spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia proti návrhu MFSR o daňovej a odvodovej reforme

My, občania Slovenskej republiky, obraciame sa na predsedníčku vlády SR a Ministerstvo financií SR so žiadosťou, aby vláda prehodnotila návrh daňovej a odvodovej reformy predložený Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

  • Sme proti zrušeniu možnosti uplatňovania 40 % paušálnych výdavkov
  • Sme proti zvýšeniu daňového a odvodového zaťaženia SZČO a dôchodcov

Vítame snahu vlády zjednodušiť daňovo-odvodový systém.  Navrhované znenie reformy však prináša drastický nárast zaťaženia veľkej skupiny SZČO – živnostníkov, ale aj tých,  ktorí pracujú podľa autorského zákona a ďalších osobitných predpisov, čo je z nášho pohľadu v rozpore s deklarovanou snahou o zjednodušenie systému, s predvolebnými sľubmi súčasných vládnych strán aj s programovým vyhlásením vlády. Čas a náklady potrebné na vytvorenie autorského, umeleckého, vedeckého diela či umeleckého výkonu sú zväčša  ťažko kvantifikovateľné, preto v mnohých európskych krajinách majú tvorivé profesie možnosť využívať paušálne výdavky a ďalšie špecifické mechanizmy podporujúce tvorbu kultúrnych hodnôt v spoločnosti.

Predkladané zmeny tiež výrazným spôsobom doľahnú na SZČO – dôchodcov, ktorí zostávajú aj v dôchodkovom veku produktívni a vytvárajú hodnoty, platia dane, a pritom si vlastnými silami riešia zložitú a často nedôstojnú ekonomickú situáciu. Namiesto podpory ich chce štát trestať  vysokými odvodmi a zákonmi, ktoré ich voči ostatným občanom znevýhodňujú.

Reforma oberie časť občanov Slovenskej republiky o možnosti, ktoré sa v  európskych krajinách dlhé desaťročia konštituovali a osvedčili. Tým sa zásadne zhorší sociálne a spoločenské postavenie slovenských SZČO v Európskej únii. Vláda nerieši postavenie stavovských a profesijných organizácií v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania, ani komplexnú podporu tvorby. Dostupné údaje pritom dokazujú, že Slovensko dnes v rámci EÚ patrí medzi krajiny, kde je práca vo väčšine tvorivých, umeleckých a vedeckých profesií mimoriadne zle platená, čo vedie k odlivu do iných profesií, prípadne do zahraničia.

Dve desaťročia ľavicové a pravicové vlády menili daňový a odvodový systém,  až nadobudol podobu platnú do 31. 12. 2010. Súčasný návrh zmien dopadá predovšetkým na tých občanov, ktorí pracujú samostatne, nezávisle, spoliehajú sa na vlastné sily a zo štátu najmenej odčerpávajú. Zároveň nerieši  nazhromaždené problémy, čím sa vytvára predpoklad nerovnosti občanov pred zákonom. Prijatie reformy v navrhovanej podobe bude mať za následok výrazný odliv z kategórie SZČO.

Podnikáme, tvoríme, žijeme na Slovensku a  chceme prispievať k jeho napredovaniu. Chceme naďalej využívať možnosti tvorivej realizácie, ktoré otvorili udalosti z novembra 1989. Preto sme hlboko sklamaní tým, že sa súčasná vláda veľkej skupine svojich občanov obracia chrbtom a nezohľadňuje jej pripomienky.

Z uvedených dôvodov žiadame stiahnuť navrhovanú podobu reformy.


Petičný výbor za Slovenskú koalíciu pre kultúrnu diverzitu a Grémium SKKD:

Jozef Švoňavský, Herecká obec Slovenska
Pavol Kráľ, akad. mal., Slovenská výtvarná únia
Doc. Ľubomír Fifik, Únia slovenských televíznych tvorcov
Peter Kerlik, Slovenský syndikát novinárov
Oľga Ruppeldtová, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry
Peter Lipa, Slovenská jazzová spoločnosť
PhDr. Jaroslav Šoltys, PhD. Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Kontaktná osoba poverená zastupovaním občanov v styku s orgánom verejnej správy:
Jozef  Švoňavský,  Grémium SKKD, Dostojevského rad 2, 811 09 BratislavaPOZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Práca a zamestnanosť
Ekonomika
Štátna správa
Právo
KultúraREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS