spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo navrhuje zrušiť rovnú daň, zvýšiť daňové zaťaženie lepšie zarábajúcich fyzických osôb aj všetkých právnických osôb a obmedziť využívanie tzv. paušálnych výdavkov živnostníkmi a všetkými samostatne zárobkovo činnými osobami. Znižovanie deficitu zvýšením daní nie je žiadne šetrenie. Vláda sa rozhodla, že namiesto šetrenia na sebe ešte viac uberie ľuďom z ich vlastníctva. Ľudia budú musieť viac platiť za nadmerné výdavky a rozpočtovú nezodpovednosť v minulosti i v súčasnosti. Je len ilúzia myslieť si, že vyššími daňami je možné udržateľne znižovať deficity verejných financií, a to bez negatívnych dôsledkov na ekonomickú aktivitu. Vyššie zdaňovanie nerieši podstatu kumulovaných deficitov a prináša dlhodobé negatívne dôsledky na ľudí, prosperitu a produktívnu zamestnanosť. Vyššie dane viac zaťažia ľudí, znížia im disponibilné príjmy, možnosti pre úspory a investície, obmedzia ich rozhodnutia a ekonomické kalkulácie, znížia motiváciu podnikať, pracovať a byť ekonomicky aktívny. Následkom bude i zníženie životného štandardu ľudí a ekonomického rastu, ako i budúce nižšie príjmy z daní.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme upraviť pripravovanú novelu tak, aby nedošlo k zvýšeniu daňového zaťaženia ľudí, ani podnikateľských subjektov a aby ostala zachovaná rovná daň.

Návrh zákona:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5415&langEID=1Mikuláš Knapp, Aliancia živnostníkov a slobodných povolaní
Ondrej Dostál, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI)
Matúš Pošvanc, riaditeľ Nadácie F. A. Hayeka
Zuzana Zimenová, noveskolstvo.sk
Juraj Petrovič, predseda Programovej rady OKS
Martin Mlýnek, podpredseda OKS
Ivan Kuhn, podpredseda OKS
Silvester Bizoň, kancelár OKS
Ronald König, OKS
Dušan Sloboda, KI
Radovan Kazda, KI
Michal Novota, konzultant, spolupracovník KI
Peter Pažitný, výkonný riaditeľ Health Policy Institute a člen CEE Health Policy Network 


Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v piatok 14. septembra 2012. Ministerstvo financií skrátilo lehotu na pripomienkovanie do 4. septembra, čo je však v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády, lebo na to nie je žiadny dôvod. Iniciátori hromadnej pripomienky sa preto rozhodli umožniť občanom vyjadriť svoj nesúhlas s návrhom novely až do piatku 14. septembra. Až vtedy totiž uplynie lehota 15 pracovných dní od začiatku pripomienkového konania, ktorú určujú Legislatívne pravidlá vlády.

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Rezortné číslo: MF/19307/2012-72


1.
Ponechanie súčasnej úpravy 40 % paušálnych výdavkov bez ich obmedzovania

V článku I navrhujeme vypustiť bod 1 a primerane upraviť body 15 a 16.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje zrušiť možnosť uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov v doterajšej výške a obmedziť ich sumou 5 040 eur ročne. Toto opatrenie zvýši finančné, ako aj administratívne zaťaženie živnostníkov, ľudí v slobodných povolaniach a všetkých samostatne zárobkovo činných osôb. Navrhovaná zmena ignoruje reálnu situáciu živnostníkov a ďalších samostatne zárobkovo činných osôb a bude mať pre nich výrazne negatívne dôsledky. Štát by nemal hádzať polená pod nohy ľuďom, ktorí zobrali zodpovednosť za seba do svojich rúk a nečakajú, že sa o nich a ich rodiny postará štát alebo niekto iný. Zvlášť by im štát nemal zvyšovať ich zaťaženie v období hospodárskej krízy, ktorá ešte neskončila. Navrhujeme tento bod z novely vypustiť.


2.
Ponechanie súčasnej úpravy nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku

V článku I navrhujeme vypustiť bod 6.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku tým, že bude môcť ísť iba o manžela/manželku, ktorý/á poberá rodičovský príspevok, je zdravotne ťažko postihnutý/á alebo je evidovaný/á ako uchádzač o zamestnanie. Toto opatrenie zasahuje do rodinného života občanov nad nevyhnutnú mieru a zvyšuje daňové zaťaženie. Preto ho navrhujeme z novely vypustiť.


3.
Zachovanie rovnej dane a nezvyšovanie sadzieb dane z príjmu

V článku I navrhujeme vypustiť bod 8 a primerane upraviť bod 12.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje zrušiť rovnú daň. Daň z príjmu právnických osôb sa má zvýšiť z 19 % na 23 %. Daň z príjmu fyzických osôb zo základu presahujúceho 176,8-násobok životného minima sa má zvýšiť z 19 % na 25 %. Zvyšovanie daní považujeme za škodlivé nielen pre daňovníkov, ktorí ním budú postihnutí, ale pre celú ekonomiku. Nahradenie progresívnej dane rovnou daňou, zníženie sadzieb dane z príjmu a zjednodušenie daňového systému zlepšili podnikateľské prostredie na Slovensku, pomohli naštartovať ekonomiku a prilákať zahraničné investície. Zvýšenie sadzby dane navyše nemusí znamenať aj vyšší výber dane. Zavedenie vyššej sadzby dane z príjmov právnických osôb bude brzdiť ekonomickú aktivitu podnikateľských subjektov na trhu. Negatívne dosahy pocítia aj zamestnanci a spotrebitelia. Vyššie dane znamenajú dlhodobé obmedzenie prosperity ekonomiky, zamestnanosti a účinnosti konsolidácie verejných financií. Vyššie dane, osobitne bohatších, odčerpávajú produktívne zdroje a disponibilné príjmy tvorcov ekonomických hodnôt a znižujú motiváciu podnikať, sporiť a investovať. Tým obmedzujú budúci ekonomický rast a verejné príjmy. Navrhujeme preto vypustiť z novely tieto body a ponechať súčasnú úpravu.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.
V prípade, že Ministerstvo financií SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Mikuláš Knapp, D. Michaeliho 11, 036 01 Martin
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Peter Gonda, Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava
Matúš Pošvanc, Nadácia F. A. Hayeka, Jašíkova 6, 82103 Bratislava
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava
Michal Novota, Osuskeho 6, 85103 Bratislava POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
15.9.2012 17:00 | Marta Trnková

Podpurujem túto aktivitu
Ad: Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
15.9.2012 16:59 | Ing. marta trnková

Určite sa pripájam k protestu
Ad: Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
4.9.2012 19:38 | Marian Hedera

danovy sistem ma byt spravodlivy a ma davat rovnaku sancu na motivaciu samozamestnavat a dat pracu inym !
Ad: Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
4.9.2012 10:22 | Roman Kanala

O tom, ako Fico bojuje proti prosperite vlastnej krajiny zvyšovaním podnikovej dane a tým zamedzeniu prílivu nového kapitálu zo zahraničia, som napísal ešte v júni na eTrend:

blog.etrend.sk/listy-z-zenevy/...
 
Nová palica na malé podniky a živnostníkov je niečo ešte horšie. Všetky vyspelé krajiny majú významný podiel na HDP vytvorený v malých podnikoch alebo u samozamestnaných živnostníkov. Oni sú najpružnejší v odpovedi na okamžité potreby trhu, oni sú v kontakte s dopytom, oni vytvárajú pridanú hodnotu flexibilnou ponukou služieb, kam štátny mastodont nezavíta a veľké firmy to nezaujíma.
 
Fico koherentne a cieľavedome ničí ekonomické tkanivo vlastnej krajiny. Hovorí sa tomu sabotáž.
Rosner
4.9.2012 09:42 | Václav Rosner

Je smutné, že sociálna vláda je vlastne najkapitalistickejšia. Momentálne sa tu rieši, ako z chudákov s minimálnymi príjmami urobiť ešte väčších chudákov, dostať nás na ulicu, spraviť z nás, ktorí žijeme na minime, pričom poctivo pracujeme, napokon závislých na štáte. Neako mi to zaváňa počiatkom centralizácie, ale takej tej kapitalistickej. Zničiť množstvo malých spoločností, zabezpečiť malé množstvo bohatých a veľkých. Napokon nás budú kompletne ovládať (vrátane celého parlamentu) podobne - či skôr rovnako, ako je to v USA. Dúfam, že krok ku zlepšeniu situácie nebude riešiť až ďalší rok štyridsiatyôsmy alebo niečo podobné.
Ad: Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
3.9.2012 12:08 | Pavel Pollák

Ad: Zvyšovanie daní

OKS:
„Znižovanie deficitu zvýšením daní nie je žiadne šetrenie. Vláda sa rozhodla, že namiesto šetrenia na sebe ešte viac uberie ľuďom z ich vlastníctva. Ľudia budú musieť viac platiť za nadmerné výdavky a rozpočtovú nezodpovednosť v minulosti i v súčasnosti. Je len ilúzia myslieť si, že vyššími daňami je možné udržateľne znižovať deficity verejných financií, a to bez negatívnych dôsledkov na ekonomickú aktivitu. Vyššie zdaňovanie nerieši podstatu kumulovaných deficitov a prináša dlhodobé negatívne dôsledky na ľudí, prosperitu a produktívnu zamestnanosť. Vyššie dane viac zaťažia ľudí, znížia im disponibilné príjmy, možnosti pre úspory a investície, obmedzia ich rozhodnutia a ekonomické kalkulácie, znížia motiváciu podnikať, pracovať a byť ekonomicky aktívny. Následkom bude i zníženie životného štandardu ľudí a ekonomického rastu, ako i budúce nižšie príjmy z daní.“

Zvyšovanie daní skutočne nie je žiadne šetrenie. Zvyšovanie daní znamená zvyšovanie výdavkov – zvyšovanie vládnych výdavkov.
Aká je skladba týchto výdavkov?
Vládne výdavky reprezentujú s výnimkou najrôznejších zbytočných výdavkov najmä zbytočné výdavky. - Vyzerá to ako štylistická chyba, akoby slovenčina nemala dosť slov, keďže sa na vyjadrenie zdanlivo rôznych skutočností používa to isté slovo. Skutočnosť je však taká, že všetky vládne výdavky sú zbytočné. Dokonca aj tie výdavky, ktoré sa zdajú byť na prvý pohľad potrebné (armáda, polícia a... už si neviem na iné spomenúť), tak aj tie sú vo svojom vnútri zbytočné. Ich potrebu totiž odôvodňujú iba niektoré vlastnosti iba niektorých členov spoločnosti. Všetci obyvatelia totiž nie sú vrahovia, všetci (i keď v tomto prípade mnohí) nejazdia bez dodržiavania PCP, skrátka, nie všetci nedodržiavajú pravidlá, platné pre chod spoločnosti. Teoreticky iba niektorí. Teoreticky. No dobre. Toto sa týka iba niektorých.
Je tu však istá spoločenská vrstva, relatívne široká, spotrebúvajúca spoločenské zdroje, ktoré pochádzajú, samozrejme, z daní, a to širokým spôsobom. Je to časť spoločnosti, ktorá nielenže nie je schopná platiť dane (a preto im nie je ani čo zvýšiť), ale nie je schopná sa ani samostatne živiť - pokiaľ nepriznáme za spôsob samostatnej obživy občasné krádeže a pravidelné poberanie najrôznejších sociálnych príspevkov.
Nuž povedzme si rovno – ide práve o tie sociálne príspevky.
Stačí mať ceruzu, papier a kalkulačku, a prístup k týmto „sociálnym“ číslam. Alebo sú to utajované skutočnosti?
Prestáva to fungovať.
A je tu ešte jedna súvislosť. Táto skutočnosť má v dlhodobom časovom horizonte oveľa vážnejšie následky, než bezprostredné zvýšenie daní o niekoľko smiešnych percent. Sú to dôsledky toho, ako občan vidí a pociťuje samotný fakt, že sa dane zvyšujú, a že sa dane zvyšujú práve jemu. Občan totiž vidí nielen širokú vrstvu obyvateľstva, ktorému sa nič nezvyšuje (a ak, tak iba tie sociálne dávky – a čo penzie!?), ale aj banky a veľké podniky „so zahraničnou účasťou“, požívajúce najrôznejšie daňové úľavy a daňové prázdniny. Nehovoriac o nezaplatených daniach z kadejakých daňových rajov. (Preboha! Kde? Prečo? Ako? Veď keď raz niekto podniká na Slovensku, ako môže mať sídlo mimo jeho územia?) A sú ešte mnohé a mnohé iné kanály, ktorými neodtekajú nejaké splašky, ale práve daňové výnosy. Napríklad štátny kanál financovania cirkví a náboženských spoločenstiev. (A čo školy?)
Výsledok: občan je znechutený.
Výsledok: hrubé negatívne dôsledky na ekonomickú aktivitu.
Vychádza to tak, že treba zvyšovať dane?
Alebo treba robiť tak, aby to fungovalo?

Pavel Pollák,
03. 09. 2012.
Ad: Hromadná pripomienka proti zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
3.9.2012 10:09 | Peter Szabó

Vyššie daňové odvody znamenajú len to isté. Ako si udržať príjmy za nových daňových úprav. Tu sa stretávajú sebecké záujmy jednotlivca a štátneho aparátu. Kto má vyššie príjmy ten si môže zaplatiť poradcu, aby kritériá splnil a príjmy mu zostali.
Toto nie je cesta, ako učiť ľudí na legálne podvody v rámci zákonov. Ak by aparát mal záujem na vyšších príjmoch zamestnancov, tak to by bolo iné. Ale zhromažďovať príjmy do spoločnej pokladne a potom ich prerozdeľovať pre vybrané skupiny tak to naozaj nie. Z pohľadu svojej skúsenosti pri zaobstarávaní si živobytia to je naozaj slepá cesta.
Povedz NIE zvyšovaniu daní, zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov
2.9.2012 17:03 | Ondrej Dostál

Facebooková pozvánka tu:

www.facebook.com/events/426116...Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (8)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Politika
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt