spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu prístupu k výkonu advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii)

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o advokácii (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5304&langEID=1&tStamp=20120717160228080). Účelom tejto hromadnej pripomienky je upozorniť na viaceré ustanovenia návrhu novely, ktoré bez legitímneho dôvodu obmedzujú prístup k výkonu advokátskeho povolania. Ide najmä, ale nielen o navrhované predĺženie praxe advokátskeho koncipienta.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému „právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť“ (čl. 35 ods. 1 ústavy). Ústava síce stanovuje, že tohto práva sa možno domáhať „len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú“ (čl. 51 ods. 1 ústavy) a že „zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností“ (čl. 35 ods. 2 ústavy), avšak zároveň určuje, že „pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ (čl. 13 ods. 4). Predlžovanie praxe advokátskeho koncipienta a niektoré ďalšie ustanovenia obsiahnuté v návrhu novely zasahujú do ústavou garantovaného práva na slobodnú voľbu povolania tým, že bez primeraných dôvodov sťažujú prístup k nemu.

Deklarovaným dôvodom navrhovaných zmien je úsilie o vyššiu kvalitu práce advokátov. Skutočným motívom je však snaha znížiť záujem o prácu advokáta skomplikovaním podmienok pre výkon advokácie. Umelé obmedzovanie konkurencie nebude mať za následok zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, ale naopak. Menej konkurencie znamená vyššie ceny a horšiu kvalitu služieb. Preto tieto návrhy nie sú v záujme občanov, ktorým majú byť právne služby poskytované. Z toho dôvodu navrhujeme nepredlžovanie praxe advokátskeho koncipienta z troch na päť rokov a vypustenie ďalších ustanovení z návrhu novely, ktoré by viedli k obmedzovaniu prístupu k povolaniu advokáta bez legitímnych dôvodov.


Pavel Nechala

Peter Gonda

Ondrej Dostál
Juraj Petrovič
Michal Drotován

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 6.8.2012.

 


Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Všetky pripomienky sa týkajú článku I návrhu novely:


1.
Úprava požiadaviek na vzdelanie advokáta

V článku I v bode 4 týkajúcom sa § 3 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť slová „ak žiadateľ získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo“. Rovnako navrhujeme vypustiť tieto slová v bode 35 týkajúcom sa § 62 ods. 1 písm. b).

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje ako podmienku pre zápis do zoznamu advokátov a rovnako aj do zoznamu advokátskych koncipientov nielen vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, ale aj absolvovanie oboch stupňov vzdelania v odbore právo v prípade, ak je štúdium rozdelené do dvoch stupňov. V dôvodovej správe argumentuje tým, že „v mnohých prípadoch adepti absolvujú prvý stupeň vysokoškolského štúdia v ľubovoľnom študijnom odbore a následne už len dokončia druhý stupeň v odbore právo, čo možno považovať za obchádzanie účelu aj súčasnej právnej úpravy.“ Je však vecou príslušných vysokých škôl a legislatívy upravujúcej vysokoškolské vzdelávanie, aby absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania garantovalo požadovanú úroveň osvojenia vedomostí. Uvedená požiadavka na absolvovanie aj prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore právo sa má pritom uplatniť len vo vzťahu k advokátom. Zákony takúto podmienku nestanovujú vo vzťahu k sudcom, prokurátorom alebo notárom, od ktorých vyžadujú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo. Neexistuje dôvod, aby na výkon advokátskeho povolania boli stanovované prísnejšie podmienky ako na výkon funkcie sudcu, prokurátora alebo notára. Účelom tohto návrhu je obmedzenie počtu možných uchádzačov o výkon advokátskeho povolania. Schválenie návrhu by navyše pôsobilo diskriminačne voči tým, ktorí už v minulosti získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, pričom prvý stupeň absolvovali v inom študijnom odbore, keďže doteraz podmienku vzdelania spĺňali a po schválení novely by ju už nespĺňali.


2.
Nepredlžovanie praxe advokátskeho koncipienta na päť rokov

V článku I navrhujeme vypustiť bod 5.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje predĺžiť dobu prípravy na povolanie advokáta formou praxe advokátskeho koncipienta z troch na päť rokov. V dôvodovej správe argumentuje požiadavkami na kvalitu výkonu advokátskeho povolania. Pritom však nijako nepreukazuje, že predlženie koncipientskej praxe prispeje k zvýšeniu kvality prípravy advokátov. Dôvodová správa poukazuje na to, že podmienkou vymenovania za sudcu je vek minimálne 30 rokov, z čoho v kombinácii s predpokladaným ukončením vzdelávania vo veku 23 rokov odvodzuje „7 ročnú odbornú prax“. V tomto prípade však ide o číru špekuláciu. Ukončiť vysokoškolské vzdelanie možno aj neskôr ako veku 23 rokov. Medzi ukončením vysokoškolského vzdelania a dovŕšením veku 30 rokov môže absolvent pôsobiť v iných povolaniach, môže výkon zamestnania prerušiť z dôvodu starostlivosti o dieťa, z dôvodu ďalšieho vzdelávania alebo z iných dôvodov. Zákon o sudcoch v predpokladoch na vymenovanie za sudcu (§ 5 ods. 1) nestanovuje žiadnu podmienku predchádzajúceho absolvovania právnej praxe. Dôvodová správa ďalej poukazuje na to, že predpokladom vymenovania za notára je najmenej „päťročná kvalifikovaná prax“. Zákon o notároch však stanovuje požiadavku právnej praxe v dĺžke päť rokov, z toho „najmenej dva roky notársku prax“ (§ 11 ods. 1 písm. d)). Do notárskej praxe sa pritom započíta aj „prax sudcu, advokáta, komerčného právnika a prokurátora; komora môže do notárskej praxe započítať aj inú právnu prax“ (§ 11 ods. 2). Porovnateľná s praxou advokátskeho koncipienta je tak v tomto prípade nie päťročná právna prax, ale dvojročná notárska prax. Rovnako ako pri sudcoch, ani pri prokurátoroch nestanovuje zákon ako podmienku vymenovania do funkcie predchádzajúcu prax. Podľa zákona o prokurátoroch je jedným z predpokladov na vznik služobného pomeru prokurátora vek najmenej 25 rokov (§ 6 ods. 2 písm. a)). To logikou dôvodovej správy uplatnenou vo vzťahu k sudcom znamená, že prokurátorom sa možno stať už dva roky po absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Do roku 2011 existoval inštitút justičného čakateľa, účelom ktorého bola odborná príprava na výkon funkcie sudcu. Príprava justičného čakateľa trvala podľa zákona o sudcoch tri roky (§ 149a ods. 5). Rovnako do roku 2011 existoval aj inštitút právneho čakateľa prokuratúry, účelom ktorého bola odborná príprava na výkon funkcie prokurátora. Prípravná prax právneho čakateľa prokuratúry bola podľa zákona o prokurátoroch trojročná (§ 244 ods. 1). Neexistuje žiadny vecný dôvod, aby pre odbornú prípravu advokátov bola zákonom určená dlhšia doba, než je alebo v nedávnej minulosti bola zákonom stanovená doba pre odbornú prípravu sudcov, prokurátorov alebo notárov. 


Nevypustenie možnosti započítania inej právnej praxe

V článku I navrhujeme vypustiť bod 8.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje vypustiť v § 6 ods. 2 druhú a tretiu vetu. § 6 ods. 2 znie: „Komora započíta do praxe advokátskeho koncipienta prax sudcu, justičného čakateľa, prokurátora, právneho čakateľa prokuratúry a notársku prax. Komora môže započítať do praxe advokátskeho koncipienta aj inú právnu prax. Podmienky započítania inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta určí predpis komory.“ Dôvodová správa k tomu uvádza: „Započítavanie inej právnej praxe do praxe advokátskeho koncipienta  pri súčasnej saturácii a dostupnosti nie je odôvodnené. Inštitút mal opodstatnenie  v čase, kedy bolo potrebné naplniť počet advokátov. V súčasnosti je dostupnosť k výkonu advokátskeho povolania nadštandardná, komora ročne zapisuje okolo 500 nových advokátskych koncipientov, započítavanie inej právnej praxe nie je bežné ani v iných profesiách, zbytočne deformuje inštitút advokátskeho koncipienta, negatívne vplýva na jeho výchovu a ďalšie vzdelávanie.“ Účelom navrhovanej zmeny je len obmedzenie prístupu k povolaniu advokáta, čo je zrejmé z konštatovania, že „dostupnosť k výkonu advokátskeho povolania nadštandardná“. Prístup k výkonu povolania by nemal byť vecou subjektívneho pocitu tých, ktorí už v súčasnosti toto povolanie vykonávajú a snažia sa ovplyvniť podmienky pre výkon povolania ďalšími záujemcami. Právo na slobodnú voľbu povolania, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť garantuje ústava (čl. 35 ods. 1). Zasahovať do tohto práva a obmedzovať ho by zákon mal len v nevyhnutnej miere a na základe dostatočných a primeraných dôvodov. Údajná „nadštandardná dostupnosť“ prístupu k výkonu advokátskeho povolania takýmto dôvodom nie je. Zákon o sudcoch, ani zákon o prokurátoroch nestanovujú podmienku absolvovania odbornej praxe. Zákon o notároch síce stanovuje aj podmienku vykonania dvojročnej notárskej praxe, pričom však pripúšťa možnosť, že sa do nej započíta iná právna prax (§ 11 ods. 2). Neexistuje vecný dôvod, aby sa zákonom vylúčila možnosť započítania inej právnej praxe advokátskym koncipientom, najmä s ohľadom na to, že o jej započítaní aj tak rozhoduje advokátska komora.


Nezavádzanie povinnosti päťročného zápisu v zozname advokátov pre advokátov zamestnávajúcich advokátskych koncipientov

V článku I navrhujeme v bode 34 týkajúcom sa § 62 ods. 1 vypustiť slová „ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom komorou najmenej päť rokov; v prípade výkonu advokácie podľa § 12 ods. 1 písm. c), d) a e)  je podmienka piatich rokov splnená aj v prípade, ak ju spĺňal pri samostatnom výkone každý zo spoločníkov“ .

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje zaviesť podmienku, že advokátskeho koncipienta môže zamestnať len advokát vykonávajúci prax najmenej päť rokov. Dôvodová správa to odôvodňuje požiadavkou na garantovanie určitej úrovne skúseností školiteľa. Päťročná advokátska prax však nie je žiadnou garanciou kvality odbornej prípravy advokátskeho koncipienta advokátom. Účelom navrhovanej zmeny je obmedziť počet advokátov, u ktorých je možné vykonávať koncipientsku prax, a tým sťažovať prístup k výkonu advokátskeho povolania ďalším záujemcom.


Neobmedzovanie počtu advokátskych koncipientov na advokáta

V článku I navrhujeme vypustiť bod 37.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ministerstvo navrhuje stanoviť, že jeden advokát nemôže zamestnávať viac ako troch koncipientov. Dôvodová správa argumentuje náročnosťou výkonu advokátskeho povolania a konštatuje, že „efektívnosť školiť popri výkone povolania iných sa však pri počte vyššom ako tri stráca.“ Pre uvedené konštatovanie však neexistuje žiadna opora. Nepochybne existujú advokáti, ktorí nevenujú dostatočnú pozornosť príprave koncipientov ani v prípade, že zamestnávajú len jedného koncipienta. Rovnako môžu existovať advokáti, absolvovanie praxe u ktorých je kvalitnou prípravou a prínosom pre koncipientov aj v prípade, že ich má advokát viac ako troch. Číslo tri nie je nie je ničím podložené. Účelom navrhovanej zmeny je obmedziť počet príležitostí na vykonanie koncipientskej praxe, a tým sťažiť prístup k výkonu advokátskeho povolania ďalším záujemcom.


V prípade, že Ministerstvo spravodlivosti SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk
Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava
Michal Drotován, Na pasekách 14, 831 06 Bratislava
Pavel Nechala, NItrianska 3, 821 08 Bratislava, nechala@advocate.sk 


 POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu prístupu k výkonu advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii)
7.8.2012 17:46 | viera

s panom kanalom do bodky suhlasim, a to na zaklade vlastnych opakovanych negativnych skusenosti s advokatmi.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu prístupu k výkonu advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii)
7.8.2012 07:52 | Roman Kanala

Pri všetkej úcte k predkladateľom textu, právnici sú na Zlodejsku premnožení a sú to spravidla zloduchovia. Čo by bolo treba je obmedziť produkciu polomozgov na všetkých tých akože právnických školách, ktoré sa otvárajú štátne i súkromné. Veľkým problémom je aj etika. Právnik je človek, ktorý vie zákon obchádzať beztrestne. Titul JUDr. v praxi znamená nenažrané prasa. Komora advokátov sa stará ešte tak o beztestnosť svojich členov, no nie o etiku profesie či nejaký morálny kódex. Novela zákona tieto problémy nevyrieši, lebo ich vôbec nespomína a potom vyriešiť by ich mohla len komplexnejšia reforma vysokého školstva. Predĺženie praxe na 5 rokov je nešikovná obštrukcia, ale dĺžka praxe je dobre merateľná veličina, kým etika právnickej kancelárie, kde sa prax vykonáva, sa meria ťažšie.
Ad: Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu prístupu k výkonu advokátskeho povolania (novela zákona o advokácii)
6.8.2012 18:32 | Rastislav Smolik

*Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (3)

 

REKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt