spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti výstavbe Malej vodnej elektrárne Šašovské Podhradie

My, dolu podpísaní občania žiadame Mestský úrad a Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom, aby nepovolili výstavbu „Malej vodnej elektrárne (MVE)“ v časti Šašovské Podhradie, a aby neboli schválené zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Žiar nad Hronom. Zároveň žiadame, aby funkčné využitie plochy pod hradným bralom a okolie rieky Hron i samotný tok boli natrvalo určené ako oddychová zóna pre rekreačné a turistické využitie.

MVE má byť situovaná v lokalite, ktorú tvorí rieka Hron, hradné bralo a zrúcanina hradu Šašov. Má byť na samotnej hranici územia európskeho významu NATURA 2000 a v II. stupni ochranného pásma prírodných zdrojov liečivých minerálnych vôd.

Výstavba a prevádzkovanie MVE by negatívne a natrvalo zasiahlo do krajinného rázu, výrazne narušilo jedinečnú scenériu podhradia a neodvratne poškodilo okolité životné prostredie. Prehradením toku by sa zmenil jeho charakter z prúdivého na stojatú vodu, čím by sa znížila jeho samočistiaca schopnosť, zvýšilo usadzovanie odpadov, zamedzilo migrácii vodných živočíchov, zmenila a znížila druhovosť rybej osádky a úplne vylúčila vodná turistika na rieke.

Dôsledkom výstavby by bol i výrub jedinečného pobrežného lesného porastu, došlo by k narušeniu výšky hladiny spodnej vody, čo v konečnom dôsledku môže mať za následok zmenu využívania okolitých pozemkov a zmenu charakteru vegetácie v danej lokalite.

V dôsledku zamŕzania hladiny v zimných mesiacoch i umiestnenia telesa MVE by sa zvýšilo povodňové riziko a samotné škody spôsobené vybrežením toku by boli oveľa vyššie ako doteraz.

Máme tiež za to, že ekonomická efektívnosť prevádzky MVE, ako aj nutnosť ich výstavby z pohľadu energetickej potreby obyvateľstva nám nebola dostatočne preukázaná, a v konečnom dôsledku negatívne vplyvy ich výstavby a prevádzky môžu vysoko prevýšiť ich proklamovaný prínos.

Na záver konštatujeme, že existujú aj iné tipy elektrární, ktoré nenarúšajú tok rieky v takom rozsahu ako hať.

Vedomí si týchto negatívnych dôsledkov a cítiac zodpovednosť za zachovanie zdravého životného prostredia ako dedičstva aj pre naše ďalšie generácie podpisujeme túto petíciu.


Za petičný výbor:
1. Ivan Šimič, M. R. Štefánika 19/30, Žiar nad Hronom
2. Stanislav Kytka, M. R. Štefánika 1/15, Žiar nad Hronom
3. Mgr., Ing. Andrea Rišňovská, MPH, Šoltésovej 15, Žiar nad Hronom
4. Mgr. Monika Kopčová, M. R. Štefánika 5/27, Žiar nad Hronom
5. Mgr. Milica Abrahámová, č. d. 289, Vyhne

Osoby určené pre zastupovanie v styku pred orgánom verejnej správy:
1. Stanislav Kytka, M. R. Štefánika 1/15, Žiar nad HronomPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Šport
Voda
Energia

Súvisiace regióny
Žiar nad Hronom


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS