spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Dokončime revolúciu!

V uplynulých týždňoch sme boli svedkami znovuzrodenia skutočnej občianskej spoločnosti na Slovensku. Neobyčajné vzopnutie ľudí protestujúcich na námestiach proti svojvôli skorumpovanej moci vzkriesilo nádej, že občania sa konečne budú nahlas domáhať svojich práv a prestanú tolerovať bezbrehé rozkrádanie našej vlasti. Cítime veľkú šancu dokončiť po dvoch desaťročiach to, čo sa začalo na námestiach počas Nežnej revolúcie – vrátiť moc do rúk občana. Za túto šancu sme vďační skupinke nadšencov, ktorá rozdúchala spoločenskú energiu a dovolila nám opäť snívať o lepšom Slovensku. Aby táto šanca nevyhasla, musíme ostať nielen jednotní, ale aj otvorení pre spoluprácu rôznych skupín, musíme presnejšie sformulovať program vychádzajúci z myšlienok, koncepcií a vízií, o ktorých sa diskutovalo na univerzitách, v kaviarňach, v občianskych iniciatívach a mimo záujmu médií celé roky. Dnes tieto idey ožili, spontánne zaznievajú na námestiach, a to nás napĺňa presvedčením, že dozrel čas na ich politické presadenie.

Dozrel čas, aby občania tohto štátu nahlas vyslovili to, čo už dávno všetci vieme, ale nikdy sme to tým, ktorí nám vládnu, nepovedali tak drsne do očí: nežijeme v demokratickej spoločnosti a vidíme, ako sa od nej stále viac vzďaľujeme. Systém, ktorý tu vládne je oligarchia podporovaná partokraciou a rôznymi nevolenými a nedemokratickými záujmovými skupinami. Je to oveľa zložitejší protivník ako v roku 1989, lebo jeho moc nie je odvodená len od nomenklatúrnych kádrov a funkcií, ale je zviazaná finančne a majetkovo. Ak ho chceme poraziť, musíme sa zjednotiť na prodemokratickom a antikorupčnom programe, ktorý nás spája a nerozdeľuje, ktorý je v záujme celej spoločnosti. Skôr, ako sa staneme pravičiarmi a ľavičiarmi, konzervatívcami a liberálmi, musíme sa naučiť byť občanmi.

Súčasný politický systém je vybudovaný na zločinnom prepojení politických a ekonomických mafií, v ktorom sú demokratické mechanizmy čiastočne alebo úplne paralyzované. V takomto systéme je volič druhoradý, prvoradý je sponzor. Moc v demokratickom štáte by však mala byť odvodená od vôle jeho občanov . Záujmy občanov nikdy nebudú na prvom mieste, ak nezvýšime ich účasť na rozhodovaní všade tam, kde si to budú želať a kde je to pre zachovanie demokratického charakteru republiky nevyhnutné. Hovorí sa tomu participatívna alebo samosprávna demokracia. V takejto demokracii nepotrebujete politikov na zastupovanie, lebo sami máte možnosť aktívne vstupovať do rozhodovacích procesov všade tam, kde sa vás to týka. V takejto demokracii politické strany nie sú akciovými spoločnosťami, ale predĺženými rukami občianskej spoločnosti. Preto chceme zmeniť tento kriminálny systém, ktorý stavia na prehnitom súdnom systéme, ktorý najprv nahradil diktát jednej strany diktátom viacerých strán a napokon spreneveril moc ľudu do rúk finančných skupín. Nechceme nič iné ako fungujúcu demokraciu, ktorej obsah bude zodpovedať svojmu názvu.

Tvrdíme, že systém zastupiteľskej demokracie je v hlbokej kríze a v súčasnej podobe sa vyčerpal. Tvrdíme, že v súvislosti s korupčným škandálom, ktorý prebudil zakliatu krajinu búrkou hnevu, je potrebné riešiť príčiny, nie následky problému. Organizátori protestov dokázali strhnúť dav a vytvoriť širšie sa formujúce spoločenské hnutie. Ak chceme dav sformovať na občianske hnutie, musíme pocity hnevu transformovať na jasný realistický program bez ideologických extrémov, občiansky program, ktorý dokáže svojimi cieľmi a myšlienkami dosiahnuť hlbokú premenu spoločnosti. V záujme toho požadujeme komplexnú reformu politického systému na Slovensku, ktorá zahŕňa dva balíky legislatívnych opatrení nevyhnutných na odstránenie oligarchie a partokracie a pretvorenie našej spoločnosti na demokratickú.

Pre odstránenie vlády oligarchie požadujeme zásadnú zmena financovania politických strán, ktorá zahŕňa:

a) zákaz financovania politických strán právnickými osobami a výrazné obmedzenie zo strany súkromných osôb

b) vytvorenie nestranného a dôveryhodného kontrolného orgánu zameraného na kontrolu financovania straníckych aktivít a tiež uplatňovania ústavného zákona o tzv. konflikte záujmov. Voľba kolektívneho orgánu by mala byť rozdelená na viacero voliteľov (napr. parlament, ombudsman, Ústavný súd SR, mimovládne organizácie). Tento nestranný orgán musí byť dostatočne personálne a finančne vybavený

c) zaviesť centrálnu evidenciu príjmov a výdavkov politických strán a dennú aktualizáciu údajov. Centrálnu evidenciu by prevádzkovala inštitúcia pre dohľad a kontrolu nad financovaním politických strán

d) sprísnenie sankcií pri neplnení si zákonných povinností, možnosť uložiť sankcie aj jednotlivcom – kandidátom za porušenie povinnosti deklarovať vynaložené prostriedky na kampaň

e) zaviesť povinné deklarovanie príjmov a výdavkov aj samotných kandidátov na centrálnej aj komunálnej úrovni

f) zaviesť pravidlá pre financovanie kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, vyšších územných celkov, obecných a mestských zastupiteľstiev, primátorov a starostov.

g) Spresniť a sfunkčniť systém majetkových priznaní tak, aby umožňoval kontrolu nárastu majetku počas výkonu verejnej funkcie. Teda presne definovať, čo má majetkové priznanie obsahovať a túto deklaráciu rozšíriť aj na deklarovanie záujmov verejného funkcionára (napr. členstvá v združeniach, kluboch a pod.)

h) zaviesť pre politické strany povinnosť viesť analytické účtovníctvo a povinnosť mať jeden bankový účet

i) zaviesť povinnosť mať pokladníka s trestnou zodpovednosťou za financovanie strany

Ďalej požadujeme:

 • zásadné zvýšenie trestov za korupciu a zneužívanie právomocí verejného činiteľa
 • zavedenie hmotnej zodpovednosti za výkon verejnej funkcie
 • dôkladné vyšetrenie nielen kauzy Gorila, ale celkového finančného a personálneho prepojenia politiky a ekonomických skupín s komplexnou zverejnenou správou

V oblasti sfunkčnenia demokracie a odstránenia partokracie požadujeme:

 • komplexnú volebnú reformu, ktorá umožní kandidovať do NR SR aj nezávislým osobnostiam
 • vytvoriť systém viacerých volebných obvodov s možnosťou odvolať poslanca, s ktorého prácou nie sú voliči spokojní
 • zrušenie volebnej kaucie
 • maximalizovať váhu preferenčných hlasov bez percentuálneho obmedzenia
 • uzákoniť, aby zákonodarnú iniciatívu nemal len poslanec, ale aj petícia 50 000 občanov SR
 • odstrániť kvórum potrebné na platnosť referenda, pričom výsledok referenda musí byť vždy a jasne právne záväzný
 • na všetkých úrovniach štátu zaviesť prvky e-government, priamej demokracie a participatívne rozpočty
 • priamu voľbu sudcov a prokurátorov, vrátane generálneho prokurátora SR, pri splnení potrebných kvalifikačných predpokladov
 • priamu voľbu verejného ochrancu ľudských práv občanmi a zvýšenie jeho právomocí tak, aby mohol občanom skutočne a účinne pomôcť s ich trápeniami a krivdami
 • vypracovať návrh novej ústavy na základe odborného konsenzu a podnetov zo strany občanov. Táto Občianska ústava ako základný zákon štátu má byť ponímaná ako zmluva občanov so štátom, a preto musí byť schválená v referende. Rovnako musia podliehať všeľudovému hlasovaniu akékoľvek ústavné zmeny.

Žiadame politické strany, aby sa verejne prihlásili k týmto požiadavkám občianskej verejnosti a zaviazali sa ich presadiť. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby uvedený balík reforiem bezodkladne schválila. Sme pripravení donútiť ju k tomuto kroku petíciou, ktorú podpíše minimálne stotisíc občanov a ktorú je parlament povinný zo zákona prerokovať. Bez naplnenia ducha týchto požiadaviek sú každé voľby síce legálne, ale nie legitímne, všeobecné, ale nie rovné, priame, ale nie férové. Bez naplnenia ducha týchto požiadaviek nemôže nijaká vláda vládnuť v našom mene. Bez naplnenia ducha týchto požiadaviek máme právo uplatniť občiansku neposlušnosť v zmysle čl. 32 Ústavy SR. Demokracia nemôže žiť zo sľubov, ale z činov. Demokracia nemôže byť cieľom a víziou budúcnosti, ale kľúčovým pravidlom spoločenských vzťahov, základnou podmienkou slobodnej a spravodlivej spoločnosti, na ktorú nemôžeme čakať, ale ktorú musíme žiť.

Alexander Ač, vedecký pracovník; Juraj Bartoš, fotograf; Pavel Branko, publicista; Jaroslav Čorba, dramaturg; Katarína Ďurčanská, producentka; Pavol Fabian, ekológ; Hana Fábry, občianska aktivistka; Fedor Gál, sociológ; Peter Gavalier, filmový vedec; Peter Hledík, režisér; Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ; Ľuboš Jurík, spisovateľ; Jana Juráňová, spisovateľka; Kamil Kandalaft, občiansky aktivista; František Kele, cestovateľ; Richard Krivda, kameraman; Ivan Lesay, ekonóm; Juraj Mesík, environmentalista; Juraj Nvota, režisér; Braňo Ondrášik, mediálny analytik; Peter Paluda, sudca; Daniel Pastirčák, spisovateľ a kazateľ; Jozef Pecho, klimatológ; Zuzana Piussi, režisérka; Roman Rjachovský, scénograf; Ivan Štefunko, publicista; Dušan Trančík, režisér; Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka; Miloš Vaňo, lesný inžinier; Ľubomír Vladár, kameramanPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Dokončime revolúciu!
30.8.2012 22:19 | peter

Da sa sem nieco este dopisat?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (1)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
Občianska spoločnosť
SpoločnosťREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS