spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení podáva Hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Najzávažnejšie pripomienky vyplývajú z návrhov, ktoré zástupcovia  Asociácia súkromných škôl a školských zariadení podávali v Expertnej skupine pre regionálneho školstva ako poradného orgánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ktoré neboli akceptované:

  • Návrh umožniť  riaditeľom škôl bez ohľadu na typ zriaďovateľa  odmeňovať pedagogických a odborných zamestnancov podľa vnútorného prepisu, v ktorom sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce. Tým by sa umožnilo odmeňovať pedagogických a odborných zamestnancov v školách podľa štandardov a  kritérií kvality, náročnosti, inovatívnosti a ďalších, ktoré si škola stanoví.
  • Návrh umožniť zriaďovateľovi bez ohľadu na typ stanoviť kvalifikačné predpoklady a  typ prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov potrebných na výkon funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia a stanoviť princíp slobodného určenia kvalifikačných predpokladov a typu prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov potrebných  na výkon funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia. Tým by sa umožnilo, aby zriaďovateľ sám stanovil, aké pedagogické, manažérske a ďalšie kompetencie od uchádzača o výkon funkcie riaditeľa školy požaduje.

V prípade, že navrhovateľ zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevyhovie ktorejkoľvek z pripomienok, žiadame uskutočnenie rozporového konania.

Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

PhDr. Saskia Repčíková, ASŠŠZS Panenská 6, 811 03 Bratislava
Mgr. Juraj Droppa, Škola U Filipa, J. Bakossa 5, 974 01 Banská Bystrica

 


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 BratislavaHromadná pripomienka k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

(Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona č. 317/2009 Z. z.)


Pripomienka č. 1 k novele Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Súčasné znenie § 5a ods. 2:

(2)  Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu. 

žiadame upraviť podľa navrhovaného znenia:

(2)  Zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, v triede, v ktorej je z celkového počtu detí najmenej 30% detí so zdravotným znevýhodnením, alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, špeciálnom výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným znevýhodnením a pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v zariadení sociálnych služieb, v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení pre pracovnú rehabilitáciu.
 
Odôvodnenie:

Platová kompenzácia vo forme povinného zaradenia do druhej pracovnej triedy sa bude vzťahovať aj na pedagógov, ktorí učia v triede, kde je z celkového počtu detí najmenej 30% detí so zdravotným znevýhodnením, alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia.


Pripomienka č. 2 k novele Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Súčasné znenie § 27 ods. 6:

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj odborný zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov odbornej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti. 

žiadame upraviť podľa navrhovaného znenia:

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj odborný zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov odbornej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí len ten, ktorý má prvú atestáciu. 

Odôvodnenie:

Navrhovaná zmena v ustanovení § 27 ods. 6 odstraňuje doterajšiu možnosť kariérového systému, ktorý umožnil zamestnancovi preskočiť 3. kariérový stupeň tým, že získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a mal šesť rokov praxe,  a na základe čoho bol zaradený do 4.  kariérového stupňa. Navrhovaná úprava toto znemožňuje,  a tým núti vysokokvalifikovaného zamestnanca s zamestnanca absolvovať nižší stupeň štúdia pre dosiahnutie 4. kvalifikačného stupňa . Takýto zamestnanec musí splniť aj podmienky na zaradenie do 3. kariérového stupňa (vykonanie prvej atestácie), aby mohol byť následne zaradený do 4. kariérového stupňa. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predmetné ustanovenie nenovelizovať a ponechať v súčasnom znení.


Zásadná pripomienka č. 3 k novele Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

§ 47 ods. 6
(6) Proti nepriznaniu kreditov podľa odseku 2 písm. b) a odseku 4 môže pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec podať sťažnosť. Na preskúmanie sťažností proti nepriznaniu kreditov riaditeľom školy alebo riaditeľom školského zariadenia je príslušný orgán miestnej štátnej správy.

§ 47 ods. 6 návrhu zákona, ktorým sa mení predmetný zákon navrhujeme vypustiť.

Odôvodnenie:

Tento bod navrhujeme vypustiť z dôvodu absencie možnosti riaditeľa školy odvolať sa voči rozhodnutiu Krajského školského úradu v zmysle  Zákona  9/2010  Z. z. o sťažnostiach. Keďže riaditeľ školy je z procesu rozhodovania o predmete sťažnosti vylúčený, nemá možnosť uplatniť svoje právo nepriznať pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi kredity v zmysle pripravovanej novely Zákona 317/2008 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ak  Krajský školský úrad rozhodne o sťažnosti, riaditeľ školy nemá iný zákonný prostriedok, ktorým by mohol  zmeniť alebo zrušiť toto rozhodnutie, než podanie na súd.


Zásadná pripomienka č. 4 k Zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Súčasné znenie ustanovenia  zákona § 1 ods. 1 písmeno j):

j)  školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a)v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

žiadame upraviť podľa navrhovaného znenia:

j)  školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a)  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti4b) a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,4c) ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak ďalej nie je ustanovené inak

Odôvodnenie:

Podstatou zmeny § 1 uvedeného zákona je dať riaditeľovi  školy a školského zariadenia možnosť odmeňovať pedagogických a odborných zamestnancov podľa vnútorného prepisu, v ktorom sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce. Novelizácia  umožní odmeňovať kvalitných pedagógov bez obmedzení, ktoré doteraz tento zákon prinášal.
Uvedené doplnenie ustanovenia umožní školám postupovať podľa § 1 ods. 4 a odmeňovať zamestnancov podľa vnútorného predpisu a to bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom školy.


Zásadná pripomienka č.5  k Zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Súčasné znenie ustanovenia  zákona § 1 ods. 4:

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

žiadame upraviť podľa navrhovaného znenia:

(4) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a, základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak  škola v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a, základná umelecká škola, materská škola, jazyková škola a školské zariadenie  pri odmeňovaní postupuje podľa vnútorného predpisu, v ktorom sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

Odôvodnenie:

Okrem doteraz uvedených škôl a školských zariadení sa dopĺňajú školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Novela umožní vypustiť povinnosť riaditeľa školy postupovať v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a umožní  školám  bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom postupovať pri odmeňovaní pedagógov a odborných zamestnancov podľa vnútorného predpisu.


Zásadná pripomienka č. 6 k Zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Návrh:
Navrhujeme doplniť o nové ustanovenie, a to § 4 ods.7 v znení:

Zriaďovateľ školy a školského zariadenia môže v oznámení o vyhlásení výberového konania na vymenovanie riaditeľa okrem údajov uvedených v § 4 ods. 1 určiť rozsah kvalifikačných predpokladov podľa § 3 ods. 5 inak a súčasne určiť, či sa na riaditeľa školy a školského zariadenia vzťahuje ustanovenie § 5 ods.9. Táto zmena umožní riaditeľovi školy a školského zariadenia  na výkon  funkcie splnenie predpokladu bezúhonnosti a dosiahnutia vysokoškolského vzdelania II. stupňa.

Odôvodnenie:

Touto zmenou sa zároveň  umožní zriaďovateľovi školy (bez ohľadu na to, o aký typ zriaďovateľa ide), aby mohol  v rámci vyhlásenia výberového konania stanoviť  ďalšie kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia. Zavádza sa princíp slobodného určenia predpokladov na výkon funkcie riaditeľa školy a školského zariadenia.


Zásadná pripomienka č. 7 k Zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Súčasné znenie § 3 ods. 7

Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d) ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5,
e) na návrh hlavného školského inšpektora[§ 12 ods. 3 písm. f)].

žiadame zmeniť podľa navrhovaného znenia:

Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10) alebo
d) ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5, s výnimkou úpravy uvedenej v § 4 ods. 7,
e) na návrh hlavného školského inšpektora[§ 12 ods. 3 písm. f)].

Odôvodnenie:

Uvedené doplnenie ustanovenia zabráni  zriaďovateľovi odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak tento nespĺňa kvalifikačné predpoklady, ktoré zriaďovateľ pri vyhlásení výberového konania nepožadoval.


Zásadná pripomienka č. 8 k Zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pôvodné znenie § 3 ods. 8:

Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje v určenom termíne (§ 5 ods. 9) prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov podľa osobitného predpisu,11),
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.

žiadame zmeniť podľa navrhovaného znenia:

Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a) na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b) ak neabsolvuje v určenom termíne (§ 5 ods. 9) prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov podľa osobitného predpisu,11) ak zriaďovateľ neustanovil inak,
c) na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Odôvodnenie:

Doplnenie súvisí s navrhovaným doplnením   ustanovenia § 4 ods. 7.a  zabráni  zriaďovateľovi odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak tento neabsolvoval prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov.


Zásadná pripomienka č. 9 k Zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pôvodné znenie § 5 ods. 9:

Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov,19) ktorú začnú najneskôr do jedného roka od vymenovania do funkcie a skončia ju najneskôr do troch rokov od obsadenia funkcie. 

žiadame zmeniť podľa navrhovaného znenia § 5 ods. 9:

Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní absolvovať prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov,19) ktorú začnú najneskôr do jedného roka od vymenovania do funkcie a skončia ju najneskôr do troch rokov od obsadenia funkcie, ak zriaďovateľ neustanovil inak.

Odôvodnenie:

Doplnenie ustanovenia umožní riaditeľom škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa neabsolvovať prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov v predpísanom termíne a rozsahu, ak im to zriaďovateľ neuložil.POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
21.2.2012 16:22 | MUDr.Iveta Kalinova

Súhlasím a podporujem.
Ad: Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
26.6.2011 20:49 | PhDr. Zuzana Almáši Koreňová

súhlasím a plne podporujem
Ad: Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
9.6.2011 15:32 | Marcela Guľašová

súhlasím s pripomienkami a podporujem navrhované úpravy
Ad: Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
8.6.2011 23:06 | Vladimír Andraščík

súhlasím s pripomienkami a podporujem navrhované úpravy
Ad: Hromadná pripomienka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
8.6.2011 14:02 | Mgr.Vladimír Sládeček

súhlasím s pripomienkami a podporujem navrhované zmenyPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (5)

 Súvisiace témy:
Školstvo
Vzdelávanie
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt