spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania

Ministerstvo financií predložilo do skráteného pripomienkového konania Správu o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania o ďalšie 3 roky. Predĺženie bude stáť až 52.6 miliónov EUR pre celkovo 82 388 počítačov, čo  je skoro o polovicu viac, ako pri poslednom predĺžení zmluvy v roku  2008. Ide najmä o vybavenie desktopovým operačným systémom, kancelárskym  balíkom a niektorými prídavnými produktmi, prevažne pre počítače štátnej správy, pričom samospráva pod túto zmluvu nespadá.

Viac sa dočítate v článku Štátna zmluva s Microsoftom za 52 miliónov EUR.


Text hromadnej pripomienky:


Týmto podávame pripomienku k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania (ďalej správa), ktorú Ministerstvo financií SR predložilo do skráteného pripomienkového konania 13. 1. 2012 [1].

1. Žiadame stiahnutie tohto materiálu, jeho prepracovanie a opätovné prerokovanie v riadnom pripomienkovom konaní.

2. Žiadame vypustiť z materiálu nenáležité texty nekriticky propagujúce firmu Microsoft, ktoré nemajú v takomto materiáli schvaľovanom vládou SR žiadne opodstatnenie.

3. Do uznesenia vlády žiadame doplniť uznesenie, ktorým sa od verejnej správy bude vyžadovať dodržiavanie Príručky k metodickému usmerneniu pre obstarávanie softvérových produktov, ktorú vydalo Ministerstvo financiíí SR v januári 2010 na svojej webovej stránke.

4. Žiadame do materiálu uviesť konkrétne kroky, ktoré boli vykonané na posúdenie výhodnosti pokračovania existujúcej multilicenčnej zmluvy oproti iným variantám, špeciálne posúdenie výhodnosti objednávania iba troch variánt licencií a efektívnosť objednávania SA licencií pre všetky PC.

5. Žiadame zverejnenie všetkých materiálov, korými disponuje Ministerstvo financií, týkajúcich sa aktivít vykonaných v rokoch 2009-2011 s cieľom znížiť náklady na financovanie licencií softvéru firmy Microsoft v štátnej správe.

6. V materiáli žiadame rozviesť konkrétne kroky, ktoré budú realizované za účelom:

 • zníženia závislosti na produktoch firmy Microsoft,
 • posúdenia, ktoré typy licencií firmy Microsoft sú najvýhodnejšie,
 • optimalizácia využívania existujúcich licencií.

Pre tieto kroky požadujeme stanoviť v uznesení k materiálu konkrétne úlohy pre Ministerstvo financií s určeným časom ich plnenia.

Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.


Odôvodnenie:


K bodu 1:

Tento závažný materiál, na ktorého prípravu malo Ministerstvo financií tri roky času, je v skrátenom pripomienkovom konaní z údajného dôvodu "hrozby značných hospodárskych škôd". Konštatujeme, že túto hrozbu si spôsobilo ministerstvo samo. Zároveň materiál vykazuje závažné nedostatky (rozobrané podrobnejšie v ďalšom texte). Za príznačné považujeme, že domnelé "značné škody" nie sú v materiáli nikde konkretizované. V takomto stave považujeme za nemožné reálne posúdiť správnosť materiálu, či potrebu skráteného konania a upozorňujeme na hrozbu možného neefektívneho vynaloženia prostriedkov.

K bodu 2:

V texte materiálu sa vyskytujú nasledovné pasáže:

 • "Produkty spoločnosti Microsoft sú niekoľko desaťročí najrozšírenejším a  najpoužívanejším softvérom v oblasti desktopov a v ďalších IT oblastiach."

Uvedený text je nepodložený konkrétnymi referenciami na zdroje tohto tvrdenia a je pochybnosť o jeho pravdivosti. Je pravda, že ide o jeden z najrozšírenejších a najpoužívanejších softvérov. V oblasti desktopov sa využíva veľké množstvo rôzneho softvéru. Informácia "niekoľko desaťročí" nie je korektná.

 • "V tomto trojročnom období spoločnosť Microsoft investovala 870 000 EUR do  projektov, ktoré mali za cieľ optimalizáciu a modernizáciu infraštruktúry, nasadenie produktov zalicencovaných MS EA a prechod na  platformu Microsoft z dôvodu optimalizácie finančných prostriedkov vynakladaných na informačné technológie (ďalej len „IT“)."

Citovaný text nemá zrejmú súvislosť s obsahom samotnej zmluvy.

 • "Jedným zo základných predpokladov predĺženia zmluvy je optimalizácia finančných nákladov. Jednotlivé komponenty v licenčných balíkoch Core CAL a Enterprise CAL sú navrhnuté tak, aby pokrývali typické požiadavky organizácie na štandardizované a efektívne IT prostredie. Pokrytie týchto požiadaviek samostatnými riešeniami od tretích strán je nákladovo aj prevádzkovo náročnejšie v porovnaní s technológiami, ktoré sú už zahrnuté v licenčných balíkoch Core CAL alebo Enterprise CAL."

Citovaný text opäť uvádza propagačné tvrdenia bez akýchkoľvek referencií na relevantné a objektívne zdroje informácií. Tvrdenie o rozdieloch v nákladoch oproti konkurencii je neakceptovateľné bez doloženia porovnaní rôznych konkurenčných produktov.

 • "Technológie obsiahnuté v licenčných balíkoch Core CAL a Enterprise CAL umožňujú veľmi efektívne pokryť požiadavky na súlad s platnou legislatívou a koncepčnými dokumentmi (napr. Výnos MFSR č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, § 40 Riadenie prístupu, § 33 Sieťová bezpečnosť, § 35 Aktualizácia softvéru, § 38 Zálohovanie, § 32 Ochrana proti škodlivému kódu)."

Citovaný text obsahuje prehnané tvrdenia o vysokej efektívnosti, pričom ich nijako neporovnáva s inými produktmi iných dodávateľov. Taktiež konštatuje pokrytie požiadaviek Výnosu o štandardoch, pričom sú vážne pochybnosti o úplnej pravdivosti textu.

 • "z pohľadu dlhodobej efektivity a udržateľnosti riešení na Microsoft platforme je dôležitá aj poskytovaná garancia technickej podpory k produktom a jasné smerovanie produktov."

Citovaný text opäť obsahuje nenáležité propagačné tvrdenia, nakoľko pri technologických firmách nikdy nie je záruka úplne jasného smerovania produktov, čo je viditeľné aj na rôznych problémoch s kompatibilitou medzi rôznymi verziami produktov firmy Microsoft.

 • "Softvér Microsoft spolupracuje a umožňuje veľmi jednoduchú výmenu dát, integráciu a spoluprácu aj so systémami konkurenčných dodávateľov. Softvér Microsoft podporuje všetky rozhodujúce štandardy pre umožnenie kooperácie medzi rôznorodými platformami, technológiami a produktmi (Oracle, IBM, Linux, Web Services, atď.) Firma Microsoft takisto silne podporuje lokálne partnerské softvérové firmy vytvárajúce nadstavbové riešenia pre štátnu i súkromnú sféru (podľa štúdie SAV jeden dolár investovaný do softvéru Microsoft prinesie sedem dolárov obratu lokálnym firmám."

Citovaný text obsahuje prehnané tvrdenia, ktoré nie sú jasne doložené. Chýbajú akékoľvek referencie na zdrojové dokumenty. Je dlhodobo známe, že produkty Microsoftu majú aj v aktuálnych verziách problémy s interoperabilitou s konkurenčnými produktmi v dôsledku nedodržiavania štandardov a firma Microsoft opakovane čelila pokutám pre nesprístupnenie špecifikácií svojim konkurentom. Okrem toho firma Microsoft neimplementuje viaceré štandardy v oblasti IT, čo bolo opakovane predmetom dlhých diskusií v Komisii pre štandardizáciu IS VS a jej pracovných skupinách.
Opäť chýba porovnanie s konkurenčnými dodávateľmi a produktmi.

 • "v období rokov platnosti zmluvy 2009 – 2011 bolo poskytnutých 525 človekodní školení"

V texte nie je zrejmé, či ide o počet odškolených hodín školiteľmi. Pokiaľ áno, podstatnejšia informácia je, koľko ľudí bolo vyškolených.

 • "MS EA neobmedzuje vstup produktov iných softvérových spoločností. Firma Microsoft podporuje a pomáha tvoriť všeobecné štandardy informačných technológií a plne podporuje jednoduchú integráciu s rôznymi inými softvérovými produktmi a platformami."

Citovaný text obsahuje prehnané tvrdenia, ktoré nie sú jasne doložené. Je dlhodobo známe, že  produkty Microsoftu majú aj v aktuálnych verziách problémy s  interoperabilitou s konkurenčnými produktmi v dôsledku nedodržiavania  štandardov a firma Microsoft opakovane čelila pokutám pre nesprístupnenie špecifikácií svojim konkurentom.

K bodu 3:

V materiáli je uvedené: "Spoločnosť Microsoft Slovakia, s. r. o. deklaruje, že cena  pre rokovanie o predĺžení MS EE  je najlepšia dosiahnuteľná cena na trhu pre ďalšie trojročné obdobie trvania zmluvy,  s využitím metódy predĺženia prihlášky." Túto vetu považujeme za nedostatočné obhájenie efektívnosti vynaloženia 50 miliónov EUR. Predpokladáme, že ministerstvo analyzovalo viaceré možnosti zaistenia legálneho využívania produktov spoločnosti Microsoft vo verejnej správe, napr. možnosť nákupu iných typov licencií ako SA+CAL spoločne, potrebu aktualizácie produktov (kvôli ktorej sú používané SA licencie) a pod. Preto žiadame v materiáli podrobne informovať o týchto krokoch.

K bodu 4:

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR schválená vládou SR 15. júla 2009 vyžaduje zapracovanie do zmluvných vzťahov verejnej správy v oblasti IT viacero princípov. V princípe označenom ako P3 vyžaduje: "pri obstarávaní softvéru na základe dlhodobého kontraktu, musia byť  vyčíslené a zohľadnené náklady na prípadné odstúpenie od používania  licencie (po ukončení trvania kontraktu)." V materiáli predloženom do  pripomienkového konania žiadne takéto vyčíslenie nie je možné nájsť.

V princípe P4 Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe SR schválená vládou SR vyžaduje: "Verejná správa sa bude všade tam, kde je to možné, vyvarovať tzv. uzamknutia sa prostredníctvom dlhodobého kontraktu s jediným dodávateľom. Každá viacročná zmluva musí obsahovať klauzulu o možnosti ukončenia kontraktu bez penalizácie." V materiáli sa vôbec nespomína klauzula o možnosti ukončenia bez penalizácie a nie je zrejmé, nakoľko ju rieši samotná zmluva, keďže zmluva nie je súčasťou materiálu.

K bodu 5:

V materiáli sa píše, že "MF SR zrealizovalo v roku 2011 sériu rokovaní a od jari minulého roku vynakladalo maximálne úsilie v snahe dohodnúť najlepšie a najvhodnejšie podmienky pre zabezpečenie potrieb v štátnej správe. Popri rokovaniach zrealizovalo dôkladný prieskum potrieb jednotlivých inštitúcií ako aj stav využívania produktov Microsoft a audit v rezorte MF SR a jeho podriadených inštitúcií. MF SR viedlo rokovania smerujúce k čo najvýhodnejším podmienkam." Toto tvrdenie však nie je podložené žiadnymi konkrétnymi údajmi a ministerstvo žiadne podporné materiály nezverejnilo, a preto vzniká podozrenie o jeho pravdivosti.

K bodu 6:

V materiáli sa uvádza: "Za účelom motivácie jednotlivých inštitúcií k hľadaniu alternatívnych spôsobov riešenia ich potrieb a k reálnemu nahlasovaniu ich potrieb (nasadzovanie čisto webových aplikácií, tenkých klientov, centrálny manažment desktopov a pod.), plánuje MF SR niekoľko krokov a mechanizmov, ktorými sa dosiahne optimalizácia využívania produktov Microsoft a ďalších softvérových produktov. Mechanizmy budú dopracované v rámci metodických pokynov v nasledujúcich mesiacoch..." Rovnaké prísľuby boli zo strany Ministerstva financií dávané pri predĺžení multilicenčnej zmluvy v roku 2009, avšak nie je vidieť žiadnu ich realizáciu. Preto žiadame aby tieto kroky boli presne stanovené a záväzne priradené ako úloha pre ministerstvo aj s určeným časom plnenia.

V prípade, že navrhovateľ návrh materiálu nestiahne, žiadame uskutočnenie rozporového konania. Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

Ľubor Illek, Šancová 68, 811 05 Bratislava, Lubor.Illek@soit.sk
Marek Mahut, D. Makovického 6, 036 01 Martin, Marek.Mahut@soit.sk
Štefan Szilva, Vígľašská 7, 851 07  Bratislava 57, szilva@changenet.sk

POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Ekonomika
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS