spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka za vyššiu transparentnosť v školstve

Ministerstvo školstva pod vedením Dušana Čaploviča chce meniť Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Hlavný školský inšpektor bude mať po prijatí novely právomoc navrhnúť vyradenie školy zo siete škôl bez ohľadu na to, či zistil závažné nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese.

Návrh kritizujú aj rodičia a taktiež voči nemu podali hromadnú pripomienku. Či sa právomoci Štátnej školskej inšpekcie rozšíria alebo nie, už dnes má veľkú moc – môže pokutovať zamestnancov školy, nariadiť preskúšanie žiakov či navrhnúť vyradenie škôl zo siete. A tak by mala byť aj pod zodpovedajúcou verejnou kontrolou.

Touto hromadnou pripomienkou sa to môže zmeniť, žiadame ňou:
  • aby školskí inšpektori zverejňovali na webe svoje životopisy vrátane aktuálnych pracovných pozícií, čo pomôže odhaľovať konflikty záujmov,
  • aby inšpekcia zverejňovala na webe, ktoré školy kontrolovala a s akým výsledkom,
  • aby sme sa dozvedeli, keď inšpekcia nenavrhla zrušenie školy, aj keď pre mnohé nedostatky mala; a naopak, keď už zrušenie školy navrhla, tak prečo,
  • aby sme sa dozvedeli, či sú vzdelávacie programy škôl nedostatočné alebo rešpektujú aspoň minimálnu latku, ktorú určuje štát,
  • aby sme sa dozvedeli, ktorá stredná škola má každoročne najviac námietok voči maturitným skúškam a prečo.


Osoba oprávnená zastupovať verejnosť:
Adam Valček, Poľná 23, 900 29 Nová Dedinka, adam.valcek@gmail.com.


Hromadná pripomienka verejnosti

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 21. mája 2012 predložený do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

 

I. Všeobecne

Návrh zákona posilňuje postavenie Štátnej školskej inšpekcie, pričom žiadnym spôsobom nerieši verejnú kontrolu tejto inštitúcie. Inšpekcia má pritom v školstve značné kompetencie, môže navrhnúť vyradenie školy zo siete, odvolať riaditeľa či udeľovať pokuty.

Zároveň, 29. bodom návrhu, sa upravuje predmet školskej inšpekcie. Je tak dôvodný predpoklad, že predkladateľ má v úmysle meniť aj vyhlášku o školskej inšpekcii, nakoľko tá čiastočne kopíruje úpravu školskej inšpekcie zo Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Bolo by preto vhodné, keby predkladateľ predložil do medzirezortného pripomienkového konania aj návrh zmeny tohto všeobecne záväzného právneho predpisu.


II. Žiadame, aby sa v čl. II body prečíslovali a vložil sa nový bod 38, ktorý znie:

„Za §13a sa vkladá nový paragraf, ktorý znie:
„§13b
Povinné zverejňovanie informácií
(1) Štátna školská inšpekcia na svojom webovom sídle zverejňuje
a) plán inšpekčnej činnosti na príslušný kalendárny rok,
b) zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie,
c) mená, priezviská a profesijne štruktúrované životopisy školských inšpektorov v rozsahu dosiahnutého odborného vzdelania, dosiahnutých pracovných skúseností vrátane aktuálnych pracovných skúseností.
(2) Zoznam škôl podľa písm. b) prvého odseku obsahuje názov a adresu školy alebo školského zariadenia; názov, adresu, identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je ním fyzická osoba; meno riaditeľa školy, zoznam členov rady a dátum poslednej aktualizácie údajov.
(3) V zozname podľa písm. b) prvého odseku zverejňuje Štátna školská inšpekcia v zázname školy, ktorej sa to týka
a) posudzované výhrady podľa §5 ods. 8 a §6 ods. 9,
b) výsledok posúdenia súladu školského vzdelávacieho programu [§7 ods. 7 Školského zákona].
c) návrhy na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete alebo návrhy na zmeny v sieti a to najneskôr 10 dní po ich podaní,
d) rozhodnutia ministerstva o vyradení škôl a školských zariadení zo siete alebo rozhodnutia o zmenách v sieti a to najneskôr 10 dní po ich doručení inšpekcii,
e) návrhy na odvolanie riaditeľa vrátane odôvodnenia,
f)  Správu o výsledkoch školskej inšpekcie podľa §13 ods. 9,
g) druh uplatneného opatrenia spolu s jeho odôvodnením, pokiaľ sa uplatňuje,
h) mená zamestnancov školy, ktorí boli pokutovaní podľa §37a ods. 2,
i) zoznam námietok podaných podľa §86 ods. 3 písm. a) a b) vrátane dátumu ich doručenia inšpekcii a informácií o forme a predmete maturitnej skúšky, proti ktorej smerujú a či boli opodstatnené alebo neopodstatnené,
(4) V zozname podľa písm. b) prvého odseku zverejňuje Štátna školská inšpekcia aj informáciu o inšpekcii vykonanej na základe podnetu a to najneskôr 15 dní po jej vykonaní, ktorá obsahuje dátum inšpekcie, jej predmet, meno/á inšpektora/ov, zistené nedostatky a uložené opatrenia 
(5) Informácie zverejňuje Štátna školská inšpekcia na svojom webovom sídle až po vylúčení informácií, ktoré sa podľa osobitného predpisu nezverejňujú [§8 až §11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám].““


Odôvodnenie návrhu

K navrhovanému §13b ods. 1 písm. c): Účelom zverejňovania informácií o školských inšpektoroch je posilnenie ich verejnej kontroly s dôrazom na odhalenie ich prípadného konfliktu záujmov. Inšpektori pôsobia v rámci regionálnych inšpekčných centier, pričom nie je možné vylúčiť ich pracovné alebo iné vzťahy s kontrolovanými osobami alebo školami.

Štátna školská inšpekcia vybavuje podnety aj sťažnosti. Správny poriadok aj Zákon o sťažnostiach obsahujú úpravu, podľa ktorej má byť inšpektor vylúčený z prejednávania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k účastníkom konania možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti.

Takáto úprava nie je na Slovensku nová. Zverejňovanie takéhoto druhu informácií upravuje napríklad §92 písm. c) bod 4 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého ministerstvo zdravotníctva na svojom webe zverejňuje životopisy členov poradných orgánov.

K navrhovanému §13b ods. 3 písm. a) a b): Účelom navrhovanej úpravy je zvýšenie informovanosti verejnosti o kvalite jednotlivých škôl na Slovensku a zároveň zvýšenie transparentnosti procesov v rámci štátnej správy v školstve a školskej samosprávy. Navrhuje sa, aby Štátna školská inšpekcia v zozname škôl na svojom webe zverejňovala výhrady voči správam o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorých opodstatnenosť v zmysle zákona posudzuje (písm. a) a informáciu, či je školský vzdelávací program v súlade so štátnym vzdelávacím programom, cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania (písm. b).

K navrhovanému §13b ods. 3 písm. c) až h): Navrhuje sa, aby Štátna školská inšpekcia na webe zverejňovala svoje návrhy vo veci vyradenia škôl zo siete, zmien v siete a návrhy na odvolanie riaditeľov. Navrhuje sa zároveň, aby na webe boli dostupné aj Správy o výsledkoch školskej inšpekcie a druhy uplatnených opatrení, pokiaľ inšpekcia zistí v škole nedostatok/y. V zozname škôl na webe Štátnej školskej inšpekcie by mali byť zverejnené aj mená tých pracovníkov školy, ktorý odmietli s inšpekciou spolupracovať a bola im udelená pokuta.

K navrhovanému §13b ods. 3 písm. i): Účelom navrhovaného ustanovenia je zvýšenie informovanosti verejnosti o kvalite maturitných skúšok na stredných školách na Slovensku. Počet námietok voči maturitnej skúške a informácia, či boli opodstatnené alebo neopodstatnené, vypovedá o kvalitách vzdelávacej ustanovizne.

K navrhovanému §13b ods. 4: Okrem inšpekcií schválených v rámci plánu inšpekčnej činnosti na príslušný kalendárny rok vykonáva Štátna školská inšpekcia aj tzv. ad-hoc inšpekcie na základe podnetu. Nakoľko ide zväčša o citlivé prípady, kedy je podnecovateľom rodič alebo sám žiak, navrhuje sa, aby sa výsledok inšpekcie vykonanej na základe podnetu zverejnil najneskôr 15 dní po jej vykonaní.


III. Žiadame, aby sa v navrhovanom 63. bode, čl. II, doplnil §39f, ktorý znie:

„39f
(1) Štátna školská inšpekcia zverejní na webe informácie podľa §13b najneskôr 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2) Štátna školská inšpekcia zverejní na webe informácie podľa §13b ods. 1 písm. a), §13b ods. 3 s výnimkou písm. h) aj za dva školské roky, ktoré predchádzali školskému roku, v ktorom nadobudol účinnosť tento zákon.““


K navrhovanému §39f:

Navrhuje sa upraviť prechodné ustanovenia k §13b, pričom Štátna školská inšpekcia je povinná zverejniť na svojom webe aktuálny zoznam škôl, aktuálne životopisy inšpektorov a aktuálny plán inšpekčnej činnosti do 30 dní od nadobudnutia účinnosti novely.

Účelom úpravy §39f ods. 2 je predísť retroaktivite novely. Zverejnenie životopisov inšpektorov či mien zamestnancov škôl, ktorí boli pokutovaní, by mohlo byť považované za retroaktívne. Preto sa v §39f ods. 2 navrhuje spätné zverejnenie len tých informácií, ktoré nijako nezasahujú do práv iných, nemenia právne pomery a Štátna školská inšpekcia ich má k dispozícii (čo je §13b ods. 3 s výnimkou písm. h)).


IV. Doložka vybraných vplyvov

V súvislosti s touto pripomienkou žiadame aj o úpravu Doložky vybraných vplyvov nasledovne: vplyvy na rozpočet verejnej správy – negatívne, sociálne vplyvy – pozitívne,vplyvy na informatizáciu spoločnosti – pozitívne.


POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka za vyššiu transparentnosť v školstve
8.6.2012 11:35 | Andrea Kacsmariková

Suhlas s hromadnou pripomienkou.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Deti a mládež
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS