spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Petícia Chráňme vodné toky

Vážení občania Slovenskej republiky,

Slovenský rybársky zväz sa na Vás obracia so žiadosťou o podporu petície adresovanej ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je kompetentný vykonať opatrenia smerujúce k okamžitému zastaveniu chaotickej výstavby malých vodných elektrární a prehodnotiť Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011. Tento dokument je v rozpore s Rámcovou smernicou o vode a Smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Smernice vstupom do Európskej únie prijala aj Slovenská republika a zaviazala sa ich dodržiavaním. Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 nerešpektuje stanoviská odborných organizácii Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a Slovenského rybárskeho zväzu, pričom obidve organizácie sa aktívne s plnou vážnosťou a zodpovednosťou podieľali na príprave tohto dokumentu.

Prosíme Vás preto o podporu tejto petície uvedením osobných údajov a podpisom. 

Petíciu môžu podporiť všetci občania SR. Podpísané petičné hárky budú po skončení petície doručené ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

Adresované ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Petícia Chráňme vodné toky
v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. Zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov

za okamžité zastavenie povoľovania výstavby malých vodných elektrárni na vodných tokoch na území Slovenska a prehodnotenie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorá bola schválená Uznesením Vlády Slovenskej republiky pod číslom 178 z 9. marca 2011

My dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie našej krajiny, žiadame ministra životného prostredia Slovenskej republiky, aby okamžite vykonal opatrenia na zastavenie poškodzovania vodných ekosystémov a rybárskych revírov.

Žiadame, aby sa urýchlene prehodnotila Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 tak, aby nevznikli Slovenskej republike škody, ktoré budú niekoľkonásobne prevyšovať očakávaný prínos z výroby elektrickej energie. Okrem toho hrozia Slovenskej republike sankcie zo strany Európskej únie za nedodržiavanie implementovaných smerníc, na ktoré sa budú musieť poskladať všetci daňovníci tohto štátu.

1. Voda patrí podľa Ústavy Slovenskej republiky štátu, nám všetkým, preto by sme mali spoločne rozhodovať o jej racionálnom využívaní.

2. Vodné toky predstavujú regionálne a nadregionálne biokoridory, sú biotopom vodných živočíchov, z ktorých mnohé sú druhmi európskeho významu. Funkčné, nefragmentované biokoridory sú nevyhnutné pre migráciu živočíchov. Slovenské podhorské rieky patria svojou morfológiou a druhovým bohatstvom ešte stále medzi hodnotné vodné ekosystémy. Z vodných tokov sú vytvorené rybárske revíry, v ktorých je uplatňované poverenými organizáciami rybárske právo podľa zákona NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Na území Slovenska v súčasnosti neexistuje jediná malá vodná elektráreň s funkčným rybovodom.

3. Povoľovanie výstavby malých vodných elektrární a ich prevádzkovanie spôsobuje likvidáciu pôvodného charakteru vodných tokov, dochádza k zániku prúdivých úsekov, znižuje sa biodiverzita a dochádza k obrovským ekologickým škodám a súčasne i k hospodárskym škodám v rybárstve.

4. Výstavba malých vodných elektrární je v rozpore s koncepciou rozvoja cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch. Úseky riek zahustené malými vodnými elektrárňami negatívne ovplyvnia kvalitu života obyvateľov obcí a miest.

5. Elektrická energia vyrobená z vody je drahá a obyvatelia ju nebudú kupovať lacnejšie, pretože zisk z koristníckeho využívania hydropotenciálu bude patriť výlučne majiteľom malých vodných elektrární.

Osobné údaje získané na účely tejto petície nebudú žiadnym spôsobom spracovávané a okrem uvedených adresátov nebudú poskytnuté tretím osobám.


Zostavovateľ petície:

Slovenský rybársky zväz, so sídlom A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina, Slovenská republika, zastúpený prezidentkou Ing. Magdalénou Janoušovou, 945 01 Komárno 40/2 a tajomníkom Ing. Ferdinandom Balážom, 018 41 Dubnica nad Váhom , Centrum II. 84/31

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:
Ing. Peter Beleš, 023 12 Svrčinovec 778POZNÁMKY / vaše reakcie
Ad: Petícia Chráňme vodné toky
13.9.2017 20:53 | Fridrich Benovič

Pre boha KTO TO NICENIE ZASTAVÝ ????
Ad: Petícia Chráňme vodné toky
6.6.2012 05:46 | Peter Tercel

Dobry Den, Zaujimalo by ma, preco niekto uz nezazaloval Slovensku Republiku na Europskom Sudnom Dvore, resp. nepodal staznost na Europsku Komisiu za porusovanie ich zakonov a nariadeni o biokoridoroch celoeuropskeho vyznamu. Toto je jedina cesta ako zvratit dany takmer beznadejny stav, na nasich ne-(funkcnych pre niekoho) uradoch sa spravodlivosti nedovalame.
Ad: Petícia Chráňme vodné toky
3.6.2012 21:56 | Viktor Sidor

Ak to budú MVE, ktoré budú napr jednobrežné (bez prehradenia celého toku, t. j. prietočného profilu), tak by nemuseli až tak negatívne vplývať na vodnú biotu. Ale to sa zrejme investorom neoplatí.
Nová hračka energoinvestorov
3.6.2012 09:59 | Roman Kanala

Nová hračka energoinvestorov - - - - - - Po fotovoltike sa rozmáha nový lukratívny biznis - prehradzovanie riek - - - - - - 02.06.201 / Gabriel Beer - - - - - - http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2012/cislo-21/nova-hracka-energoinvestorov.htmlPridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Vypočítajte: "Desať plus 8".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (4)

 Súvisiace témy:
Ekonomika
Štátna správa
Voda
Ochrana prírody
Životné prostredieREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS