spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o Rozhlase a televízii Slovenska

Pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predloženého na pripomienkové konanie 14. júna 2011

1. V ČL. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie

„2. V § 5 ods. 1 nové písm. r) znie:
„r) vysielanie spravodajských programov založených na zásadách etiky, pravdivosti, nezávislosti a profesionality a pozostávajúcich z domáceho spravodajstva, zahraničného spravodajstva, kultúrneho spravodajstva a športového spravodajstva,“

Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno s).“.

Doterajšie body 2 až 22 sa označujú ako body 3 až 23.


Odôvodnenie:

Programové vyhlásenie vlády v úvode časti Kultúra deklaruje, že vláda SR považuje kultúru za duchovný základ spoločnosti, ktorý je meradlom jej vyspelosti a súčasťou národnej identity. Ministerstvo kultúry pri tvorbe legislatívy buduje rámec, ktorý má kultúre takéto postavenie zabezpečiť. Rozhlas a televízia Slovenska je verejnou inštitúciou, ktorá zohráva v tomto procese najdôležitejšiu úlohu. Domnievame sa, že práve tento vysielateľ by mal byť tým prvým, ktorý vo svojom spravodajstve vytvorí kultúre – rovnako ako športu – pravidelný priestor. Sme presvedčení, že prostredníctvom profesionálneho informovania o kultúrnom dianí na Slovensku i v zahraničí (ktoré je minimálne tak rozmanité a obsiahle ako v prípade športu) sa vytvorí prvý nevyhnutný predpoklad k všeobecnému chápaniu postavenia kultúry v spoločnosti. Naň potom prirodzenejšie nadviažu nielen publicistické a iné programy RTVS ale i celková kultúrna a mediálna výchova v procese celoživotného vzdelávania. Zároveň tým budú posilnené kultúrne inštitúcie a aktuvity ako štátneho tak i neštátneho sektora.

Formulácia zásad spravodajstva je prebratá z aktuálnej platnej charty spravodajstva STV.

Z uvedených dôvodov navrhujeme upraviť touto novelou aj postavenie kultúrneho spravodajstva v programoch RTVS.V prípade, že navrhovateľ zákona pripomienke nevyhovie, žiadame uskutočnenie rozporového konania.


Osoba poverená pre zastupovanie verejnosti:

Gabriel Bianchi, Cintorinska 17, 811 08 Bratislava, gabriel.bianchi@savba.skPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Štátna správa
Právo
Médiá
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS