spájame ľudí, ktorí menia svet
Kampane
aktuálne  |  fórum  |  kalendár  |  adresár  |  inzeráty  |  poznámkový blok  |  fotoblokkampane!
  Hromadná pripomienka k novele zákona o cestnej premávke

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pre naše zastupovanie v tejto veci splnomocňujeme:
Ing. Marián Gogola, Bláhova 449/21, 01004 Žilina, tel.: 0949 205604, email: mariangogola@gmail.com

Navrhované zmeny sú vyznačené hrubou kurzívou.

Ak ste túto hromadnú pripomienku už podporili na Portáli právnych predpisov, tak ju už nepodpisujte tu.


Pripomienka  1
§ 55, doplniť nový odsek
Cyklisti sa pred križovatkou radia pred vozidlá a cez križovatku prechádzajú ako prví, ak dopravným značením nie je ustanovené inak. Pričom vodič im musí umožniť prejazd cez križovatku ako prvým, ak dopravným značením nie je ustanovené inak.

Odôvodnenie:
Súčasná legislatíva sa nezaoberá spôsobom jazdy cyklistov cez križovatku, ako aj spôsobom radenia cyklistov pred križovatkou pričom križovatka a samotný prejazd cez križovatku reprezentuje pre cyklistov jedno z najnebezpečnejších miest v rámci dopravnej infraštruktúry.  Z tohto dôvodu je potrebné, aby vodiči umožnili cyklistom radenie pred automobily do predraďovacieho pruhu pre cyklistov, čím sa zvýši bezpečnosť cyklistov z hľadiska viditeľnosti. Taktiež vodiči by mali umožniť  cyklistom prejazd križovatkou ako prvým, ak dopravným značením nie je ustanovené inak. To znamená, ak nie je na križovatke svetelné signalizačné zariadenie pre cyklistov, ktoré by ich riadilo pomocou svetelných signálov. Súčasná prax je pritom taká, že sa cyklisti radia buď vedľa vozidiel alebo za ne. V prípade prejazdu cez križovatku tak idú Buď vedľa vozidiel v jednom smere, pričom nastáva nebezpečné situácie pre odbočovaní vozidiel napríklad doprava, prípadne prejazdu vozidiel z iných vjazdov.


Pripomienka 2
§ 55, upraviť odsek 9
(9) Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, je povinná chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

Odôvodnenie:
Všeobecná povinnosť pre osoby staršie ako 18 rokov mať mimo obce prilbu je nevhodná, preto navrhujeme túto povinnosť zrušiť.   Myslíme si, že je na uvážení každého cyklistu, či a akým spôsobom si bude chrániť hlavu. Navrhujeme, ale aby sa táto povinnosť zachovala u osôb mladších ako 15 rokov. Všeobecná povinnosť nosiť prilbu totiž skôr odrádza osoby, aby bicyklovali, pričom prezentuje bicyklovanie ako nebezpečný spôsob dopravy, čím určite nie je. Skôr by mal zákon zamerať na ostatných účastníkov premávky, aby neohrozovali cyklistov, ako nútiť cyklistov nosiť prilbu. Takáto povinnosť nie je ustanovená ani v Nemecku, Českej republike, Holandsku , Rakúsku a Dánsku.

Pripomienka 3
§ 55, doplniť nový odsek

Cyklista je povinný dať jasné znamenie o zmene jazdy pri odbočovaní a menení smeru jazdy napríklad upažením ruky pre daný smer.

Odôvodnenie.
Súčasná legislatíva neupravuje spôsob, akým má cyklista dávať znamenie o smere jazdy, preto navrhuje doplniť uvedený odsek, aby cyklista minimálne rukou naznačil ostatným účastníkom o zmene smeru jazdy, ktorá je dôležitá z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Toto je významný prvok, ktorý prináša viac bezpečnosti pre cyklistov v rámci cestnej premávky.


Pripomienka 4
§ 55, doplniť nový odsek

Cyklista môže prepravovať náklad, zvieratá:
• na bicykli, ktorý je na to konštrukčne prispôsobený vo vymedzenom priestore, pričom náklad alebo zviera nesmie obmedzovať cyklistu pri jazde na bicykli ani ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky.
• v prívesnom vozíku, ktorý je na to konštrukčne určený, pričom náklad, zviera nesmie ohrozovať vedenie bicykla a ostaných účastníkov cestnej premávky.

Odôvodnenie:
Súčasná legislatíva nehovorí o tom, či cyklista nemôže na bicykli prepravovať zvieratá. Preto navrhujeme doplniť tento odsek o navrhované úpravy, pričom zvieratá by sa mohli prepravovať iba na bicykli, ktorý je na to konštruovaný. Taktiež podobne ako pri preprave detí navrhujeme možnosť prepravy prívesným vozíkom, pričom takýto spôsob prepravy nesmie ohroziť vedenie bicykla ani ostatných účastníkov cestnej premávky.


Pripomienka 5
§ 55, doplniť nový odsek

Cyklista môže jazdiť aj cez  priechod pre chodcov, ak je priechod umiestnený medzi dvoma cestičkami pre chodcov a cyklistov, ktoré umožňujú spoločné užívanie chodcov a cyklistov a umožňujú mu to priestorové podmienky , pričom nesmie ohroziť chodcov, ak nie je dopravnou značkou určené inak.

Odôvodnenie:
V prípade, ak sú vybudované spoločné komunikácie pre chodcov a cyklistov a nie je medzi nimi umiestnený priechod pre cyklistov z dôvodu nedostatočných šírkových pomerov, navrhujeme, aby mohli cyklisti prechádzať cez takýto priechod pre chodcov na bicykli, pričom nesmú ohroziť chodcov. Bolo by preto nelogické, aby komunikácie, ktoré umožňujú spoločné využívanie cyklistov a chodcov a sú spojené iba priechodom pre chodcov nútili cyklistov zosadnúť z bicykla, pričom ich môžu využívať iba chodci. Samozrejme takéto spoločné priechody pre cyklistov a chodcov musia byť  vyznačené dopravným značením.


Pripomienka 6
§ 55, upraviť odsek (8)

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

Odôvodnenie.
V uvedenom odseku navrhujeme vypustiť text „Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. „ nakoľko navrhujeme, aby mal cyklista pri prechádzaní priechodu pre cyklistov prednosť pred motorovými vozidlami, ak to nie je dopravným značením upravené inak. Túto prednosť by mal mať z dôvodu, že predstavuje zraniteľnejší druh dopravy oproti motorovým vozidlám. Takúto právnu úpravu majú aj Holandsku.


Pripomienka 7
§ 55, doplniť nový odsek

Na prepravu dieťaťa sa môže použiť aj prívesný detský vozík, ktorý musí byť vybavený reflexnými prvkami.

Odôvodnenie:
Súčasná legislatíva sa nezaoberá možnosťou využiť na  prepravu dieťaťa aj prívesný vozík, ktorý z hľadiska bezpečnosti je bezpečnejší ako detská sedačka na bicykli, napríklad z dôvodu narazenia automobilu do bicykla. Preprava prívesným detským vozíkom je pritom bežná aj v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Holandsko.


Pripomienka 8
§ 55, odsek 3,doplnenie

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov. Dieťa sa môže prepravovať na jednomiestnom bicykli, ak je:
• bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy;
• bicykel je konštruovaný tak, že je možné dieťa usadiť do vymedzeného chráneného priestoru vpredu alebo vzadu na bicykli, pričom musí byť bezpečne upevnené bezpečnostným pásom alebo zadržiavacím zariadením. Šírka tohto priestoru nesmie presahovať 600 mm.

Odôvodnenie.
Súčasný stav legislatívy nevymedzuje prípady dovolenej jazdy viacerých osôb na jednodmiestnom bicykli v prípade, že sa jedná napríklad o deti. Preto navrhuje, aby sa doplnil uvedený odsek o možnosť využitia detskej sedačky ako aj vymedzeného chráneného priestoru, situovaného buď vpredu alebo vzadu, pričom v súčasnosti už existujú takto konštruované bicykle, ktoré sa využívajú napr. v Nemecku, Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii.


Pripomienka 9
§ 55, odsek 2,doplnenie

• Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí pre bicykle, ktoré sú konštruované tak, že sa pohon bicykla nezabezpečuje pomocou pedálov. Cyklista môže viesť aj iný bicykel za sebou, ale iba v prípade, že vedenie druhého bicykla je zabezpečené zariadením pevne spojené s vodiacim bicyklom a neohrozuje bezpečnosť cyklistu ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Odôvodnenie:
V súčasnosti už existujú aj špeciálne bicykle, ktoré sú konštruované napríklad pre zdravotne postihnuté osoby, ktoré zabezpečujú pohon iným spôsobom ako šliapaním pomocou pedálov, napríklad ručne, preto navrhujeme, aby sa aj táto zmena aplikovala do zákona. Doplnenie vedenia druhého bicykla považujeme nutné najmä z dôvodu, keď vodiaci bicykel vedie za sebou napríklad detský bicykel s dieťaťom, pričom je detský bicykel pevne spojený pomocou ťažnej tyče.


Pripomienka 10
§ 55, odsek 1
Doplnenie.

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Neplatí v prípade prekážky na ceste alebo v prípade inej nebezpečnej situácie. Cyklista jazdí aj vo vyhradenom jazdnom pruhu alebo priestore, ktoré je mu vymedzené dopravným značením. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

Odôvodnenie.
Súčasná legislatíva neupravuje ako má jazdiť cyklista napríklad v prípade prekážky na ceste alebo nebezpečnej situácie, keď nemôže jazdiť v pravej časti vozovky. Z tohto dôvodu navrhuje doplniť uvedenú časť, ktorá umožní jazdiť cyklistom nielen pri pravej strane vozovky. Taktiež navrhujeme doplniť odsek o jazde vo vyhradenom pruhu pre cyklistov ako aj v priestoroch, ktoré mu to dovoľujú dopravným značením.


Pripomienka 11
§ 4, odsek 1, Doplniť písmeno.

dať prednosť cyklistovi a neohroziť ho pri zaraďovaní sa z pruhu do pruhu, pri odbočovaní na križovatkách, ak cyklista vopred dá vodičom zreteľné znamenie, že mení smer jazdy,

Odôvodnenie:
Súčasná legislatíva nerieši spôsob jazdy cyklistov ani neupravuje povinnosti vodičov voči cyklistom pri zmene ich smeru  jazdy ako aj zmenu jazdy pri radení z jedného do druhého pruhu. Vodič  by preto mal dať prednosť a umožniť cyklistovi zaradiť sa z jedného pruhu do druhého, ak dá zreteľné znamenie o zmene jazdy z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky. Súčasný zákon neupravuje takéto situácie, čo spôsobuje veľa nebezpečných situácii na cestných komunikáciách na miestach ako napríklad jazda cyklistov pri radení viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere ako aj v križovatke.


Pripomienka 12
§ 4, odsek 1, Doplniť písmeno.

dať prednosť cyklistovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre cyklistov, pritom ho nesmie ohroziť, ak dopravným značením nie je uvedené inak.

Odôvodnenie:
Súčasná právna úprava rieši prednosť na priechodoch pre chodcov spôsobom, že im vodiči musia dať prednosť § 4,ods.1,pís.f. Avšak v prípade, že existujú vedľa seba aj priechod pre chodcov a priechod pre cyklistov nastáva paradoxná situácia, kedy vodič musí dať prednosť chodcovi a cyklistovi nie. Z hľadiska riešenia bezpečnosti cestnej premávky ide o paradox, preto navrhujeme, aby vodič dať prednosť aj cyklistovi na priechodoch pre cyklistov, preto že cyklista predstavuje taktiež zraniteľnejší druh dopravy. V prípade svetelného signalizačného zariadenia táto povinnosť by odpadla, pretože  prejazd cyklistu cez priechod pre cyklistov by upravovalo svetelne signalizačné zariadenie.


Pripomienka 13
§ 4, upraviť písmeno f

dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov alebo sa ho zjavne chystá použiť; pričom je vodič povinný znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť, pritom nesmie chodca ohroziť.

Odôvodnenie.
Súčasná legislatíva neupravuje spôsob, akým je vodič povinný dať chodcovi prednosť na priechodoch pre chodcov, pričom len uvádza, že ho nesmie ohroziť. Nehovorí však nič o tom, či má znížiť rýchlosť a umožniť chodcovi prejsť na druhú stranu alebo zastaviť. Avšak prax ukazuje, že potrebné definovať aj rýchlosť, ktorou sa vodič blíži k priechodu pre chodcov, kedy napríklad vysoká rýchlosť odradí chodca, aby cez priechod prešiel. Preto navrhujeme upraviť znenie paragrafu a príslušného písmena so zreteľom na upravenie rýchlosti pred priechodom pre chodcov, z ktorej chodcovi bude zrejmé, že ho vodič neohrozí. Ďalším dôvodom pre prednosť cyklistu na priechode, okrem toho, že je zraniteľnejší je to, aby mal priechod ako značka vôbec zmysel. Ak nedáva prednosť, nelíši sa toto miesto nijak od miesta, kde priechod vyznačený nie je a nemá zmysel potom priechody vyznačovať. Na len upozornenie, že sa tam vyskytujú cyklisti máme inú značku Pozor cyklisti. Priechod s prednosťou potom umožní voľbu - dať v konkrétnom mieste prednosť cyklistom jeho vyznačením, alebo nedať - jeho nevyznačením. Dnes táto voľba nie je, cyklista nemá prednosť nikdy.POZNÁMKY / vaše reakcie


Pridať reakciu:

Rozsiahlejšie reakcie prinášajúce nové podstatné informácie či nové pohľady na diskutovanú problematiku môžete ponúknuť na uverejnenie formou samostatného článku na stránkach občianskeho denníka CHANGENET.SK.

Meno a priezvisko E-mail
 
Predmet


Poznámka


Autorizačný kód
Do formulára vypíšte len veľké písmená z nasledujúceho textu: "mDISnxKUmSow".


 

Kampaň bola ukončená.

Prehľad podporovateľov

  » Vaše reakcie (0)

 Súvisiace témy:
Právo
DopravaREKLAMA CHANGENET.SK | občiansky denník, © 1996 - 2014, ChangeNet, ISSN 1336-2534
kontakt | reklama | info | služby | RSS