spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o hazardných hrách a proti cenzúre internetu v SR

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania novelu Zákona o hazardných hrách, v rámci ktorej navrhuje v Zákone o elektronických komunikáciách doplniť novú povinnosť pre poskytovateľov verejných elektronických komunikačných služieb blokovať prístup používateľov k hazardným hrám dostupným na území Slovenskej republiky, ktoré Daňový úrad SR označí za "zakázanú ponuku".
Navrhované ustanovenie znie:
Zákon č. .../... Z. z.  o elektronických komunikáciách  sa dopĺňa takto:

§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Podnik je povinný blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke uvedenej v zozname zakázaných ponúk podľa osobitného predpisu35a). Podnik je povinný blokovať prístup účastníka k zakázanej ponuke podľa prvej vety do troch dní odo dňa zverejnenia zoznamu zakázaných ponúk. Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú blokovaním prístupu účastníka k zakázanej ponuke.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
„35a) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Ide o ďalší z pokusov zavádzať na internete cenzúru. Je to prekvapujúce aj vzhľadom na nedávne stanovisko 41 krajín sveta za uznanie práva na slobodný prístup k internetu, taktiež vzhľadom na nedávne hlasovanie Európskeho parlamentu proti blokovaniu webových stránok a taktiež na existujúce štúdie o neúčinnosti blokovania a o zneužívaní blokovania napríklad aj na politické účely. (viď [2], [3], [4]) Obdobný zákon bol nedávno odmietnutý aj v Českej republike. [5]

Prosíme vás preto o podporu tejto pripomienky.

Spoločnosť pre Otvorené Informačné Technológie


Text hromadnej pripomienky:

Týmto podávame pripomienku k návrhu Zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej návrh zákona), ktorý Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania 7.9.2011, viď [1].

1. Žiadame vypustenie navrhovaného článku IV, ktorým sa dopĺňa zákon o elektronických komunikáciách. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.

2. Žiadame vypustenie nasledujúceho textu z navrhovaného §11a odsek 9:
"podniky poskytujúce verejné elektronické komunikačné siete5d) a verejné elektronické komunikačné služby5d) a"

Výsledné znenie upraveného odseku 9 v §11a by bolo nasledovné:
"9) Zoznam zakázaných ponúk je záväzný pre poskytovateľov platobných služieb5c)."


Odôvodnenie:

Prijatie článku IV by znamenalo zavedenie cenzúry Internetu a znemožnenie slobodného prístupu k informáciám, ktoré patrí medzi ústavou garantované slobody a narušuje ľudské pravo prístupu k internetu [2]. Táto cenzúra je zavedená neprípustným spôsobom z nasledovných dôvodov:

  • vytváranie zoznamu zakázaných ponúk je vykonávané iba na základe vlastného rozhodnutia Daňového úradu Bratislava, ako úradu s politicky nominovaným vedením. Tým vzniká možnosť na zneužitie zoznamu na iné ciele, nad rámec Zákona o hazardných hrách
  • proces vytvárania zoznamu zakázaných ponúk je bez možnosti posúdenia nezávislou inštitúciou a bez verejnej kontroly
  • možnosť odvolania voči zaradeniu do zoznamu zakázaných ponúk je v zákone načrtnutá iba hmlisto, bez uvedenia záväzného termínu pre Orgán dozoru na rozhodnutie a bez uvedenia nadriadeného orgánu, ktorý rozhodne v prípade odmietnutia odvolania Orgánom dozoru
  • možnosť zavedenia aj bez vedomia postihnutej osoby či spoločnosti,

V odôvodnení návrhu zákona je uvedené, že cenzúra je potrebná, lebo zahraniční prevádzkovatelia majú "jednoznačnú konkurenčnú výhodu" oproti slovenským. Takýto prístup považujeme za zvlásť nebezpečný a protiústavný.

Blokovanie, ktoré má byť návrhom zákona zavedené, navyše trpí týmito závažnými nedostatkami:

  • blokovanie je predpokladané pre celé webové sídla, je teda pravdepodobné, že v niektorých prípadoch bude zabránený aj prístup k legitímnemu obsahu (ktorý môže tvoriť aj prevažnú časť sídla),
  • predpokladané blokovanie je z technického hľadiska ľahko obíditeľné, a teda efektivita takéhoto opatrenia je nízka,
  • každý ďalší umelý zásah do fungovania Internetu predstavuje riziko znefunkčnenia niektorých jeho služieb, alebo spomalenia komunikácie,
  • blokovanie môže predstavovať precedens v Internetovej cenzúre na Slovensku a spustiť lavínu ďalších blokovaní obmedzujúcich základné práva na prístup k informáciam a slobodného vyjadrovania
  • blokovanie pridáva nové náklady a povinnosti pre poskytovateľov pripojenia do Internetu, ktoré v konečnom dôsledku ponesie každý používateľ Internetu vo zvýšenej cene za prístup.

V odôvodnení predkladateľ uvádza, že "návrh má pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti". O tomto nielenže nie sme presvedčení, ale naopak cenzúru Internetu považujeme za závažne negatívnu skutočnosť.

Zároveň je poľutovaniahodné, že predkladateľ si nevzal poučenie z podobných návrhov, ktoré boli predkladané v iných krajinách, napr. v roku 2010 v Českej republike - ukázali sa ako nepriechodné alebo neefektívne práve z dôvodov ktoré uvádzame.

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie týmto požiadavkám, žiadame uskutočnenie rozporového konania. Poverená osoba pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky je:

Ľubor Illek, Šancová 68, 811 05 Bratislava, lubor.illek@soit.sk
Marek Mahut, D. Makovického 6, 036 01 Martin, marek.mahut@soit.sk


Odkazy:

[1] https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=4358&docEID=202604&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1
[2] http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-vo-svete/2011-06-16/127-pristup-k-internetu-je-ludskym-pravom
[3] http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-vo-svete/2011-02-17/110-europsky-parlament-hlasuje-proti-zbytocnemu-blokovaniu-webu
[4] http://www.soit.sk/sk/aktualne/oit-vo-svete/2011-01-26/106-nova-studia-dokumentuje-vzrastajucu-ulohu-sukromnych-spolocnosti-pri-vykonavani-dozoru-nad-online-komunikaciou
[5] http://www.lupa.cz/zpravicky/snemovna-odmitla-navrh-na-cenzuru-internetu-v-ramci-boje-s-hazardem/POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Informačné technológie
Prístup k informáciám
Ekonomika
Právo
Ľudské právaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS