spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, že navrhovateľ zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevyhovie ktorejkoľvek z pripomienok, žiadame uskutočnenie rozporového konania.

Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

PhDr. Eva Chudíková , Vígľašská 11, 851 06 Bratislava
Mgr. Jana Kalná, Prievidzská 147/12, 97213 Nitrianske Pravno
PhDr. Dana Grečnerová, Seberíniho 21, 821 03 Bratislava
Mgr. Tomáš Šimíček, Lietavská 14, 85 106 Bratislava


Zásadná pripomienka č. 1: 

Paragraf 61 zákona 317/2009 nerieši uznávanie vzdelania odborných pracovníkov získaného pred účinnosťou zákona          

Zdôvodnenie: Doteraz neexistoval systém vzdelávania odborných pracovníkov a zamestnanci sa  napriek tomu vzdelávali z vlastnej iniciatívy a za vlastné peniaze.


Zásadná pripomienka č. 2: 

Zákon nerieši uznávanie vzdelania absolvovaného v inom rezorte ako v rezorte školstva.

Zdôvodnenie: Obsah vzdelávania odborných pracovníkov je v mnohom totožný napr. s rezortom zdravotníctva /dieťa nie je len žiak/, k dieťaťu nie je  možné pristupovať úzko rezortne

Návrh obsahu paragrafu: Uznať vzdelávanie, ktoré je akreditované mimo rezortu školstva, a zvyšuje odborné kompetencie odborného pracovníka,  za rovnocenné so vzdelaním v rezorte školstva.

                  
Zásadná pripomienka č. 3: 

Zákon nerieši situáciu pracovníkov s psychoterapeutickým výcvikom.

Zdôvodnenie: Psychoterapeutické výcviky sú považované za najprínosnejšie vzdelanie pre prácu v pomáhajúcich profesiách. Podľa súčasných podmienok ide o minimálne štvorročné vzdelávanie s rozsahom 1400-1600 hodín, ktoré spĺňa prísne požiadavky Európskej asociácie pre psychoterapiu.  Väčšina výskumov potvrdzuje nárast počtu detí, ktoré potrebujú adekvátnu komplexnú odbornú  starostlivosť. Ak nemáme zostať len pri diagnostikovaní problémov, ale máme prispieť k ich riešeniu, v mnohých prípadoch nestačí následná  poradenská starostlivosť, ale je potrebná psychoterapia.

Návrh obsahu paragrafu: Pracovník, ktorý absolvoval psychoterapeutický výcvik uznaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou alebo Európskou asociáciou pre psychoterapiu, rovnako ako zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR, resp. zoznamu psychoterapeutov inej krajiny, ktorá postupuje podľa požiadaviek Európskej asociácie pre psychoterapiu,  je považovaný za pracovníka s 2. atestáciou.

            
Zásadná pripomienka č.4:

Zákon nijakým spôsobom nerieši situáciu pracovníkov s dlhoročnou praxou v CPPPaP, ktorí si svoje odborné kompetencie z vlastnej iniciatívy priebežne zvyšovali formou účasti na krátkodobých výcvikoch, rôznych odborných seminároch, workshopoch, konferenciách ...

Zdôvodnenie: Semináre a workshopy trvali často 1 a viac dní, krátkodobé výcviky aj do štyroch rokov a  viedli ich  skúsení odborníci s reputáciou v odbornej verejnosti príp. zahraniční lektori.

Návrh obsahu paragrafu: Odborný pracovník, ktorý doloží, že absolvoval vzdelávanie rôzneho druhu v rozsahu minimálne 100hodín je považovaný za pracovníka s 1. atestáciou, ak toto vzdelávanie zvyšuje jeho odborné kompetencie


Pripomienka č. 1 – doplniť par. 27ods. e/ „vykonával odbornú činnosť obdobdobného druhu a typu v rozsahu najmenej 2 roky v inom ako školskom zariadení alebo v školskom alebo inom ako v školskom zariadení alebo na vysokej škole“

Pripomienka č. 2 – par. 47,par.61 – vykonanie štátnej jazykovej skúšky – udelenie kreditov , len ak ovládanie tohto jazyka skvalitní prácu zamestnanca, resp. zamestnanec jazyk priamo používa vo svojej odbornej činnosti

Pripomienka č. 3 – par. 43 ods. 4 odporúčanie, aby odborným garantom pre odborných zamestnancov mohol byť aj iný odborník, ktorý je etablovaný a uznávaný v akademickej obci, resp. je uznávaný inou inštitúciou zastrešujúcou odborných pracovníkov / Slovenská psychologická spoločnosť, slov. psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská komora psychológov/  POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
6.6.2011 15:16 | Štefan Grajcár, PhDr.

Rád by som najprv pripomenul, že táto hromadná pripomienka je k novele "zákona o pedagogických zamestnancoch a ODBORNÝCH ZAMESTNANCOCH a o zmene a doplnení niektorých zákonov" - je teda trochu zvláštne, že priamo z predmetu vynechávame tých, ktorých oprávnené požiadavky v novele zákona hromadnou pripomienkou chceme podporiť.

Pripájam sa tiež k pripomienke O. Gogalovej, J. Remiašovej a ďalších, ktorá sa týka diskriminácie odborných zamestnancov pôsobiacich ako kvalifikovaní odborní pracovníci celé desaťročia v poradenskom systéme rezortu školstva a ktorí sú absolventmi iného ako jednoodborového štúdia psychológie. Ide tu najmä o absolventov pedagogickej psychológie v kombinácii s predmetom, ktorých pripravovala o. i. FF UK od r. 1965 a ktorí mali plniť úlohu školských psychológov, najmä na stredných školách. Zákon č. 317/2009 Z. z. v § 61 ods. 1 v prechodných ustanoveniach splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti podľa dovtedajších predpisov uznáva ale LEN pedagogickým zamestnancom, uznať odbornú kvalifikáciu odborným zamestnancom získanú podľa dovtedajších predpisov však z akéhosi neznámeho dôvodu odmietol a je v tomto smere jasne diskriminačný a porušuje základné princípy rovnosti.

Predmetné diskriminačné opatrenie je možné riešiť bez akýchkoľvek nárokov na verejné financie tak, ako je to obsiahnuté v návrhu O. Gogalovej nižšie, ktorý plne podporujem.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
6.6.2011 12:34 | Jindra Remiašová PhDr.

Pripájam sa k pripomienke kolegyne Oľgy Gogálovej o tom, že ani navrhovaná novela nerieši uznávanie kvalifikácie desiatok dlhoročných zamestnancov, odborníkov v sieti školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie Ide najmä o zamestnancov kvalifikovaných v odbore pedagogická psychológia, ktorých legislatíva v minulosti uznávala za kvalifikovaných pre výkon psychologickej činnosti.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
6.6.2011 08:33 | Katarína Vozárová

Dobrý deň,
organizátori tejto akcie zrejme pozabudli na jeden nezanedbatelný detail a to, že odborných zamestnancov centier netvoria len psychológovia!
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
4.6.2011 22:13 | Oľga Gogalová

Odporúčam v rozporovom konaní navrhnúť vložiť slová „a odborného zamestnanca“ do 1. odstavca § 61 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Upravená veta by potom znela: „Splnenie odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa doterajších predpisov (resp. podľa predpisov platných pred účinnosťou Zákona č. 317/2009) sa považuje za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona“.
Odôvodnenie: Ani navrhovaná novela Zákona č. 317/2009 neodstraňuje retroaktivitu Zákona č. 317/2009 a diskrimináciu odborných zamestnancov, keď neumožňuje uznávať splnenie kvalifikačných predpokladov na vykonávanie odbornej činnosti tým odborným zamestnancom s dlhoročnou odbornou praxou, ktorým bolo splnenie kvalifikačných predpokladov podľa predpisov platných pred účinnosťou Zákona č. 317/2009 uznávané, ale podľa Zákona č. 317/2009 a naň nadväzujúcich vyhlášok MŠ SR č. 437/2009 a č. 170/2010 už kvalifikačné kritériá nespĺňajú.
Uznávanie výnimiek z plnenia kvalifikačných predpokladov pritom umožňuje aj § 30 Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
2.6.2011 20:00 | Dana Grečnerova

Organizačný tím ďakuje všetkým kolegom, priaznivcom a podporovateľom hromadnej pripomienky. Dnes t.j. 2.6. o 15,00 sme ukončili zbieranie podpisov a s radosťou vám všetkým oznamujeme,že ste nás podporili v počte 1130 hlasov. Zajtra t.j.3.6. budú podpisové hárky odovzdané na MŠ SR.
VĎAKA.

PhDr.Dana Grečnerová
za organizačný tím

dana.grecnerova@gmail.com
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
2.6.2011 19:51 | Dana Grečnerova

Odpoved Gitke Jansovej..

celé znenie novely je na www.justice.gov.sk v sekcii portál právnych predpisov..treba sa preklikat k medzirezortne pripomienkovanie..a dalej, ak sa vam nepodari, preposlem
dana.grecnerova@gmail.com
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
2.6.2011 17:14 | Anton Bohumel

podporujem hromadnú pripomienku k novele zákona o pedagogických pracovníkoch
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
2.6.2011 11:33 | PhDr. Hana Ščibranyová

Vítam a podporujem iniciatívu a pripomienky kolegov z rezortu školstva. My psychológovia sme si ešte veľa dlžní navzájom aj v rámci legislatívy. Dozrieva čas na zmeny v legislatíve na podporu psychológov aj v rezorte sociálnych vecí. Mnohé legislatívne zmeny týkajúce sa psychológov a ich činnosti sa uskutočňujú bez širšej diskusie a zapojenia odbornej psychologickej verejnosti (o nás bez nás), čo sa prejavuje aj na ich nedostatkoch.

Ku komentáru Mgr. Farkaša z 30.5.2011 pripájam upresnenie, že do Zoznamu psychoterapeutov SR môžu byť a sú zapísaní nielen zdravotnícki pracovníci, ale aj psychoterapeuti z iných rezortov, ktorí splnili podmienky kompletného psychoterapeutického vzdelávania stanovené Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou ako našou národnou zastrešujúcou organizáciou v EAP.

Zdravotnícki pracovníci, ktorí chcú navyše získať certifikát o absolvovanom vzdelaní v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, musia splniť aj podmienky upravené príslušnou legislatívou svojho rezortu.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
2.6.2011 09:35 | Gitka Jansová

Bolo by možné na tejto stránke zverejniť celé znenie návrhu novely? "Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov" (v rezorte školstva?-z názvu zákona to nevyplýva, aj keď v zákone je "ministerstvo" spomínané). K § 35: považuje sa za kontinuálne/špecializačné? aj postgraduálne vzdelávanie? napr.absolvovaný postgraduál na FFUK v BA "školská psychológia"? Pripájam sa a podporujem uvedené návrhy a ich akceptovanie, tiež pre odborníkov pracujúcich ako SZČO pre oblasť školstva a školských zariadení.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
1.6.2011 18:00 | PhDR, Zoltán Šafran

nikde som sa nedočítal ani o psychológoch v rezorte ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, mnohí z nás pracovali a prechádzali dlhodobými výcvikmi v rámci manželských a predmanželských poradní a neskôr Centier poradensko-psychologických služieb. Máme dlhoročnú prax a v podstate nás nikto neberie za odborníkov. Pritom sme jediné pracovisko (teraz referáty poradensko-psychologických služieb úradov práce sociálnych vecí a rodiny), ktoré poskytuje odbornú poradenskú a aj psychoterapeutickú pomoc aj dospelej "normálnej" populácii bez priamej platby čiže realizujeme vlastne starostlivosť štátu o swvojich občanov. Niekto by sa už aj o nás mohol potknúť. . .
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
31.5.2011 16:03 | Mária Takáčová

Adresa sa myslí organizácie alebo bydlisko podporovateľa, je to dôležité alebo nie aká je uvedená adresa
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
31.5.2011 11:10 | zuzana machajová

Dovolím si Vám pripomienkovať, že názov vašej pripomienky je:
"Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch"

pričom v texte sa jednotlivé body týkajú odborných zamestnancov.

v Ďalšej pripomienke, ktorá sa volá:

Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch" sú uvedené pripomienky týkajúce sa len pedagogických zamestnancov.

čo môže byť zmätočné pre tých, ktorí chcú váš návrh podporiť a riadia sa názvom pripomienky.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
30.5.2011 10:33 | Mgr. Jaroslav Farkaš

Suhlasím s pripomienkami, až na to, že zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR je za súčasných podmienok umožnený iba zdravotníckym pracovníkom. Váš návrh nerieši psychológov s psychoterapeutickým výcvikom, ktorí nemôžu absolvovať certifikačné skúšky, pretože pôsobia mimo rezort zdravotníctva a tým pádom ani nemôžu byť zapísaný do zoznamu psychoterapeutov.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
29.5.2011 21:31 | Zuzana Zimova

Prosim pridat aj psychologov a inych odbornych pracovnikov v detskych domovoch.
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
28.5.2011 11:02 | Dana Grečnerova

Dakujem doterajsim signatarom, akekolvek podnety, navrhy su este stale vitane,vyuzijeme ich v priprave na rozporove konanie.

PhDr.Dana Grecnerova
Ad: Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch
27.5.2011 21:14 | PhDr.Rita Švihranova

Suhlasim s pripomienkami a poprosila by som doplnit to nielken pre zamestnancov ale aj pre tych,ktory pedagodicku alebo psychologicku pracu vykonavali na licencie ako SZČO,tyka sa to mnohych poradenskych psychologov,ktory pracovali mimo poradni od r.1990 ako SZČO,najskor na zivnost,neskor na licenciu,kde im taktiez nie je uznana prax pred ustanovenim tohto zakonaa mali by si doplnat napr. uznanie poradenskej psychologie na SZU/ podla zakona o dalsom vzdelavani/ je to uvedne na SKP-slov.komore psychologov.
podobne mam 2 ukoncene psychoterapeuticke vycviky a v dalsom som,mam 56 r. ,myslimze existuje v pravnej podobe zakon,ktory neumoznuje napr,zrusenie doterajsej licencie poradenskeho psychologa..
dakujem a drzim palce, fakt si myslimze kto ma psychoterapeuticky vycvik ma byt na urovni 2.atestacie
RitaPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Podporilo ju podporovateľov.

  » Vaše reakcie (16)

 Súvisiace témy:
Vzdelávanie
Štátna správa
PrávoREKLAMA 

CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2018, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt