spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o pedagogických zamestnancoch

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, že navrhovateľ zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nevyhovie ktorejkoľvek z pripomienok, žiadame uskutočnenie rozporového konania.

Poverené osoby pre zastupovanie verejnosti v prípade rozporového konania ohľadom uvedenej hromadnej pripomienky sú:

PhDr. Eva Chudíková , Vígľašská 11, 851 06 Bratislava
Mgr. Jana Kalná, Prievidzská 147/12, 97213 Nitrianske Pravno
PhDr. Dana Grečnerová, Seberíniho 21, 821 03 Bratislava
Mgr. Tomáš Šimíček, Lietavská 14, 85 106 Bratislava


Zásadná pripomienka č. 1: 

Paragraf 61 zákona 317/2009 nerieši uznávanie vzdelania odborných pracovníkov získaného pred účinnosťou zákona          

Zdôvodnenie: Doteraz neexistoval systém vzdelávania odborných pracovníkov a zamestnanci sa  napriek tomu vzdelávali z vlastnej iniciatívy a za vlastné peniaze.


Zásadná pripomienka č. 2: 

Zákon nerieši uznávanie vzdelania absolvovaného v inom rezorte ako v rezorte školstva.

Zdôvodnenie: Obsah vzdelávania odborných pracovníkov je v mnohom totožný napr. s rezortom zdravotníctva /dieťa nie je len žiak/, k dieťaťu nie je  možné pristupovať úzko rezortne

Návrh obsahu paragrafu: Uznať vzdelávanie, ktoré je akreditované mimo rezortu školstva, a zvyšuje odborné kompetencie odborného pracovníka,  za rovnocenné so vzdelaním v rezorte školstva.

                  
Zásadná pripomienka č. 3: 

Zákon nerieši situáciu pracovníkov s psychoterapeutickým výcvikom.

Zdôvodnenie: Psychoterapeutické výcviky sú považované za najprínosnejšie vzdelanie pre prácu v pomáhajúcich profesiách. Podľa súčasných podmienok ide o minimálne štvorročné vzdelávanie s rozsahom 1400-1600 hodín, ktoré spĺňa prísne požiadavky Európskej asociácie pre psychoterapiu.  Väčšina výskumov potvrdzuje nárast počtu detí, ktoré potrebujú adekvátnu komplexnú odbornú  starostlivosť. Ak nemáme zostať len pri diagnostikovaní problémov, ale máme prispieť k ich riešeniu, v mnohých prípadoch nestačí následná  poradenská starostlivosť, ale je potrebná psychoterapia.

Návrh obsahu paragrafu: Pracovník, ktorý absolvoval psychoterapeutický výcvik uznaný Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou alebo Európskou asociáciou pre psychoterapiu, rovnako ako zápis do Zoznamu psychoterapeutov SR, resp. zoznamu psychoterapeutov inej krajiny, ktorá postupuje podľa požiadaviek Európskej asociácie pre psychoterapiu,  je považovaný za pracovníka s 2. atestáciou.

            
Zásadná pripomienka č.4:

Zákon nijakým spôsobom nerieši situáciu pracovníkov s dlhoročnou praxou v CPPPaP, ktorí si svoje odborné kompetencie z vlastnej iniciatívy priebežne zvyšovali formou účasti na krátkodobých výcvikoch, rôznych odborných seminároch, workshopoch, konferenciách ...

Zdôvodnenie: Semináre a workshopy trvali často 1 a viac dní, krátkodobé výcviky aj do štyroch rokov a  viedli ich  skúsení odborníci s reputáciou v odbornej verejnosti príp. zahraniční lektori.

Návrh obsahu paragrafu: Odborný pracovník, ktorý doloží, že absolvoval vzdelávanie rôzneho druhu v rozsahu minimálne 100hodín je považovaný za pracovníka s 1. atestáciou, ak toto vzdelávanie zvyšuje jeho odborné kompetencie


Pripomienka č. 1 – doplniť par. 27ods. e/ „vykonával odbornú činnosť obdobdobného druhu a typu v rozsahu najmenej 2 roky v inom ako školskom zariadení alebo v školskom alebo inom ako v školskom zariadení alebo na vysokej škole“

Pripomienka č. 2 – par. 47,par.61 – vykonanie štátnej jazykovej skúšky – udelenie kreditov , len ak ovládanie tohto jazyka skvalitní prácu zamestnanca, resp. zamestnanec jazyk priamo používa vo svojej odbornej činnosti

Pripomienka č. 3 – par. 43 ods. 4 odporúčanie, aby odborným garantom pre odborných zamestnancov mohol byť aj iný odborník, ktorý je etablovaný a uznávaný v akademickej obci, resp. je uznávaný inou inštitúciou zastrešujúcou odborných pracovníkov / Slovenská psychologická spoločnosť, slov. psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská komora psychológov/  POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Vzdelávanie
Štátna správa
PrávoREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS