spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti prijatiu všeobecne záväzného nariadenia zakazujúceho požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v meste Piešťany

My, dolu podpísaní občania, žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, aby neprijímali všeobecne záväzné nariadenie, ktoré na území mesta Piešťany zakáže požívanie alkoholických nápojov.

Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne:

Pri predkladaní VZN sa deklaruje snaha zabrániť viacerým negatívnym javom: ničenie majetku, obťažovanie spoluobčanov, rušenie nočného kľudu, znečisťovanie verejných priestranstiev, verejné pohoršovanie, zneužívanie alkoholu mladistvými, atď. Všetky vymenované negatívne javy je však už dnes možné postihovať pomocou platných zákonov Slovenskej republiky(predovšetkým zákona o priestupkoch, trestného zákona). Uvedené VZN sa nezameriava na trestanie konkrétneho negatívneho správania, ale trestá všetkých, ktorí na verejnom priestranstve požívajú alkohol. VZN nijakým spôsobom neprihliada k tomu, či človek požívajúci alkohol ničil majetok, správal sa násilne, alebo inak obťažoval ostatných obyvateľov. Naopak, trestá každého, kto požíva alkoholické nápoje bez ohľadu na iné jeho správanie.

Žiadame preto zodpovedné orgány, aby sa zamerali priamo na kontrolu konania rušiaceho verejný poriadok, a aby nerobili delikventov so záznamom o priestupku aj z ľudí, ktorí dbajú na dobré spolunažívanie s ostatnými.


Kontaktná osoba poverená zastupovaním občanov v styku s orgánom verejnej správy:

Mgr. Pavol Veres,  Beethovenova 14, 92101 Piešťany, ontonoet@gmail.com


POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Samospráva
Spoločnosť

Súvisiace regióny
Piešťany


REKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS