPOS
K bodu 5 doložky: Hoci vraj zmeny zákona navrhované v predkladanej novele "bezprostredne súvisia s rozvojom informatizácie spoločnosti a vplývajú na kvalitu poskytovaných služieb" (viď. všeobecná dôvodová správa), novela neobsahuje žiadne mechanizmy garantujúce dostupnosť elektronických služieb (najmä cenovú), ich použiteľnosť (napr. použiteľnosť na strojové spracovanie), alebo vôbec samotné vytvorenie elektronických služieb (z ktorých mnohé aj v súčasnosti absentujú).


11. K prílohe materiálu - vyhodnotenie vplyvov informatizácie: Žiadame do bodu 6.1 zahrnúť aj popis "elektronických služieb" podľa navrhovaného §21 ods.1) zmenená časť vety, bod 6.10 aktualizovať v zmysle aktuálnych legislatívnych predpisov, do bodu 6.12 zarhnúť vytvorenie elektronických služieb v zmysle §21 ods.1) zmenená časť vety, v bode 6.14 uviesť skutočné plánované náklady potrebné  na deklarovanú aktualizáciu a zavedenie nových elektronických služieb.

Odôvodnenie:
K bodu 6.1: Elektronické služby podľa navrhovaného §21 ods.1) zmenená časť vety sú odlišné od "služieb katastra nehnuteľností".
K bodu 6.10: V materiáli spomínaní "výnos MDPaT SR č. 1706/2006" je už 4 roky zrušený a nahradený novšími predpismi.
K bodu 6.12: Nepredpokladáme, že by (odhliadnuc od v všeobecnej dôvodovej správe spomínaných zmenách vyplývajúcich z centralizácie IS GKK) zavedenie nových elektronických služieb podľa §21 ods.1) odlišných od dnes existujúceho portálu katastra nehnuteľností nevyžadovali žiadne rozšírenie technickej infraštruktúry.
K bodu 6.14: Súčasné tvrdenia "z materiálu nevyplýva potreba riešenia financovania" a "ustanovenie dopĺňa o poskytovanie elektronických služieb" (viď. bod 5 osobitná dôvodová správa) považujeme za kontradiktórne. Predpokladáme, že zákon je predpokladom pre poskytovanie určitých služieb a nie naopak.
---


V prípade, že navrhovateľ nevyhovie týmto požiadavkám, žiadame uskutočnenie rozporového konania. Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

Ľubor Illek, Šancová 68, 811 05 Bratislava, lubor.illek@soit.sk
Michal Páleník, Povraznícka 11, 811 05 Bratislava, michal.palenik@freemap.sk
Miloslav Ofúkaný, Rovniankova 12, 851 02 Bratislava, miloslav.ofukany@geoinformatika.sk

Odkazy:

[1] Aktuálna verzia zákona: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-215
[2] Novela v legislatívnom procese: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5607&langEID=1
[3] Aktuálny cenník GKÚ: http://www.gku.sk/docs/Cennik2010+dod1-7.pdf
[4] Aktuálny katalóg produktov GKÚ: http://www.gku.sk/docs/KP_GKU.pdfPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a za otvorenie prístupu k priestorovým údajom
25.1.2016 16:19 | Peter Palárec

Podporujem pripomienku!Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt