spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR


Vážený pán prezident,
Vážená pani predsedníčka vlády,
Vážení poslanci NR SR

Udalosti už niekoľko mesiacov prebiehajúce na rezorte ministerstva životného prostredia a jeho obvodných a krajských úradoch, nás prinútili k tomu, aby sme verejne vyjadrili svoje znepokojenie a obavy nad alarmujúcim stavom tohto rezortu pri dodržiavaní zákonnosti, transparentnosti a  objektívneho prístupu k otázkam ochrany životného prostredia a zdravia v procesoch posudzovania a schvaľovania strategických dokumentov a činností týkajúcich sa povoľovania stavieb a prideľovania profilov malých vodných elektrární (MVE)  na vodných tokoch SR.
Prinútilo nás k tomu aj vládou schválené uznesenie č.178, dôsledkom ktorého je súčasné nekoncepčné riadenie vodného hospodárstva SR v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR a s nerešpektovaním požiadavky európskych smerníc a prístupovej zmluvy Slovenska do EÚ, ktoré požadujú zavedenie novej vodnej politiky. Tieto povinnosti sú pre každý členský štát EÚ, teda aj pre SR záväzné a v prípade ich neplnenia hrozia nám vysoké sankčné postihy.

Rozhodli sme sa takto konať aj z nasledujúcich dôvodov:


Vláda SR sa zaviazala k plneniu RSV (zákon č. 364/2004 Z.z.  -  Vodný zákon) a prijala vo Vodnom pláne opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd – minister životného prostredia to ide riešiť buldozérmi a betónom.

V čase, keď krajiny Európskej únie (EU) prijímajú opatrenia a realizujú projekty (napr. Česká republika- „Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR“ a obmedzujú podporu MVE v programoch rozvoja OZE) vedúce k splneniu záväzkov vyplývajúcich zo smernice FWD Európskeho parlamentu a Rady ako Rámcovej smernice o vodách (RSV), minister József Nagy nad rámec úloh MŽP v programovom vyhlásení Vlády SR predkladá na schválenie do vlády strategický dokument - materiál  s názvom „Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 (NKVHEPVT SR)“, aby tak „De jure“ zlegalizoval zámer rezortu MŽP vybudovať na slovenských riekach a tokoch 368 nových súkromných priečnych hatí pre MVE financovaných aj zo štrukturálnych fondov EU.

A ako sa uvádza v správe, táto koncepcia by  mala viesť k splneniu si záväzkov SR voči EU vyplývajúcich:

  • zo smernice č. 2009/28ES o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
  • z RSV pre dosiahnutie dobrého stavu vôd a ekosystémov vodných tokov SR


Minister životného prostredia predložil do vlády materiál v rozpore so zákonom č. 24/2006 Z.z. a smernicou č. 512/2001 a ktorého realizácia nie je v súlade so smernicou č. 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady (RSV).

Podľa § 15 zákona č. 24/2006 Z.z.: Schvaľujúci orgán nemôže bez platného záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12, alebo bez doložky vplyvov na životné prostredie podľa § 17 ods. 14 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania“.

To, v akej legislatívnej podobe a zákonne nutnom rozsahu tento strategický materiál minister na rokovanie vlády predkladal svedčia i fakty, že:

Návrh koncepcie vychádzal z nedopracovaného a legislatívne neukončeného predchádzajúceho návrhu  KVHEPVT SR, kde v Záverečnom stanovisku číslo: 1778/2009-3.4/pl nie je určený počet a ani umiestnenie MVE a jeho platnosť je podmienená dodržaním a splnením  odporúčaní uvedených v kapitole VI. Závery. Mnohé z  týchto  odporúčaní  však do strategického materiálu predkladaného do vlády neboli v súlade so zákonom ani zapracované, ako aj ich neakceptovanie nebolo nijak zdôvodnené v súlade s §15 bod (6) a bod (7) zákona. Podobne  tak nie sú ani obsahom Usmernenia MŽP SR, príloha č.1 v schválenej koncepcii NKVHEPVT SR do roku 2030. Do strategického materiálu predkladaného do vlády však boli premietnuté jedine pripomienky majúce za účel vykresliť celú koncepciu v pozitívnom svetle a nie tie, ktorých úlohou bolo zosúladiť koncepciu s platnou legislatívou a v konečnom dôsledku i ochranou vodných tokov či obyvateľstva.

Podobne  tak tieto zásadné pripomienky nie sú ani obsahom Usmernenia MŽP SR, príloha č.1 ku schválenej koncepcii. (Ako príklad môžeme uviesť odporúčania: č.9 ... posudzovať vodný tok komplexne vzhľadom na počet existujúcich, plánovaných MVE; č.13... zabezpečiť podmienky na vodnom toku tak aby nenastalo narušenie plavby; č. 37; 45 a mnohé ďalšie...).

K predkladanému materiálu nebola patrične  a v potrebnom rozsahu vypracovaná doložka vplyvov v zmysle smernice č. 512/2001 a § 17 ods.14 zákona č. 24/2006 Z.z. v platnom znení, tj. na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie trhov, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Bola predložená len päť riadková tabuľka s označením, že koncepcia nemá na uvedené skutočnosti žiadny vplyv (tj. ani len pozitívny) a doložená  „Záverečným stanoviskom číslo: 1778/2009-3.4/p“. Rozhodne to nesvedčí  o odbornosti a serióznosti jej vypracovania s cieľom získať objektívnu analýzu vplyvov, ako podklad pre procesy schvaľovania predkladaného materiálu.

Materiál bol do vlády predložený  bez akejkoľvek hospodárskej a ekonomickej analýzy výhodnosti tejto koncepcie a tiež bez analýzy environmentálnych nákladov a nákladov súvisiacich s využívaním vodných zdrojov. Pričom čl. 5 RSV priamo vyžaduje ekonomickú analýzu využívania vôd a v prílohe č. III sú určené prvky, ktoré je potrebné do nej zahrnúť. Striktne tiež upozorňuje na stanovenie spôsobu úhrady nákladov na činnosti spojené s využívaním vody. Medzi environmentálne náklady v zmysle Smernice o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd č. 2004/35/ES (SEZ)  sa považujú i náklady na sanáciu škôd na krajinných ekosystémoch a biotopoch, na stratách živočíšnych druhov a stratách hodnoty rybárskych revírov.

Ďalšie náklady priamo vyvolané realizáciou prijatej smernice vzniknú  potrebou revitalizácie takto poškodených biotopov a riečnych ekosystémov v dôsledku zabezpečenia trvalej udržateľnosti životného prostredia. SEZ upozorňuje, že úhrada nákladov iba za niektoré činnosti nezaručuje trvalo udržateľné používanie vody a hospodárenie s ňou.

Hospodárske a ekonomické straty z dôvodu negatívneho dopadu  na podnikateľské činnosti v oblasti cestovného ruchu neboli analyzované vôbec a náklady na prípadné sankcie zo strany EK za neplnenie RSV sa isto opomenuli zámerne.

Pri neustálom znižovaní sa vodných zásob v krajine, tým aj poklese vodnatosti  tokov a v náväznosti na zvyšujúce sa nároky na ich  využívanie má výstavba a prevádzka  MVE na prirodzene tečúcich riekach z globálneho hľadiska ďaleko od rentability, ekologickosti a spoločenskej potreby.

Kritériá na dosiahnutie plánovanej využiteľnosti vodných tokov SR, podľa NKVHEPVT SR do roku 2030 sú v rozpore so záväznými kritériami vyplývajúcimi z RSV a ďalších záväzných environmentálnych zákonov EK a Rady.

V oblasti vodnej politiky štátu, by mali byť pre MŽP a štát rozhodujúce a záväzné kritériá vyplývajúce zo zákonnej legislatívy EÚ. Takto schválená koncepcia a RSV si v zásade odporujú a preto splnenie požiadaviek plánovaných energetických výkonov a podmienok využiteľnosti HEP, tak ako  to súčasné MŽP v koncepcii presadilo, sú prakticky a  bez porušovania RSV nie možné. V konečnom dôsledku je to v rozpore s prioritami krajín EÚ - zabezpečenia trvale udržateľného využívania vodných zdrojov prostredníctvom integrovaného manažmentu v povodiach.

Napriek tomu pripomienkovanie tohto materiálu ako strategického dokumentu prebehlo v tichosti, bez patričnej verejnej  a odbornej diskusie, so všeobecným súhlasom všetkých ministerských rezortov a zainteresovaných orgánov.  Ak teda ide o čerpanie verejných finančných prostriedkov a fondov EU  na súkromné projekty  a v tak veľkom rozsahu, dohoda sa nájde rýchlo.


Uznesením č. 178 zo dňa 9.3.2011 vláda SR svojim politickým rozhodnutím schválila rozporuplnú a bez porušenia RSV  a Vodného plánu SR nezrealizovateľnú legislatívu.

Schválením tohto návrhu koncepcie sa vláda SR rozhodla obetovať posledné zvyšky prírodných úsekov slovenských riek na výstavbu 368 súkromných hatí a zdrží MVE. Koncepcie, s už dávno vo vyspelých štátoch spochybnenou teóriou o „ekologickej nezávadnosti“ priečnych hatí vodných elektrární, koncepcie s účelovým opomínaním objektívnych faktov o  nepriaznivých kumulatívnych vplyvoch takto stavaných MVE a dopadoch na ekosystémy vodných tokov, protipovodňovú ochranu území a urýchlenie odtokov povrchovej a spodnej vody z krajiny. 

Schválením koncepcie dostala jej realizácia prioritu  nad  plnením smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady (RSV) a záväzkov dohodnutých v prístupových rokovania  SR do EÚ.
Podľa  dohody o pristúpení  SR do EU vláda SR vyrokovala pre plnenie cieľov RSV do roku 2015 predĺženie termínov  podľa čl. 4 „Výnimky z environmentálnych cieľov dosiahnutia dobrého stavu vôd“, ako výnimku 4.(4) - výnimka  z ekonomických dôvodov a nedostatku financií, s tým že sa stav vôd v tomto období nebude zhoršovať.

Nebola však vyrokovaná výnimka podľa čl. 4.(7) – nové infraštruktúrne projekty (výstavba MVE).

Ako to vysvetlí a odôvodní  Európskej komisii minister  envirorezortu a ako tiež ako vysvetlí schválenie podstatne vyšších zdrojov na financovanie práve nových bariér na vodných tokoch, ako umelých vodných útvarov HMWB, ktorými MVE rozhodne sú?

Podobne ako vysvetlí i tvrdenia, že táto koncepcia je v súlade s RSV a  s Vodným plánom SR - keď v konečnom dôsledku tieto nové bariéry umiestňované priamo do tokov v podobe priečnych hatí MVE (spôsobom ako sa umiestňujú, konštrukčne riešia a prevádzkujú) spôsobujú práve v čase zrážkového obdobia urýchlenie odtokov povrchovej a spodnej vody z území a nie jej kumulovanie a zadržovanie v krajine pre obdobie sucha, čo práve má byť   jedným z hlavných  cieľov  Vodného plánu SR a jeho realizácie v súlade so zákonnými  vykonávacími predpismi RSV v Integrovaných manažmentoch povodí.

Jedným z dôkazov a dôsledkov týchto rozhodnutí sú aj výsledky monitoringu ŠOP SR na už prevádzkovaných MVE (napr. na rieke Hron), zapracované v  materiáli samotného MŽP „Plán manažmentu povodia Hrona“, kde sa uvádza, že tieto priečne bariéry (MVE) na toku sú príčinou ďalšieho narušenia pozdĺžnej kontinuity rieky a biotopov. MVE z dôvodov nefunkčných a technicky zle riešených rybochodov sú pre vodné organizmy neprekonateľnou bariérou a sú preto zaradené do kategórie umelých vodných útvarov HMWB – ktoré sú príčinou nedosiahnutia dobrého stavu vôd podľa RSV.

Je priam neuveriteľné, že sa to deje práve pri súčasnom demokratickom zriadení a po prijatí prísnych a záväzných environmentálnych zákonov, smerníc a nariadení EU, ktoré by mali viesť k ochrane životného prostredia a nie k jeho pokračujúcej devastácii.

Kto však prevezme zodpovednosť (aj osobnú)  za porušenie zákonov a smerníc EK a RSV, kto a ako prípadné sankcie za to udelené od EK bude uhrádzať? - MŽP vo svojej koncepcii neuvádza (zrejme z dôvodu dĺžky volebného obdobia je to nepodstatné).


Výsledky posudzovania  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú zo strany väčšiny úradníkov rezortu ŽP  neobjektívne a tendenčné.

To ako sa mnohokrát v súčasnosti podľa zákona o ochrane životného prostredia na rezorte MŽP rozhoduje svedčí i  fakt, že ak v jednom zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov  zámeru výstavby MVE kompetentní rozhodnú  o pokračovaní posudzovania podľa zákona (v procese EIA), pre ďalšiu MVE  len o 3 km poniže to už neplatí, „lebo táto už nemá negatívny vplyv na životné prostredie“ (zrejme to vybavuje „šikovnejší investor“). Bez ohľadu na vážne a relevantné pripomienky dotknutých organizácií i verejnosti, obvodné a krajské úrady ŽP i samotné MŽP nakoniec predsa len vydajú k výstavbe  súhlasné stanovisko.  Je však pre slovenskú prírodu smutným faktom (a  nie dobrou vizitkou pre envirorezort), že doposiaľ na Slovensku z niekoľkých stoviek kladných, boli vydané len tri (nám známe) rozhodnutia neodporúčajúce (zatiaľ) vodnú stavbu z dôvodu jej umiestnenia alebo negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Ako jeden z mnohých uvádzame príklad, akú prioritu má životné prostredie a zdravie ľudí pre súčasný (ale aj minulý) rezort MŽP. Je ním výstavba hate MVE Tekov na rieke Hron.

Má to byť už tretia priečna hať na úseku rieky nie dlhšom ako 10 km, umiestnená s časti  do ochranného  pásma JEMO (Jadrová elektráreň Mochovce), na riečnom toku len pár 100 m pod VN Veľké Kozmálovce a pod vyústením kanalizácie s oteplenými odpadovými vodami z JEMO, teda v zmiešavacej zóne zvlášť nebezpečných odpadov s obsahom rádioaktívneho trícia.                                          

MŽP v zisťovacom konaní dňa 10.2.2006 (R.č. 3597/05-1.6/ak) rozhodlo, že predkladaný zámer (súčasného investora) nie je potrebné posudzovať podľa zákona a teda je pre uvedenú činnosť možné požiadať o povolenie podľa osobitých predpisov. A to aj napriek predchádzajúcemu vydaniu stavebného povolenia na dostavbu MO 3,4 v r. 2005, kde sa priamo výstavba hatí pod vyústením odpadových vôd vylučuje.

Urobilo tak aj napriek tomu, že predtým dňa 28.10.2003 , na taký istý zámer (označený ako zámer s nízkou prioritou), na tom istom mieste, len pre “iného“ investora vydalo rozhodnutie č. 3724/03-1.12/ak o nutnosti jeho posudzovania podľa zákona (č. 127/1994). V  rozsahu hodnotenia pritom vo svojich stanoviskách upozorňovalo na závažnosť mnohých negatívnych vplyvov tejto činnosti na životné prostredie a zdravie. Ide  hlavne o početnosť hatí na krátkom úseku rieky, zmenu prúdivej časti toku na charakter stojacej vody v zmiešavacej zóne vyústenia odpadov z JEMO s rizikom ich usadzovania sa a zvyšovania  koncentrácie zdraviu nebezpečného trícia. SE, a.s. ako vlastník JEMO ani Úrad jadrového dozoru (hoci mu to ako stavebnému úradu vyplýva zo zákona) však neboli ani len účastníkom konania v pripomienkovaní a  povoľovaní tejto stavby! Námietky občanov na nimi vynútenom verejnom prerokovaní, námietky a nesúhlas s výstavbou MVE vyjadrené tiež v petícii zaslanej na MŽP  boli  zamietnuté ako nepodstatné a bezdôvodné. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie dňa 18.2.2010 (v tichosti a bez zverejnenia v zmysle zákona) a nasledujúci deň (19.2.2010) aj stavebné povolenie.

„Verejnoprospešná stavba“ MVE s  lávkou pre peších ako úniková cesta v prípade havárie JEMO je v plnom prúde – však je financovaná z fondov EU a jej globálny a celospoločenský prínos z environmentálnej výroby elektrickej energie má prioritu nad záujmami jednotlivcov a záujmami len lokálnymi“  - ako sa vyjadrilo MŽP.   

Diametrálne odlišnosti  názorov niektorých odborníkov a oprávnených organizácií z hľadiska vplyvov posudzovanej a  schválenej koncepcie výstavby MVE na životné prostredie ako aj  súlad týchto aktivít s prijatými smernicami a záväzkami SR voči EU v dosiahnutí dobrého stavu povrchových a podzemných vôd vyplývajú zo skutočností, či tieto názory prezentujú v materiáloch na kontrolu ktorých má dosah európska komisia - ako sú Vodný plán SR a Integrovaný manažment povodí, alebo len v zákonne požadovaných a investormi objednávaných a platených materiáloch pre posudzovanie a schvaľovanie výstavby MVE v procesoch SEA a EIA. Je naozaj veľkým problémom  oprávnených (súkromných) organizácií vydávajúcich rozhodnutia v procesoch SEA a EIA, že konania prebiehajúce v týchto procesoch sa uplatňujú nie v prospech občanov, ochrany prírody a životného prostredia ale ako nástroj ktorým si investor, ako obstarávateľ tohto dokumentu, zdôvodní prečo a ako jeho činnosť nebude mať zásadný vplyv na životné prostredie, prírodu a ľudí.

Často zmenené zásadné pripomienky a negatívne stanoviská k realizácii jednotlivých zámerov zo strany štátom zriadených inštitúcií ( ŠOP, ...) na ochranu životného prostredia ako aj stanoviská obecných zastupiteľstiev v procesoch posudzovania a povoľovania stavieb MVE sú znakom nie len korupčného správania sa súkromných investorov (s prísľubmi rôznych benefitov aj pre obec) , ale aj nátlaku zo strany orgánov „envirorezortu“, presadzujúcich povoľovanie týchto stavieb doslova za „každú cenu“ a s odôvodňovaním - že to tak  schválila vláda.


MŽP prestalo plniť úlohy, vyplývajúce mu z titulu  funkcie na ktorú bolo zriadené a uprednostňuje vo vodnom hospodárstve ekonomické a súkromné  podnikateľské záujmy. 

V predkladacej správe Návrhu koncepcie využitia HEP do roku 2030 sa uvádza že: „Prísne limity ochrany prírody a krajiny pôsobia likvidačne na rozvoj hydroenergetického využívania slovenských riek“. Isto preto z  nej ministerstvo vylúčilo aj všetky zásadné požiadavky a  pripomienky zo strany SAŽP, jednotlivých CHKO, správy TANAP-u, ŠOP SR, SRZ Žilina i Maďarska, kde práve stanoviská týchto inštitúcií poukazujú na závažné negatívne vplyvy tejto koncepcie výstavby MVE na životné prostredie a vodné ekosystémy a okrem technicky zrealizovateľného počtu MVE na jednotlivých povodiach a vodných tokoch žiadajú zohľadniť aj ekologické hľadiská pri určovaní ich počtu, umiestňovania a ich vzájomných vzdialeností.  Pripomienky a požiadavky boli vylúčené s tým, „že sú to stanoviská informatívneho charakteru, ktoré neboli potvrdené platnou legislatívou v správnom konaní a ktoré sú tiež v rozpore so záväznými stanoviskami a rozhodnutiami vydanými v rámci výkonu štátnej správy. Zohľadnením týchto environmentálnych požiadaviek by došlo k výraznému zredukovaniu  navrhovaného počtu MVE a tým aj nesplneniu koncepcie a cieľov MŽP a záväzkov SR“, uvádza sa v správe.

Informovanie a zapojenie sa širšej verejnosti do pripravovanej koncepcie bolo len okrajové a ďalšie organizácie a inštitúcie, ktoré sú výstavbou MVE tiež priamo dotknuté (napr. KST , ZVR-SR, SACR, ZMOS, AZZZ SR, združenia podnikateľov v cestovnom ruchu atd....) o pripravovanom zámere a jeho dopade na život ľudí v povodiach našich  riek a tokov neboli informované vôbec, alebo len zavádzajúco.

S určitosťou však je možné povedať, že v súčasnosti plánovaná výstavba MVE na prirodzene tečúcich riekach má veľmi ďaleko od ich rentability a ekologickej prevádzky, ale hlavne je v rozpore so zabezpečením trvale udržateľného využívania vodných zdrojov prostredníctvom integrovaného manažmentu v povodiach s cieľom zachovania prírodných funkcií vodných tokov, ich prírodných ekosystémov, ako aj zachovania hydroekologických potrieb krajiny aj pre budúce generácie.

Tento veľkolepý, bezalternatívny projekt - MŽP odôvodňuje „plnením prijatých záväzkov SR voči EU a  konaním v globálnom, verejnom a celospoločenskom záujme, ktorý má prioritu nad záujmami jednotlivcov a záujmami len lokálnymi“ Má to byť nástroj proti povodniam, k zabráneniu klimatických zmien a opatrením na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie, pretože je to environmentálny, lacný a vlastný spôsob výroby „ekologickej čistej“ elektrickej energie. Čo na tom, že spomínaná  koncepcia priam poskytuje priestor na porušovanie Ústavy SR (napr. čl. 44), je v priamom rozpore s RSV, Vodným plánom SR a schválenými revitalizačnými projektmi  a v neposlednom rade ide priamo i proti občanovi.

Je  ale raritou, keď ministerstvo zriadené na ochranu životného prostredia navrhuje a vypracováva energetické koncepcie a projekty s takým „obrovským prínosom na životné prostredie“, že ich často ani  netreba  posudzovať z hľadiska vplyvov na životné prostredie v celom procese EIA.

Prostredníctvom svojich úradníkov tiež vytvára priamy nátlak na obce, povoľujúce orgány a zneužíva environmentálne cítenie občanov (v súčasnosti tak proklamovaným pojmom „zelenej energie“) na odobrenie čisto komerčnej výstavby MVE. Úrady životného prostredia tak nielen ľahkovážne povoľujú, ale nad rámec svojich kompetencií presadzujú a obhajujú výstavbu týchto „environmentálnych“ MVE a to bez ohľadu na zúfalé volania rybárov, vodákov, ochranárov i samotných ľudí žijúcich v okolí rieky.

Je tu však aj iná alternatíva projektu - a to normálne pracujúci rezort životného prostredia.

Obyvatelia a zdevastovaná príroda Slovenska si konečne zaslúžia, aby o environmentálnych  otázkach a zákonoch rozhodovali nestranní a na to odborne vzdelaní  ľudia. Ľudia, ktorí pochopia  náplň svojho poslania a práce ako ochranu životného prostredia a nie len ako prostriedok na splnenie si svojich súkromných a politických ambícií, a ktorí nepodľahnú lobistickým tlakom finančných skupín a neprispôsobia sa politickým trendom.


Majúc na zreteli fakt, že do predčasných volieb môžu byť prijaté ešte mnohé ďalšie pre životné prostredie, spoločnosť a krajinu poškodzujúce rozhodnutia tohto rezortu, žiadame Vás pán prezident, Vás pani predsedníčka vlády a Vás páni poslanci NR SR, aby ste prijali adekvátne opatrenia k tomu, aby k takýmto veciam už viac nedochádzalo.
Z dôvodu uvedených skutočností a straty mandátu súčasnej vlády žiadame  o pozastavenie vykonávania uznesenia vlády č.178 a tým aj súčasných aktivít ministra životného prostredia v oblasti prideľovania profilov  a povoľovania výstavby MVE.

Vyzývame poslancov NR SR k iniciovaniu kontroly na MŽP a SVP š.p. z dôvodu avizovaných podozrení, že spôsob prideľovania   profilov MVE na vodných tokoch prebiehal a prebieha aj v súčasnosti netransparentne, bez zasadania na to zriadenej výberovej komisie, skryte, bez verejnej súťaže a zákonného zverejňovania.

Podobne je to aj v prípade uzatvárania zmlúv o prenájme úsekov vodných tokov súkromným firmám a tiež nezverejňovanie týchto zmlúv podľa zákona.

Vyzývame poslancov SNR k iniciovaniu kontroly tiež na rezorte MH SR a rezorte MŽP SR z dôvodu preverenia dodržiavania zákonnosti pri prideľovaní fondov EU  na financovanie výstavby súkromných vodných stavieb MVE, pretože na projekty MVE na ktorých neprebehlo zákonné posudzovanie vplyvov na životné prostredie v plnom rozsahu zákona č.24/2006 Z.z. a nebolo vydané záverečné stanovisko v procese EIA, boli a sú prideľované financie z fondov EÚ – čo je v rozpore so smernicami EK a Rady.

Vyzývame kompetentných, aby bol materiál Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu od základu prehodnotený a po širokej odbornej verejnej  diskusii prepracovaný a  daný do súladu s existujúcimi právnymi normami a smernicami EU a SR.

Považujeme to za prvý a nevyhnutný krok smerujúci k zásadnému obratu vo vodnej politike, založenej na integrovanom riadení povodí v súlade s európskymi smernicami a napĺňaniu vládneho programu, v ktorom sa okrem iného vláda zaviazala uskutočniť reorganizáciu vodného hospodárstva, racionalizovať výkony a služby a zabezpečiť účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch v oblasti ochrany vôd a ochrany pred povodňami.

Žiadame to v záujme ochrany prírody a zachovania slovenských riek ako prírodného dedičstva aj pre ďalšie generácie,  v záujme veľkej časti verejnosti ktorá sa aktívne zúčastňuje na ochrane  životného prostredia a zdravia, v záujme hospodárneho vynakladania prostriedkov z našich daní v zmysluplných a ekonomicky zdôvodniteľných investíciách štátu a v neposlednej miere aj z dôvodu zamedzenia finančných sankcií zo strany EK za neplnenie si dohodnutých záväzkov  a  zachovania si kredibility a zodpovednosti krajiny v rámci EU.

Veríme že tento náš krok bude jedným z impulzov pre povolebné politické reprezentácie a novú vládu pre konštituovanie inštitúcie s právomocami  zameranými v prvom rade na ochranu životného prostredia a prírody. O posudzovaní ekologických a environmentálnych vplyvov, ekonomických a hospodárskych záujmov nemôže v budúcnosti rozhodovať rezort, ktorý ich sám plánuje, navrhuje, presadzuje a schvaľuje. Očakávame inštitúciu, kde vo funkciách nebudú politickí manažéri a kamaráti ministra ale skutoční odborníci, ktorým ochrana prírody a krajiny bude poslaním a nie len prostriedkom na prístup k financiám a   splneniu si svojich súkromných či  politických ambícií a záväzkov.


V Banskej Bystrici,  dňa 2.2.2012

Za signatárov výzvy:

Ing. Jaroslav Baran
Ing. Anton Žabensky
E-mail: hron.oz@zoznam.sk


Signatári:

SOSNA.oz, Ekocentrum, Ing. Štefan Szabó  PhD
Združenie Slatinka, Ing. Jana Pavlíková 
OZ Hron pre slobodné rieky
SRZ Nová Baňa, predseda Ing. Ditte Rudolf
KST-sekcia vodnej tur., Jozef Šoffa
KVŠ Akvarius, Nitra
KST Tempo, Hliník nad Hronom
KVR MŠK, Žiar nad Hronom
VK Hron, Kalná nad Hronom
RIO GRANUS – požičovňa lodí na Hrone
MANA – požičovňa lodí na Hrone
Petičný výbor obec Včelince, Ing. Darina Szalosová
Petičný výbor obec Jalná, Jozef Slašťan
Petičný výbor obec Nový Tekov, Mario Urbanec
Ing. Csaba Horváth,  Želiezovce
MUDr. Alena Polónyová
Ing. Marta Dobrovodská, Csc.
Mgr. Juraj Bakoš, Bratislava
Ing. arch. Tomáš Gál, PhD, Bratislava
Mária Bakošová, Bratislava
Ing. Juraj Kozina, Bratislava
Mgr. Peter Juhás, PhD, Jelenec
RNDr. Tomáš Derka, PhD. PriF UK Bratislava
Ing. Milan Novikmec, PhD.  FEE TU Zvolen
Ing. Michal Kravčík, CSc., hydroekológ
Vladimír Černý, riaditeľ - Astorka Korzo 90
RNDr. Radomír Borgula, prírodovedec
Ing. Radoslav Prepik, ekonóm
Mgr. Robert Čechmánek, biochemik


Na vedomie:
MŽP SR, KÚŽP SR, OÚŽP SR, Obce, MédiáPOZNÁMKY / vaše reakcie
FRASKA
28.3.2012 16:26 | Skorumpovanym ekologom

Kecy, kecy, same kecy. Tak si to zhrnme. Aktivita je v poriadku. Ved su to pekne hradzky, pekne jazierka, drievka a kamienky na hromadke. Ako bobor. Proste pekne zahradne upravy. Teraz uz len donutit dazd, aby stekal len tade. Teda radsej nie, pretoze po pretrhnuti by zdevastovalo obce. Bola pred schvalovanim odborna diskusia? NEBOLA. Dovody typu ze by to skoncilo ako zonacia Tatier su hluposti. Rovno mozeme naliat miliardu ludovemuliecitelovi a potom skumat, ci sme pomohli pacientom. Trolkovia. A zamestnanost? Vysvetli mi niekto, preco len 25% zo 44 milionov EUR bolo pouzitych na mzdy? Naco sa tam strkali stamiliony stavebnym firmam a konzultantom? Toto nevysvetli nikto. A co verejne obstaravanie? Vyber obci? Narchlo a v snahe vyhnut sa elektronickemu obstaravaniu. Zadavanie napriamo, cez formalny prieskum trhu. Hanba. Darmo tu nevedomi spisuju peticie, este sa raz budu HANBIT, ze sa pod takuto sarlatancinu podpisali a zdevalvuju svoju pracu aj potencialnu odbornost....A posluzili ako bielen kone prew tych, ktori na tom zarobili desiatky milionov korun. Taka je pravda, vazeni.
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
2.3.2012 16:22 | Jaro

Okrem sklátky trícia v hati MVE Tekov, bude zrejme aj ďaľšia, čítaj:
spravy.pravda.sk/obce-ziadaju-...
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
1.3.2012 18:34 | Signatár výzvy - OZhpsr

EU fondy na MHSR a ministra hospodárstva Miškova do štátneho deficitu dobre načasovaná Prioritná os 2- Energetika.
A je vymaľované - teraz už bude z čoho stavať environmentálne, celospoločensky najdôležitejšie a v súčastnej hospodáírskej kríze a 400tis. nezamestnanosti túto sytuáciu riešiace obnoviteľné zdroje elektrickej energie na slovenských tokoch - MVE ako riešenie pre rozvoj regiónov a investícia do vašej budúcnosti občania SR.
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
29.2.2012 21:38 | Juraj Hajdu

túto kampan som nepodporil preto, aby som pred volbami diskreditoval osobu ministra J. Nagya (a pevne dufam, ze nejde o taketo zneuzitie), ale bez ohladu na aktualnu politicku situaciu v krajine vyjadril svoj zasadny nesuhlas s tym, ako rezort ŽP naraba s nasou prírodou a nasimi riekami... Ten kto nepozna dopady MVE na riecne ekosystemy si neuvedomuje vaznost situacie, zial vacsina klucovych uradníkov a politikov, ktorí o tom bezohladne rozhodli tiez nie.. Kto nesuhlasí s zivelnou a bezohladnou likvidaciu poslednych zachovaných usekov nezahatanych riek nech podporí tuto kampan.. inak sa nase rieky zmenia na sustavy kaskad ktore budu vyrabat drahu tzv. ekologicku energiu , akumulovat toxicke sedimenty a niekolko metrov vysokymi zelezobetonovymi murmi branit ťahu rýb, ale i vodákov - vlastne zostanu tu este vobec nejake rieky??? Chcel by som sa opytat akym pravom a na zaklade čoho nazyvate tuto energiu ekologickou? Co toma spolocne s ekologiou? Nie je azda ekologia vedná disciplína pojednavajuca o súžití živých organizmov s ich prostredím ? Ako podporuju toto súžitie MVE? Tým že bránia rybám a ostatným organizmom v migrácii a rozmnožovaní, hromadia toxíny v sedimentoch zdrže, podporujú zahlbovanie koryta pod haťou, na trvalo zlikvidujú pôvodný krajinný ráz a prírode blízky charakter rieky... Na tom nie je nič ekologické... Tieto žvásty o ekologickosti su dedičstvom komunizmu, ktorý žial stale prežíva vo vhodnych refugiach aj na MŽP a snazí sa tu presadzovat taketo kratkozrake koncepcie, zial s dlhotrvajucimi dôsledkami.. Páni a dámy zo Sekcie vôd MŽP zial vase vodohospodarske klapky na ociach Vam nedovolia aby ste videli dalej ako za hranice železnej opony ... Ale ta uz padla v 89tom... Zobudte sa sme v novom tisicrocí...na margo predchadzajuceho príspevku:
sk.wikipedia.org/wiki/Chrbtica
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
29.2.2012 20:43 | Juraj Hajdu

zarazuce je, ze ministerstvo ŽP odobrilo vystavbu tejto MVE aj napriek negativnemu vysledku posudzovania EIA ktora jasne poukazala na vyznamne negativne vplyvy na biokoridor rieky ako i na populacie viacerych chranenych druhov ryb Europskeho vyznamu. MZP SR vydalo suhlasne zaverecne stanovisko a odporucilo vystavbu MVE bez predlozenia akychkolvek "kompenzacnych" opatrení vo vztahu k trvalej strate biotopov chranených druhov rýb európskeho významu a namiesto toho aby pozadovalo zapracovanie tychto opatrení este v stadiu Spravy o hodnotení, bezohladne odsuhlasilo vystavbu MVE Kamenín. Investor tym dostal zelenu na likvidaciu poslednych a velmi vyznamných zvyškov biotopov ohrozených reofilných druhov rýb na dolnom Hrone.. Zlikviduju sa ich neresiská ako aj zimoviská. Po vystavbe MVE dojde k degradacii celeho rybieho spolocenstva na dolnom Hrone, ked sa k tomu pridaju Kormorany... bude to mat za nasledok nevycislitelne environmentalne skody, za ktore vsak uz nikto nebude ochotny znasat zodpovednost a vsetko zlo sa bude zvalovat bud na kormorany alebo na ochranarov... Vazení páni "úradníci" z MŽP SR, spytujte si svedomie... ak nejake mate, ale asi nie, chyba Vam k tomu totiz zakladna vybava - chrbtova kost!
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
27.2.2012 13:27 | OZhpsr

MŽP povolilo (napriek protestom ŠOP a SRZ)výstavbu hati MVE Kamenín len 11km od ústia do Dunaja a zrejme bude povolená aj
hať elektrárni Kamenice 3km od ústia do Dunaja .
Uvedomí si už konečne niekto z kompetentných že toto naozaj je už devastačné pre celú rieku Hron.

www.chytej.cz/rybarska_videa/1...

Načo vlastne je takéto MŽP?
To čo sa deje aj na českých riekach pod haťami elektrární uvidíme aj na dolnom Hrone.
Koho to však zaujíma - už ani rybárske zväzy nie. Protestoval proti tomu niekto? Obrátil sa na MŽP s protestom či nesúhlasom ? - NIE !!! Pre SRZ neplatí už ani zákon o rybárstve - ináč by ostro protestoval .Alebo sa mýlime?
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
26.2.2012 19:01 | OZ Hron pre slobodné rieky

Zatial žiadna odpoved ministerstva ŽP ani jeho ministra na Otvorenú výzvu,
možno nepriamu si prečítate v linku:
www.nagyjozsef.sk/s-index.php?...
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
25.2.2012 22:44 | Juraj Hajdu

Nechapem ako si niekto dovoluje takto nakladat s prírodou.. Napriek jasne deklarovanym negativnym vplyvom tlacia jednu elektraren za druhou.. Je to uplne nehospodarne likvidovanie prirody a rekreacneho potencialu tokov na ukor zaujmov uzkych lobistickych skupin... Nakoniec sa to aj tak premietne do ceny elektriny ktoru zaplatime vsetci.. Namiesto toho aby sa vyuzivali lokalne alternativne zdroje ako je napriklad biomasa alebo bioplyn (aspon na juhu Slovenska) dochadza k bezohladnemu niceniu poslednych zvyskov riecnych ekosystemov... Je to smutne, že to cele riadi rezort ŽP, ktory by mal mat prvoradý zaujem na zachovaní a zveladovaní ŽP a nie na jeho systematickom poškodzovaní a ničení ...
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
25.2.2012 10:19 | Signatár vvýzvy

MVE Tekov z pohľadu ludí čo tu žijú.
Čo na to kompetentní čo jej výstavbu povolili?novotekovskyspravodaj.meu.zozn...
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
22.2.2012 13:24 | Tomas Husar

Kanalovi,

cize podla vas bol hornosarisky projekt socialny podnik podla vzoru tomanovej?

re: most hyd -

co znamena v tej magila-gorlila "BN človek"?
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
22.2.2012 12:49 | Roman Kanala

Hmmm... tak dobre, tak poďme pomaly, polopate.

Stavbáč Kravčík bol štatutárom združenia Ľudia a voda od jeho založenia. Počas ficovlády si združenie (teda stavbáč Kravčík) vybavilo peniaze na sociálny podnik nazvaný Hornošarišskí umelci a remeselníci a vzal preddavok 40 tisíc eur z celkových schválených 110 tisíc. Projekt bol opajcnutý od iných. To sa vtedy robilo ako na bežiacom páse, no po páde ficovlády sa tie kšefty preverovali, hlavne pretože šlo o celé siete navzájom organizačne a personálne prepojených výkukov.

Polovica peňazí nešla na samotné aktivity, ale na akési analýzy. Analýzy pravdepodobne ani neexistovali, lebo ich výkukovia nevedeli predložiť. Keď tak konečne urobili, boli to inzitné plagiáty. Doslovný citát z článku: "Kravčík bol autorom projektu aj autorom jednej z analýz... Združenie Ľudia a voda založil v 90. rokoch, odišiel z neho po nástupe Radičovej vlády, keď začal budovať hrádzky na ochranu pred povodňami."

Projekt sa týka Kravčíkových aktivít. Svedčí o tom, že ak neprší, aspoň sociálne kvapká. Stavbáča Kravčíka nik nebral vážne ako odborníka, ale keď začal sociálne hutoriť, tak mu dali nejaké omrvinky. Čokoľvek stavbáč Kravčík začne, je len inzitné nič zo vzduchu. Ak nemá vodu, poradí si iným, no stále neodborne a podvodne. Preto kdekoľvek sa objaví medzi signatármi stavbáč Kravčík, mám problém s podpisom dokumentu, nech by hoci aj bol dobrý, pravdivý a spravodlivý.

Späť k téme Most Hyd s.r.o., na serveri www.udzs.sk sa objavil link na akýsi text nazvaný Maďarská gorila. Link obsahuje medzery, ktoré som nahradil %20:
www.udzs.sk/Gorila%20po%20mada...
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
22.2.2012 11:37 | Tomas Husar

Kanalovi,

v texte sa pise ze: "Mimovládka, v ktorej bol štatutárom v čase, keď získala za bývalej vlády od Fondu sociálneho rozvoja takmer 110-tisíc eur na projekt Hornošarišskí umelci a remeselníci, musí .."

Z toho mi vychadza, ze projekt sa netyka Kravcikovych vodarenskych aktivit a sveci len o tom, projekt zamerany na socialny rozvoj bol zle napisany, prezentovany a/alebo riadeny
Stavbáč Kravčík musí vrátiť peniaze
22.2.2012 08:38 | Roman Kanala

Kravčíkov projekt musí vrátiť peniaze

Fond sociálneho rozvoja žiada od združenia Ľudia a voda zálohu, zároveň odstúpil od zmluvy.

utorok 21. 2. 2012 19:57 - Ján Glovičko

www.sme.sk/c/6269684/kravcikov...
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
20.2.2012 09:00 | Emanuel Krátky

Vyjadrujem podporu otvorenej výzve. Je zarážajúce, že v dnešnom "Demokratickom štáte" môže dochádzať k takýmto nekalým aktivitám na rezorte MŽP.
Za KST RR Žiar nad Hronom Emanuel Krátky
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
20.2.2012 01:27 | Roman Kanala

"výstavby 186 tzv. strategických z 368ks MVE po celom Slovensku.
Z 38 na rieke Hron (12 MVE postavených), sú už všetky pridelené (ako?) a kúpené od tých čo im boli pridelené behom pár mesiacov "

Keď niečo také čítam, až sa mi bičak vo vrecku otvára.
Kravčík-nekravčík, petíciu by som podpísal ešte raz, ak by sa dalo.
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
19.2.2012 21:26 | Jaroslav Baran

Som rád, že sa „výzva“ – lepšie povedané problém devastácie životného prostredia pod rúškom jeho vlastnej ochrany – vyvolala akú takú odozvu.
No zatiaľ sa však potvrdili len moje smutné skúsenosti z predchádzajúcej praxe, že vedecká obec (predpokladám, že od vás sú tie negatívne reakcie voči p. Kravčíkovi) je nielenže nejednotná v názoroch ako ochraňovať naše životné prostredie, ale zrejme schopná len kydať na ľudí s inou filozofiou a nedokáže nič reálne urobiť, či? Ja osobne som síce dlhoročný vodák, turista a milovník prírody, ale k tejto problematike som sa dostal len ako slepé kura k zrnu. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som zistil, že tí čo majú prírodu chrániť jej vlastne ubližujú, a že tých desiatky tisíc študovaných a platených odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia buď mlčia, alebo sa ubíjajú v neplodných dišputách.
Ak sa mýlim, rád sa všetkým ospravedlním, ale bohužiaľ, taký je fakt. Nebyť dobrovoľných zanietencov, ktorý na úkor vlastného času a financií zúfalo bojujú s úradným molochom, mnohé problémy by sa ešte ani teraz nepertraktovali a postihnutí ľudia sa naďalej utápali v beznádeji.
Ak ste ale naozaj taký dobrý na akých sa hráte, ak vám naozaj ide o vec, tak sa ukážte! Rád vás podporím aj ja. Nie som tu za spravodlivého, len si myslím že pre svoje aktivity máme spolu aj potenciál aj schopnosti. Čas nám plynie ! Tak sa konečne spamätajme, dajme hlavy dokopy, zbavme sa predsudkov, neriešme nepodstatné a začnime konečne spolupracovať v mene dobrej veci! Očakávam naozaj relevantné názory a pripomienky k materiálu a hlavne k postupu, ako ďalej. Upozorňujem, že vec sa výzvou nekončí, ale len začína...
A keďže nechcem, aby bola táto téma o p. Kravčíkovi, tak len krátka reakcia, a mám to z mojich osobných stretnutí po Slovensku potvrdené, že za jeho aktivitami stoja stovky starostov a tisícky ľudí ktorým znovu prinavrátil pocit spolupatričnosti a ukázal cestu poznávania a súžitia s prírodou. Ja osobne teda radšej podporím projekt za 100000000,- s 5% účinnosťou (ako to niektorý tvrdia), ktorý ma pozitívny vplyv na život ľudí, ako projekt za 100000000,- so 100% a s negatívnym vplyvom na ich život.
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
19.2.2012 19:28 | Signatár výzvy - OZhpsr

Chceli by sme zareagovať na niektoré predošlé príspevky a hlavne aj na otázky:
„A potom, aj keď je Most Hyd s.r.o. len .... , načo taká výzva tesne pred voľbami?
Nie je to celé smiešne?
Môžeme Vás ubezpečiť, že mnohých smiech už prešiel – hlavne schválením uznesenia vlády č.178 a následným doslova inváznym (akoby sa s nimi roztrhlo vrece) dianím sa pofidérnych (aj kupovaných predošlých z roku 2005) procesov posudzovania a manipulovaných procesov povoľovania (aj kupovaných profilov od spred rokov pridelených iným firmám) výstavby 186 tzv. strategických z 368ks MVE po celom Slovensku.
Z 38 na rieke Hron (12 MVE postavených), sú už všetky pridelené (ako?) a kúpené od tých čo im boli pridelené behom pár mesiacov .
(A to už nehovoríme o súčastných zrýchlených rozhodnutiach pre financovanie týchto zámerov z fondov EU).

Priznávame časové hľadisko – bola to naša chyba, lebo sme sa naivne domnievali že miestne petície na obciach, písanie pripomienok a sťažností k procesom posudzovania a povoľovania stavieb MVE (hlavne na rieke Hron) na OÚŽP, KÚŽP ale aj na samotné MŽP prinútia úrady zmeniť svoje pohľady na prejednávané veci a aj ich stanoviská k nim.
Možno ste si nevšimli, že namietame aj na stav MŽP ktorý bol pred nástupom tejto vlády.
To že neukončený a rozporuplný (a rozhodne v rozpore so smernicou o vodách )návrh hydroenergetického zhodnotenia vodných tokov SR-minulého MŽP, práve súčastný minister predložil na schválenie do vlády a vláda to politickým rozhodnutím schválila (aj z hlasmi opozície) je fakt – tu vidíme politiku a iste aj iné...
To že to bolo zámerne načasované pred voľbami je naozaj smiešne. Prečo? – je rozhodne sa naivné domnievať, že po nástupe novej vlády, / keď už ministerské kreslo na envirorezorte (ak ešte MŽP aj bude) zrejme nebude patriť Mostu Hyd / sa niečo zmení !
Preto nás obviňovať z politických zámerov je poľutovania hodné a to tiež vzhľadom na to že doposiaľ nikto z ochrancov živ. prostredia, ekológov, renomovaných odborníkov, vedeckých inštitúcií, novinárov – médií sa neozval, nenamietal, nevyjadril svoje názory a neupozornil že takto vládou schválená koncepcia nie je až tak správna, nie je v konflikte so zákonmi a smernicami EK a hlavne že nie je tak celkom v celospoločenskom záujme. A na to práve chceme spoločne kompetentných upozorniť a prinútiť aby počúvali aj hlas ulice – obyvateľov obcí, vodákov, rybárov, turistov, ochrancov prírody. Aby počúvali aj varovný hlas odborníkov, vedcov a prírody samotnej – „Nezničme si to čo nám ešte zostalo, lebo cesta späť už nevedie“ !

Reakcie na túto výzvu sme očakávali skôr smerované na pripomienky k nezabezpečeniu účasti verejnosti na procesoch, neinformovanie, nezverejňovanie na portály MŽP, EIA, SVP, ŠOP žiadnych relevantných a dostatočných informácií pre verejnosť , hoci to vyplýva priamo zo zákona a smerníc EK –a to aj tvorby vodného plánu a manažmentových plánov povodí . Podobne tak zavádzajúce a jednostranné informácie v médiách – v znení napr. Dolný Hron ožije ..... tá a tá spoločnosť postaví toľko a toľko MVE čím zabezpečí pracovné miesta a rozvoj obcí a regiónov...

Vyjadrovanie vzájomných animozít rozhodne neposunie veci kupredu.
Pri signatároch sme necenzurovali, nevylučovali neskúmali – jednoducho kto súhlasil byť signatárom ním bol.
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
19.2.2012 13:49 | Roman Kanala

Stavbáč Kravčík nepatrí do vedeckej obce. Stavbáč Kravčík nie je ani hydroekológ, ani hydrológ, ani ekológ. Stavbáč Kravčík je stavbáč. Preto je farizejské uvádzať v texte napríklad nasledovné:
"MŽP prestalo plniť úlohy, vyplývajúce mu z titulu funkcie na ktorú bolo zriadené a uprednostňuje vo vodnom hospodárstve ekonomické a súkromné podnikateľské záujmy."
Takého niečo podpíše stavbáč Kravčík, pritom robí presne to isté.

Ak si organizátori kampane neváhali k sebe pribrať stavbáča Kravčíka, od ktorého sa dištancuje ako vedecká a odborná technická komunita, tak aj ochranári a aktivisti, vzali sa seba riziko odmietnutia podpisu slušnými ľuďmi, ktorým sa nepáči spájanie ich mena so stavbáčom Kravčíkom. I pre mňa prítomnosť toho mena predstavovala problém, no kampaň som napokon podpísal, lebo stavebné povolenie bolo vydané podvodne a v rozpore so zákonom.

Tajná publikácia nikde, lehota menej než 24 hodín, porušenie princípu zodpovednosti elektrárne za odpad, to sú všetko dostatočné dôvody na neplatnosť stavebného povolenia. Každá jadrová elektráreň vypúšťa rádioaktívne odpady. Strednoaktívne sa zahusťujú, vysokoaktívne sa rezervujú pre úložištia. Nízkoaktívne odpady sa musia zriediť a vypustiť do životného prostredia, lebo ak by sa skladovali, povrch zemegule by už bol pokrytý skádkami nízkoaktívnych odpadov. Postaviť hrádzu tesne pod vyústením rúry znemožní difúziu a nežiadúce izotopy nebudú rozptýlené, ale ocitnú sa koncentrované v sedimentoch. Elektráreň tak bude zodpovedná za stav, ktorý nemá ako ovplyvniť. To nie je dobre. Obyvatelia budú vystavení stále sa zvyšujúcej koncentrácii zamorenia. Aj keď pri normálnej prevádzke môže ostať pod normami, ani to nie je dobre. Každá zbytočná dávka navyše má byť eliminovaná pri koncepcii a výstavbe. Tá hrádza by mala byť posudzovaná aj v rámci jadrového zákona, nielen ako sklad vody pre elektrinu. Výkon 1 MW je smiešny. Zvýšenie teploty vzduchu o 10 stupňov už znamená zníženie účinnosti Carnotovho cyklu až o 10%, čo sú desiatky MW.

A potom, aj keď je Most Hyd s.r.o. len podnikateľská strana, načo taká výzva tesne pred voľbami? Nie je to celé smiešne?
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
19.2.2012 11:18 | Judita Jarošová

Navrhujem do výzvy zahrnúť aj exkomunikáciu všetkých mlynárov,valchárov ,gátiarov,pltiarov
rybárov a ostatných neuvedomelých przničov vodných tokov, z celej zemegule, od počiatku sveta až na veky vekov amen. Prenechať ich len pánu Kravdulkovi a tým najmúdrejším vyzývateľom hlavne z Paštikárova ,aby si na nich stavali vodné vrtuľky,drevené priehradky a púšťali papierové lodičky
Ad: Otvorená výzva na zastavenie súčasných aktivít ministra envirorezortu Józsefa Nagya a vedenia sekcie vodného hospodárstva v rozhodovaniach o prideľovaní profilov a povoľovaní výstavby MVE na vodných tokoch SR
19.2.2012 10:40 | Signatár výzvy

Dotknutí výzvou sa ozvali.
Hold - "trafená hus zagága".
Ozvali sa, nie však k problémom a nastoleným otázkam výzvy ale k účasti signatárov na výzve.
Telefonicky (kde však zohnali čísla?)a s jedinou otázkou:
"Podpísali ste výzvu"? Nepredstavili sa - žiadal som o to, niektorí rozmýšlali, niektorí nechceli - tak som to zložil.
Po 68 sa to volalo previerky s následným politickým kádrovaním- nevhodných pre socialistické zriadenie, komunistickú stranu a vládu.
Bude to aj dnes slúžiť ku kádrovaniu nevhodných pre rozvoj demokracie v rozpustenej zoologickej záhrade krajiny Slovensko - lebo gorila kráča aj po jej riekach ?Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (22)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Voda
Životné prostredieREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt