spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorený list ministrovi školstva k navrhovaným zmenám vo financovaní centier voľného času

Vážený pán minister

Ako riadiace zamestnankyne Súkromného centra voľného času Quo vadis vo Zvolene, ktoré sa prioritne zameriava na prácu s rómskymi deťmi z marginalizovaného prostredia, sme hlboko znepokojené novým návrhom novely Zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorá mení aj Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Napriek snahe o pochopenie zámeru zvýšiť  transparentnosť a adresnosť systému si dovoľujeme vyjadriť svoje znepokojenie zo situácie.  

Postavenie centier voľného času bez ohľadu na zriaďovateľa je každým rokom horšie a horšie a nie je tajomstvom, že mnohé zariadenia obmedzujú svoju činnosť na úkor kvality.

Naše zariadenie poskytovalo v školskom roku 2011-2012 voľnočasové aktivity pre  547 žiakov, pričom 89% tvoria rómske deti v hmotnej núdzi z rôznych obcí v okolí Zvolena, ktoré v mnohých prípadoch nenavštevujú ani školský klub detí v rámci základných škôl, nie to ešte iné záujmové útvary. Mnohí z nich sú žiakmi špeciálnych základných škôl. Nakoľko od rodičov detí v hmotnej núdzi nie je možné získať vzdelávacie poukazy (tie využívajú školy) a už vôbec nie školné, naše príjmy sú závislé od finančných prostriedkov, ktoré nám poskytuje obec  na základe VZN vo výške 80% oproti verejným školských zariadeniam a to konkrétne vo výške 92 € na jedného žiaka, čo momentálne činí 4193 € mesačne. 

Vážený pán minister, s takýmto mesačným  rozpočtom nie je už teraz možné ufinancovať školské zariadenie, príspevok nám nepostačuje ani na pokrytie mzdových nákladov a vedenie školy je nútené poskytovať v záujme zachovania záujmových aktivít svoje vlastné finančné prostriedky. Niektorí učitelia dokonca poskytujú činnosť ako dobrovoľnú prácu.

Našim cieľom však nie je sťažovať sa, ale upozorniť na reálne dopady zmien, ktoré sa udiali za posledné obdobie. 

Ako prvý veľký nedomyslený prešľap je pravidlo jeden žiak = jeden krúžok a to najmä vo vzťahu k našim zámerom poskytovať deťom a mládeži z rizikového prostredia každodenné a systematické aktivity, aby svoj čas trávili efektívne. Takýmto nedomysleným krokom sme nútení, rovnako ako iné centrá voľného času, ktoré pristupujú k svojej činnosti poctivo, zamerať sa na kvantitu a nie na kvalitu, aby sme vôbec prežili! Výsledkom je, že vzniká nový trend dohôd s rôznymi školami a záujmovými skupinami, ktoré centrá voľného času zastrešujú, inak by zanikli. Alebo jeden žiak navštevuje aj tri, štyri centrá voľného času, čím je obec nútená k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov pri vyššom počte žiakov a v konečnom dôsledku neustále narastajú počty žiakov a na druhej strane klesá normatív na žiaka! Z rómskych žiakov sa stáva „dobrý kšeft“, ale v reáli nemajú centrá možnosť venovať sa dieťaťu systematicky.

V prípade uzákonenia pripravovanej novely prideľovania finančných prostriedkov podľa trvalého bydliska sa obávame ešte väčšieho chaosu!

Finančné prostriedky, ktoré plynú do rozpočtov samospráv, rozdeľuje obec na základe originálnych kompetencií a na základe vlastných všeobecne záväzných nariadení, pričom:

  • neexistuje žiadna zákonom daná povinnosť prerozdeliť to, čo obec dostane, resp. je mnoho prípadov, keď sa samospráva rozhodla prerozdeliť finančné prostriedky na iný účel
  • neexistuje pre obce zákonom, či nariadením  daná povinnosť stanoviť jednotnú výšku normatívu pre CVČ a tak sa môže stať, že jedna obec  má normatív 92€ a susedná obec 50€ a pod. Aký dopad bude mať tento fakt na fungovanie našich zariadení? 
  • na to, aby sme mohli byť financovaní z rôznych obcí, musíme mať v zmysle zákona od každej obce súhlas.

V konečnom dôsledku teda môže vzniknúť situácia, keď po uzákonení novely budeme u každého starostu (v našom prípade aj u starostov na Východnom Slovensku v dôsledku migrácie rómskych rodín ) lobovať za súhlas s financovaním,  čakať či v rámci svojich VZN určia výšku normatívu na žiaka v centrách voľného času, ktorá určite nebude jednotná, čakať, kým si obce tieto finančné prostriedky prerozdelia – mimochodom, ak vôbec budú súhlasiť s financovaním.

Okrem toho si reálne nedokážeme predstaviť, akým spôsobom sa budú do výkazov k 15.9. evidovať žiaci podľa trvalých bydlísk. Existujúce štatistické výkazy sú prispôsobené len na evidenciu počtu žiakov do a nad 15 rokov. Znamená to, že budeme musieť posielať niekoľko výkazov za každú obec?  

Priznáme sa Vám, pán minister, máme strach, že naše rómske deti budú opäť ťahať za najkratší koniec. Sme však presvedčené, že aj ostatné centrá voľného času sa cítia rovnako ohrozené a oprávnene majú pocit, že podvodníci si opäť cestičku na prežitie nájdu a my poctivci budeme nútení ukončiť svoju činnosť. 

V každom prípade, adresnosť nezabezpečíme evidenciou podľa trvalého bydliska a transparentnosť posilnením právomoci samospráv.

Preto ak dovolíte, navrhujeme:

  • novelou zákona zabezpečiť zrovnoprávnenie súkromných a verejných škôl a školských zariadení, najmä v prípadoch, keď poskytujú výchovno-vzdelávaciu činnosť viac ako polovici žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • novelou zákona zabezpečiť povinnosť samosprávam prerozdeliť všetky finančné prostriedky na účel vzdelávania, tak ako im boli poskytnuté
  • novelou zákona zabezpečiť, že vo všetkých obciach budú mať žiaci navštevujúci centrá voľného času nárok na rovnakú výšku normatívu
  • zrušiť pravidlo jeden žiak = jeden krúžok a zvýšiť ho aspoň na maximálnu hranicu troch záujmových útvarov za účelom zabezpečenia systematickej práce so žiakom, pričom kontrola efektívnosti je aj teraz zabezpečovaná štátnou školskou inšpekciou ako i kontrolou obcí, VÚC i ministerstva školstva či financií!
  • zriadiť centrálny systém evidencie žiakov podliehajúci kontrole obciam, štatistickým úradom i ministerstvu školstva, ktorou bude zabezpečená adresnosť žiakov – centrálny systém poskytne presné informácie nielen o trvalom bydlisku žiakov, ale aj o počte navštevovaných záujmových útvarov, či školských zariadení, ktoré žiak navštevuje, čím sa výrazne obmedzí duplicita žiakov vo viacerých školských zariadeniach.

Na záver by sme chceli ešte dať do pozornosti, že v predchádzajúcom školskom roku prebehla hĺbková kontrola Inšpekcie školstva, ktorá prísne kontrolovala dochádzku, pedagogickú dokumentáciu i kvalitu výchovno – vzdelávacej činnosti mnohých centier voľného času na Slovensku. Okrem toho, každé školské zariadenie je povinné poskytovať a zverejňovať údaje o svojom hospodárení v každoročných správach o hospodárení. Kontrolóri obcí a miest každoročne  kontrolujú efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými financiami. V prípade pochybení sme povinní nielen prostriedky vrátiť, ale čelíme aj vysokým pokutám, dokonca návrhu na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení.

Začíname mať pocit, že na Slovensku dochádza k honu na čarodejnice v podobe cielenej likvidácie centier voľného času. 


Pán minister, žiadame Vás o možnosť poskytovať všetkým deťom šancu na efektívne využitie voľného času a zabezpečenie takej výšky finančného príspevku, aby sme mohli vymeniť kvantitu za kvalitne odvedenú prácu v záujmových útvaroch. 


S úctou Ingrid Kosová a Zuzana Almáši Koreňová, Súkromné centrum voľného času Quo vadis Zvolen
zároveň ďakujem všetkým podporovateľom a podporovateľkám 


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Otvorený list ministrovi školstva k navrhovaným zmenám vo financovaní centier voľného času
27.8.2012 10:57 | Martin Sereday

V predchádzajúcich stanoviskách sa uvádza: "... ale aj ja chcem časť z týchto peňazí pre moje deti, aj ja chcem CVČ a podporovať záujmovú činnosť mojich detí na obecnej škole a to bez toho aby mi z toho nejaký súkromník odkrajoval svoj zisk..." Analogicky by teda mali obce žiadať späť aj DPH za potraviny, oblečenie, benzín, ktorý obyvatelia obce nakúpia. V záujme občanov by si tak mohla obec postaviť vlastnú rafinériu, pekáreň, textilku... Prečo sa na tom má obohacovať iba nejaký súkromník..? Inak povedané - je to u nás nastavené tak, že každý robí to, v čom je odborník. Mimochodom, dokáže obec zabezpečiť, že každé dieťa sa bude môcť venovať pod vedením odborníka svojim záujmom? Alebo sa bude musieť svojich záujmov zriecť a venovať sa napr. drobnochovu, hoci ho to vôbec nezaujíma?
Ad: Otvorený list ministrovi školstva k navrhovaným zmenám vo financovaní centier voľného času
27.8.2012 08:22 | OZ Nová voľba

Iniciatívu s presne rovnakým zámerom sme spustili bezprostredne po prvých medializovaných útokoch na naše centrum. Dodnes sme nezaznamenali žiadnu zmenu, ktorá by bola aspoň náznakom, že sa nad logickými argumentmi niekto vôbec zamyslel. Arogancia moci sa podpisuje aj v tomto prípade pod (možno zámerne) nedomyslenú novelu, ktorá nesie všetky znaky "novely na objednávku". Viac nájdete na www.novavolba.info Aj tam môžete pridať Vaše názory a pridať sa k podporovateľom.
Ad: Otvorený list ministrovi školstva k navrhovaným zmenám vo financovaní centier voľného času
24.8.2012 13:30 | Jaroslav Dominik

Ako starosta malej obce mám niektoré skúsenosti s Centrami volného času, ale ani jednu z týchto skúseností by som nenazval pozitívnou. Nechcem znižovať hodnotu práce, ktoré tieto centrá v prospech detí vykonali, ale dnes je všetko len o peniazoch a časť tohto otvoreného listu je značne neobjektívna a preto ho určite nepodporím. Skúste sa na problém financovania CVČ pozrieť aj z druhej strany. Balík peňazí ostáva nezmenený, ak sa aj nezmenšuje. Počet Centier volného času narastá. Veľa ľudí vidí v nich dobrý obchod a deti sú až na druhej strane. Jednoducho povedané doterajší stav nie je udržateľný. Jedno dieťa je dotované, druhé nie. Prečo? Len preto, že niekto túto možnosť zabezpečenia si zamestnania postrehol o niečo skôr ako ostatní? Alebo mu to niekto poradil, kto potom pripravil spôsob financovania CVČ, tak ako sú dnes financované. Nie je tajomstvom, že niektoré obce si týmto spôsobom navýšili podielové dane aj o viac ako 100%. Tieto obce a samozrejme nimi podporované CVČ budú teraz kričať. Neberte nám naše peniaze... ale aj ja chcem časť z týchto peňazí pre moje deti, aj ja chcem CVČ a podporovať záujmovú činnosť mojich detí na obecnej škole a to bez toho aby mi z toho nejaký súkromník odkrajoval svoj zisk. Lebo ak je niečo súkromné, tak sa to musí uživiť a teda vykázať zisk. Položme si teda otázku, načo sú nám vôbec CVČ a to najmä súkromné, keď ešte osobne pamätám dobu, keď na každej škole bol platený jeden pioniersky vedúci, ktorý mal na starosti celú záujmovú činnosť detí v škole a fungovalo to. Pre každé dieťa v republike dajme normatív na záujmovú činnosť a tento neposielajme niektorým privilegovaným CVČ, ale riadne demokraticky zvoleným miestnym a obecným samosprávam, nepovažujme samosprávy za žrútov peňazí - veď ja dám mojim školám všetko čo pre nich dostanem, ináč si to ani neviem predstaviť, veď podielové dane sa počítajú presne a ja ich musím presne rozdeliť. Pre mňa by teda bolo najvýhodnejšie, aby som od štátu dostal peniaze na deti navštevujúce "moju" školu v Očovej, aby som v Očovej mohol z týchto peňazí podporiť detský folklórny súbor Poľana, ktorý tam mám, aby som znova obnovil činnosť jednotlivých krúžkov, či už modelárskeho, drobnochovateľského, ktoré pre nedostatok peňazí na základnej škole v Očovej zanikli. Teda podporujem zmenu financovania CVČ, pretože doterajšia forma nie je udržateľná a nie je ani rovnoprávna pre všetky deti a vytvára priestor na machinácie a iné nekalé činnosti. Jaro Dominik starosta obce Očová
Ad: Otvorený list ministrovi školstva k navrhovaným zmenám vo financovaní centier voľného času
24.8.2012 07:58 | Miro Brada

Ingridka, nie všetky CVČ brali svoje poslanie tak čestne ako Vy, ja tiež viem o mnohých prešľapoch a podfukoch aké uvádzal aj minister, my čo čestne a náročne pracujeme s deťmi a mládežou(zadarmo a niekoľko hodín denne a dlhé roky či desaťročia) sa nestačíme diviť koľko dospelých "pedagógov" je ochotných kvôli peniazom podvádzať.Napr. v oblasti športu, vo všeobecnosti, s deťmi nemá kto a kde poctivo a náročne pracovať a mnohé deti majú talent a aj by chceli, držím Vám palcePridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
Vzdelávanie
Ekonomika
Štátna správa
Voľný časREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS