spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Zachráňme trolejbusy


Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 01 Košice


Petícia

V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve a zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 o petičnom práve


Vážený pán primátor a poslanci mesta Košice,

nám všetkým, ktorí sme dolu podpísaní, záleží na zachovaní ekologickej dopravy v podobe trolejbusov. V súvislosti so stabilizáciou DPMK, a.s je zámer tento druh dopravy zlikvidovať.  Hlavným  dôvodom je jej finančná a  ekonomicko-hospodárska náročnosť prevádzky. Zároveň sa preferujú novšie, prevádzkou málo overené druhy dopravy (autobusy na zemný plyn - CNG), ktoré napriek svojej ekologickej výhodnosti oproti autobusom na naftu majú tiež svoje obmedzenia a technické nedokonalosti, o ktorých sa (zámerne?) málo informuje. Jedným z obmedzení a limitujúcim faktorom je aj dojazd vozidla pri  jednom natankovaní a finančná náročnosť na zabezpečenie adekvátneho servisu. Trolejbusová doprava, fungujúca v Košiciach od roku 1993, nemala doposiaľ žiadne vážne technické problémy (napríklad požiare a priame ohrozenia cestujúcich, či zlyhanie brzdových systémov). Napriek tomu sa zámerne nerozvíja, utlmuje a vozidlový park sa neobnovuje už od roku 1999 (!). Možnosti a projekty na jej ďalší rozvoj a hospodárnejšie využívanie existujúcich kapacít tu sú, len neboli realizované.

Nepriaznivé ekonomicko-hospodárske výsledky trolejbusovej dopravy nie sú zapríčinené samotnou trolejbusovou dopravou, ale spôsobom jej riadenia, využívania jej kapacít ako aj istou averziou k tejto doprave. Dôkazom životaschopnosti trolejbusov v systéme MHD, sú dlhoročné prevádzky trolejbusovej dopravy v iných slovenských mestách (Prešov, Žilina, Bratislava a Banská Bystrica, ktorá sa po zrušení k trolejbusom vrátila). V týchto mestách je trolejbusová doprava nielen udržiavaná, ale naďalej rozvíjaná.

Ekonomické hľadiská sú dôležitým, ale nie jediným aspektom posudzovania výhodností trolejbusovej dopravy v systéme MHD. Ďalším neprehliadnuteľným faktorom je ekológia trolejbusovej dopravy, majúcej nulovú emisiu oproti vozidlám CNG. Dopad prechodu z trolejbusov na autobusy sa prejaví v podobe spálenia približne 600 000 litrov nafty ročne naviac a vyrovná sa vyrezaniu 1580 kusov storočných, 25 metrov vysokých listnatých bukov!

Košice sú mestom, ktoré má snahu byť centrom turistického ruchu v oblasti. Jedinečné prírodné podmienky, ktoré sa v okolí mesta nachádzajú je nutné chrániť a nie ich poškodzovať. Trolejbusy sú príkladom neemisnej dopravy, ktorá chráni a nepoškodzuje životné prostredie a tak napomáha aj k zachovaniu jedinečnosti prírodného bohatstva. Taktiež trolejbusy eliminujú negatívne vplyvy mesta na zdravie jeho obyvateľov, hlavne detí, ktoré trpia alergiami, ktoré sú dôsledkom aj emisií z dopravy. Obraciame sa preto na vás s petíciou:

Zachráňme trolejbusy

Zrušením prevádzky trolejbusov každý z nás stratí aj istú časť svojho majetku pretože trolejbusové trate sa stavali aj z našich daní. Jeden kilometer dvojstopovej trate stojí (vrátane priemerných nákladov na výstavbu príslušnej meniarne atď.) asi 500 - 600 tisic Euro, podľa zložitosti trate. Súčasná košická sieť meria približne 33 km, čiže dnešná cena za výstavbu by bola niekde okolo 16,5-20  mil. Euro..


Požadujeme preto:

Zmenu dopravnej politiky mesta, ktorá bude založená nielen na slovnej ochote a podpore, ale i fakticky založená na zachovaní a podpore trolejbusov v MHD. S tým súvisia nasledovné požiadavky:
1.) netlmiť a nelikvidovať trolejbusovú dopravu v Košiciach a trolejbusové trate, ktoré už existujú
2.) rozširovať, modernizovať a zefektívňovať prevádzku, čo sa prejaví priaznivejším vývojom ekonomických ukazovateľov.  vyššia výprava vozidiel a vyššie kilometrické výkony)


Záverečné prehlásenie:

Petičný výbor ako iniciátor tejto petície prehlasuje, že v tejto veci bude ďalej jednať a podnikať ďalšie potrebné kroky. Tento výbor funguje v zložení:

Martin KRIŠTOF, Bašťovanského 5, 040 22 Košice,
Ing. Marek TÓTH, Slobody 32, 040 01 Košice
Ing. Peter Cuninka, Pasteurovo nám. 11, 040 01 Košice
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Pokroku 7, 040 01 Košice
Marek Šuták, Kalinovská 3, 040 22 Košice
JUDr. Drahoslav GREJTOVSKÝ, Oštepová 6, 040 01 Košice


Členov výboru je vo všetkých veciach tejto petície oprávnený zastupovať vyššie uvedený Martin Krištof. Všetci členovia výboru sú ochotní nielen konštruktívne jednať s kýmkoľvek kompetentným, ale tiež sami pomôcť v riešení MHD v Košiciach akýmkoľvek vhodným spôsobom. Touto petíciou chceme hlavne ukázať, že existuje širší záujem na zachovaní trolejbusov v našom meste.

Táto petícia nezastupuje ani jednu z dopravných alebo prepravných spoločností.

Pripájam sa k petícii: Zachráňme trolejbusy  a podporujem požiadavky a myšlienky v nej obsiahnuté. Beriem na vedomie, že vo veciach tejto petície je oprávnený jednať petičný výbor zastúpený pánom Martinom Krištofom.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia Zachráňme trolejbusy
24.9.2012 19:28 | Miloš Šindelář

Dobrý den, celá západní Evropa a Spojené státy otvírají doslova jeden trolejbusový provoz za druhým,v Čechách se rozvíjejí i provozy v malých městech jako Mariánské Lázně -14 000 obyvatel, Jihlava 48 000 ob. Chomutov 47 000 ob atd. Nově otevřený provoz ve švédské Landskronně (28 000 obyvatel, trať 3 km)usvědčuje představitele košického dopravního podniku ze lží, a z toho, že jak se zdá patří někam do střední Asie, a ne do středu Evropy.
P.s: Dp Košice: co takhle azbuka?
Ad: Petícia Zachráňme trolejbusy - PREHLÁSENIE K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY V KOŠICIACH
15.9.2012 10:47 | Ladislav Rovinský

PREHLÁSENIE K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY V KOŠICIACH

Cyklistická únia mesta Košice a neskôr aj Spolok na podporu
skrášľovania Košíc roky pripravovali verejné podujatia k Európskemu
týždňu mobility.
V ostatných rokoch sa k organizačnej spolupráci pripájal aj magistrát.
Vítali sme to očakávajúc zavedenie trvalých prospešných opatrení pre
chodcov, cyklistov a užívateľov MHD tak, ako sa k tomu prihlásené
mestá zaväzujú. Košice sa však zvyčajne sústredili iba na jednorazovú
verejnú zábavu, bez badateľných trvalých prínosov.
Aby sme viac neboli spájaní s takýmto formálnym prístupom, tentoraz
prenechávame iniciatívu magistrátu. Napokon výzva Európskej únie na
usporadúvanie týždňa mobility je určená samosprávam s rozhodovacími
právomocami na zmeny k funkčnej, udržateľnej a ekologickej mestskej
doprave.
Našou doménou zostávajú najmä pravidelné propagačné cyklojazdy a
Critical Mass - čoraz populárnejšie vo veľkých mestách.
V tomto roku zatiaľ jedinou oznámenou dopravnou aktivitou Mesta Košice
a Dopravného podniku mesta Košice počas Európskeho týždňu mobility je
návrh "ozdravných" opatrení v MHD vrátane zámeru zrušenia
trolejbusovej zložky dopravy a nahradenie ekologických trolejbusov
množstvom nových autobusov. Pritom podpora ekologických foriem
verejnej dopravy je stálym mottom podujatia.
Načasovanie neekologických rozhodnutí do Európskeho týždňa mobility
chápeme ako pohŕdanie týmto podujatím, zvlášť u víťazného Európskeho
hlavného mesta kultúry 2013.
Napriek tomu, že chápeme naliehavosť riešenia ťažkej situácie v DPMK,
žiadame o odloženie prerokovania rušenia štvorzastávkových lístkov,
rušenia trolejbusovej dopravy a rozhodnutia prenechať autobusovú
dopravu súkromnej firme. Odložením sa vytvorí priestor na verejnú
diskusiu a nezávislú odbornú oponentúru, ktorá doteraz nebola a ktorá
môže priniesť aj alternatívne - menej bolestné a menej riskantné
návrhy.

V Košiciach, 14. 9. 2012


Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice
e-mail: karol.labas@stonline.sk


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc
e-mail: spolok.kosice@gmail.com
Ad: Petícia Zachráňme trolejbusy - PREHLÁSENIE K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY V KOŠICIACH
15.9.2012 10:47 | Ladislav Rovinský

PREHLÁSENIE K EURÓPSKEMU TÝŽDŇU MOBILITY V KOŠICIACH

Cyklistická únia mesta Košice a neskôr aj Spolok na podporu
skrášľovania Košíc roky pripravovali verejné podujatia k Európskemu
týždňu mobility.
V ostatných rokoch sa k organizačnej spolupráci pripájal aj magistrát.
Vítali sme to očakávajúc zavedenie trvalých prospešných opatrení pre
chodcov, cyklistov a užívateľov MHD tak, ako sa k tomu prihlásené
mestá zaväzujú. Košice sa však zvyčajne sústredili iba na jednorazovú
verejnú zábavu, bez badateľných trvalých prínosov.
Aby sme viac neboli spájaní s takýmto formálnym prístupom, tentoraz
prenechávame iniciatívu magistrátu. Napokon výzva Európskej únie na
usporadúvanie týždňa mobility je určená samosprávam s rozhodovacími
právomocami na zmeny k funkčnej, udržateľnej a ekologickej mestskej
doprave.
Našou doménou zostávajú najmä pravidelné propagačné cyklojazdy a
Critical Mass - čoraz populárnejšie vo veľkých mestách.
V tomto roku zatiaľ jedinou oznámenou dopravnou aktivitou Mesta Košice
a Dopravného podniku mesta Košice počas Európskeho týždňu mobility je
návrh "ozdravných" opatrení v MHD vrátane zámeru zrušenia
trolejbusovej zložky dopravy a nahradenie ekologických trolejbusov
množstvom nových autobusov. Pritom podpora ekologických foriem
verejnej dopravy je stálym mottom podujatia.
Načasovanie neekologických rozhodnutí do Európskeho týždňa mobility
chápeme ako pohŕdanie týmto podujatím, zvlášť u víťazného Európskeho
hlavného mesta kultúry 2013.
Napriek tomu, že chápeme naliehavosť riešenia ťažkej situácie v DPMK,
žiadame o odloženie prerokovania rušenia štvorzastávkových lístkov,
rušenia trolejbusovej dopravy a rozhodnutia prenechať autobusovú
dopravu súkromnej firme. Odložením sa vytvorí priestor na verejnú
diskusiu a nezávislú odbornú oponentúru, ktorá doteraz nebola a ktorá
môže priniesť aj alternatívne - menej bolestné a menej riskantné
návrhy.

V Košiciach, 14. 9. 2012


Ing. Karol Labaš, Cyklistická únia mesta Košice
e-mail: karol.labas@stonline.sk


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, Spolok na podporu skrášľovania Košíc
e-mail: spolok.kosice@gmail.com
Ad: Petícia Zachráňme trolejbusy
10.9.2012 15:48 | Ján Polák

... takéto a podobné návrhy na riešenie dopravy sú výplodom ľudí voziacich sa na drahších osobných autách, ktorí nepoužívajú mestskú hromadnú dopravu .... a nielen v KošiciachPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Doprava

Súvisiace regióny
Košice


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS