spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k Novele vyhlášky o cestnej premávke

Hromadná pripomienka k Novele vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Osoba zastupujúca verejnosť:

Ing. Marián Gogola, Bláhova 449/21, 01004 Žilina, tel.: 0949 205 604, email: mariangogola@gmail.com


Zdôvodnenie hromadnej pripomienky:

Považujeme za dôležité, aby boli legislatívne normy v súlade s aktuálnymi potrebami všetkých účastníkov cestnej premávky v tomto prípade cyklistami. Z tohto dôvodu hromadnou pripomienkou navrhujeme niekoľko opatrení, ktoré pomôžu zlepšiť postavenie cyklistov ako účastníkov cestnej premávky, či už vzhľadom na bezpečnosť alebo vo vzťahu k ostatným účastníkom.

1. Pripomienka

Návrh nového znenia k značke č. C 24a:

Pôvodné znenie:

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom, napríklad pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy významovým symbolom zo značky č. B 7; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas sa uvádza v spodnej časti značky č. C 24a.“.

Návrh znenia:

Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C 24a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo vzťahu k ostatným jazdným pruhom, napríklad pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy významovým symbolom zo značky č. B 7; vyhradený jazdný pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môžu používať okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxislužby zriadené na prepravu osôb ako aj cyklisti. V priestore križovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na určitý čas, tento čas sa uvádza v spodnej časti značky č. C 24a.“.

Odôvodnenie:

Vyhradené jazdné pruhy majú význam v tom , že uprednostňujú dopravu, ktorá pre daný dopravný systém efektívnejšia, teda prepraví viac cestujúcich. V tomto prípade je vhodné, aby vyhradené pruhy okrem vozidiel MHD mohli využívať aj cyklisti. Nakoniec je to bežná prax či už v ČR, Nemecku apod.


2. Pripomienka

Návrh nového znenia k značke č. V 5d:

Pôvodné znenie:

Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál „Voľno“; značka je najmä súčasťou vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov“.

Nové znenie:

Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál „Voľno“; značka je najmä súčasťou vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov, pričom sa ňou môže vyznačiť aj priestor pred predraďovacími pruhmi na križovatke, ktoré nie sú súčasťou pruhov pre cyklistov a cestičky pre cyklistov.“.


3. Pripomienka

Návrh novej dopravnej značky: Spoločný priechod pre chodcov a cyklistov.

Špecifikácia: Zvislé a vodorovné značenie vyznačuje spoločný priestor pre priechod chodcov a cyklistov.

Odôvodnenie:

Na Slovensku sa nachádzajú desiatky miest, kde komunikáciu križuje spoločná cestička chodcov a cyklistov. V takýchto prípadoch sa ako vodorovné značenie používa priechod pre chodcov V6a, čo je nesprávne. Tento návrh používaný bežne v zahraničí Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia, USA) vyznačuje priechod pre obidve skupiny. Vodorovné dopravné značenie priechodu pre cyklistov môže byť vyhotovené v bielej alebo v zelenej farbe.


4. Pripomienka

Návrh na doplnenie dopravných značiek smerových tabúľ pre cyklistov.

Odôvodnenie:

Je paradoxom, že slovenská legislatíva umožňuje vybudovanie samostatných cestičiek pre cyklistov alebo cyklopruhov a pritom neexistujú príslušné smerové značky, ktoré by pre cyklistov zobrazovali informácie o názve cieľa, vzdialenosti v km, type cieľa a pod. Ako príklad možno uviesť susedné Rakúsko alebo Českú republiku.


5. Pripomienka

Návrh nového znenia k značke č. C 8:

Návrh nového znenia:

Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom použiť v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Predchádzajúce ustanovenia neplatia, ak stav povrchu cestičky pre cyklistov je v zlom technickom stave a jazda po ňom by mohla byť nebezpečná. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Odôvodnenie:

V prípade zlého technického stavu cestičky pre cyklistov je nebezpečné, aby boli cyklisti nútení využívať túto cestičku. V tomto prípade by mohli cyklisti využiť aj paralelnú cestu ak popri takejto cestičke vedie. Obdobnú formuláciu majú aj v Nemecku.


6. Pripomienka

Návrh nového znenia k značke č. C 12:

Značka Cestička pre vyznačených užívateľov (č. C 12) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom vyznačeným užívateľom, napríklad chodcom a cyklistom, použiť v predmetnom smere takto označenú spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohroziť chodca. Predchádzajúce ustanovenia neplatia pre cyklistu, ak stav povrchu cestičky pre cyklistov je v zlom technickom stave alebo vzhľadom na prítomnosť chodcov mu nie je umožnený plynulý prejazd. V takomto prípade nemusí cyklista povinne použiť cestičku pre cyklistov.

Cestičku alebo pruh môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených užívateľov. Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.

Odôvodnenie:

V prípade väčšej intenzity chodcov na spoločnej cestičke pre cyklistov a chodcov je z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky lepšie, aby si cyklista zvolil, či pôjde po spoločnej cestičke alebo po pozemnej komunikácie pre motorových účastníkov cestnej premávky. V tomto prípade by mohli cyklisti využiť aj paralelnú cestu, ak popri takejto cestičke vedie.


7. Pripomienka

Návrh novej dopravnej značky: Parkovacie miesta pre bicykle

Odôvodnenie:

Značka informuje o možnosti bezpečného odstavenia bicykla. Umiestňuje sa na miesta, kde je možné odstaviť bicykel, pričom sa na to vyhradí aj príslušné miesto. Vytvorenie priestoru pre odstavenie bicykla je priamo charakterizované v príslušnej norme. Napr. jedno miesto pre automobil vieme zaparkovať až 5 bicyklov/10 bicyklov vertikálne. Toto miesto však nie je možné v súčasnosti nijako označiť v rámci platných predpisov. Táto dopravná značka tento problém vyrieši a aj umožní lepšiu orientáciu pre vodičov, ako aj pre cyklistov.


8. Pripomienka

Návrh novej dopravnej značky: Návesť odporúčaného odbočenia cyklistov vľavo

Odôvodnenie:

Vyznačuje odporúčaný spôsob odbočenia cyklistov vľavo priečnym prejdením komunikácie alebo prevedením bicykla. Vyznačuje odporúčaný spôsob odbočenia vľavo tak, že cyklista prejde do čela sprava prichádzajúcej komunikácie a tam počká, kým bude môcť cestu bezpečne prekrižovať. Je to bezpečnejšia forma odbočenia doľava na frekventovaných a viacpruhových komunikáciách.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Právo
DopravaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS