spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného

Účelom tejto hromadnej pripomienky je odstrániť nelogickú situáciu, keď záväzky súvisiace s plnením vyživovacej povinnosti najmä vo vzťahu k maloletým deťom sú z hľadiska reálneho nároku na úroky z omeškania znevýhodnené voči iným záväzkovým vzťahom v rámci občianskeho práva.

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 10.7.2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=5285&langEID=1&tStamp=20120710095928550) (Rezortné číslo: 21245/2012-110). Návrh novely sa týka problematiky lehoty pre možnosť zapretia otcotvstva. Predkladanou hromadnou pripomienkou navrhujeme doplniť návrh novely zákona o rodine o zavedenie povinnosti platenia úrokov z výživného v prípade omeškania s plnením tejto povinnosti.

Zákon o rodine stanovuje vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom ako ich zákonnú povinnosť a upravuje platenie výživného. Rovnako upravuje vyživovacie povinnosti a platenie výživného medzi ďalšími kategóriami príbuzných. V praxi však dochádza k tomu, že výživné nie je platené vôbec, alebo nie je platené riadne a včas. Neplnenie vyživovacej povinnosti je možné postihovať prostriedkami trestného práva (trestný čin Zanedbanie povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona). Podľa Exekučného poriadku (§ 179a) možno zadržať vodičský preukaz tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.

V prípade neplnenia povinnosti platiť výživné však dochádza k poškodzovaniu záujmov oprávnených osôb, pričom najčastejšie ide o maloleté deti. K poškodzovaniu záujmov oprávnených osôb dochádza aj v situácii, keď k plateniu výživného prichádza oneskorene, či už dobrovoľne alebo na základe rozhodnutia súdu. Oneskorené plnenie záväzku má v iných záväzkových vzťahoch v rámci občianskeho, či obchodného práva za následok platenie úrokov z omeškania, poplatkov z omeškania alebo inú sankciu v prospech veriteľa. Pri oneskorenom plnení vyživovacej povinnosti však dochádza iba k splateniu samotného záväzku (výživného) bez príslušenstva v podobe úroku z omeškania alebo poplatku z omeškania, ktoré sú bežné pri iných záväzkových vzťahoch.

Špeciálne pri neplnení si vyživovacej povinnosti rodiča voči maloletému dieťaťu dochádza k absurdnej situácii, že rodič, ktorý si plní svoje povinnosti (stará sa o dieťa), de facto úveruje rodiča, ktorý si svoje povinnosti neplní (platí výživné oneskorene alebo ho dobrovoľne neplatí vôbec). Uvedené platí o situácii, keď povinný neplatí výživné v termínoch stanovených súdom, ale aj v situácii, keď dochádza k spätnému uznaniu povinnosti platiť výživné maloletému dieťaťu. Podľa § 77 ods. 1 zákona o rodine „Právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.“ Súd navyše môže určiť, že spätne priznané zročné výživné je možné vykonať v splátkach. V takom prípade dochádza k dvojnásobnému poškodeniu oprávneného maloletého dieťaťa a rodiča, v ktorého starostlivosti sa dieťa nachádza. Úrokom z omeškania, či poplatkom z omeškania totiž nie je zaťažené ani predchádzajúce obdobie, keď mal povinný dobrovoľne plniť, ale neplnil, no ani nasledujúce obdobie, na ktoré sú rozložené splátky.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do 30.7.2012.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Ministerstvo spravodlivosti SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.


Osoby oprávnené zastupovať verejnosť:

Katarína Farkašová, Nábělkova 2, 841 05 Bratislava,
Daša Malíková, ul. Planét 15, 821 02 Bratislava,
Matúš Kanis, Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Denisa Martincová, Nádražná 10, 920 41 Leopoldov,
Adriana Švecová, Kominárska 2,4 831 04 Bratislava
Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk


Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(Rezortné číslo: 21245/2012-110)


V článku I. navrhujeme doplniť pred bod 1 nové body 1 až 3 v nasledujúcom znení (doterajšie body 1 až 7 označiť ako 4 až 10):


1. V § 75 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

(3) Príslušenstvom výživného je poplatok za zročné výživné a úrok z omeškania.“

Odôvodnenie: Explicitne sa stanovuje, že príslušenstvom výživného je poplatok za zročné výživné a úrok z omeškania. Účelom návrhu je odstrániť nelogickú situáciu, keď záväzky súvisiace s plnením vyživovacej povinnosti medzi príbuznými, predovšetkým vo vzťahu k maloletým deťom, sú z hľadiska reálneho nároku na úroky z omeškania, či poplatky z omeškania znevýhodnené voči iným záväzkovým vzťahom v rámci občianskeho práva. Zákon o rodine v § 110 umožňuje subsidiárne uplatnenie Občianskeho zákonníka, ktorý v § 517 ods. 2 umožňuje veriteľovi od dlžníka v omeškaní požadovať úroky z omeškania, vo vzťahu k plateniu výživného sa však toto ustanovenie Občianskeho zákonníka v praxi neuplatňuje. Úroky z omeškania nie sú platené ani v prípade dobrovoľného oneskoreného zaplatenia výživného, ani súdy nepriznávajú dlžné výživné s úrokom, či poplatkom z omeškania.


2. V § 76 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak je povinný v omeškaní s platením výživného alebo jeho časti, je povinný platiť oprávnenému z nezaplatenej časti úroky z omeškania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.“

Odôvodnenie: Stanovuje sa, že ak povinný neplatí výživné v stanovenom termíne, je zároveň povinný zaplatiť úrok s omeškania. Účelom ustanovenia je motivovať povinného k riadnemu a včasnému plneniu vyživovacej povinnosti a v prípade jej oneskoreného plnenia poskytnúť primeranú kompenzáciu oprávnenému. Navrhnutá úprava je analogická úprave v § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorej „Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.“ Obdobným spôsobom sa do zákona o rodine zavádza odvolanie na Občiansky zákonník pre účely výpočtu úroku z omeškania. Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka „výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis“. Vykonávacím predpisom je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktoré v § 3 ods. 1 platného znenia stanovuje, že „Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu“.


3. V § 77 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Ak súd prizná oprávnenému zročné výživné, vždy rozhodne aj o poplatku za zročné výživné podľa § 75 ods. 3.

(3) Ak súd prizná oprávnenému zročné výživné a zároveň povolí povinnému plniť zročné výživné v splátkach, vždy prizná oprávnenému aj poplatok za zročné výživné podľa § 75 ods. 3.

(4) Poplatok za zročné výživné sa vypočíta podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o úrokoch z omeškania.“

Doterajší odsek 2 sa označí ako odsek 5.

Odôvodnenie: Stanovuje sa povinnosť súdu rozhodnúť o poplatku za zročné výživné ako príslušenstve výživného pri jeho spätnom priznaní. V prípade, že súd povolí plniť spätne priznané zročné výživné v splátkach, bude musieť oprávnenému vždy priznať aj poplatok za zročné výživné, aby nedochádzalo k dvojnásobnému zvýhodneniu povinného, ktorý si dobrovoľne neplnil vyživovaciu povinnosť, na úkor oprávneného. Poplatok za zročné výživné sa vypočíta rovnakým spôsobom ako úroky omeškania podľa Občianskeho zákonníka.


Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
26.2.2013 11:47 | Simona Reichlová

Od 1998 roku nemám výživné na dieťa, je to zahraničný občan a na náhradné výživné nemám nárok z dôvodu, že medzinárodno právna ochrana detí a mládeže nemá ešte potrebné dokumenty zo strany povinného. Exekučne sa pohľadávka nedá súdom vymôcť nakoľko ide o spor s cudzím prvkom. Syn má 16 rokov a ani raz nedostal výživné, určené Súdom na Slovensku.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
13.9.2012 21:47 | Hrabovská

Dobrý večer .súhlasím ,aby sa platili úroky z omeškaného výživného. No rada by som spomenula,aj to že treba poopraviť aj zákon o náhradnom výživnom. Sociálka mi platí miesto povinného otca, ten mi už poslal výživné podla zákona vo výške 25 eur hoci mal určené 70.Samozrejme ,že mi to sociálka stiahne na budúci mesiac.Ak mi otec zaplatí 3krat po sebe ,sociálka mi prestane platiť a ja musím vracať peniaze ,ktoré otec poslal na sociálku .Pýtam sa sa kde je potom bežne výýivné pre moje dieťa? Prečo otec neplatí výživné v 2 splátkach ? Jednu ktorú by som posielala sociálke / nakolko platili miesto neho /a jednu by mal poslať ako bežne výživne na dieťa. Ak sa tu hája záujmy dieťaťa prečo tí čo schvaľovali tento zákon nemysleli na to že ukracujú maloleté deti a taktiež matky? Dcera mi nastupovala do 1 rocnika ...vybava do skoly ma vysla skoro na 100eur a poplatky za knihy ,obedy druzinu a kruzky na 140eur.otec však neprispel ani centom! Precostát nezaviaže otca povinostou prispievať na skolske výdavky aspon raz rocne? Prosim spomente aj tieto problemy v parlamente .Dakujem za vsetky matky ,ktoré bojujú s tymto problémom.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
13.9.2012 19:06 | Ivona Labaničová

Dobrý deň,zaujímavé je,že keď sa dvaja rozídu,či rozvedú,tak sa bojuje o dieťa a chcú striedavky,ale keď sú vo vzťahu tú striedavku nikto nerobí,že miláčik odpočin si ja sa o malú,či malého postarám,dám ju papať,prebalím,až keď to skončí sa chcú starať,iné je keď niekto bráni,ja som nebránila,ani nebránim byť malej s otcom,robím fotky,všetko nahrávam,fotím,aby som mala hmotné dôkazy,on ma len vydiera ak nebude po jeho tak ma dá na súd,samé nadávky,urážky,nátlaky,jeho rodinu musím doma vítať,lebo inak nezaplatí a dá ma na súd za porušovanie,že bránim jeho rodičom navštevovať malú u nás doma,nechutné,pervezné sms,uražajúce,nátlaky a ja som zlá,že sa blíži môj koniec,to že ho nechcem púšťať do bytu s malou sa hrať,to je moje posledné,že som skončila,potom,že sa on zabije,že hambia sa za mňa,lebo s ním nechcem byť,kvôli malej,hambu im robím v rodine a v dedine,lebo sme oddelene,ako romovia,neplatil a plat mal cez 700.eur,mal exekúciu,teraz mio dlží 1061.eur,že nezaplatí,že mám si doplatiť,že mi to drb.. v tej hlave,kedy ho oplodním a takto sa ku mne chová a za to všetko ja na oplátku ho vozím na výlety s malou na červený kameň,do Trnavy na autobus,na stanicu na vlak a toto mám za dobrotu,tak nech takýto platia aj 100% úroky....
Spolek Husa
11.8.2012 21:29 | striedavá starostlivosť

„Byrokracie se často rozmnožují tak, že vytvoří právě ten problém, kvůli jehož řešení vlastně existují.“ (prof. Stephen Baskerville, PhD) "Policajti sou ve střehu. Speciálně jsme je školili, jak vyšetřovat, aby to zbytečně nekazili. Jak to mám pak prosim tebe tady na ministerstvu vykazovat, že na jednoho násilníka mám pak dohromady přes stovku propuštěnejch?" "Pamatuješ případ Máňa?" "To je ta s tou dvojitou frakturou lebky, jak se léčila doma a ani nešla k dochtorovi, že jo?" "Vobhájce vytáh lejstro, že ten její byl měsíc na služebce, když jí to měl udělat." "To je hajzl!" "Máňa pak řekla, že vlastně to nebylo tak, že by po ní mrsknul dvakrát kladivo. Takže by to jako ráda upravila, tu první výpověď. Že teda to bylo tak, že vona s ním z na tý služebce telefonovala, jenže von jí nadával a jak byla zdeptaná, tak na to kladivo spadla. A pak teda vstala, von jí zase po tom telefonu nadával a zase teda spadla na to kladivo." "Tak co ještě chtěli?" "Vobhájce se jí zeptal, proč s ním teda znova volala, když měla evidentně těžkej úraz. A pak si dotáh svědka a ten řek, že Máňa byla potom hned druhej den na érobiku..." "Co kdybysme požádali vo změnu zákona? Aby si ti agresoři nemohli k soudu tahat svědky. A taky bych jim zatrhla ty vobhájce." "Pak už to posype jedna radost!" *** Do jara byla celá země zaplavená informačními materiály z grantů EU. Na každém druhém úřadě se vyjímaly letáky s emotivními fotografiemi uplakaných žen choulících se v koutku, nad nimiž dominantně postával asi stopadesátikilový chlap v nátělníku s obuškem v ruce. Také temně laděné billboardy se sugestivními nápisy, z nichž odkápavala krev, se povedly. http://hodina.blog.ona.idnes.cz/c/280796/Spolek-Husa.html
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
6.8.2012 14:24 | zuzana vassová

Pozrite sa na www.jedendomov.cz. Desí ma, že Hodina so svojou střídavkou lezie už aj na Slovensko. Radšej ho ani nečítať.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
30.7.2012 11:20 | YY

Vidim, ze sa opat buria "ukazkovi" oteckovia, ktori spravidla vyuzivaju striedavu starostlivost iba na to, aby sa plateniu vyzivneho vyhli alebo dalej mohli natlakovo posobit na byvalu partnerku. Cest vynimkam! Viem, ze existuju otcovia, ktori sa ukazkovo staraju o svoje deti ale starali sa tak o ne aj pred rozvodom a nepotrebuju chodit na sudy s kamerami a natacat si svoje deti a byvalu partnerku... Toto je pre mna na Slovnensku fascinujuce - preco zdruzenia otcov neotvaraju temu starostlivosti o deti pocas trvania manzelstva/partnerstva? Vsetci chcu byt vzorni tatkovia po rovode. Kde bolo do vtedy? Nehovoriac o tom, ze mnohym z nich vyjdu sudnoznalecke posudky, ktore sa vyjadruju v prospech zakazu styku s otcom alebo k jeho uplnemu obmedzeniu. Netvarme sa preto, ze striedava starostlivost je univerzalny recept pre vsetky rozchadzajuce sa alebo rozvadzajuce sa pary. Pokial sa na tom rodicia nevedia dohodnut a nie su ani schopni spolocne komunikovat, je to uplna hlupost aby boli deti zverene do striedavej starostlivosti.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
28.7.2012 11:19 | Hubatá

Dobrý deň, uvedenú problematiku som už riešila v téme "Dlžné výživné bez úrokov?" na stránke www.porada.sk v roku 2010, takže patrím medzi tých ktorí sa ňou zaoberajú viac rokov: 27.10.10 Dlžné výživné bez úrokov ? 21:35 hubatá Poraďák Členom od: 23.05.10 Miesto: Príspevky: 1,522 Prečo sa dlžné výživné či už pre maloleté alebo dospelé dieťa, prípadne výživné pre rozvedenú manželku/la vymáha vždy bez úrokov. Nikdy som sa nestretla s tým, že by sa k dlžnému výživnému aj za niekoľko rokov dozadu pripočítavali nejaké úroky (mesačné, ročné) tak ako je to napr. v prípade vymáhania pôžičky. Zdá sa mi to nespravodlivé pretože ak nepostačujú peniaze na výživu, tak bezúročne dnes nikto nepožičia. Najväčší problém vidím v tom, že tí čo majú platiť výživné nie sú zamestnaní a tí ktorí sú oprávnení zastupovať maloleté deti majú akurát tak nevymáhateľné uznesenia súdov a exekútorov. Teda v prvom rade je treba zabezpečiť aby neplatiči mali prácu, inak sa nepohne nikto z miesta! Dokonca mi pripadá absurdné že najväčším trestom je pre neplatiča výživného basa: aj tú basu platí v podobe daní zasa ten čo je zamestnaný a teda aj ten komu sa dlhuje na výživnom (napr. matka). Akákoľvek iná debata o tom ako to vyriešiť je len teória. Teda: tlak na vládu aby prestala podporovať podnikateľov a škrtiť živnostníkov, ale opačne vytvárať pracovné príležitosti oživením poľnohospodárstva a pri potravinárskom priemysle sa automaticky pracovné príležitosti núkajú samé: od pasáka kráv, dojiča, šoféra, skladníka, predavačku až po menežment v hypermarketoch. Zahraniční majitelia hypermarketov nás len zdierajú za tichého súhlasu vlády, pretože z odlivu peňazí za predaj potravín do zahraničia niekto veľmi pekne profituje (viď posledné potravinové aféry). Aby som však bola konkrétna ako tu nastáva príležitosť zabezpečiť prácu pre basistov: rozhodnutím trestného rozkazu sa dá prikázať aj práca v base a nikde nie je napísané že nemôže to byť práca v poľnohospodárstve. Preto stačí malá dohoda medzi väznicou (napr. so sídlom v BA na Žabom majeri) a napr. štátom o prenájme pôdy od Pozemkového fondu SR (napr. v zastúpení mesto Bratislava) a máme vytvorené pracovné príležitosti pre neplatičov výživného. Konkrétne aj bývalá záhradkárska osada na Žabom majeri je v správe Pozemkového fondu SR a devastuje sa bezdomovcami. A obdobne je to predsa pri každej väznici či je to už Nitra, Želiezovce, Ilava .......... Bolo by to však lacné riešenie bez príspevkov z eurofondov a preto verím že nikoho z kompetentných nezaujme.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
27.7.2012 17:35 | Ivan Repáč

Najprv treba spravodlivý zákon a zákonné súdne rozhodnutia (bez výnimky!) vo veci zverenia dieťaťa do starostlivosti. To znamená striedavá starostlivosť o deti obidvomi rodičmi v povinnom režime ak o ňu požiada aspoň jeden rodič a obaja rodičia sú svojprávny. Žiadne tolerovanie blokovania striedavej starostlivosti matkami, aj kvôli výživnému! V prípade výhradnej starostlivosti nulová tolerancia k nerešpektovaniu súdneho rozhodnutia povinným rodičom o styku dieťaťa s oprávneným rodičom. V prípade takéhoto nerešpektovania rozsudku, okamžité pozastavenie platenia výživného. Potom sa môže uvaliť povinnosť platiť úroky z omeškania na nezodpovedných rodičov.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
27.7.2012 16:22 | Aleš Hodina

Výživné je třeba stanovovat POUZE v případě, že povinný rodič odmítá o dítě se starat osobně. Osobní péče o dítě musí mít prioritu, aby dětem zůstávali oba rodiče jako pečovatelé, ne jako chodící peněženky.
Problémy v legislatíve pri uplatňovaní práv dieťaťa v rozvedených rodinách na styk s druhým rodičom a vymožiteľnosť práva
27.7.2012 12:57 | striedavá starostlivosť

Po rozvode manželstva, alebo po rozchode partnerov, ktorí majú spolu dieťa, dochádza k závažným problémom v uplatňovaní práv dieťaťa na styk s rodičom, ktorému dieťa nebolo zverené do výchovy. Podľa §24 ods. 4 súd dbá o to, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Prax však hovorí o niečom inom. Snáď vo viac ako 95% v rozvedených rodinách je dieťa zverené do starostlivosti matky. Je veľa matiek, ktoré sa snažia zachovať kontinuálny vzťah medzi otcom a dieťaťom, ale je veľa takých, ktoré svoje dieťa zneužívajú v boji proti jeho otcovi. A práve proti takýmto ženám zasahujú súdy veľmi neradi, nepružne a zdĺhavo. Na uplatnenie svojich práv má otec možnosť podať návrh na výkon súdneho rozhodnutia. Trvá však niekedy mesiace, alebo dokonca roky, kým je výkon rozhodnutia realizovaný zanedbateľnou pokutou Sk 1.000,-, resp. Sk 2.000,-, ktorá je najvyššie možnou udeľovanou pokutou. Počas čakania na realizáciu jedného návrhu na výkon súdneho rozhodnutia v prípade ďalších zmarených termínov stretnutí otca s dieťaťom nie je možné uplatniť ďalší návrh. Často to teda vyzerá tak, že otec nevidí dieťa dlhé mesiace a matka po dlhom čase dostane smiešnu pokutu Sk 1.000,- Kde je tu snaha súdu o rešpektovanie práva maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu s druhým rodičom? Mnohé matky tento nedostatok v legislatíve v značnej miere zneužívajú. Počas plynúceho času dieťa stráca kontakt so svojim otcom často aj vplyvom matky, ktorá dieťa vychováva v nenávisti k otcovi. Tomuto jej konaniu však súdy obvykle nie sú ochotné učiniť zábrany. Matky zvyknú dieťaťu nahovoriť rôzne klamstvá, ktoré smerujú proti otcovi a môžu mať neblahé, niekedy až tragické následky. Často sa vyskytujú tvrdenia o tom, že otec dieťa nemá rád, nechcel, aby sa narodilo, chce ho uniesť do zahraničia, nikdy viacej neuvidí svoju mamu, atď. Hroznými sú tvrdenia o zneužívaní maloletých detí, ktorým musia otcovi často čeliť. Je ľahko vzniesť obvinenie voči otcovi o zneužívaní dieťaťa, je však veľmi ťažké otcovi dokázať opak. Matka nemusí dokázať svoje tvrdenie, otec ho musí dôkazmi vyvrátiť. V prípadoch marenia stretnutí dieťaťa s otcom by bolo jednoduchým riešením podmienenie úhrady výživného na dieťa platené otcom plnením záväzkov zo strany matky. Ak by matka nedala otcovi dieťa celý mesiac, tak jednoducho v mesiaci nasledujúcom stratí nárok na výživné pre dieťa. Neobstojí argument, že dieťa potrebuje peniaze. Dieťa potrebuje nielen peniaze od svojho otca, ale potrebuje si aj budovať svoj osobný vzťah k nemu. Takýmto jednoduchým riešením by sa vyriešilo veľmi veľa problémov. Prevláda názor, že dieťa jednoducho patrí matke a tá môže byť len veľmi ťažko pozbavená práv na výchovu dieťaťa. Musela by byť spravidla asociálnym typom, aby sa tak udialo. Vo veľkej miere negatívnu úlohu pri riešení problémov zohrávajú kolízne opatrovateľky, ktoré sa pohybujú len na povrchu problému a pôsobia v sporoch viac menej ako štatisti. Bránia sa svojimi minimálnymi kompetenciami, ale svojim neprofesionálnym feministickým prístupom dokážu spôsobiť nenapraviteľné škody veľkého rozsahu. Podľa §25 ods. 4 ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. V praxi by však druhý rodič mohol čakať dlhé roky, kým sa súd rozhodne sám pristúpiť k realizácii tohto paragrafu. Je tiež nešťastná definícia, že súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti. Malo by byť presne určené, po akom čase znemožňovania styku otca s dieťaťom súd jednoznačne zmení rozhodnutie o osobnej starostlivosti. Pri súčasnom znení tohto paragrafu je jeho využitie v praxi minimálne. Súdy samotné vyvíjajú minimálne úsilie na zabezpečenie spravodlivosti a v prípadoch marenia styku dieťaťa s otcom zo strany matky sú často na strane matky, teda tej, ktorá porušuje zákon. Je to smutné konštatovanie, ale prax potvrdzuje túto skutočnosť. Je to spôsobené aj silnou feminizáciou našich súdov. Otcovia sa často cítia ako menejcenní občania našej spoločnosti. Dochádza k zámerným prieťahom v konaniach, zahmlievaniu skutočností a dokonca aj k porušovaniam zákonov zo strany samotných sudkýň. Je veľmi málo dbané na práva a potreby dieťaťa v mnohých konfliktoch rodičov, i keď sa to navonok deklaruje. Tieto svoje tvrdenia prezentujem z praxe, s ktorou som bohužiaľ sám priamo konfrontovaný. Matka môjho dieťaťa vyše osem rokov prakticky beztrestne porušuje rozsudky súdu o styku dieťaťa s rodičom. Realizácia môjho prvého návrhu na výkon súdneho rozhodnutia trvala 22 mesiacov, pri uplatňovaní druhého návrhu príslušný súd nereagoval 11 mesiacov. Po písomnej urgencii môjho návrhu som bol dotazovaný, ako prebieha styk s dieťaťom v tom danom čase. Keďže dva mesiace styk prebiehal podľa rozsudku, súd neprikročil k realizácii výkonu rozhodnutia udelením pokuty. Z toho mi logicky vyplýva analógia, že ak by som ja nezaplatil výživné za 11 mesiacov, ale za posledné dva mesiace áno, tak by som ho nemal uhrádzať spätne. Otec má predsa nielen povinnosti, ale aj práva. Lenže tieto práva sú mi upierané už vyše osem rokov, navyše od augusta 2004 som svojho syna nemal, ako mi to upravuje platný rozsudok. Matka dieťaťa sa jednoducho v čase určenom na odovzdanie dieťaťa nezdržuje doma tvrdiac, že syn ku mne nechce ísť. Keď sa mi však syna podarilo vyhľadať v školskej družine, s plačom mi povedal, že nevie, prečo s ním mama odchádza preč, keď mám pre neho prísť. Súd však údajne nemá možnosť zasiahnuť ináč, len udeľovaním pokuty, resp. odňatím dieťaťa. Lenže dieťa môže odňať len vtedy, ak je jeho matka s ním doma v určenú hodinu na odovzdanie dieťaťa. A keďže nie je, tak súd jednoducho nekoná a nie je schopný zabezpečiť vykonateľnosť rozsudku, ktorý sám vyniesol. Otec však medzitým musí samozrejme platiť výživné v plnej miere, pretože ináč by porušil zákon o povinnej výžive. Dosiahnuť zníženie výživného z dôvodu neplnenia súdnych rozhodnutí zo strany matky je nemožné. Takže otcovi zostáva len platiť výživné a akceptovať neschopnosť súdov zabezpečiť vymožiteľnosť práva? Pýtam sa, kde je zabezpečené rovnoprávne postavenie otca a matky dieťaťa? Vymožiteľnosť práva je v našom štáte na veľmi nízkej úrovni a práva otcov sú v našej spoločnosti permanentne porušované s tichým súhlasom súdov. Dokedy budeme tento neprávny stav tolerovať a tváriť sa, že nás sa to netýka? Kedykoľvek sa ktokoľvek z vás môže ocitnúť v tejto bezradnej situácii. Ing. Peter Michalka, Občianske združenie Detský fond SR http://www.vop.gov.sk/files/File/Zborniky/Prava_deti_2005.pdf
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
26.7.2012 15:40 | Zuzana Krátka

Rodičia majú povinnosť prispievať na výživu detí. Že to nie je rozdelené spravodlivo, je vo väčšine prípadov. Rodič, ktorý má prisúdené dieťa vynakladá neporovnateľne financií viac, ako rodič, ktorý platí výživné. dieťa potrebuje jesť, dopraviť sa do školy a aj obliekať sa každý deň, bez ohľadu na to, či otec alebo matka pracuje, či majú alebo nemjú peniaze. Rodič, ktorý má zverené dieťa, ten musí nájsť prostriedky potrebné pre dieťa, nemôže dieťaťu povedať, že jesť nebudú, lebo ani jeden z rodičov nepracuje. Ak rodič má čo jesť, najpr musí dostať dieťa, až potom rodič. No väčšina rodičov, ktorý musia platiť výživné, pozerá sa na túto platbu ako na ušlý zisk, či na platenie úveru, ba ešte horšie, ako na stratu peňazí. A preto sú neplatiči výživného.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
24.7.2012 16:59 | Denisa Martincova

R.Stano- štát nemôže umožniť výnimku žiadnemu otcovi. Pretože ani dieťa nemá výnimku a nepovie mame, "vieš čo dnes nebudem jesť. Ani ma neobliekaj,nemusíš mi dať ani do školy, lebo tato prišiel o prácu." Stále sa tu zabúda, že sú to peniaze na dieťa. Dieťa je okrádané už niekoľko rokov, pretože úroky z omeškania, by mali byť samozrejmé.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
24.7.2012 14:16 | R. Stano

Zmenu by som podporil, ak by v praxi nemala viac negatívnych dôsledkov ako pozitívnych. Štát už aj teraz používa veľmi prísne prostriedky na vymáhanie výživného. Pre normálneho človeka sú tie hrozby tak prísne, že spraví všetko pre to, aby výživné platil načas aj bez navrhovanej zmeny zákona. Ak pre špekulantov nie je dostatočne motivujúci súčasný stav, úroky sú pre nich maličkosťou, pretože títo ľudia sú ochotní žiť v neustálych dlhoch a znášať všetko s tým spojené. Myslím, že navrhovaná zmena nebude bičom na špekulantov, ale na normálnych ľudí, ktorí z nejakých dôvodov stratia príjem, v prvom rade na mužov, lebo takmer všetky deti štát zveruje matkám. Muž musí za každých okolností platiť výživné, aj keby ležal v nemocnici v kóme (bez príjmov). Štát neumožňuje žiadnu výnimku ani keby jeho exmanželka bola milionárka. Ak muž hoci aj bez svojho zavinenia príde o prácu, štát ho pripraví o byt a všetok majetok bez ohľadu na to, či sa matka dokáže o dieťa postarať alebo nie (možnosti matky súdy neskúmajú). Neplatiaci muž ide po 3 mesiacoch do basy, bez ohľadu na dôvod jeho zlej finančnej situácie. Načo máme potom sociálny systém a poisťovne? Načo človek platí všetky tie dane, keď sa potom v núdzi štát nielen že nepostará o jeho deti, ale ešte aj muža celkom zruinuje? Prečo štát nedáva mužom v zlej finančnej situácii možnosť (ani mužom v dobrej), aby sa mohli podieľať na starostlivosti nepeňažnými príspevkami, napr. tým, že dieťa u neho trávi polovicu času, stravuje sa s ním a pod.? (Striedavú starostlivosť štát bojkotuje, čo je nepochybné zo štatistík).
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
22.7.2012 14:50 | Miroslava Stiskalova

uplne s tym suhlasim lebo ked neplatia nikto sa nestara z coho ta zena aj z dietatom bude zit nech platia mne byvaly manzel dlzi uz cez 3500euro socialka mi neda nic lebo mi rok davali potom bol dlh vyrovnany a ja to musim vsetko vratit na socialku ale nikto sa nestara z coho je to smutne nech platia aj uroky schvalujem.....
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
22.7.2012 09:31 | Roman Kanala

Aj mne vadí, že sa tá pripomienka formuluje ako obchodný vzťah. Lepšie by bolo riešiť porušenie súdneho rozsudku komplexne, teda výživné spolu s právom na stretnutie a ostatné body. Ak za meškanie s výživným bude trest v tých istých jednotkách, teda peňažných, bránenie stretnutiu rodiča s dieťaťom by mohlo byť riešené buď peňažne, alebo úrokom počítaným v časových jednotkách. Teda ak bol zmarený poldeň stretnutia, mal by byť pridaný ešte druhý poldeň. Dobrý zákon je taký, kde sú práva a povinnosti vyvážené a ktorý je v kontexte, nielen jeden bod.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
21.7.2012 22:35 | Denisa Martincova

Niekto sa tu veľmi mýli. Toto nie je zamerané proti otcom, ale proti neplatičom. Ak rodič, ktorý má zverené dieťa do starostlivosti po rozvode, nedostáva výživné na načas, alebo nie vo výške akej určil súd, dostáva sa do patovej situácie. Vtedy nikto neberie ohľad či rodič, ktorý má zverené dieťa do starostlivosti má peniaze, alebo nemá. Nezaujíma to ani školu, kam dieťa neustále nosí peniaze, pretože u náš nie je školstvo bezplatné, ako sa to preferuje na verejnosti. Najhoršie, to majú tí rodičia, ktorým povinný prispievatelia, neprispievajú ani touto sumou s výhovorkou, že je kríza. Obludné je neplatiť na dieťa, nestarať sa o neho. Tu nejde, iba o rodičov. Tu ide o právo dieťaťa. Diskrimináciu voči otcom tu, zásadne odmietam, pretože diskriminované sú v tomto prípade deti a rodičia, ktorí vychovávajú svoje dieťa sami.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
21.7.2012 13:49 | Ivan Repáč

Podľa tohto návrhu by mohli byť ešte viac poškodení otcovia, ktorí sa chcú a sú spôsobilí opatrovať deti, ale matky v rozvodovom amoku žiadajú zveriť deti do ich starostlivosti, zneužívajú deti proti otcom a jedným z hlavných motívov ich ubližovania deťom je výživné. Súdy takýmto matkám stále protizákonne vyhovujú a namiesto zachovania obidvoch rodičov deti odtrhnú od otca a tohoto popri bolesti z odtrhnutia od detí (ako dobytok) prinútia za psychické terorizovanie trýzniteľovi ešte aj platiť. Prečo má otec platiť výpalné ak chce byť s deťmi, chce ich za svoje ťažko zarobené peniaze opatrovať, ale matka s podporou súdu mu to bezdôvodne, protizákonne neumožní? Pokiaľ nebude vo všetkých prípadoch zaručené že spôsobilý rodič sa môže starať o deti, alebo nebude v návrhu vyšpecifikované že úroky sa týkajú len rodiča ktorý sa nechce alebo nie je spôsobilý opatrovať deti, návrh je diskriminačný, ďalej perhlbujúci v opatrovníckych konaniach už aj tak obludné ubližovanie deťom a otcom.
Ad: Hromadná pripomienka za platenie úrokov z omeškania výživného
21.7.2012 11:49 | Jano KME´T

všetky práva a povinnosti rodičov k maloletým deťom dajme na rovnakú úroveň, z rozsudkov o právach a povinnostiach súdy, polícia a prokuratúra považuje za zaväznú povinnosť len platenie výživného a ostatné povinnosti matky a otca a práva detí a otca sú len "vata", ktorá je tam len preto, aby sme sa tvárili ako vyspelá európska krajina. Pokiaľ sa hlásime k rovnosti pred zákonom, medzinárodným dohodám....., tak ak sa zase porieši len jedna túžba tak je to zase ďaleko ďaleko za európskym štandardom. Pretože toto nie je jediný problém - 3 krát nezaplatené výživné - trestný čin, 200 x zabránené v styku, pestovanie syndrómu zavrhnutého rodiča..., je podľa nečinnosti súdov, polície, prokuratúry, bývalého ombudsmana kurátoriek v prospech detí. J. vlastne je škoda s k tomu vyjadrovať, diferencovaný prísup ku právam, ku povinnostiam, sankciám. To nie je jednosmerný problém.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (18)

 Súvisiace témy:
Rodina
Deti a mládež
Sociálne služby a pomoc
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt