spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka
Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava                                    

V Banskej Štiavnici, 2. 1. 2012

Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Podpísaní občania, žiadame generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR, aby odvolala riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici PhDr. Miroslava Suru. Rozhodli sme tak konať z nasledovných dôvodov.   


Škandalózne rozhodnutia

V Banskobystrickom kraji, teda v územnej pôsobnosti úradu riadeného M. Surom,  sú neraz vydávané také rozhodnutia, ktoré sú preukázateľne proti záujmom ochrany pamiatkového fondu.

Príkladov, kedy M. Sura a ním riadený pamiatkový úrad sa dopustil vážneho odborného zlyhania,  alebo konania, ktoré vyvoláva dojem uprednostnenia individuálneho záujmu pred verejným, je celý rad, pričom viaceré z nich v rámci preskúmavania opakujúcich sa podnetov  konštatoval samotný Pamiatkový úrad SR ako aj Pamiatková inšpekcia MK SR.

Podľa nášho názoru krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území, ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva, a to najmä v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici.  Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade „nesprávneho uberania sa veci“ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú „vybavované“ poddajnejšími  pracovníkmi.

Sme toho názoru, že doterajšie pôsobenie M. Suru vo svojej spoločensky zodpovednej funkcii poškodzuje deklarované snahy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany  kultúrneho dedičstva, špeciálne v prípade  ochrany hodnôt lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO.  


Nekonanie v prípadoch zanedbania starostlivosti o kultúrne pamiatky.

Napriek tomu, že pamiatkový zákon umožňuje konať voči majiteľom v prípadoch, kde zanedbaním starostlivosti hrozí poškodenie alebo aj zánik kultúrnej pamiatky, KPÚ za posledné roky nekonal efektívne v tejto oblasti, napriek mnohým upozorneniam, že hrozí zánik niektorých cenných objektov. Výsledkom sú zaniknuté alebo ťažko poškodené pamiatky, ktorých strata má značnú spoločenskú hodnotu.  


Celkové vystupovanie a správanie riaditeľa KPÚ ako štátneho zamestnanca

Sme toho názoru, že miera arogancie a povýšenectva, s akou sa stretávajú niektorí účastníci konaní  pri rokovaniach s M. Surom  je nezlučiteľná s etickým kódexom štátneho zamestnanca, ako aj základnou ľudskou slušnosťou. K prejavom neprijateľného správania patrí aj napísanie hanopisu, ktorý nesie znaky autorstva KPÚ BB, ktorý bol napísaný koncom roka 2010 na adresu aktivistov v Banskej Štiavnici pod iným menom.

Na uvedené problémy opakovane už niekoľko rokov upozorňujeme nadriadených na Pamiatkovom úrade SR a tiež na Ministerstve kultúry SR. Vzhľadom na to, že popísaná situácia sa napriek našim podnetom a upozorneniam nezmenila, rozhodli sme sa na neriešený problém  upozorniť verejnosť formou verejnej výzvy.


Signatári výzvy:

Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľubica Paučulová, Banská Štiavnica
Ing. arch. Katarína Vošková, Banská Štiavnica
Ing. arch Pavel Fabián, Banská Štiavnica
Mgr. Branislav Solovic, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Banská Bystrica
Ing. arch. Václav Chochol, Banská Bystrica                                             
Ing. Otto Štroffek, Banská Bystrica
PhDr. Klára Kubičková PhD., Banská Bystrica
Mgr. Jozef Ďuriančík, Banská Bystrica
Ing. Miroslav Bartek, Banská Bystrica
Ing. Karol Bartek, Banská Bystrica
Ing. Miroslava Supuková, Banská Bystrica
Ing. arch. Mikuláš Rohrböck, Banská Bystrica


Kontakt:

Mgr. Martin Macharik 0905360307, Ing. arch Ľubica Paučulová, stiavnica@stiavnica.sk
Višňovského 3, 96901, Banská Štiavnica


Na vedomie:

Mgr. Daniel Krajcer, minister kultúry SR, Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Mgr. Branislav Rezník, generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Pamiatky
Štátna správaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS