spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania

Ministerstvo financií predložilo do skráteného pripomienkového konania Správu o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania o ďalšie 3 roky. Predĺženie bude stáť až 52.6 miliónov EUR pre celkovo 82 388 počítačov, čo  je skoro o polovicu viac, ako pri poslednom predĺžení zmluvy v roku  2008. Ide najmä o vybavenie desktopovým operačným systémom, kancelárskym  balíkom a niektorými prídavnými produktmi, prevažne pre počítače štátnej správy, pričom samospráva pod túto zmluvu nespadá.

Viac sa dočítate v článku Štátna zmluva s Microsoftom za 52 miliónov EUR.


Text hromadnej pripomienky:


Týmto podávame pripomienku k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania (ďalej správa), ktorú Ministerstvo financií SR predložilo do skráteného pripomienkového konania 13. 1. 2012 [1].

1. Žiadame stiahnutie tohto materiálu, jeho prepracovanie a opätovné prerokovanie v riadnom pripomienkovom konaní.

2. Žiadame vypustiť z materiálu nenáležité texty nekriticky propagujúce firmu Microsoft, ktoré nemajú v takomto materiáli schvaľovanom vládou SR žiadne opodstatnenie.

3. Do uznesenia vlády žiadame doplniť uznesenie, ktorým sa od verejnej správy bude vyžadovať dodržiavanie Príručky k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvérových produktov, ktorú vydalo Ministerstvo financiíí SR v januári 2010 na svojej webovej stránke.

4. Žiadame do materiálu uviesť konkrétne kroky, ktoré boli vykonané na posúdenie výhodnosti pokračovania existujúcej multilicenčnej zmluvy oproti iným variantám, špeciálne posúdenie výhodnosti objednávania iba troch variánt licencií a efektívnosť objednávania SA licencií pre všetky PC.

5. Žiadame zverejnenie všetkých materiálov, korými disponuje Ministerstvo financií, týkajúcich sa aktivít vykonaných v rokoch 2009-2011 s cieľom znížiť náklady na financovanie licencií softvéru firmy Microsoft v štátnej správe.

6. V materiáli žiadame rozviesť konkrétne kroky, ktoré budú realizované za účelom:

 • zníženia závislosti na produktoch firmy Microsoft,
 • posúdenia, ktoré typy licencií firmy Microsoft sú najvýhodnejšie,
 • optimalizácia využívania existujúcich licencií.

Pre tieto kroky požadujeme stanoviť v uznesení k materiálu konkrétne úlohy pre Ministerstvo financií s určeným časom ich plnenia.

Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.


Odôvodnenie:


K bodu 1:

Tento závažný materiál, na ktorého prípravu malo Ministerstvo financií tri roky času, je v skrátenom pripomienkovom konaní z údajného dôvodu "hrozby značných hospodárskych škôd". Konštatujeme, že túto hrozbu si spôsobilo ministerstvo samo. Zároveň materiál vykazuje závažné nedostatky (rozobrané podrobnejšie v ďalšom texte). Za príznačné považujeme, že domnelé "značné škody" nie sú v materiáli nikde konkretizované. V takomto stave považujeme za nemožné reálne posúdiť správnosť materiálu, či potrebu skráteného konania a upozorňujeme na hrozbu možného neefektívneho vynaloženia prostriedkov.

K bodu 2:

V texte materiálu sa vyskytujú nasledovné pasáže:

 • "Produkty spoločnosti Microsoft sú niekoľko desaťročí najrozšírenejším a  najpoužívanejším softvérom v oblasti desktopov a v ďalších IT oblastiach."

Uvedený text je nepodložený konkrétnymi referenciami na zdroje tohto tvrdenia a je pochybnosť o jeho pravdivosti. Je pravda, že ide o jeden z najrozšírenejších a najpoužívanejších softvérov. V oblasti desktopov sa využíva veľké množstvo rôzneho softvéru. Informácia "niekoľko desaťročí" nie je korektná.

 • "V tomto trojročnom období spoločnosť Microsoft investovala 870 000 EUR do  projektov, ktoré mali za cieľ optimalizáciu a modernizáciu infraštruktúry, nasadenie produktov zalicencovaných MS EA a prechod na  platformu Microsoft z dôvodu optimalizácie finančných prostriedkov vynakladaných na informačné technológie (ďalej len „IT“)."

Citovaný text nemá zrejmú súvislosť s obsahom samotnej zmluvy.

 • "Jedným zo základných predpokladov predĺženia zmluvy je optimalizácia finančných nákladov. Jednotlivé komponenty v licenčných balíkoch Core CAL a Enterprise CAL sú navrhnuté tak, aby pokrývali typické požiadavky organizácie na štandardizované a efektívne IT prostredie. Pokrytie týchto požiadaviek samostatnými riešeniami od tretích strán je nákladovo aj prevádzkovo náročnejšie v porovnaní s technológiami, ktoré sú už zahrnuté v licenčných balíkoch Core CAL alebo Enterprise CAL."

Citovaný text opäť uvádza propagačné tvrdenia bez akýchkoľvek referencií na relevantné a objektívne zdroje informácií. Tvrdenie o rozdieloch v nákladoch oproti konkurencii je neakceptovateľné bez doloženia porovnaní rôznych konkurenčných produktov.

 • "Technológie obsiahnuté v licenčných balíkoch Core CAL a Enterprise CAL umožňujú veľmi efektívne pokryť požiadavky na súlad s platnou legislatívou a koncepčnými dokumentmi (napr. Výnos MFSR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, § 40 Riadenie prístupu, § 33 Sieťová bezpečnosť, § 35 Aktualizácia softvéru, § 38 Zálohovanie, § 32 Ochrana proti škodlivému kódu)."

Citovaný text obsahuje prehnané tvrdenia o vysokej efektívnosti, pričom ich nijako neporovnáva s inými produktmi iných dodávateľov. Taktiež konštatuje pokrytie požiadaviek Výnosu o štandardoch, pričom sú vážne pochybnosti o úplnej pravdivosti textu.

 • "z pohľadu dlhodobej efektivity a udržateľnosti riešení na Microsoft platforme je dôležitá aj poskytovaná garancia technickej podpory k produktom a jasné smerovanie produktov."

Citovaný text opäť obsahuje nenáležité propagačné tvrdenia, nakoľko pri technologických firmách nikdy nie je záruka úplne jasného smerovania produktov, čo je viditeľné aj na rôznych problémoch s kompatibilitou medzi rôznymi verziami produktov firmy Microsoft.

 • "Softvér Microsoft spolupracuje a umožňuje veľmi jednoduchú výmenu dát, integráciu a spoluprácu aj so systémami konkurenčných dodávateľov. Softvér Microsoft podporuje všetky rozhodujúce štandardy pre umožnenie kooperácie medzi rôznorodými platformami, technológiami a produktmi (Oracle, IBM, Linux, Web Services, atď.) Firma Microsoft takisto silne podporuje lokálne partnerské softvérové firmy vytvárajúce nadstavbové riešenia pre štátnu i súkromnú sféru (podľa štúdie SAV jeden dolár investovaný do softvéru Microsoft prinesie sedem dolárov obratu lokálnym firmám."

Citovaný text obsahuje prehnané tvrdenia, ktoré nie sú jasne doložené. Chýbajú akékoľvek referencie na zdrojové dokumenty. Je dlhodobo známe, že produkty Microsoftu majú aj v aktuálnych verziách problémy s interoperabilitou s konkurenčnými produktmi v dôsledku nedodržiavania štandardov a firma Microsoft opakovane čelila pokutám pre nesprístupnenie špecifikácií svojim konkurentom. Okrem toho firma Microsoft neimplementuje viaceré štandardy v oblasti IT, čo bolo opakovane predmetom dlhých diskusií v Komisii pre štandardizáciu IS VS a jej pracovných skupinách.
Opäť chýba porovnanie s konkurenčnými dodávateľmi a produktmi.

 • "v období rokov platnosti zmluvy 2009 – 2011 bolo poskytnutých 525 človekodní školení"

V texte nie je zrejmé, či ide o počet odškolených hodín školiteľmi. Pokiaľ áno, podstatnejšia informácia je, koľko ľudí bolo vyškolených.

 • "MS EA neobmedzuje vstup produktov iných softvérových spoločností. Firma Microsoft podporuje a pomáha tvoriť všeobecné štandardy informačných technológií a plne podporuje jednoduchú integráciu s rôznymi inými softvérovými produktmi a platformami."

Citovaný text obsahuje prehnané tvrdenia, ktoré nie sú jasne doložené. Je dlhodobo známe, že  produkty Microsoftu majú aj v aktuálnych verziách problémy s  interoperabilitou s konkurenčnými produktmi v dôsledku nedodržiavania  štandardov a firma Microsoft opakovane čelila pokutám pre nesprístupnenie špecifikácií svojim konkurentom.

K bodu 3:

V materiáli je uvedené: "Spoločnosť Microsoft Slovakia, s. r. o. deklaruje, že cena  pre rokovanie o predĺžení MS EE  je najlepšia dosiahnuteľná cena na trhu pre ďalšie trojročné obdobie trvania zmluvy,  s využitím metódy predĺženia prihlášky." Túto vetu považujeme za nedostatočné obhájenie efektívnosti vynaloženia 50 miliónov EUR. Predpokladáme, že ministerstvo analyzovalo viaceré možnosti zaistenia legálneho využívania produktov spoločnosti Microsoft vo verejnej správe, napr. možnosť nákupu iných typov licencií ako SA+CAL spoločne, potrebu aktualizácie produktov (kvôli ktorej sú používané SA licencie) a pod. Preto žiadame v materiáli podrobne informovať o týchto krokoch.

K bodu 4:

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR schválená vládou SR 15. júla 2009 vyžaduje zapracovanie do zmluvných vzťahov verejnej správy v oblasti IT viacero princípov. V princípe označenom ako P3 vyžaduje: "pri obstarávaní softvéru na základe dlhodobého kontraktu, musia byť  vyčíslené a zohľadnené náklady na prípadné odstúpenie od používania  licencie (po ukončení trvania kontraktu)." V materiáli predloženom do  pripomienkového konania žiadne takéto vyčíslenie nie je možné nájsť.

V princípe P4 Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR schválená vládou SR vyžaduje: "Verejná správa sa bude všade tam, kde je to možné, vyvarovať tzv. uzamknutia sa prostredníctvom dlhodobého kontraktu s jediným dodávateľom. Každá viacročná zmluva musí obsahovať klauzulu o možnosti ukončenia kontraktu bez penalizácie." V materiáli sa vôbec nespomína klauzula o možnosti ukončenia bez penalizácie a nie je zrejmé, nakoľko ju rieši samotná zmluva, keďže zmluva nie je súčasťou materiálu.

K bodu 5:

V materiáli sa píše, že "MF SR zrealizovalo v roku 2011 sériu rokovaní a od jari minulého roku vynakladalo maximálne úsilie v snahe dohodnúť najlepšie a najvhodnejšie podmienky pre zabezpečenie potrieb v štátnej správe. Popri rokovaniach zrealizovalo dôkladný prieskum potrieb jednotlivých inštitúcií ako aj stav využívania produktov Microsoft a audit v rezorte MF SR a jeho podriadených inštitúcií. MF SR viedlo rokovania smerujúce k čo najvýhodnejším podmienkam." Toto tvrdenie však nie je podložené žiadnymi konkrétnymi údajmi a ministerstvo žiadne podporné materiály nezverejnilo, a preto vzniká podozrenie o jeho pravdivosti.

K bodu 6:

V materiáli sa uvádza: "Za účelom motivácie jednotlivých inštitúcií k hľadaniu alternatívnych spôsobov riešenia ich potrieb a k reálnemu nahlasovaniu ich potrieb (nasadzovanie čisto webových aplikácií, tenkých klientov, centrálny manažment desktopov a pod.), plánuje MF SR niekoľko krokov a mechanizmov, ktorými sa dosiahne optimalizácia využívania produktov Microsoft a ďalších softvérových produktov. Mechanizmy budú dopracované v rámci metodických pokynov v nasledujúcich mesiacoch..." Rovnaké prísľuby boli zo strany Ministerstva financií dávané pri predĺžení multilicenčnej zmluvy v roku 2009, avšak nie je vidieť žiadnu ich realizáciu. Preto žiadame aby tieto kroky boli presne stanovené a záväzne priradené ako úloha pre ministerstvo aj s určeným časom plnenia.

V prípade, že navrhovateľ návrh materiálu nestiahne, žiadame uskutočnenie rozporového konania. Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

Ľubor Illek, Šancová 68, 811 05 Bratislava, Lubor.Illek@soit.sk
Marek Mahut, D. Makovického 6, 036 01 Martin, Marek.Mahut@soit.sk
Štefan Szilva, Vígľašská 7, 851 07  Bratislava 57, szilva@changenet.sk

POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
10.4.2012 16:25 | Rudolf Lachkovič

Minimalizovat vydavky statu je v zaujme starobnych dôchodkov, zdravotníctva a školstva.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
21.3.2012 11:58 | Tibor Patay

A ešte: http://fairplay.blog.sme.sk/c/287373/IBM-Obnovenie-zmluv-s-Microsoftom-Da-sa-usetrit-aj-70.html a http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/NezaradenyMaterialDetail?idMaterial=20814
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
21.3.2012 11:55 | Tibor Patay

K ďalšiemu vývoju kauzy: http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-doma/2012-01-30/171-rozpor-k-zmluve-s-microsoftom-nadalej-trva http://ekonomika.sme.sk/c/6223945/miklosov-nakup-softveru-kritizuje-aj-radicova.html
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
25.1.2012 09:59 | Tomas Husar

Ja som dakedy pred 20 rokmi pocul historku co sa da najskor zaradit do fyzikalnej latiny: "kdesi v SAVke bezi jeden unixovy server co ma na starosti chladenie supravodivych magnetov uz 10 rokov bez potreby restartovat"
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
24.1.2012 20:46 | Roman Kanala

Fedora je dobrá voľba, ale ja mám radšej Debian, lebo má menší minimálny pôdorys a väčšinou ho inštalujem na vyradené staré mašiny, aby robil DNS alebo nejaký webserver na nízke záťaže. Minimálny pôdorys je konfigurácia pre takmer holý systém, kde je naozaj len potrebné minimum.

Ale aj vtedy, ak sa pridá grafické prostredie X11 Window, tak Debian spotrebuje menej cyklov CPU, lebo nepridáva automaticky Javu, len Perl. RedHat je obzvlášť pažravý na PowerPC, kde aj na prázdnom a spiacom systéme už zobudí ventilátor na MiniMac 1.42 GHz G4, no Debian na tom istom hardwari vôbec nedvíha teplotu. Debian je príjemný na údržbu a vydrží bez reinštalácie aj viac rokov, len občas treba urobiť apt-get update && apt-get upgrade. Ešte lepší je Gentoo, lebo si na spôsob Slackware prekompiluje všetko priamo na hardwari a všetko je optimalizované akoby ihlou ušité na mieru tej-ktorej mašiny. Ale to už nie je pre začiatočníkov. Aj Fedoru, aj Debian zvládne aj začiatočník, čo predtým mal len MS-DOS. Fedora je dobrá vtedy, ak si človek chce pridať nejaké komerčné doplnky ako Matlab, IDL, či nejaké matematické programovacie jazyky ako GAMS či AMPL s optimizérmi. Na Debian je s komerčnými doplnkami trochu bieda, ale to je zámer. Debian je zdarma a všetko naň je zdarma. Debian je preto úplne protislovenský. Kde je všetko zdarma, niet čo ukradnúť.

Urobiť si bootable backup je veľmi rozumná vec, lebo to ušetrí čas pri prípadnej reinštalácii. Doporučujem mondo a mindi, urobia bootovateľné CD so systémom, aký je práve v danom momente. Dobrý nápad je robiť to pravidelne pred inštaláciou nejakého nového softwaru, ktorý by mohol mašinu rozhodiť, napríklad ak obsahuje nejaké moduly vsúvané do kernelu a tak.

Open Office aj Libre Office sú okrem Mac a MS-DOS aj pre Linux 32-bit aj 64-bit, pre balíčky .rpm (RedHat, Fedora, SuSE) aj pre .deb (Debian, Ubuntu, Knoppix). Veľmi ľahká inštalácia a pohodlná údržba neskôr. Žiadne starosti s vírusmi pri prevádzke, deti nenanosia gamesy a iné blato, ušmudlaní psíci s tým nevedia baštrngovať, nič sa nepokazí, čo fungovalo raz, bude fungovať navždy. Unix je ako živá bytosť, stačí sa o to trochu starať a občas pohladkať a žije si to samé.

Som presvedčený, že by sa dali rýchlo vyškoliť aj stovky adminov. Žiaľ na školách sa stále tlačia do hláv kareláby a do mašín sa tlačí MS-DOS.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
24.1.2012 17:38 | Tomas Husar

Takze som si nainstaloval fedoru a libreoffice a mozem iba doporucit. na notebooku to trvalo s vytvorenim butovatelneho CD cca 4 hodiny, na druhom PC kde som musel robit nove particie uz len cca 2 hodiny.

bolo sa treba trosku vyhrat napriklad s dodatocnym monitorom a tym ako sa instaluju nove softwere, ale pre cloveka co ma skusenosti z unixackym komandlajnom doporucujem prechod.
Pikloš kuje pikle
24.1.2012 09:27 | Roman Kanala

Toto ma zaujalo:

"Podľa informácií od MF SR budú rozporové konania so štátnymi organizáciami, ktoré zaslali pripomienky k materiálu, prebiehať samostatne, na bilaterálnej úrovni, ešte pred rozporovým konaním s verejnosťou."

Je oddelené rozporové konanie pre úrady a pre verejnosť štandardný postup?
Rozporové konanie k zmluve s Microsoftom
24.1.2012 07:25 | Stefan Szilva

Rozporové konanie s Ministerstvom financií k hromadnej pripomienke verejnosti ku pripomienkovanému materiálu o zmluve s Microsoftom sa uskutoční v piatok 27. januára 2012 od 9:30 v MF SR. Rozporového konania sa podľa MF SR môžu za verejnosť zúčastniť len traja splnomocnení zástupcovia verejnosti, určení v hromadnej pripomienke a 7 ľubovoľných ďalších ľudí z verejnosti, ktorých si môžeme určiť sami. Z rozporového konania sa bude robiť audiozáznam, ktorý zverejníme.

Ak sa chcete zúčastniť rozporového konania, odborne sa vyznáte v problematike a stotožňujete sa s hromadnou pripomienkou verejnosti, kontaktujte zástupcov pre túto hromadnú pripomienku cez marek.mahut(zavináč)soit.sk. Mená záujemcov o účasť a aj mená zúčastnených budú zverejnené. Vzhľadom na obmedzený počet ľudí určený MF SR si musíme vybrať, koho prizveme, pričom budeme zvažovať najmä odborný prínos k riešeniu problematiky. Na rozporovom konaní sa budú hľadať spôsoby zapracovania pripomienok do materiálu a formulovať upravené texty materiálu a uznesenia vlády tak, aby boli akceptovateľné pre obe strany.

Podľa informácií od MF SR budú rozporové konania so štátnymi organizáciami, ktoré zaslali pripomienky k materiálu, prebiehať samostatne, na bilaterálnej úrovni, ešte pred rozporovým konaním s verejnosťou.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
20.1.2012 12:31 | Slavomír Danko

Sme na to lepšie ako Nemci, ktorí už niekoľko rokov zavádzajú open source do štátnej správy

www.openoffice.cz/novinky/neme...

Bolo by dobré, keby sa tie úradnické hyeny a iní rôzni paraziti, ktorí žijú s peňazí daňových poplatníkov radšej venovali samoštúdiu open source v záujme znížiť svoje náklady. Boli by tak niečím užitočným zamestnaní a nemali by toľko času na vymýšlanie byrokratických zákonov alebo na rozkrádanie.

www.openoffice.cz/navody

návodov na internete je dosť a samoštúdium navrhujme preto, lebo sa ozývajú šialenci, ktorí tvrdia, že sú drahé školenia na open source produkty preto je výhodnejší MS. Je ale pravda MS žiadny support nikomu v štátnej správe neponúka a rovnako ani na školách takže nevidím žiadny prínos MS produktov v štátnej správe a ani na školách. Mali by schváliť zákon ohľadom výuky MS produktov na školách za každú vyučovaciu hodinu na všetkých školách čo sú v SR poslať faktúru za reklamu na ich produkty a odborné lektorovanie. Teda microsoft by sa mal podieľat na financovaní školstva a nielen darovaním licencii za polovičnú cenu... lebo to je len skrytá reklama. Mali by platit za to, že na školách sa vôbec používajú MS produkty a nie si zato dat zaplatit! A tam by sa malo začat na školách u učiteľov, ktorí vedia len skuvíňat, že maju malé platy ale bez mihnutia oka použivaju software, ktory sa musi zaplatit mozno na ukor ich platov...

Je to chorá krajina
www.skolalive.eu/o-projekte.ph...

toto je môj projekt, ktorý by ušetril niekoľko miliónov €, kedže je to komplexný elearnigový portál, ktorý prepája všetky školy v SR. Po odoslaní 4 tisic mailov učiteľom to použivaju cca traja... uprednostnuju radšej platené softwary...a ešte skuvinaju že na nich nemaju peniaze... s tym sa neda nič robit len sa odsťahovať odtiaľ...

20.1.2012 11:12 | xmrk

tak tato kauza si ziskala omnoho viac pozornosti, ako som cakal:
ekonomika.sme.sk/c/6223945/mik...

Inak peticiu za odvolanie Miklosa niekto neplanuje? Uz toho napachal dost (danovy urad KE, pokus o cenzuru internetu, Bubenikova a teraz kseftik pre Micro$oft).
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
20.1.2012 09:22 | Patrik Cevela

Ako chalani, chvalim ze mate snahu sa aspon navazat do takychto mega pochybnych rozhodnuti. Je to uplne chore, ze na nieco o tejto hodnote nevyhlasi sutaz, v ktorej moze z vesela konkurovat RedHat a Novel. Obe spolocnosti vedia zabezpecit svoju variantu SA, ako aj Licencne modely. Avsak je tu jedno velske ALE:

OS ma svoje miesto, avsak rozhodne to nie je na desktopoch v statnej sprave. Servery o ktore sa staraju ludia, ktori tomu jakz takz rozumeju (ako kazdy vieme, nie je admin ako admin a ani casto opovrhovanych win adminov netreba hadzat do jedneho vreca) to schopne rozchodit su (a tam by sa dalo tiez pekne usetrit) avsak, useri nie.

Teraz budem prehnane zovseobecnovat, predstavme si standardneho cloveka za pocitacom v statnej sprave. V nasej bananovej republike to je dosadeny clovek, niekoho znamy, ktory ma o svojej ulohe a robote tolko ponatia ako cig... ehm, romovia o tom co je robota. Rano pride, stlaci magicky cudlik, ide si uvarit kavu a ked pride ocakava, ze na neho bude cakat zelena luka, obrazok vnucky alebo jeho domaci milacik, ze druhy obrazok v lavo hore je carovne Ecko a ked chyti tu vec z ktorej trci kabel a dva krat stukne tak sa nieco stane a uvidi google. Ked sa vsak stane, ze druhy obrazok v lavo hore nie je modre Ecko, spanikari, popadne telefon a vytaca cislo vedlajsej kancelarie, kde sedi rovnaky clovek ako on a vola ju na pomoc. Pride, avsak dotycny je zvyknuty ze ma modre ecko v druhom rade a stvrte od hora. cize su strateny obaja. Konecne sa odhodlaju volat niekomu, kto tam ma na starosti 1st level support. Ten tam pride za pol hodinu a zisti, ze modre ecko je o tri rady inde ako je zvyknuty, presunie ikonu na miesto a dotycny moze znova "pracovat". Dalsie priklady cisto naucenych a nepochopenych cinnosti je halda...

A teraz si predstavte ze sa im nielen ze presunie modre ecko, ale nebude tam vobec, bude tam nejaka liska, nebude to rozpravat poriadne slovensky, start menu bude zrazu hore (alebo dole) a bude tam miesto vlajky noha alebo Kcko (popripade nejake logo), nenajde tam solitaire, modre W nebude Word ale bude tam nejaky kvader z lastovickami ktory sa vola ze Writer a vobec sa nepodoba na MSO 2k7 (na ktorom uz vo vacsine pripadov robia), startovat to bude vypisovanim pismenok a ked sa spamata z tejto sialenej zmeny a bude chciet tlacit a v tej chvili sa rozhodne Cups ze driver k tlaciarni sa mu nepaci (lebo nase statne organy nemaju radi tlaciarne ktore maju podporu PCL alebo PS v kancelariach) a pri scanovani zmluvy alebo faktury nenajde cim by to spravil (btw, aky soft pouzivate na scanovanie zo sietoveho scannera??), tak to uz mozme cele zabalit, pretoze vybavit nieco na organoch bude trvat niekolko hodin vdaka tomu, ze to tam nebudu vediet ovladat.

Samozrejme, audit toho, kto potrebuje a kto nepotrebuje licencny office, alebo mu staci len viewer, alebo sa nic nestane ked tam nebude mat windows. toto by uz malo byt davno zistene a podla toho kupovat licencie.

Ked si spocitame, kolko casu a penazi by bolo treba venovat preskoleniu a vyladeniu technologii... toto by bolo mozne, keby sa zamestnavali ludia ktori realne splnaju kriteria na pracu na svojom mieste a maju aspon aky taky pocitacovy rozhlad. mozno to bude mozne ked nasa generacia nahradi ich.

Mam linux/unix rad, pouzivam ho v kooperacii s windows prostredim a chcel by som, aby sa rozsiril aj na viac ako to 1 percento userov na ktorych aktualne funguje, avsak pokial sa nezjednoti uz len napr balickovaci system, tak moc sancu na uspech nema. A dam ruku do ohna za to, ze ak motyka vystreli a Apple uvolni OS X na vsetky pocitace, nie len na svoje vlastne, cely Linux pojde do kytek a ostane len na superpocitacoch a serveroch.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
20.1.2012 01:50 | Roman Kanala

Ak by nemohli byť uznané formáty patriace súkromnej firme, tak by pre písaný text ostal len .txt .html .xml
Formát .rtf patrí MS-DOS a .pdf patrí Adobe. Na obrázky je len jeden verejný formát a to .png a všetky ostatné sú proprietárne. Trik je v tom, že tie formáty sú staré a sú otvorené. Formát .rtf už MS-DOS nemôže spoplatniť, lebo mu už vypršala ochranná lehota pre všetky patenty. Podobne aj .gif je už verejný.

Ale habaďúra MS-DOS tu nie je vo formátoch. Polopatisticky je to popísané tu:

fairplay.blog.sme.sk/c/286568/...
formáty
19.1.2012 23:36 | Martin

Podľa mňa formáty patriace súkromnej firme už z princípu nemôžu byť uznané štandard, jednoducho preto, lebo by jej takým spôsobom zabetónovali konkurenčnú výhodu pred ostatnými firmami, čo by znamenalo podporu absolútneho monopolu.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
18.1.2012 22:52 | Filip Pudmarčík

Myslám, že úrady by sa mali pridŕžať Výnosu Ministerstva financií o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (č. 312/2010) Tam sa vôbec nespomína, že by mal byť štandardom nejaký .doc, či .docx. Uvedené sú tam rtf, pdf, txt, html alebo Open Document. Na kieho oného teda tlačia na úrady najnovšie MS Office za drahé peniaze, keď na takú bežnú úradnícku prácu postačuje OpenOffice (LibreOffice...). Ak je treba niečo špecifické, nech sa páči, ale 90% úradov to nepotrebuje.
Odborné obstarávanie
18.1.2012 21:36 | Ľuboš Babarík

Ak bude obstarávanie týchto produktov realizovať odborná firma so znalosťami v oblasti vedomostnej ekonomiky, nákupných procesov, verejného obstarávania a expertných aukcií (musí ovládať všetko naraz), dá sa očakávať konečná cena týchto produktov a dodávky na úrovni cca 10 - 30% súčasnej ponuky, ktorú chce ministerstvo zaplatiť...
Na Slovensku existuje jedna firma, ktorá to zvládne...
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
18.1.2012 19:31 | Roman Kanala

Vo viacerých prípadoch sa docielila úspora vyše 50% tak, že sa začalo v nejakom úrade s prípravou (ozajstnou alebo predstieranou) na prechod ku Open Source. Vtedy príde sám Balmer a dáva zľavy nad zľavy, len aby nevznikol zlý príklad, ktorý by sa mohol šíriť.

Aby to malo ekonomické opodstatnenie, zľava by musela dosahovať 90%. Som presvedčený, že za 5 miliónov eur (150 miliónov korún) sa dá celoštátne vybudovať sieť užívateľskej podpory. Cena za software samotný je nula. Tak by sa podporila zamestnanosť doma, vylepšila platobná bilancia krajiny a znížil deficit štátneho rozpočtu.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
18.1.2012 15:28 | PVi1

Toto tvrdenie však nie je podložené žiadnymi konkrétnymi údajmi a ministerstvo žiadne podporné materiály nezverejnilo, a preto vzniká podozrenie o jeho "pravdivosti".

nemalo by to byt skor "nepravdivosti"?
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
18.1.2012 15:21 | IS

Bolo to tu spominane viac krat a priklanam sa k nazoru ze definitivne by sa mal pouzivat open source na pracovnych staniciach ktore sa pouzivaju na bezne ulohy ako word,excel,web...

Ta suma je neskutocne prehnana...

Trosku na zamyslenie... Kolko pracovnych miest by sa dalo otvorit keby sa len o 10% okresala ta strasna suma - novy environment nove pracovne miesta pre adminov, coderov,atd...

Ja si myslim ze vsetko je to len vec toho z akeho uhlu sa na to clovek pozera...

Myslim ze napriklad v Australii to tak funguje.


A argumenty typu ze "neviem si predstavit komplexnu spravu takehoto prostredia" nie su validne.
Ved prave Unix-like systemy su na to stvorene a nieje problem urobit update cohokolvek hromadne, remotne a za menej casu.
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
18.1.2012 15:11 | Jb. Beroslav Milan

Tato hromadna pripomienka nie je o open source, staci si ju precitat...
Ad: Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania
18.1.2012 13:52 | FM

OpenSource v uradoch NIKDY !! a basta :) Doma si to instalujte kludne aj na chladnicky a pracky..
Bolo by to krajne nezodpovedne a lahkovazne rozhodnutie..
Ak by bol ten OpenSource vazne tak skvely tak nema tak mizive percento vo firemnej sfere (domacich "nadsencov" nepocitam - aj tak maju na druhej partisne XP - pretoze v linuxe prd vedia.. :) )
Az budu vsetky programy potrebne pre chod uradov prepisane do webovej podoby, potom nech si klienti bezia na opensource - i ked aj tak si nedokazem predstavit komplexnu spravu takeho prostredia (centralna politika, updaty, podpora HW...)Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (42)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Ekonomika
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS