spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem

Slovenská sieť proti chudobe podáva Hromadnú pripomienku k návrhu aktualizovaného znenia Národného programu reforiem 2012, ktorý bol dňa 22. mája 2012 predložený do skráteného pripomienkového konania: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=45&matEID=5149

Národný program reforiem predstavuje koncepčný a strategický rámec postupu pri dosahovaní cieľov Stratégie Európa 2020, vrátane cieľa znižovať chudobu, zlepšovať prístup ku vzdelaniu a zamestnanosť.

Slovenská sieť proti chudobe pri posudzovaní Národného programu reforiem 2012 vychádza z poznania, že chudoba je komplexný fenomén, ktorý negatívne zasahuje početné oblasti ľudského života a preto účinné stratégie znižovania chudoby musia byť taktiež komplexné a okrem zamestnanosti riešiť aj dostatočný príjem pre tých, čo nemôžu pracovať, dostupnosť služieb rôzneho druhu, vrátane bývania, verejnej dopravy, vyrovnávacích programov pre najviac znevýhodnených a taktiež podporu občianskej a politickej participácie tých, ktorých núdza vyčleňuje na okraj spoločnosti.

Hromadnú pripomienku k Národnému programu reforiem (NRP) pripravujeme preto, že sa podľa nás

  • nenaplnil sa záväzok dať do súladu obsah dokumentu Národný program reforiem SR 2012 s Programovým vyhlásením novej vlády. Nenaplnenie tohto záväzku sa týka takých dôležitých oblastí ako je dôležitých oblastiach ako je podpora dostupnosti bývania, otázka prehodnotenia životného minima ako spoločensky uznanej veličiny sociálneho systému a merania kvality života, či podpora komplexných programov pre sociálne vylúčené spoločenstvá

  • Navrhované opatrenia v oblasti sociálnych dávok, či regionálneho vzdelávania, ktoré sú sčasti mechanicky prevzaté z Národného programu reforiem 2011, nie sú dostatočné pre plnenie záväzku znižovať chudobu na Slovensku a vyrovnávanie podmienky vzdelávania detí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia

  • niektoré zmeny, ktoré dokument po aktualizácii obsahuje, len zoslabujú záväzok znižovať chudobu (napr. zoslabenie záväzku dobudovať sieť komunitných centier a už skoršie vynechanie záväzkov ku konkrétnym krokom v oblasti sanácie sociálne vylúčených spoločenstiev, ktoré vyplývajú zo schválenej Stratégie Slovenskej republiky pri integrácii rómskych komunít. (ÚV č. 1/2012)

Celkovo predkladáme 7 pripomienok k materiálu, jednu všeobecnú a šesť konkrétnych. Všetky považujeme za zásadné. Ak predkladateľ nevyhovie niektorým z nasledujúcich siedmich zásadných pripomienok, žiadame o uskutočnenie rozporového konania.


Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania o tejto hromadnej pripomienke sú

Zuzana Kusá, Zadunajská 7 851 01 Bratislava (predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe)
Magdaléna Grambličková, Kvetná 15, 949 01 Nitra (zástupkyňa Slovenskej siete proti chudobe v EAPN EUSIG)
Slavomíra Mačáková, Žižkova 29, 040 01 Košice, (riaditeľka ETP Slovensko)Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BratislavaHromadná pripomienka k aktualizovanému Národnému programu reforiem

Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem


Pripomienka č. 1 Všeobecná pripomienka k celému materiálu

Snaha aktualizovať materiál a dať ho do súladu s Programovým vyhlásením vlády bola v sociálnej oblasti dokumentu úspešná v častiach týkajúcich sa dôchodkového systému. Tu sa text riadi princípom zachovania dôstojnej životnej úrovne seniorov a ich ochrany pred chudobou. Žiaľ v iných častiach Národného programu reforiem je už tento princíp menej zreteľný a málo zreteľný je aj princíp komplexného prístupu k riešeniu chudoby, ktorý zdôrazňuje Programové vyhlásenie vlády.

Dokumentu tiež chýba jasná filozofia a stanovisko v otázke, ktoré verejné výdavky možno považovať za výdavky podporujúce ekonomický a spoločenský rozvoj a preto by nemali byť predmetom redukcie, a v ktorých spoločenských oblastiach je možné šetrenie bez toho, aby vzniklo veľké riziko pre budúcnosť spoločnosti.

Žiadame predkladateľa, aby doplnil v tomto zmysle Národný program reforiem a osobitne uznal škodlivosť úsporných opatrení v oblastiach, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti aj hospodárstva, ako je podpora dostupnosti bývania či predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.


Pripomienka č. 2 Adekvátnosť sociálnych príjmov

Na s. 20 do časti 1.3.2. Sociálna inklúzia žiadame ako prvý odsek v časti Reforma sociálnych dávok doplniť nasledovný text:

Vláda sa bude usilovať o ustanovenie inštitútu životného minima ako dôležitého sociálneho štandardu, a prehodnotí jeho výšku na základe vyhodnotenia a ocenenia reálnych životných potrieb.

Zdôvodnenie:

Adekvátny minimálny príjem znamená nielen možnosť zabezpečenia základných životných potrieb, ale aj dôležitý prostriedok, ktorý zlepšuje možnosti vymaniť sa z chudoby a sociálneho vylúčenia. Inštitút životného minima v súčasnosti nezodpovedá reálnym životným nákladom a nemôže preto garantovať dôstojný život všetkým obyvateľom Slovenska. To potvrdzuje aj Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení, kde sa zaväzuje, že „prehodnotí možnosti ustanovenia inštitútu životného minima ako spoločensky uznanej sociálno-ekonomickej veličiny sociálneho systému a merania kvality života“. Žiadame, aby Vláda SR tento záväzok z Programového vyhlásenia začlenila aj do Národného programu reforiem.


Pripomienka č. 3 Príspevok na bývanie

Navrhujeme odsek na strane 20, ktorý začína slovami:

„Príspevok na bývanie sa môže vyčleniť zo systému pomoci v hmotnej núdzi a upraviť sa novou právnou úpravou, a to zavedením štátnej sociálnej dávky

upraviť v prvej vete takto:

„Príspevok na bývanie sa vyčlení zo systému pomoci v hmotnej núdzi a upraví sa novou právnou úpravou, a to zavedením štátnej sociálnej dávky.

a doplniť tento odsek o nasledujúcu vetu:

Na príspevok na bývanie (vo forme novej štátnej sociálnej dávky) budú mať nárok aj osoby ubytované v zariadeniach, ktoré nie sú určené na trvalé bývanie (domovy na pol ceste, azylové domy, ubytovne) a tiež obyvatelia obydlí bez súpisného čísla. Príspevok na bývanie môže byť uhrádzaný aj formou naturálnej dávky, napr. drevom určeným na kúrenie.“

Zdôvodnenie

Príspevok na bývanie je vo väčšine vyspelých spoločností štátnou sociálnou dávkou a je určená na znižovanie bremena vysokých poplatkov za bývanie domácností širších príjmových pásem. Príspevok na bývanie je nástrojom podporujúcim mobilitu za prácou a poskytovaním finančnej úľavy je dôležitým nástrojom udržiavania kvality života zdrojom ochrany.

V súčasnosti príspevok na bývanie nie je paradoxne poskytovaný tým najchudobnejším - ľuďom, ktorí žijú v azylových domoch, domovoch na pol ceste a ďalších zariadeniach , ktoré nie sú určené na trvalé bývanie. Príspevok na bývanie taktiež nedostávajú ľudia, ktorí žijú v nedokumentovaných obydliach (chatrčiach, prístreškoch, obydliach na nevysporiadaných pozemkoch). Aj títo ľudia v záujme prežitia potrebujú udržiavať vo svojom  príbytku teplo.


Pripomienka č. 3 Dostupnosť vzdelania - Predškolská výchova

Na s. 8, v prvom odseku časti 1.2.1.1. Regionálne školstvo pred vetu „Vláda SR preto metodicky posilní výučbu v rámci systému nultých ročníkov základných škôl pre šesťročné deti nedosahujúce školskú spôsobilosť“

Vsunúť nasledovný text:

Vláda SR systémovo zlepší dostupnosť predškolskej výchovy pre deti zo sociálne vylúčených spoločenstiev, a to od štyroch rokov veku dieťaťa, v predškolských zariadeniach, ale aj prostredníctvom predškolských klubov zriadených v sieti komunitných centier.

Zdôvodnenie

Deti zo znevýhodneného prostredia sa vo veľmi nízkom rozsahu zúčastňujú predškolskej výchovy už od troch rokov, pretože takéto zariadenia v sociálne vylúčených lokalitách (predškolské zariadenia alebo neformálne predškolské kluby) nie sú. Pre rodičov, ktorí sú poberateľmi DHN, sú náklady na dieťa sú neprimerane vysoké a nie sú k dispozícii dotačné programy (až od 5teho roku dieťaťa). Je pritom známym faktom, že rozvoj kognitívnych schopností a záujmu o učenie sa novým veciam prebieha už v rannom veku dieťaťa a v piatich rokoch je už prakticky dovŕšený. Pre zvýšenie vzdelávacích šancí detí zo znevýhodneného prostredia je preto nevyhnutná skorá pozitívna intervencia do rozvoja ich kognitívnych a ďalších schopností. Investície do predškolskej výchovy sú preto uznávané ako dôležité humánne a sociálne investície, napríklad aj rámci Európskej stratégie práce. Predškolská výchova môže byť financovaná aj z európskych fondov a pomáha nielen deťom, ale aj miestnym trhom práce vďaka tvorbe nových kvalifikovaných pracovných miest pre učiteľky.


Pripomienka 4 Sociálne bývanie

Časť 1.3.2. Sociálna inklúzia žiadame doplniť o nový odsek: Sociálne bývanie a s nasledovným textom: 

Vláda vytvorí podmienky na finančné udržanie Programu výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu, určených na bývanie občanov v hmotnej núdzi, vytvorí podmienky na výstavbu technickej vybavenosti v marginalizovaných rómskych osadách a sociálne vylúčených spoločenstvách.

Vláda tiež upriami pozornosť na rozvoj nájomného bývania ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore. .. Vláda zachová inštitút chráneného nájmu bytu pri vzájomne vyváženom postavení vlastníkov a nájomcov. Vláda bude naďalej podporovať rozvoj bývania zavedeným systémom finančných nástrojov z verejných zdrojov, s ich prípadnými úpravami.

.“

Zdôvodnenie

Začlenením uvedeného textu z Programového vyhlásenia vlády SR 2012 - 2016 sa zabezpečí súlad oboch dokumentov. Zároveň sa do Národného programu reforiem dostane záväzok udržiavať osvedčené nástroje podpory prístupu k cenovo dostupnému bývaniu pre domácnosti s nižšími príjmami a pre znevýhodnené skupiny.


Pripomienka č. 5 Finančné nástroje podpory bývania

Na s.25 v poslednej vete prvého odseku žiadame vypustiť slová „taktiež obmedzí príspevky a“ a vetu ponechať v tomto znení:

Vláda SR zefektívni činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania“.

Zdôvodnenie

Štátna podpora rozvoja bývania v Slovenskej republike vo všetkých jej formách má výrazne nižšiu úroveň ako je európsky priemer. Slovenská republika má súčasne výrazne podpriemernú dostupnosť bývania vyjadrenú v počte bytov na 1000 obyvateľov. Každé obmedzenie podpory bývania preto zhoršuje prístup obyvateľov Slovenska k tejto základnej podmienke kvality života (ako o bývaní hovorí Programové vyhlásenie vlády SR) a zväčšuje rozdiely medzi životnou úrovňou v našej krajine a v ostatných členských štátoch EU. Štátny fond rozvoja bývania je jeden z mála dostupných finančných nástrojov pre výstavbu sociálnych nájomných bytov a potenciálne aj individuálnu bytovú výstavbu nízkopríjmových rodín. Je žiaduce, aby aj rodiny s nízkym príjmom mali prístup k finančným zdrojom (nekomerčným) a mali možnosť zlepšiť kvalitu svojho bývania.


Pripomienka č.6 Národný projekt štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier

Na s. 20 v časti Podpora sociálne vylúčených spoločenstiev žiadame prvé dve vety druhého odseku

Vláda SR vytvorí predpoklady pre budovanie siete komunitných centier so zadefinovanými štandardmi, ktoré musia spĺňať (napríklad vybavenie, definícia poskytovaných sociálnych služieb, atď.). Zámerom je alokovať časť finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu viazaných na národné projekty na budovanie siete komunitných centier a vytváranie podmienok na skvalitňovanie ich činnosti prostredníctvom projektu „Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity“. ...

preformulovať takto:

Vláda bude pokračovať v budovaní siete komunitných centier, ktoré budú poskytovať komplexné odborné služby podľa vypracovaných a priebežne aktualizovaných štandardov. Finančné prostriedky z ESF už alokované na „Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier pre marginalizované rómske komunity“ budú na tento účel naďalej viazané.

Zdôvodnenie:

Zmenou chceme odstrániť zoslabenie záväzku dobudovať sieť komunitných centier, ktoré vzniklo úpravou textu a takisto nesprávny dojem, ako keby štandardy služieb komunitných centier neboli vypracované a zdroje pre projekty neboli alokované. Termín „Národný projekt“ je ustálený termín pre označovanie nedopytového programu čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov. Jeho nahradenie výrazom projekt je nevhodné.


Pripomienka č. 7 Podpora programov sociálneho začlenenia

Na s. 20 v časti Podpora sociálne vylúčených spoločenstiev žiadame za poslednú vetu druhého odseku doplniť nasledujúci text:

„Vláda bude hľadať možnosti, aby prostriedky pre programy sociálneho začleňovania a prekonávania marginalizácie rómskych komunít boli perspektívne zaisťované z domácich verejných zdrojov. V Európskej rade sa bude usilovať presadiť chápanie výdavkov na sociálne začleňovanie ako investícií do ekonomického a spoločenského rozvoja spoločnosti, ktorá sa nezarátavajú do deficitu verejných financií. (Alternatívna možnosť: presunúť tento záväzok do úvodnej časti Národného programu reforiem)

Zdôvodnenie.

Skúsenosti ukazujú, že projektové financovanie programov sociálnej inklúzie ohrozuje stabilitu týchto programov a ich diskontinuita brzdí procesy sociálneho začleňovania. Problémy sociálne vylúčených spoločenstiev a marginalizovaných rómskych komunít sa so zhoršením sociálnej situácie na Slovensku stále prehlbujú a pre budúcnosť slovenskej spoločnosti predstavujú vážnu výzvu. Vyžadujú si dlhodobé, systematické a efektívne opatrenia. Národný program reforiem by preto mal obsahovať konkrétny záväzok pokračovať v už rozbehnutých projektoch a zároveň zlepšovať systém opatrení a hľadať efektívnejšie spôsoby ich financovania.

Málo ambiciózna podpora programov sociálneho začleňovania je v súčasnosti brzdená aj úspornými opatreniami v dôsledku záväzkov znižovať deficit verejných financií na 3% HDP. Zdanlivo neriešiteľnú dilemu medzi nutnosťou znižovať deficit verejných financií a nutnosťou investovať do sociálneho začleňovania a vyrovnávacích programov môže vyriešiť len dohoda na novom chápaní výdavkov na sociálne začleňovanie a ich vyňatia z položiek zarátavaných do deficitu. POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
3.6.2012 21:53 | Zuzana Mastišová

Pripájam sa.
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
31.5.2012 11:45 | eva racicka

pripajam sa
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
30.5.2012 14:49 | Ludmila Hostova

Suhlasim s pripomienkami a dufam, ze sa nimi vlada bude skutocne dokladne zaoberat. L.H.
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
29.5.2012 13:23 | jana hrda

konecne sa treba rozhybat, lebo splynieme s davom podvyzivenych a nebude navratu do normalnej spolocnosti
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
29.5.2012 10:23 | Daniela Matovičová

Slovensko sa rúti stále rýchlejšie za hranice chudoby, treba to zastaviť
Poďakovanie
29.5.2012 06:59 | Zuzana Kusá

Ďakujem všetkým podporovateľom pripomienky za seba, zástupkyne verejnosti a Slovenskej siete proti chudobe. Jednotlivé pripomienky získali vďaka vašej podpore status zásadných pripomienok a predkladateľ - ministerstvo financií - s nami bude musieť viesť rozporové konanie.
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
28.5.2012 11:45 | Maria Tomasova

Obcan SR ma mat zadefinovane co je chudiba. 3*5m izba 1 teple jedlo, 1 sucha vecera zakladne zdravotne statne poistenie
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
28.5.2012 08:12 | Jozef Vaško

Podporujem a súhlasím z názorom . Slovensko si zaslúži serioznejsi prístup našich zakonodarcov
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
25.5.2012 18:43 | Zuzana Kusá

Dúfajme, že odborári sledujú našu petičnú akciu a časť pripomienok a doplňujúcich návrhov prevezmú, určite tých, ktoré sa týkajú pracovných vzťahov a istoty práce. Pokiaľ ide o príspevok na bývanie, ak sa vláda rozhodne urobiť z neho samostantú dávku tak ako je to v iných civilizovaných štátoch, určite bude potrebné zorganizovať širokú diskusiu, zbierať skúsenosti, objasniť si stanoviská - Slovenská sieť proti chudobe určite nebude v takej diskusii stáť bokom.
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
25.5.2012 16:55 | František Lukáč

Súhlasím a pridať aj zákaz prepúšťať ľudí zo zamestnania pred odchodom do dôchodku/55 ročný a starších pri hromadnom prepúšťaní/.Títo už nemajú šancu sa zamestnať.
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
25.5.2012 09:12 | mechura@unss.sk

Ako celok pripomienky podporujem. Ale tiež nesúhlasím s doplňujúcim návrhom, aby sa príspevok na bývanie poskytoval osobám, ktoré sú ubytované v zariadeniach, ktoré nie sú určené na trvalé bývanie.
Janoušková
24.5.2012 19:35 | Eva Janoueková

Ešte by som žiadala o podporenie znevýhodneje skupiny ľudí nad 50 rokov,ktorí si dlhodobo nemôžu nájsť zamestnanie,a nemajú už podporu, aby mali aspoň nejaký príspevok na prežitie,a tiež neboli limitovaní sumou zárobku do 139 € ak si nájdu aspoň príležitostnú brigádu !
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
24.5.2012 17:39 | Marek Korňan

Suhlasim, podporujem.
Ad: Hromadná pripomienka Slovenskej siete proti chudobe k aktualizovanému Národnému programu reforiem
24.5.2012 11:08 | Jana Bašteková

Súhlasím s pripomienkami , ovšem k pripomienke č. 3 mám výhrady, myslím že to nie je reálne, a ani technicky možné.Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (14)

 Súvisiace témy:
Sociálne služby a pomoc
Sociálna oblasťREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt