spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Dokončime revolúciu!

V uplynulých týždňoch sme boli svedkami znovuzrodenia skutočnej občianskej spoločnosti na Slovensku. Neobyčajné vzopnutie ľudí protestujúcich na námestiach proti svojvôli skorumpovanej moci vzkriesilo nádej, že občania sa konečne budú nahlas domáhať svojich práv a prestanú tolerovať bezbrehé rozkrádanie našej vlasti. Cítime veľkú šancu dokončiť po dvoch desaťročiach to, čo sa začalo na námestiach počas Nežnej revolúcie – vrátiť moc do rúk občana. Za túto šancu sme vďační skupinke nadšencov, ktorá rozdúchala spoločenskú energiu a dovolila nám opäť snívať o lepšom Slovensku. Aby táto šanca nevyhasla, musíme ostať nielen jednotní, ale aj otvorení pre spoluprácu rôznych skupín, musíme presnejšie sformulovať program vychádzajúci z myšlienok, koncepcií a vízií, o ktorých sa diskutovalo na univerzitách, v kaviarňach, v občianskych iniciatívach a mimo záujmu médií celé roky. Dnes tieto idey ožili, spontánne zaznievajú na námestiach, a to nás napĺňa presvedčením, že dozrel čas na ich politické presadenie.

Dozrel čas, aby občania tohto štátu nahlas vyslovili to, čo už dávno všetci vieme, ale nikdy sme to tým, ktorí nám vládnu, nepovedali tak drsne do očí: nežijeme v demokratickej spoločnosti a vidíme, ako sa od nej stále viac vzďaľujeme. Systém, ktorý tu vládne je oligarchia podporovaná partokraciou a rôznymi nevolenými a nedemokratickými záujmovými skupinami. Je to oveľa zložitejší protivník ako v roku 1989, lebo jeho moc nie je odvodená len od nomenklatúrnych kádrov a funkcií, ale je zviazaná finančne a majetkovo. Ak ho chceme poraziť, musíme sa zjednotiť na prodemokratickom a antikorupčnom programe, ktorý nás spája a nerozdeľuje, ktorý je v záujme celej spoločnosti. Skôr, ako sa staneme pravičiarmi a ľavičiarmi, konzervatívcami a liberálmi, musíme sa naučiť byť občanmi.

Súčasný politický systém je vybudovaný na zločinnom prepojení politických a ekonomických mafií, v ktorom sú demokratické mechanizmy čiastočne alebo úplne paralyzované. V takomto systéme je volič druhoradý, prvoradý je sponzor. Moc v demokratickom štáte by však mala byť odvodená od vôle jeho občanov . Záujmy občanov nikdy nebudú na prvom mieste, ak nezvýšime ich účasť na rozhodovaní všade tam, kde si to budú želať a kde je to pre zachovanie demokratického charakteru republiky nevyhnutné. Hovorí sa tomu participatívna alebo samosprávna demokracia. V takejto demokracii nepotrebujete politikov na zastupovanie, lebo sami máte možnosť aktívne vstupovať do rozhodovacích procesov všade tam, kde sa vás to týka. V takejto demokracii politické strany nie sú akciovými spoločnosťami, ale predĺženými rukami občianskej spoločnosti. Preto chceme zmeniť tento kriminálny systém, ktorý stavia na prehnitom súdnom systéme, ktorý najprv nahradil diktát jednej strany diktátom viacerých strán a napokon spreneveril moc ľudu do rúk finančných skupín. Nechceme nič iné ako fungujúcu demokraciu, ktorej obsah bude zodpovedať svojmu názvu.

Tvrdíme, že systém zastupiteľskej demokracie je v hlbokej kríze a v súčasnej podobe sa vyčerpal. Tvrdíme, že v súvislosti s korupčným škandálom, ktorý prebudil zakliatu krajinu búrkou hnevu, je potrebné riešiť príčiny, nie následky problému. Organizátori protestov dokázali strhnúť dav a vytvoriť širšie sa formujúce spoločenské hnutie. Ak chceme dav sformovať na občianske hnutie, musíme pocity hnevu transformovať na jasný realistický program bez ideologických extrémov, občiansky program, ktorý dokáže svojimi cieľmi a myšlienkami dosiahnuť hlbokú premenu spoločnosti. V záujme toho požadujeme komplexnú reformu politického systému na Slovensku, ktorá zahŕňa dva balíky legislatívnych opatrení nevyhnutných na odstránenie oligarchie a partokracie a pretvorenie našej spoločnosti na demokratickú.

Pre odstránenie vlády oligarchie požadujeme zásadnú zmena financovania politických strán, ktorá zahŕňa:

a) zákaz financovania politických strán právnickými osobami a výrazné obmedzenie zo strany súkromných osôb

b) vytvorenie nestranného a dôveryhodného kontrolného orgánu zameraného na kontrolu financovania straníckych aktivít a tiež uplatňovania ústavného zákona o tzv. konflikte záujmov. Voľba kolektívneho orgánu by mala byť rozdelená na viacero voliteľov (napr. parlament, ombudsman, Ústavný súd SR, mimovládne organizácie). Tento nestranný orgán musí byť dostatočne personálne a finančne vybavený

c) zaviesť centrálnu evidenciu príjmov a výdavkov politických strán a dennú aktualizáciu údajov. Centrálnu evidenciu by prevádzkovala inštitúcia pre dohľad a kontrolu nad financovaním politických strán

d) sprísnenie sankcií pri neplnení si zákonných povinností, možnosť uložiť sankcie aj jednotlivcom – kandidátom za porušenie povinnosti deklarovať vynaložené prostriedky na kampaň

e) zaviesť povinné deklarovanie príjmov a výdavkov aj samotných kandidátov na centrálnej aj komunálnej úrovni

f) zaviesť pravidlá pre financovanie kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, vyšších územných celkov, obecných a mestských zastupiteľstiev, primátorov a starostov.

g) Spresniť a sfunkčniť systém majetkových priznaní tak, aby umožňoval kontrolu nárastu majetku počas výkonu verejnej funkcie. Teda presne definovať, čo má majetkové priznanie obsahovať a túto deklaráciu rozšíriť aj na deklarovanie záujmov verejného funkcionára (napr. členstvá v združeniach, kluboch a pod.)

h) zaviesť pre politické strany povinnosť viesť analytické účtovníctvo a povinnosť mať jeden bankový účet

i) zaviesť povinnosť mať pokladníka s trestnou zodpovednosťou za financovanie strany

Ďalej požadujeme:

 • zásadné zvýšenie trestov za korupciu a zneužívanie právomocí verejného činiteľa
 • zavedenie hmotnej zodpovednosti za výkon verejnej funkcie
 • dôkladné vyšetrenie nielen kauzy Gorila, ale celkového finančného a personálneho prepojenia politiky a ekonomických skupín s komplexnou zverejnenou správou

V oblasti sfunkčnenia demokracie a odstránenia partokracie požadujeme:

 • komplexnú volebnú reformu, ktorá umožní kandidovať do NR SR aj nezávislým osobnostiam
 • vytvoriť systém viacerých volebných obvodov s možnosťou odvolať poslanca, s ktorého prácou nie sú voliči spokojní
 • zrušenie volebnej kaucie
 • maximalizovať váhu preferenčných hlasov bez percentuálneho obmedzenia
 • uzákoniť, aby zákonodarnú iniciatívu nemal len poslanec, ale aj petícia 50 000 občanov SR
 • odstrániť kvórum potrebné na platnosť referenda, pričom výsledok referenda musí byť vždy a jasne právne záväzný
 • na všetkých úrovniach štátu zaviesť prvky e-government, priamej demokracie a participatívne rozpočty
 • priamu voľbu sudcov a prokurátorov, vrátane generálneho prokurátora SR, pri splnení potrebných kvalifikačných predpokladov
 • priamu voľbu verejného ochrancu ľudských práv občanmi a zvýšenie jeho právomocí tak, aby mohol občanom skutočne a účinne pomôcť s ich trápeniami a krivdami
 • vypracovať návrh novej ústavy na základe odborného konsenzu a podnetov zo strany občanov. Táto Občianska ústava ako základný zákon štátu má byť ponímaná ako zmluva občanov so štátom, a preto musí byť schválená v referende. Rovnako musia podliehať všeľudovému hlasovaniu akékoľvek ústavné zmeny.

Žiadame politické strany, aby sa verejne prihlásili k týmto požiadavkám občianskej verejnosti a zaviazali sa ich presadiť. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby uvedený balík reforiem bezodkladne schválila. Sme pripravení donútiť ju k tomuto kroku petíciou, ktorú podpíše minimálne stotisíc občanov a ktorú je parlament povinný zo zákona prerokovať. Bez naplnenia ducha týchto požiadaviek sú každé voľby síce legálne, ale nie legitímne, všeobecné, ale nie rovné, priame, ale nie férové. Bez naplnenia ducha týchto požiadaviek nemôže nijaká vláda vládnuť v našom mene. Bez naplnenia ducha týchto požiadaviek máme právo uplatniť občiansku neposlušnosť v zmysle čl. 32 Ústavy SR. Demokracia nemôže žiť zo sľubov, ale z činov. Demokracia nemôže byť cieľom a víziou budúcnosti, ale kľúčovým pravidlom spoločenských vzťahov, základnou podmienkou slobodnej a spravodlivej spoločnosti, na ktorú nemôžeme čakať, ale ktorú musíme žiť.

Alexander Ač, vedecký pracovník; Juraj Bartoš, fotograf; Pavel Branko, publicista; Jaroslav Čorba, dramaturg; Katarína Ďurčanská, producentka; Pavol Fabian, ekológ; Hana Fábry, občianska aktivistka; Fedor Gál, sociológ; Peter Gavalier, filmový vedec; Peter Hledík, režisér; Eduard Chmelár, vysokoškolský učiteľ; Ľuboš Jurík, spisovateľ; Jana Juráňová, spisovateľka; Kamil Kandalaft, občiansky aktivista; František Kele, cestovateľ; Richard Krivda, kameraman; Ivan Lesay, ekonóm; Juraj Mesík, environmentalista; Juraj Nvota, režisér; Braňo Ondrášik, mediálny analytik; Peter Paluda, sudca; Daniel Pastirčák, spisovateľ a kazateľ; Jozef Pecho, klimatológ; Zuzana Piussi, režisérka; Roman Rjachovský, scénograf; Ivan Štefunko, publicista; Dušan Trančík, režisér; Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka; Miloš Vaňo, lesný inžinier; Ľubomír Vladár, kameramanPOZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Dokončime revolúciu!
30.8.2012 22:19 | peter

Da sa sem nieco este dopisat?
Ad: Dokončime revolúciu!
29.6.2012 12:27 | Radoslav Herda

Budem to rozširovať ďalej, aby dostali požiadavky adekvátnu podporu verejnosti.
Ad: Dokončime revolúciu!
29.3.2012 16:16 | Dušan Janiga

Heslom:dokončiť revolúciu" podľa signatárov bola oslovená určitá časť našeho občianskeho spektra...Či má ísť o dokončenie revolúcie po revolučných skúsenostiach 1917-2012...alebo fakticky o REFORMU našich revolúcií a ich výsledkov do roku 2012 tak, aby revolúcia na dokončenie revolúcie nevyvolala revolúciu na jej orientovanie atď...Čo Slovák -to strana -hrozí aj pri profilovaní tejto akcie i s reakciou! Ak pôjde o protipól voči vládnucej moci a jej opozičnej skladbe a v akom rozsahu či s akým občianskym potenciálom, aby snaha nebola vo veľkom "predstihu" pred základňou - to chce euronápad a nie len dokončenie revolúcie 2012...Ale o tom pozdejšie a určite!
Ad: Dokončime revolúciu!
9.3.2012 00:54 | Danyi Barnabas

Cela vec sa mi paci.Konecne.Uz treba nieco.Podpisem vsetkymi desiatimi.Uz mam kecov plne z.Ale u vas mi chyba jedna vec. Nic nehovorite o pravach robotnikov,dru za minimum.Na robotnicku triedu vsetci zabudete.Co bojite sa nas?Uz chceme dostojne exzistovat a pracovat aj robotnici. Kazdy majitel si o nas utiera topanky a zameta s namy.
Ad: Dokončime revolúciu!
7.3.2012 12:26 | Radoslav Pohlod

Suhlasim s myslienkou o mensom pocte poslancov.
Vecsia nezavislost policie od politickej moci je podla mojho nazoru tiez na posudenie.
Ad: Dokončime revolúciu!
7.3.2012 06:50 | Martin Chrapčiak

Doplniť:
- trestnoprávnu zodpovednosť politikov a verejných činiteľov,
- zrušenie dotácií politických strán z rozpočtu štátu,
- zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť pre sudcov a prokurátorov za akékoľvek pochybenie pri súdnych procesoch,
- zásadným spôsobom zmeniť sociálny systém,
- revíziu všetkých privatizačných projektov nad 300 tis. € s trestným postihom za pochybné transakcie,
- revíziu lustračného zákona a tvrdý postih bývalých príslušníkov ŠtB a komunistických funkcionárov do úrovne okresného predsedu,
- zvýšenie trestov za daňové podvody a daňové úniky.
Ad: Dokončime revolúciu!
6.3.2012 23:27 | PIPO

a uz sa tu ozyvaju v diskusii UDERKY :D ja osobne nemusim Gala ale drzim sa programu a ten je dobry !!!
Ad: Dokončime revolúciu!
6.3.2012 20:24 | Ján Blaško

Chýba mi tam zníženie počtu poslancov NR SR, najlepšie na 79, toľko koľko je počet okresov.
Je predsa jasné že tých 79 urobí tú istú prácu ako aj tých dnešných 150 a ešte rýchlejšie a lacnejšie.
Ad: revolucia tu nebola
6.3.2012 19:19 | obcan

o akej revolucii sa tu hovori?
Na slovensku nebola ziadna revolucia.
Na slovensku nie je najvacsim probleom korupcia akoby to niektori chceli zahrat, ale KRADEZ MOCI.
KRADEZ MOCI to je:

- znacna cast obcanov je DISKRIMINOVANA VO SVOJOM USTAVNOM PRAVE BYT ZVOLENYMI DO NAJVYSSIEHO PARLAMENTU, NIELEN DO KRAJSKEHO A OBECNEHO, pretoze si tu politicke strany ukradli moc a vyclenili si ju pre politicke strany, nie pre obcanov ako hovori ustava sr

- cast platne odovzdanych hlasov vo volbach je vyhadzovana kvoli kvoru, a tym su dotknuti obcania ukracovani na svojom prave podielat sa na vykone verejnej spravy

- kradez moci to je spajanie narodnych sil, ktore tu prebehlo so zneuzivanim mocenskych organov a pravomoci verejneho cinitela od roku 2002, dochadzalo k riadenemu roznasaniu neznasanlivosti, nacionalizmu, ucelovemm manipulacii s verejnostou pomocou medii, ktore su s mocou, oficialnou aj neoficialnou v karteli

- kauza gorila a ostatne kauzy v sucasnosti vykazuju znaky zneuzivania pravomoci verejneho cinitela za ucelom uchopenia a udrzania moci.
Ad: Dokončime revolúciu!
6.3.2012 18:51 | CHovanec Róbert

chyba mi tu :
1) Trestnopravna imunita - zrušenie
2) Nenominovať politzický manažnment štátnych a verejných organizácii
Referendum občanov už od 50000 podpísov a jeho zákonna moc
Na prvý raz je to vľšetko zatial
Ad: Dokončime revolúciu!
4.3.2012 12:38 | Roman Kanala

Teším sa tej diskusii o sfunkčnení referenda. Kvórum až 50% a vysoký počet podpisov tam zjavne slúžia ako bariéry, aby jeho použitie sťažili. Ich odbúranie je dobré.

Ďalšie obmedzenie referenda je zákaz niektorých otázok. To tiež nedáva zmysel. Prečo by sa nesmelo hlasovať o daniach? Lebo to panovník chce robiť bez limitov a bez možnosti odmietnutia sám?

Potom je ešte problém, čo s referendom, keď už prebehlo, ak výsledok ostáva pre srandu králikom. Referendum by malo dostať štatút najvyššieho zákonodárneho inštitútu. Ak si ľudia povedia, že pošlú do čerta hoci aj starého uja, tak starý uj nesmie mať možnosť povedať, že to je treťoradý problém a že sa mu to nepáči, tak to rešpektovať nebude. Referendum by malo byť ústavotvorné, teda meniť priamo ústavu a malo by byť nadradené aj medzinárodným zmluvám. Teda ak ľud odmietne euroval, tak si nik nebude môcť ísť eurokámošom dávať sľuby a schvaľovať, na čo nedostal mandát.

Na švajčiarsku po Švajčiarsky je referendum ústavotvorné a za 150 rokov sa z ústavy stal doslova patchwork. Tak sa vytvorilo ústavotvorná komisia, do ktorej sa mohol prihlásiť každý, ak mal dostatočnú podporu a ústava sa učesala tak, aby nič zo schváleného ľudom nemohlo byť opomenuté, ale aby ústava sledovala doktrínu a nie zbierku detailov. Takže žiaden technický ani právny problém to nepredstavuje a je to pozoruhodne stabilné. Stačí to učesať každých 100 až 200 rokov a môže to tak fungovať dlho.

Na Švajčiarsku po švajčiarsky existuje aj možnosť, aby sa vláda k referendu pripojila proti-projektom zákona. Vláda je len hovorcom parlamentu a nie jeho oponentom. Môže ale byť v roli oponenta ľudu. Ak nie je v niektorej otázke súlad s predpokladaným výsledkom referenda, tak vláda príde s iným alternatívnym riešením, ktoré môže byť akceptované spolu s pôvodným riešením. Preto je v takých referendách ešte doplňujúca otázka: ak prejde aj pôvodný projekt, aj protiprojekt, ktorý zákon má dostať prioritu. Stáva sa tiež, že predkladatelia referendovej otázky usúdia, že protiprojet je dosť dobrý a má dosť šancí prejsť a takticky referendum stiahnu. Potom sa hlasuje len o protiprojekte. Vláda si potom tľapká po pleci, akí sú borci a ako to umne vyriešili.

Ak by sa toto zaviedlo na Zlodejsku po zlodejsky, kde je ľud väčšinou hlúpy, nevzdelaný a nedospelý, tak sa určite urobí pár referend o fazuľkách, ale jedného dňa sa aj mladá štátnosť musí prestať pokakávať a ľudia musia dostať rozum. A potom sa referendum bude používať rozumne a s mierou.

O čom to hovorím? Budúcu nedeľu bude referendum a jedna z otázok je zaviesť zo zákona povinne 6-týždňovú dovolenku pre všetkých. Na Francúzsku po francúzky by zajasali a chceli to všetkými desiatimi, ako chceli 35-hodinový pracovný týždeň, ktorý za necelých 20 rokov posunul krajinu produktivitou práce medzi rozvojové. Na Švajčiarsku po švajčiarsky sa očakáva zamietnutie podobne, ako bol zamietnutý ľavičiacky nápad so 40-hodinovým pracovným týždňom. Ľud povedal, že vládu nie je nič do toho, ako sa kto dohodne so svojím zamestnávateľom a teraz to vyzerá podobne. Netreba potopiť ekonomiku hlúpymi požiadavkami. Pracovná doba a prázdniny sú vecou dohody a pracovnej zmluvy. Snáď sa jedného dňa dočkáme takej zrelosti a múdrosti aj na Zlodejsku. Ale decku najprv treba dať možnosť, nech sa popáli.
Ad: Dokončime revolúciu!
3.3.2012 17:53 | Marián Orávik

Pozvánka na diskusiu aktívnych občanov aj o zmene podmienok (sfunkčnení) referenda:

docs.google.com/document/d/13B...
Ad: Dokončime revolúciu!
1.3.2012 12:28 | Jaro Hodúr

Minsterstvo hospodárstva SR urýchlene vyhlásilo 29.2.2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast - Prioritná os 2 Energetika podporovaného štátom a aj Európskym fondom pre regionálny rozvoj.
Pridelí ministerstvo aj nenávratné miliónové dotácie (peniaze z daní nás všetkých) aj firmám s majiteľmi figurujúcimi na zoznamoch Gorily ?
Asi sa spytujem naivne .
Však pán Ing.Pikus z Hydroenergie s.r.o. si to iste vybaví (alebo to už má?) aj pre MVE Želiezovce, MVE Rudno ... a mnohé ďaľšie verejnoprospešné projekty- akoby nie však je nositeľom pokroku do bohom zabudnutých dedín a pán minister Miškov mu to iste už sľúbil a do volieb iste vybaví.
Ad: Dokončime revolúciu!
29.2.2012 08:00 | IvanU

Pripomienkujte, dávajte návrhy inak len tliachate kecálkovia.
Chmelar ma v sebe gorilie metastazy
28.2.2012 09:08 | Gabika

Zolo,Chmelar nenahanal Gorily,to len tak 15 min. pred JaT trtosil. Realita je vsak taka, ze Chmelar vytrvalo obcoval s roznymi druhmi Goril. Chmelar je typicky Gorily zoldnier, raz sa vrhol medzi postkomunisticke gorilky z SDL co prali spinave peniaze cez Devin banku, inokedy sa nechal ako zoldnier kupit do zakopu zbrojarskej Gorily 99%. Chmelar to uz zo seba nikdy nezmyje, ma v sebe gorilie metastazy.
Ad: Dokončime revolúciu!
28.2.2012 08:44 | Roman Kanala

Na margo bodov a) b) c) o financovaní politických strán - sú naivné. Aj dnes sa to dá obísť a aj ficohlas zohnal milióny vlastnou hlavou, ale nie priamo do pokladne strany. Ani Palacka nepracuje priamo so straníckymi peniazmi, ale s pavučinami finančných tokov.

Ako strana 99% - Nové židovské sprisahanie vraj nepodvádzala s nákladnou volebnou kampaňou, len vraj šikovne využila dieru v zákone:

volby.sme.sk/c/6277617/za-skry...
Ad: Dokončime revolúciu!
28.2.2012 02:21 | jurajda

Tak pardón, gorily majú možno radosť ale takíto ľudia by sa nemali dožadovať dokončenia revolúcie:
hnonline.sk/2-21975555-k00000_...

A pokiaľ stoja v čele nejakého protestu proti rozkrádaniu verejného majetku, tak človek musí byť asi naivný blázon, aby to podporil.

Alebo inak; rozvedení by v čele protestov za celoživotnú lásku stáť rozhodne nemali.

Ale aby som zase nekrivdil, naopak, vysoko si vážim Pavla Branka a Petra Gavaliera
Ad: Dokončime revolúciu!
28.2.2012 00:09 | :-D

Uzasna diskusia! Gal je zly, Jurik je zly, Hledik je zly, Chmelar je zly, ach Slovac, gorily z vas krochkaju od radosti! :-DD
Ad: Dokončime revolúciu!
28.2.2012 00:03 | Zolo

Gabika - Chmelár, to je ten, čo naháňal "gorily" = finančné skupiny pred ich sídlami ešte v čase, keď ty si nemala odvahu o tom ceknúť ani na nete. A chcel presadzovať presne to, čo dnešní gorilobijci nevedia ani poriadne naformulovať. Mne je ľúto, že nie je v politike.
Chmelár, to je ten, čo sedel na hrbe zbrojárskej Gorily?
27.2.2012 22:46 | Gabika

Chmelár, to je ten, čo sedel na 99% hrbe zbrojárskej Gorily?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (76)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Politika
Demokracia
Občianska spoločnosť
SpoločnosťREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt