spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Nechceme viac, neberte nám čo máme

Vyhlásenie slovenských platforiem mimovládnych neziskových organizácií k zachovaniu objemu financií, ktorý je poukazovaný právnickými osobami prostredníctvom 2% z daní z príjmov.

Žiadame Ministerstvo financií SR o zastavenie ďalšieho znižovania podielu poukázanej časti dane  z príjmov právnických osôb do roku 2016. Zníženie podielu dane spolu s rapídnym poklesom ziskov spoločností v dôsledku hospodárskej krízy by spôsobilo drastické zníženie zdrojov, ktoré mimovládnym neziskovým organizáciám plynú z tohto mechanizmu na aktivity vo verejnom priestore.


Sme si vedomí toho, že sa aj my, mimovládne neziskové organizácie, musíme podieľať na ekonomickej rekonštrukcii našej spoločnosti. Preto nechceme viac.

Aby sme však mohli plniť naše poslanie, nemôžeme si dnes dovoliť stratiť zdroje, ktoré máme.


Nechceme viac.

Mechanizmus poukazovania dvojpercentného podielu zo zaplatenej dane fyzickými a právnickými osobami je jedným z najtransparentnejších a technicky najlepšie fungujúcich mechanizmov podpory aktivít vo verejnom záujme.

Tento mechanizmus je navyše aj spravodlivý voči spoločnosti, nakoľko presne kopíruje jej ekonomické úspechy. Nepredstavuje jednu dohodou stanovenú sumu, ale presne zodpovedá v čase sa meniacemu ekonomickému stavu spoločnosti. 


Neberte nám, čo máme.

V roku 2009 sme neboli kategoricky proti zmenám v zákone o daniach z príjmov, ktoré znižujú poukázaný podiel, v závislosti od výšky vlastného daru právnickej osoby. Naše dôvody boli racionálne a platia aj dnes. Nechceme sa stať  závislými od jedného zdroja príjmov. Chceme byť motivovaní vymýšľať a do života uvádzať nové mechanizmy, chceme mechanizmus poukazovania 2% z daní využiť aj na podporu vlastného darcovstva.

Doterajší pokles poukazovanej sumy však doposiaľ nebol nahradený vznikom iných podporných mechanizmov tvorby zdrojov pre aktívnych občanov. Princíp spolupodieľania sa na tomto zdroji vlastnými darmi právnických osôb dnes motivuje iba 10 percent z nich. Ale hlavne je sprevádzaný ekonomickou krízou neobvyklých rozmerov. Preto je výška príjmov od právnických osôb už dnes len polovicou z príjmov, ktoré sme dosahovali  v čase, keď návrh na znižovanie vznikol.

Platná legislatíva stanovuje zníženie podielu dane už na budúci rok. Pre aktívnych občanov pôsobiacich vo verejnom priestore bude toto zníženie tak výrazné a pre poukazovateľov boriacich sa s krízou tak demotivujúce, že môže znamenať nenahraditeľný výpadok financií, znamenajúci výpadok verejnoprospešných aktivít.

Preto žiadame vládu nie o navýšenie prostriedkov pre mimovládne neziskové organizácie, ale na tri roky o zastavenie znižovania podielu poukázanej časti z príjmov daní právnických osôb a tým spomalenie poklesu sumy, ktorá z tohto mechanizmu mimovládnym neziskovým organizáciám na aktivity vo verejnom priestore plynie.

Chceme pracovať tak, ako doteraz. Aktivovať nezamestnaných a umožniť im objaviť svoj potenciál. Vychovávať k dobrovoľníctvu a darcovstvu. Liečiť chorých. Integrovať dlhodobo hendikepovaných. Pomáhať v chudobe. Chrániť prírodné prostredie. Realizovať programy záchrany a programy starostlivosti o ohrozené druhy rastlín, živočíchov a ich biotopov. Vytvárať funkčnú sieť chránených území. Realizovať starostlivosť o hendikepované chránené živočíchy. Participovať na tvorbe a modifikácii legislatívnych predpisov. Pomáhať seniorom. Učiť deti na základných školách. Tvoriť. Podporovať práva osôb hľadajúcich svoju rodovú či sexuálnu identitu. Ochraňovať kultúrne a historické pamiatky. Kontrolovať toky verejných financií. Podporovať samostatný život ľudí s postihnutím. Chrániť pred závislosťami a pomáhať ich prekonávať. Pomáhať menšinám. Chrániť občianske práva. Slúžiť nevidiacim, nepočujúcim či  inak postihnutým spoluobčanom. Posilňovať práva žien zo znevýhodnených skupín a podporovať ich aktivity. Pomáhať zmierňovať dopad nevyliečiteľnej choroby postihnutému, ale aj jeho rodine a priateľom. Recyklovať odpady. Znižovať energetickú náročnosť našej spoločnosti. Prinášať inovačné pedagogické mechanizmy na stredné a vysoké školy. Chránime vodu pred znečisťovaním. Propagujeme zdravé potraviny, bez škodlivých chemikálií. Podporujeme rozvoj cyklo-turistiky ale aj cyklo-dopravy v mestách. Podporujeme udržateľný rozvoj vidieka a sebestačnosť poľnohospodárskej produkcie na Slovensku. Presadzujeme znižovanie hlučnosti v obytných zónach našich miest a obcí a odstraňovanie čiernych skládok z krajiny. Žiadame a monitorujeme využívanie verejných a EÚ financií vo verejnom záujme. Vytvárame podmienky pre život ohrozených druhov živočíchov a ochranu vzácnych biotopov na Slovensku. Chránime čistotu ovzdušia a rozvoj alternatívnych zdrojov energie. Integrovať starostlivosť o deti s vývojovou poruchou od narodenia. Ošetrovať a opatrovať ľudí odkázaných na pomoc. Vychovávať opustené deti. Chrániť deti pred týraním a zneužívaním. Pomáhať neúplným rodinám. Podporovať rodičov detí so zdravotným postihnutím. Rozvíjať fyzický a duševný potenciál zanedbávaných.  Pomáhať v chudobe. Podporovať tých, ktorí chcú niečo dokázať. Presadzovať právo žien na rovnaké zaobchádzanie. Debariérizovať prostredie. Variť polievky pre bezdomovcov. Chrániť závislých pred nákazou - zas a znovu ich kontaktovať.  Vysvetľovať, presviedčať, zapájať. Podporovať aktívny život seniorov. Vytvárať priestor pre ich zpájanie do života komunity. Aktivizovať mladých do dobrovoľníctva a pripravovať ich tak na pracovný trh. Kontrolovať tých, čo sú pri moci. Propagovať dobré príklady. Obhajovať ľudské práva. Čistiť krajinu a odstraňovať nelegálne skládky odpadu. Skrášľovať svoje okolie v mestách aj na dedinách. Učiť ľudí šetriť energiou. Pomáhať udržiavať náučné chodníky a turistické trasy. Starať sa o zelené plochy a parky. Zachraňovať opustené zvieratá. Sprevádzať zomierajúcich. Pomáhať pri ochrane práv matiek, detí a rodín. Zriaďovať materské a rodinné centrá a vytvárať tým podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. Vzdelávať, napomáhať k aktívnemu občianstvu, dobrovoľníctvu a rozvíjať život v komunite a k vzájomnej pomoci. Zachovávať kultúrne a historické dedičstvo, zvyky, tradície pre budúce generácie cez vzdelávanie detí. Podporovať rozvoj súčasnej živej kultúry a umenia. Napomáhať zvyšovaniu kvality života na vidieku. Snažiť sa spomaľovať vyľudňovanie vidieka. Zvýšiť informovanosť občanov o diskriminácií. Zviditeľňovať  príklady dobrej praxe z radov vidieckych žien a zviditeľňovať  politiky  podporujúce rodovú rovnosť.  Znížiť účinky diskriminácie formou aktívnej pomoci bezplatnou poradenskou činnosťou. Zainteresovať  štát, aby vytvoril systém podpory rodiny tak, aby fungujúca rodina bola prioritou politiky štátu, tento systém opatrení preniesť  na lokálnu úroveň - podpora rodiny je predsa v programovom vyhlásení vlády. Vytvoriť systém, pomáhajúci učiteľom pri komunikácii a riešení konmkrétnych situácií v súvislosti s problémovými rodinami. Zaviesť na školách do vzťahov etiku,  naučiť deti empatii, posilniť vzťah RODIČ  A DIEŤA. Prostredníctvom médií pozitívne ovplyvňovať verejnosť k uvedomeniu si, že rodina je základný ekonomický nástroj  prosperity štátu. Generovať diskusie na aktuálne spoločenské témy a hľadať možnosti riešenia problémov. Chrániť, obhajovať a presadzovať práva menšín. Podporovať menšiny v zachovaní, posilnení a rozvíjaní ich identity. Realizovať výskumy. Vzdelávať deti, mladých ľudí aj dospelých. Informovať spoločnosť. Budovať a posilniť miestne komunity. Riešiť konflikty. Poskytovať bezplatné právne poradenstvo na to odkázaným. Podporovať mimoriadne talentované deti a mládež


Helena Woleková, Vladislav Matej, platforma SocioForum
Alžbeta Mračková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií 
Lucia Faltinová, Fórum donorov
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím
Katarína Dekánková, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Sona Holiková, Únia materských centier
Nora Beňáková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Juraj Hipš, Špirála - sieť environmentálne-výchovných organizácií
Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska
Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku
Braňo Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, člen Rady vlády pre MVO
Myrtil Nagy, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Dana Rušinová, Koalícia pre deti, nezávislé zoskupenie detských organizácií
Eva Lysičanová, Slovenska humanitná rada
Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska
Marcela Dobešová, Fórum života
Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Renáta Kubáleková, SENIOR PARK, n.o.
Jozef Bučko - Centrum soc. starostlivosti Podhorie, n.o.
Božena Bušová, Empatia n.o.
Natália Kokošková, Rehabilitačné stredisko CLAUDIANUM
Hana Jajcayová, DSS Andreas n.o.
G.Korimová,  Chránené bývanie a chránené dielne OZ CHRABYD
Pavel Hrica, Nadácia Pontis
Juraj Smatana, Klub Strážov
Lesanka Blažencová, Združenie Slatinka
Elena Pätoprstá, Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa
Peter Medveď, Nadácia Ekopolis
Miroslav Demko, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Lucia Deutschova, Ochrana dravcov na Slovensku
Richard Medal, Centrum enironmentálnych aktivít
Dana Rušinová, Nadácia detí Slovenska
Viera Bottcher, Slovensko-český ženský fond
Pavol Široký, O. z. Za matku Zem
Daniel Lešinský, O. z. Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy
Dušan Ondrušek, PDCS, o.z.
Marcel  Zajac, člen  RV pre MVO
Laura Dittel, členka RV pre MVO
Martina Barancová Paulíková, dobrovoľníčka v environmentálnom hnutí
Boris Maderic
Juraj Rizman, environmentalista, člen Rady vlády pre MVOPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Nechceme viac, neberte nám čo máme
9.12.2012 08:10 | Lukas Jurina

.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Právo
Granty, fundraising a filantropia
Neziskový sektorREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS